Anda di halaman 1dari 11

CIRI-CIRI PELAPORAN YANG

BERKUALITI
 Topik laporan perlu dinyatakan
dengan jelas kepada pembaca.

 Objektif penulisan dinyatakan


dengan jelas.
 supaya pembaca mendapat
gambaran awal tentang tujuan
penulisan tersebut
 Mengenalpasti susun atur
1) Format penulisan
2) Struktur kandungan
3) Penomboran

 Supaya penulisan anda menarik, mudah dibaca


dan difahami

 Isi penulisan laporan hendaklah jelas dan tepat.


 Menyatakan kesimpulan laporan pada akhir
penulisan.

 Di bahagian ini, terdapat pendirian,


pandangan, dan dapatan anda tentang topik
yang ditulis.

 Definisi yang jelas diberikan bagi setiap istilah


atau konsep yang hendak dibincangkan dalam
penulisan .
 Contoh-contoh yang sesuai disertakan untuk
memperjelas apa yang dimaksudkan dengan
perkataan berkenaan
 Mengelakkan

1) perkataan, ayat, konsep dan perenggan


yang mengelirukan

2) isi yang bertindih-tindih, membuat andaian-


andaian tertentu dan kesimpulan yang
bercanggah

 Menggunakan wacana yang menarik dengan


menggunakan penanda wacana yang tepat,
koherens dan mempunyai kesinambungan idea.
 Pendapat diberikan dengan kritis dan analitis.

- Disertakan dengan bukti, alasan dan fakta


untuk menyokong hujah-hujah

 Menadangkan saranan atau harapan anda sekiranya


ada pada bahagian akhir penulisan.

 Saranan ini mungkin dapat ditujukan kepada


pembaca, masyarakat, pihak berkuasa dan
sebagainya.
KATEGORI PELAPORAN
1 ) Laporan pemerian /penyelidikan

 Laporan pemerian memberikan gambaran


tentang sesuatu hal, objek atau seseorang
dengan tujuan supaya pembaca dapat
menafsirkan sesuatu yang digambarkan itu
dengan jelas.
 Laporan pemerian tidak bersifat khayalan atau
rekaan semata-mata. Inilah aspek yang
membezakan laporan dengan karangan naratif.
 Laporan adalah berdasarkan pengkajian dan
penelitian rapi penulis
2) Laporan penyelesaian masalah

 untuk menyediakan suatu rancangan yang boleh


digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah
yang dihadapi oleh pihak-pihak tertentu atau
organisasi tertentu.
 memerlukan daya fikir yang kreatif, kritis serta
penaakulan yang mendalam.
 Selalunya laporan jenis ini juga akan menyediakan
beberapa strategi untuk penyelesaian masalah.
3) Laporan penilaian

 Laporan penilaian berfungsi untuk menilai sesuatu.


 Digunakan untuk menilai prestasi kerja seseorang
atau sekumpulan orang atau mungkin juga sesebuah
organisasi.
 Perlu dibuat dengan tepat dan bersifat objektif.
Sesuatu keputusan yang bakal dibuat adalah
bergantung kepada laporan yang diberikan itu.
4) Laporan analisis

 Laporan analisis bertujuan untuk menganalisa


sesuatu perkara sebelum sebarang keputusan
diambil tentangnya.
 Laporan jenis ini juga memerlukan penelitian
secara terperinci terhadap sesuatu perkara.