Anda di halaman 1dari 38

Kursus Orientasi

KSSR (Semakan 2017)


Sains Tahun 3
TEMPLAT PEREKODAN DAN PELAPORAN PBD

Peneraju Pendidikan Negara


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Peneraju Pendidikan Negara
TEMPLAT PEREKODAN DAN
PELAPORAN PBD

Peneraju Pendidikan Negara


Mengenal Templat Perekodan dan Pelaporan PBD
Menentukan TP bagi SK
Menentukan TP bagi tema

Peneraju Pendidikan Negara


4

Kerangka PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

KOMPONEN AKADEMIK KOMPONEN BUKAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
PAJSK (BKK)
PUSAT (LP) PENTAKSIRAN (BPSH)

SEKOLAH (BPK)

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PELAPORAN TAHAP PENGUASAN MURID
Rekod disimpan Guru perlu Guru perlu
Tidak secara Menggunakan
di sekolah menetapkan TP menetapkan TP
dalam talian aplikasi
untuk dalam keseluruhan
Ms Excel
tindak susul pentaksiran dalam
apabila lengkap pentaksiran
Pelaporan mengajar satu apabila lengkap
kepada kelompok satu-satu sesi
pihak Standard persekolahan.
berkepentingan Kandungan dan
Standard
Pembelajaran

1 2 3 4 5
Peneraju Pendidikan Negara
PENTAKSIRAN SAINS

Pentaksiran Bilik Darjah bagi Sains meliputi:


 Pengetahuan
 Kemahiran Saintifik
 Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Peneraju Pendidikan Negara


PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS SEKOLAH RENDAH
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran asas sains.
Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan
2
kefahaman tersebut.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk melaksanakan
3
tugasan mudah.
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks
4
penyelesaian masalah.
Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian
5
masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains dalam


6 konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam
melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif.
Peneraju Pendidikan Negara
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Minat
2 Minat dan bersifat ingin tahu.

3 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani
4 mencuba dan bersistematik.

Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani
5 mencuba, bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah dalam menjalankan
tugasan.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani
mencuba, bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah dalam menjalankan
6
tugas, bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah
tinggi.

Peneraju Pendidikan Negara


TEMPLAT PELAPORAN

Peneraju Pendidikan Negara


PERUBAHAN TEMPLAT PELAPORAN PBD

Surat Makluman
Perubahan Templat
Pelaporan

Peneraju
Peneraju Pendidikan Negara
Pendidikan Negara
PERUBAHAN TEMPLAT PELAPORAN PBD

Peneraju
Peneraju Pendidikan Negara
Pendidikan Negara
Rekod Prestasi Data Pernyataan Tahap
Murid Penguasaan

Panduan Laporan Graf


Murid

Peneraju Pendidikan Negara


Peringkat
pentaksiran

Pengetahuan,
Kemahiran dan Nilai

Jantina
Nama murid Tahap
No. Kad Pengenalan Penguasaan
Bilangan Keseluruhan

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
1. Pentaksiran setiap SK
dalam tema tersebut
mesti dilaksanakan.
2. Instrumen pentaksiran
? (lembaran
kerja/senarai
semak/projek dll) bagi
setiap SK perlu
sebagai rujukan dalam
penentuan TP bagi
tema tersebut.

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
SITUASI 1
3.1 Gigi 3.2 Kelas Makanan 3.3 Pencernaan 4.1 Tabiat Pemakanan 5.1 Pembiakan
Tumbuhan
TP5 TP5 TP4 TP5 TP5

1. Berdasarkan instrumen
pentaksiran yang digunakan,
justifikasi dijalan berdasarkan
instrument tersebut sebagai
eviden.

2. Pertimbangan professional
digunakan untuk memberi TP
pada tema yang berkenaan
berdasarkan instrument yang
dikumpul dan menepati tafsiran
dalam template pelaporan.
Peneraju Pendidikan Negara
SITUASI 2
3.1 Gigi 3.2 Kelas Makanan 3.3 Pencernaan 4.1 Tabiat Pemakanan 5.1 Pembiakan
Tumbuhan
TP5 TP3

Sekiranya guru berhadapan dengan situasi di atas, guru harus menjalankan suatu aktiviti
pengukuhan dalan pdp supaya TP bagi 3.2 diperbaiki.

Peneraju Pendidikan Negara


25

TINDAKAN SUSULAN

MEREKOD &
MENGANALISIS

• Merekod status
perkembangan
MERANCANG PdP & MELAKSANAKAN PdP PENTAKSIRAN murid mengikut
MENYEDIAKAN • Selari dengan SK • Kaedah
kreativiti guru
INSTRUMEN • Merekod dalam
& SP yang telah pentaksiran:
PENTAKSIRAN dokumen seperti MELAPOR TAHAP
dipilih Pemerhatian, lisan
rekod mengajar, PENGUASAAN

Tidak
• Mengenal pasti SK & SP atau penulisan
buku catatan
• Menentukan objektif
Bagi tindakan susulan: guru, senarai
• Mengenal pasti semak & templat
instrumen pentaksiran • Menentu dan
pelaporan
berdasarkan aktiviti melaksanakan strategi
(Excel)
Ya
yang dirancang pengajaran dan kaedah
• Menentukan strategi pentaksiran
Melepasi tahap
pengajaran dan kaedah • Menyedia dan mentadbir
pentaksiran instrumen mengikut penguasaan
PdP dan pentaksiran minimum TP3
• Menyediakan instrumen keupayaan murid
dilaksanakan seiring
mengikut keupayaan
murid

Peneraju Pendidikan Negara


SITUASI 2
3.1 Gigi 3.2 Kelas Makanan 3.3 Pencernaan 4.1 Tabiat Pemakanan 5.1 Pembiakan
Tumbuhan
TP5 TP3

Sekiranya guru berhadapan dengan situasi di atas, guru harus menjalankan suatu aktiviti
pengukuhan dalan pdp supaya TP diperbaiki.

3.1 Gigi 3.2 Kelas Makanan 3.3 Pencernaan 4.1 Tabiat Pemakanan 5.1 Pembiakan
Tumbuhan
TP5 TP3 TP5 TP5 TP5

* Pelaksanaan PBD bagi Tahun 1 dan Tahun 2 mulai 2018 adalah sama seperti
pelaksanaan PBD di Tahun 3
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
28

Asas kepada Pertimbangan Profesional


• Memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan
maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan,
kemahiran dan nilai secara beretika dan bertanggungjawab
• Merupakan satu proses berterusan sepanjang PdP

Keperluan utama kepada pertimbangan profesional


• Menentukan Tahap Penguasaan (TP) berdasarkan Standard Prestasi bagi
setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.
• Menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan dalam mata pelajaran bagi
melapor keputusan pentaksiran akhir tahun.

Peneraju Pendidikan Negara


29

Guru Membuat Pertimbangan Profesional Berdasarkan

TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL
PENGETAHUAN Guru bertanggungjawab melaksanakan
Guru berpengetahuan luas
dalam mata pelajaran yang 01 02 pentaksiran dengan cekap, adil, telus,
sistematik dan holistik tanpa melibatkan
diajar dan dalam bidang emosi.
pedagogi.

INPUT MURID
Guru membuat pertimbangan berdasarkan
03 04 PENGALAMAN
Guru menggunakan
hasil kerja, keupayaan, tingkah laku, pengalaman mengajar dan
kelebihan/ kekurangan pada murid dan pengalaman dengan murid.
prestasi mereka dalam ujian/ aktiviti PdP.

Peneraju Pendidikan Negara


30

Perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan profesional

Hasrat kurikulum
Memahami hasrat kurikulum yang Interaksi
terkandung dalam DSKP. Mengambil kira interaksi guru dan murid, murid
7 dan murid serta murid dan bahan
pembelajaran.
Tujuan pentaksiran
Menentukan tujuan pentaksiran, mengenal
pasti aspek pembelajaran yang perlu ditaksir 2 Moderasi
berdasarkan standard prestasi bagi setiap
Berbincang sesama rakan sejawat dalam panitia
kelompok SK dan SP.
bagi memantapkan pertimbangan professional.
Pelbagai kaedah pentaksiran
Menggunakan pelbagai kaedah
pentaksiran meliputi pemerhatian,
3
Kebolehpercayaan
lisan dan penulisan sepanjang PdP. 5 Meningkatkan kebolehpercayaan antara pentadbir,
Peluang guru, murid dan ibu bapa. Guru bersikap terbuka dan
Memberi peluang yang adil dan masa yang 4 profesional dalam memberi justifikasi dan membuat
secukupnya kepada murid untuk mempamerkan pertimbangan terhadap perkembangan
apa yang telah dipelajari. pembelajaran murid.

Peneraju Pendidikan Negara


BENGKEL 2

ARAHAN:
1. Setiap kumpulan dikehendaki memahami tafsiran bagi TP.
(peruntukan masa 15 minit)
2. Setiap kumpulan akan membentangkan tentang hasil
perbincangan yang meliputi cadangan instrumen bagi
menentukan pencapaian murid bagi TP yang berkenaan.

Peneraju Pendidikan Negara


KUMPULAN TAJUK
Kumpulan 1  Kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif dan peraturan bilik sains
Kumpulan 2  Manusia: Gigi, Kelas Makanan dan Pencernaan
Kumpulan 3  Haiwan: Tabiat Pemakanan
Kumpulan 4  Tumbuhan: Pembiakan
Kumpulan 5  Pengukuran Luas dan Isi padu,
Kumpulan 6  Objek atau Bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat daripada air
Kumpulan 7  Asid dan Alkali
Kumpulan 8  Sistem Suria
Kumpulan 9  Takal

Peneraju Pendidikan Negara


Murid-murid membuat buku skrap yang mengandungi
maklumat: Jenis gigi & fungsi, keratin rentas gigi berlabel,
banding beza set gigi, kepentingan amalan penjagaan gigi,
teknologi rawatan gigi.

Murid boleh menyediakan:


i) Brosur
ii) Pamplet
iii) Buku skrap

Murid membina peta pemikiran atau pengurusan grafik


yang sesuai untuk membanding dan membeza set gigi
susu dan set gigi kekal.

Guru boleh menyediakan lembaran kerja keratin rentas gigi


dan murid melabel kertan rentas gigi atau murid boleh lukis
dan label.

Murid membina model gigi menggunakan plastisin dan


menamakan jenis gigi dan fungsi setiap gigi.

Peneraju Pendidikan Negara


Murid membina poster / carta untuk memberi kesedaran
dari segi pemakanan kepada seseorang yang mempunyai
masalah kesihatan seperti diabetes, gout dll

Murid membina jadual menu harian berdasarkan piramid


makanan dan menaakul tentang menu yang dibina dengan
mempersembahkannya.

Murid membina peta pemikiran (peta pelbagai alir) atau


pengurusan grafik yang sesuai kesan dan akibat
pengambilan makanan yang tidak berdasarkan piramid
makanan.

Murid menyenaraikan contoh makanan bagi setiap kelas


makanan.

Peneraju Pendidikan Negara


Murid membuat carta tentang perbuatan yang boleh
menganggu pencernaan makanan dan kesannya

Murid membuat kesimpulan maksud pencernaan


berdasarkan urutan semasa pencernaan

Murid menerangkan aliran makanan semasa pencernaan


dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai dan
buat pernyataan umum apa yang berlaku kepada makanan
tercerna.

Murid melabelkan bahagian yang terlibat dalam


pencernaan dalam lakaran yang disediakan oleh guru.

Murid menerangkan tentang cara makanan dihancurkan


dengan menjalankan aktiviti(makan biskut)

Peneraju Pendidikan Negara


Murid menghasilak buku skrap dengan memilih satu
haiwan dan menerangkan mengapa haiwan berubah tabiat
makan

Secara berpasangan, murird mengelas haiwan


berdasarkan tabiat pemakanan.

Peneraju Pendidikan Negara


Menamakan satu teknologi dalam pembiakan tumbuhan
dan menerangkannya.

Murid membuat laporan tentang projek yang telah


dijalankan dan membuat pengitlakan

Perbincangan tentang kepentingan pembiakan tumbuhan


kepada hidupan.

Menyenaraikan contoh tumbuhan dan cara tumbuhan


tersebut membiak

Peneraju Pendidikan Negara


SEKIAN,
TERIMA KASIH
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
http://bpk.moe.gov.my

Peneraju Pendidikan Negara