Anda di halaman 1dari 56

KSSR (Semakan 2017)

Kursus Orientasi
Sains Tahun 3
KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH

Peneraju Pendidikan Negara


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Peneraju Pendidikan Negara
KURIKULUM SAINS SEKOLAH
RENDAH

Peneraju Pendidikan Negara


• Kurikulum
Standard • KSSR
Sekolah (Semakan)
Rendah
(KSSR)
•Kurikulum • KBSR
2017
Bersepadu (Semakan)
Kurikulum Sekolah 2011
Baru Rendah (KBSR)
Sekolah
Rendah
2003
(KBSR)
1993
1983

Peneraju Pendidikan Negara


GARIS MASA PELAKSANAAN DSKP
Kohort Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
KSSR
KSSR KSSR KSSR
2017 (Semakan 2017) KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM
DSKP DSKP DSKP
DSKP
KSSR
KSSR KSSR KSSR KSSR
2018 (Semakan 2017) KSSR DSK+3PM
(Semakan 2017) DSKP DSKP DSKP DSKP
DSKP
KSSR KSSR
KSSR KSSR KSSR KSSR
2019 (Semakan 2017) (Semakan 2017)
(Semakan 2017) DSKP DSKP DSKP DSKP
DSKP DSKP
KSSR KSSR KSSR
KSSR KSSR KSSR
2020 (Semakan 2017) (Semakan 2017) (Semakan 2017)
(Semakan 2017) DSKP DSKP DSKP
DSKP DSKP DSKP
KSSR KSSR KSSR KSSR
KSSR KSSR
2021 (Semakan 2017) (Semakan 2017) (Semakan 2017) (Semakan 2017)
(Semakan 2017) DSKP DSKP
DSKP DSKP DSKP DSKP
KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR
KSSR
2022 (Semakan 2017) (Semakan 2017) (Semakan 2017) (Semakan 2017) (Semakan 2017)
(Semakan 2017) DSKP
DSKP DSKP DSKP DSKP DSKP

Peneraju Pendidikan Negara


KERANGKA KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara


ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM
6 ASPIRASI
MURID
Selaras
syor:

KEMAHIRAN
ABAD KE-21

PERPADUAN
DAN
KEHARMONIAN
KAUM

KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Peneraju Pendidikan Negara


PROFIL MURID
6 ASPIRASI
MURID • Berdaya Tahan
• Pemikir
KEMAHIRAN • Mahir Berkomunikasi
ABAD KE-21
• Kerja Sepasukan
PERPADUAN • Bersifat Ingin Tahu
DAN KEHARMONIAN • Berprinsip
KAUM • Bermaklumat
• Prihatin
KEMAHIRAN
• Patriotik
KOMUNIKASI

3/14/2019
Peneraju Pendidikan Negara
Pada Oktober 2011

“ ...Keputusan melaksanakan kajian semula


sistem pendidikan dibuat dalam konteks
standard pendidikan antarabangsa yang
kian meningkat, peningkatan aspirasi negara
dalam mempersiapkan generasi muda untuk
menghadapi keperluan abad ke-21, dan
peningkatan harapan ibu bapa serta
masyarakat terhadap dasar pendidikan
Hasilnya ialah Pelan
negara...”
Pembangunan
Pendidikan Malaysia Kajian melibatkan pemimpin sekolah, guru, ibu
bapa, murid, dan orang ramai di seluruh negara.

Peneraju Pendidikan Negara


• Pendidikan memainkan peranan utama bagi pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan sesebuah negara.

• Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik


darjah merupakan petunjuk terbaik bagi kemajuan masa depan
sesebuah negara.

• Pendidikan juga menjadi asas pembinaan negara bangsa dan


pengukuhan perpaduan.

• Pendidikan menyediakan peluang kepada individu untuk


meningkatkan taraf hidup, menjadi ahli masyarakat yang berjaya,
dan menyumbang secara aktif kepada pembangunan negara.

• Ibu bapa meletakkan harapan tinggi dan majikan menyuarakan


kebimbangan akan keupayaan sistem pendidikan melengkapkan
generasi muda dengan persediaan secukupnya bagi menghadapi
cabaran abad ke-21.

Peneraju Pendidikan Negara


Sebelas anjakan untuk transformasi sistem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Peneraju Pendidikan Negara


Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik
dan Sains dengan standard antarabangsa.

Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah


Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard
Sekolah
Rendah (KSSR) yang disemak semula pada 2017.

Merombak peperiksaan kebangsaan dan


pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) untuk
meningkatkan secara berperingkat peratusan soalan
yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi.

Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi,


Kejuruteraan, dan Matematik (STEM).

Peneraju Pendidikan Negara


Pelaksanaan KSSR (Semakan 2017)
mengambil kira antaranya:

1. Penyusunan semula mengikut keperluan


semasa
2. Penanda aras dengan kurikulum luar
negara, Kerangka TIMSS Gred 4
3. Laporan Kajian Pearson (Benchmarking
Review Of The Malaysian Primary School
Curriculum) Disember 2013

Peneraju Pendidikan Negara


Berdasarkan hasil penanda arasan kurikulum
sains yang dikemukakan oleh Pearson
Consultant dicadangkan:

i. Bilangan standard pembelajaran yang


mengeksplisitkan HOTS ditambah.
ii. Mewujudkan lajur untuk cadangan aktiviti
pembelajaran.
iii. Meningkatkan penggunaan kata kerja yang lebih
tinggi berdasarkan hieraki Taksonomi Bloom.
iv. Memperbanyakkan penyiasatan berbentuk inkuiri
dalam penulisan Standard Pembelajaran untuk
meningkatkan kefahaman murid.

Peneraju Pendidikan Negara


Keperluan semakan berdasarkan perbandingan
kurikulum KSSR dengan Kerangka Domain TIMSS
Gred 4 dan Gred 8, di mana beberapa tajuk
perlu ditambah sekiranya Malaysia akan
mengambil bahagian dalam TIMSS Gred 4
(Tahun 4) dan juga untuk menyediakan murid
bagi menduduki TIMSS Gred 8 (Tingkatan 2).

Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
KSSR Bahasa KSSR Bahasa
(2011- Sains dan Teknologi (Semakan Sains dan Teknologi
2016) 2017) Pendidikan Alam Sekitar
Pendidikan Alam Sekitar
Patriotisme
Patriotisme
Nilai Murni
Nilai Murni
Keusahawanan
Keusahawanan
Kreativiti dan Inovasi
Kreativiti dan Inovasi
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Teknologi Maklumat dan • Kemahiran Asas
Komunikasi • Aplikasi
Pendidikan Keselamatan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
Jalan Raya Pendidikan Kewangan
Pendidikan Kewangan Kelestarian Global
• Penggunaan dan Pengeluaran
Lestari
• Kewarganegaraan Global
• Perpaduan
Peneraju Pendidikan Negara
Teknologi Pendidikan
Maklumat Keselamatan
& Komunikasi Jalan Raya
MODUL
TAMBAHAN

Kelestarian Pendidikan
Global Kewangan

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PELAKSANAAN TMK SEKOLAH RENDAH

KSSR
Mata
2011 Pelajaran TMK 2017
di Tahap II

KSSR KSSR (Semakan 2017)


Dunia Sains 2014 Pelaksanaan
Modul TMK
dan Teknologi
di Tahap I Surat Siaran KPM Bil 1 Tahun 2017
KPM.100-1/7/2 Jld. 3(20)
bertarikh 6 Januari 2017

Peneraju Pendidikan Negara


PELAKSANAAN MODUL TMK
SEKOLAH RENDAH

BUKU PANDUAN MODUL


KEMAHIRAN ASAS MODUL APLIKASI
PELAKSANAAN

Modul yang lengkap telah dimuat naik ke laman sesawang Bahagian Pembangunan Kurikulum http://bpk.moe.gov.my/index.php/muat-
turun-dokumen/dskp-bahan-sokongan/category/87-tmk
Peneraju Pendidikan Negara
PELAKSANAAN MODUL TMK
SEKOLAH RENDAH

Modul yang lengkap telah dimuat naik ke laman sesawang Bahagian Pembangunan Kurikulum http://bpk.moe.gov.my/index.php/muat-
turun-dokumen/dskp-bahan-sokongan/category/87-tmk
Peneraju Pendidikan Negara
BUKU PANDUAN PELAKSANAAN
MODUL TMK
Mula

Rujuk Modul Aplikasi untuk menentukan Kemahiran TMK yang perlu


diajar berpandukan Standard Kandungan/ Standard Pembelajaran terlibat

Rujuk Senarai Semak


Kemahiran TMK

Murid
menguasai Tidak Murid guna Modul
kemahiran Kemahiran Asas
TMK?
Panduan Pelasanaan berkenaan boleh dimuat turun
di laman sesawang http://bpk.moe.gov.my/.
Ya
Laksana PdP guna Modul
Aplikasi

Tamat

Peneraju Pendidikan Negara


BUKU PANDUAN PELAKSANAAN
MODUL TMK • Dalam
peruntukan
BUKU PANDUAN Bila? waktu mata
PELAKSANAAN pelajaran sedia
ada

• Guru mata
Siapa? pelajaran
berkenaan

PELAKSANAAN

Di • Di makmal
komputer atau
mana? di bilik darjah

• Instrumen
pentaksiran dan
Pentaksiran
Kemahiran
Rubrik
TMK pentaksiran ada
disediakan dalam
Modul PdP berkenaan boleh dimuat turun di laman sesawang http://bpk.moe.gov.my/. Modul Aplikasi

Peneraju Pendidikan Negara


MODUL ASAS KEMAHIRAN TMK
MODUL Bilangan Modul Bilangan Modul Bilangan Modul
BIL
KEMAHIRAN ASAS TMK TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3

1 Komputer Pertama Saya √ √


2 Microsoft Paint √ √ √
3 Microsoft PowerPoint √ √
4 Microsoft Word √ √
5 Pelayar Web √
6 Sound Recoder √ √
7 Asas Internet √
8 Asas Keselamatan Siber √
Modul yang
mengandungi kemahiran 9 Scratch √
asas TMK yang perlu 10 Microsoft Office (Jawi) √
dikuasai oleh murid
untuk melaksanakan 11 Microsoft Excel √
Modul Aplikasi JUMLAH 6 5 6

Modul yang lengkap telah dimuat naik ke laman sesawang Bahagian Pembangunan Kurikulum http://bpk.moe.gov.my/index.php/muat-
turun-dokumen/dskp-bahan-sokongan/category/87-tmk
23 Peneraju Pendidikan Negara
MODUL APLIKASI TMK
Bilangan Bilangan Bilangan
BIL Modul Aplikasi Modul Modul Modul
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
1 Pendidikan Islam 1 2 2
2 Pendidikan Moral 2 2 2
3 Bahasa Inggeris 2 2 2
4 Bahasa Melayu 2 2 2
5 Matematik 3 2 2
6 PJPK 3 2 2
Pendidikan
7 3 2 2
Kesenian
Modul yang mengandungi kemahiran Sains
8 3 2 2
TMK yang perlu diajar melalui
pengintegrasian dalam mata JUMLAH 19 16 16
pelajaran sedia ada

Modul yang lengkap telah dimuat naik ke laman sesawang Bahagian Pembangunan Kurikulum http://bpk.moe.gov.my/index.php/muat-
turun-dokumen/dskp-bahan-sokongan/category/87-tmk
24 Peneraju Pendidikan Negara
ORGANISASI KANDUNGAN MODUL TMK
Mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan
KOMPONEN 1 inovatif melalui TMK

Mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan


maklumat melalui TMK KOMPONEN 2

Menggunakan Pemikiran Komputasional untuk proses


KOMPONEN 3 penyelesaian masalah

Mengamalkan sikap bertanggungjawab dan beretika


dalam TMK KOMPONEN 4

Peneraju Pendidikan Negara


Pengintegrasian Modul TMK dalam mata
pelajaran KSSR (Semakan 2017)
BIL MATA PELAJARAN TAHAP I TAHAP II
(Tahun 1-3) (Tahun 4-6)
1 Bahasa Melayu √ √
2 Bahasa Inggeris √ √
3 Sains √ √
4 Matematik √ √
5 Pendidikan Islam √ √
6 Pendidikan Moral √ √
7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan √ √
Kesihatan
8 Pendidikan Kesenian √ √
9 Sejarah √
10 Reka Bentuk dan Teknologi √

Peneraju Pendidikan Negara


27 Pengintegrasian Modul TMK dalam mata
pelajaran KSSR (Semakan 2017) – Tahun 1
MATA PELAJARAN
KEMAHIRAN TMK/CT STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN CT/TMK STANDARD PEMBELAJARAN
(MP)
Matematik 3.3 Meleraikan sesuatu yang kompleks 1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor 3.5 Menggunakan pendekatan langkah demi 4.3.1 Menyelesaikan masalah
(Pemproses Kata) dalam bentuk komponen kecil. yang diberi. langkah (algoritma) secara sistematik harian melibatkan
dalam sesuatu situasi, keadaan dan penambahan dan
penolakan wang
3.5 Menggunakan pendekatan langkah demi permasalahan.
langkah (algoritma) secara sistematik
dalam sesuatu situasi, keadaan dan
permasalahan.

1.1 Menaip, memilih atau menyunting teks. 8.1.1 Mengumpul data berdasarkan situasi
harian.
1.2 Menyisip kotak teks, imej, jadual, audio
atau video. 8.2.1 Membaca dan mendapatkan
maklumat dari piktograf.
1.7 Mengumpul atau mempersembahkan
data dalam bentuk jadual dan graf.

1.10 Menganalisa data.

Bahasa Inggeris 1.1 Menaip, memilih atau menyunting teks. 3.3.1 Create simple non-linear and linear 1.1 Menaip, memilih atau menyunting teks. 4.4.1 Plan, produce and present
texts using a variety of media with creative works: ii. rhymes
(Persembahan)
Menyisip kotak teks,imej, jadual, audio guidance. 1.2 Menyisip kotak teks,imej, jadual, audio with guidance
(Internet) 1.2 atau video. atau video.

Menggunakan pelayar web untuk 1.6 Menghasilkan persembahan multimedia


2.1 mencari maklumat dalam bentuk teks
atau imej berdasarkan kata kunci 2.1 Menggunakan pelayar web untuk
menggunakan enjin carian. mencari maklumat dalam bentuk teks
atau imej berdasarkan kata kunci
menggunakan enjin carian
Peneraju Pendidikan Negara
28 Pengintegrasian Modul TMK dalam mata
pelajaran KSSR (Semakan 2017) – Tahun 1
MATA PELAJARAN
KEMAHIRAN TMK STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN CT STANDARD PEMBELAJARAN
(MP)

Bahasa Melayu 1.1 Menaip, memilih atau menyunting 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil 1.1 Menaip, memilih atau 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
teks. penulisan daripada aspek: i. Ejaan menyunting teks. kandungan teks bahan
(Persembahan)
ii.Tanda baca sastera dan bukan sastera: iii.
3.3 Meleraikan sesuatu yang Lagu kanak-kanak
kompleks dalam bentuk
komponen kecil
Sains 1.1 Menaip, memilih atau menyunting 6.1.1 Membanding dan membezakan bahagian 3.4 Menentukan aspek 7.1.4 Membuat kesimpulan
teks. pada tumbuhan. i. daun: jenis urat daun; penting dalam sesuatu tentang daya tarikan dan
(Pemproses Kata)
ii. bunga: berbunga, tidak berbunga; iii. situasi, keadaan dan tolakan antara kutub-kutub
(MsPaint) 1.10 Menganalisa data. batang: berkayu, tidak berkayu; dan iv.
(Persembahan) permasalahan magnet dengan menjalankan
akar: akar tunjang, akar serabut.
penyiasatan.
6.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang
bahagian tumbuhan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

1.2 Menyisip kotak teks, imej, jadual, 8.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh
audio atau video. menyerap air dan tidak boleh menyerap
air dengan menjalankan penyiasatan.
1.7 Mengumpul atau mempersembahkan
data dalam bentuk jadual dan graf. 8.1.2 Mengelas objek yang boleh menyerap air
dan tidak boleh menyerap air.
Menggunakan ftur dalam sesuatu
1.12 perisian untuk tujuan tertentu. 8.1.3 Memerihalkan keupayaan objek
menyerap air berdasarkan jenis bahan
Mempersembahkan data atau idea dengan menjalankan penyiasatan.
secara logik dan sistematik melalui
3.2 graf, carta, imej.

Pendidikan Islam 1.11 1.11 Menghasil dan menyunting imej, 1.15.3 Memperdengarkan hafazan surah al-
(Sound Recorder) audio atau video. Fatihah dengan betul dan bertajwid. Peneraju Pendidikan Negara
29 Pengintegrasian Modul TMK dalam mata
pelajaran KSSR (Semakan 2017) – Tahun 1
MATA PELAJARAN
KEMAHIRAN TMK STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN CT STANDARD PEMBELAJARAN
(MP)

Pendidikan Moral 2.1 Menggunakan pelayar web 12.3 Merancang aktiviti yang menunjukkan 1.1 Menaip, memilih atau 12.3 Merancang aktiviti yang
untuk mencari maklumat sikap kerjasama. menyunting teks. menunjukkan sikap
(Internet)
dalam bentuk teks atau imej kerjasama.
berdasarkan kata kunci 12.4 Meluahkan perasaan apabila 1.2 Menyisip kotak teks, imej,
menggunakan enjin carian. melaksanakan aktiviti bersama-sama. jadual, audio atau video. 12.4 Meluahkan perasaan apabila
melaksanakan aktiviti
4.4 Menerapkan amalan 2.1 Menggunakan pelayar web bersama-sama.
teknologi hijau dalam TMK. untuk mencari maklumat dalam
bentuk teks atau imej
berdasarkan kata kunci
menggunakan enjin carian.

4.4 Menerapkan amalan teknologi


hijau dalam TMK.

Pendidikan Kesenian 1.12 Menggunakan ftur dalam (Seni Visual) - Menggambar 1.1 Menaip, memilih atau (Seni Muzik)
(MSPaint) sesuatu perisian untuk tujuan 1.1 Bahasa Seni Visual. menyunting teks.
tertentu. 2.1 Kemahiran Seni Visual. 3.2.1 Menghasilkan pelbagai
(Sound Recorder) Penghasilan Karya Kreatif. 1.2 Menyisip kotak teks, imej, bunyi.
3.1
(Persembahan) 4.1 Menghayati Karya Seni. jadual, audio atau video.

Menghasil dan menyunting imej,


1.11 audio atau video

1.7 Mengumpul atau (Seni Muzik)


mempersembahkan data
dalam bentuk jadual dan graf. 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi.

1.11 Menghasil dan menyunting


imej, audio atau video
Peneraju Pendidikan Negara
30 Pengintegrasian Modul TMK dalam mata
pelajaran KSSR (Semakan 2017) – Tahun 1

MATA PELAJARAN
KEMAHIRAN TMK STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN CT STANDARD PEMBELAJARAN
(MP)

Pendidikan Jasmani 1.1 Menaip, memilih atau (Pendidikan Kesihatan) 3.3 Meleraikan sesuatu (Pendidikan Jasmani)
dan Pendidikan menyunting teks. yang kompleks dalam
1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki dan bentuk komponen kecil 1.2.3 Melakukan pergerakan
Kesihatan perempuan. lokomotor dalam pelbagai
(Pemproses kata) 1.2 Menyisip kotak teks, imej,
arah, aras, laluan dan
jadual, audio atau video. 2.1.1 Mengetahui sentuhan selamat, sentuhan tidak kelajuan dengan rakan dan
(Persembahan)
selamat dan sentuhan tidak selesa. alatan.
(Grafk)
1.12 Menggunakan ftur dalam
sesuatu perisian untuk tujuan 2.2.1 Menyatakan pergerakan
tertentu. lokomotor dan bukan
lokomotor.

5.2.1 Mempamerkan rasa seronok


melakukan aktiviti baharu
dalam Pendidikan Jasmani.
1.1 Menaip, memilih atau (Pendidikan Kesihatan)
menyunting teks.
1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki dan
perempuan.

Peneraju Pendidikan Negara


31 Pengintegrasian Modul TMK dalam mata
pelajaran KSSR (Semakan 2017) – Tahun 2
MATA
KEMAHIRAN TMK STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN CT STANDARD PEMBELAJARAN
PELAJARAN (MP)
Sains 1.1 Menaip, memilih atau 9.2.5 Mencipta alat atau model dengan 3.1 Menganalisis data melalui 3.1.5 Memberi contoh ciri yang
menyunting teks. mengaplikasikan pengetahuan yang pengecaman corak (P) diwarisi oleh anak daripada
menunjukkan kegunaan udara yang bergerak. ibu bapa atau keturunan
1.12 Menggunakan fitur dalam seperti warna kulit, warna
sesuatu perisian untuk anak mata dan jenis rambut
tujuan tertentu.

Matematik 1.2 Menyisip kotak teks, imej, 1.4.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi 3.1 Menganalisis data melalui 7.1.3 Mengenal pasti pelbagai
(MSWord) jadual, audio atau video. sebarang nombor pengecaman corak (P) bentangan bentuk tiga
dimensi

Bahasa Melayu 1.2 Menyisip kotak teks,imej, 3.2.1 Membina dan menulis: 3.3 Meleraikan sesuatu yang 2.2.1 Membaca, memahami dan
(MSWord) jadual, audio atau video. (i) Ayat kompleks dalam bentuk (D) mengenal pasti:
komponen kecil (i) Idea utama
(ii) Idea sampingan1

Bahasa Inggeris 4.3 Menyatakan sumber 5.1.1 Demonstrate appreciation through non-verbal 3.5 Menggunakan 3.3.1 Read and enjoy simple
maklumat yang diperolehi responses to: pendekatan langkah print and digital games at
dalam talian i) simple chants and raps demi langkah (algoritma) sentence level.
secara sistematik dalam
5.1.2 Say the words in simple texts, and sing Give a short sequence of
5.1.2 sesuatu situasi, keadaan 2.1.3
simple songs with intelligible pronunciation, basic instructions
dan permasalahan
rhythm and intonation:
i) simple chants and raps

Pendidikan 2.1 Menggunakan pelayar web 2.1.2 (Seni Visual) – Teknik lipatan dan guntingan 3.1 Menganalisis data melalui 1.2.2 (Seni Muzik)
Kesenian untuk mencari maklumat 1.1 Bahasa Seni Visual pengecaman corak (P) Mengenal dan
dalam bentuk teks atau imej 2.1 Kemahiran Seni Visual membezakan pergerakan
(Internet) 3.1 Penghasilan Karya Kreatif melodi bertangga dan
berdasarkan kata kunci
menggunakan enjin carian.
4.1 Penghayatan Karya Seni Peneraju Pendidikan Negara
melodi mendatar
32 Pengintegrasian Modul TMK dalam mata
pelajaran KSSR (Semakan 2017) – Tahun 2
MATA PELAJARAN
KEMAHIRAN TMK STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN CT STANDARD PEMBELAJARAN
(MP)

Pendidikan Islam 4.2 Bertoleransi dengan rakan 3.1.4 Menganalisis kepentingan 3.1 Menganalisis data melalui 1.6.1 Mengenalpasti kalimah dan
sekelas semasa beristinjak selain daripada air pengecaman corak (P) potongan ayat yang
menggunakan komputer mengandungi bacaan nun dan
mim syaddah dengan betul

Pendidikan Moral 1.3 Menghasilkan rekaan digital 3.2 Menjelaskan cara melaksanakan 3.5 Menggunakan pendekatan 3.1 Menyenaraikan contoh
(MSPaint) untuk tujuan tertentu. tanggungjawab terhadap keluarga. langkah demi langkah (A) tanggungjawab terhadap
2.1 (algoritma) secara sistematik keluarga
Menggunakan pelayar web 3.4 Menzahirkan perasaan apabila
untuk mencari maklumat melaksanakan tanggungjawab dalam sesuatu situasi, 3.3 Menghuraikan kepentingan
dalam bentuk teks atau imej terhadap keluarga. keadaan dan permasalahan melaksanakan tanggungjawab
berdasarkan kata kunci terhadap keluarga.
menggunakan enjin carian.

Pendidikan 4.1 Menghargai hak cipta orang (Pendidikan Kesihatan) 3.3 Meleraikan sesuatu yang (Pendidikan Jasmani)
Jasmani dan lain. kompleks dalam bentuk Menggunakan konsep jam
3.1 Kemahiran mengurus mental dan komponen kecil 1.11.1 sebagai pandu arah semasa
Pendidikan emosi dalam kehidupan harian
Kesihatan (D) melakukan aktiviti Menjejak
Cara mengurus:
• Perasaan bimbang dan Mencari Harta Karun.
• Perasaan cemburu Mengenal pasti konsep jam
2.10.1 untuk mencari arah dalam
3.1.1 Menyatakan perasaan bimbang dan aktiviti Menjejak dan Mencari
cemburu. Harta Karun.
2.10.2 Mentafsir maklumat dalam
aktiviti Menjejak dan Mencari
5.4.3 Harta Karun.
Bekerjasama dalam
Peneraju Pendidikan Negara
kumpulan.
33 Pengintegrasian Modul TMK dalam mata
pelajaran KSSR (Semakan 2017) – Tahun 3
MATA PELAJARAN
KEMAHIRAN TMK STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN CT STANDARD PEMBELAJARAN
(MP)

Sains 2.3 Menghasilkan dokumen 3.1.1 Memerihalkan jenis gigi 3.1 Menganalisis data 3.1.3 Membanding dan membezakan set gigi susu dan
(Presentation) elektronik yang dan fungsinya. melalui pengecaman (P) set gigi kekal
menggabungkan teks dan 3.1.2 corak
grafik Melabelkan struktur gig

4.2 Bertoleransi dengan rakan


sekelas semasa menggunakan
komputer
Matematik 1.1 Menaip, memilih dan 9.1.1 Mengumpul, mengelas 3.2 Mempersembahkan data 9.2.1 Membaca dan mendapatkan maklumat dari carta
(Spreadsheet) menyunting dan menyusun data atau idea secara logik (L) pai
berdasarkan situasi dan sistematik melalui
harian.
graf, carta atau imej
1.8 Mengguna atau mencipta
formula dalam hamparan
elektronik

2.2 Mengumpul, memproses dan


menyimpan maklumat yang
diperolehi

Pendidikan 1.3 Menghasilkan rekaan digital Muzik Menghasilkan kesan 3.5 Menggunakan Visual Mengenal pasti dan menghubungkait penggunaan
Kesenian untuk tujuan tertentu 3.2.1 bunyi untuk mengiringi pendekatan langkah 1.1.1 garisan, ruang, kepelbagaian serta ritma dan
persembahan demi langkah (algoritma) 2.1.1 pergerakan melalui karya lukisan dalam Bidang
(Sound Recorder) Menggambar.
secara sistematik dalam (i)
sesuatu situasi, keadaan Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual
dan permasalahan melalui penerokaan media, teknik dan proses
dalam penghasilan karya Bidang Menggambar
menggunakan: (i) teknik garisan silang pangkah
Peneraju Pendidikan Negara
dalam penghasilan karya lukisan.
34 Pengintegrasian Modul TMK dalam mata
pelajaran KSSR (Semakan 2017) – Tahun 3
MATA PELAJARAN
KEMAHIRAN TMK STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN CT STANDARD PEMBELAJARAN
(MP)
Pendidikan Moral 2.3 Menghasilkan dokumen 14.0 Toleransi Sesama Warga 3.4 Menentukan aspek 9.0 Berani Menghadapi Cabaran di
(Presentation) elektronik yang Sekolah penting dalam sesuatu Sekolah
menggabungkan teks dan situasi, keadaan dan
grafik permasalahan
Pendidikan 4.4 Menerapkan amalan teknologi PK Kemahiran kecekapan psikososial 3.1 Menganalisis data PJ Melakukan pelbagai langkah lurus
Jasmani dan hijau dalam TMK. 7.1 untuk menjaga keselamatan diri melalui pengecaman 1.4.1 mengikut tempo muzik yang didengar
corak seperti step-close, schottische, polka
Pendidikan dan grapevine.
Kesihatan
Bertindak secara bijak untuk 2.4.1 Membezakan langkah lurus
(Presentation)
mengelak: berdasarkan pergerakan lokomotor.

5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan


Ancaman sekeliling dan berkumpulan
Pendidikan Islam 1.1 Menaip, memilih dan 7.1.1 Membaca teks mudah dan 3.3 Meleraikan sesuatu yang 6.3.3 Menjelaskan cara bersyukur
(Tulisan Jawi menyunting ringkas yang mengandungi kompleks dalam bentuk
imbuhan awalan dengan betul komponen kecil 6.3.4 Merumuskan kepentingan
MSOffice) mengamalkan sifat bersyukur
Menulis teks mudah dan ringkas
7.1.2
yang mengandungi imbuhan
awalan dengan betul

Bahasa Melayu 1.2 Menyisip audio dan video 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang 3.1 Menganalisis data 3.2.3 Keselamatan
(Scratch) betul dan intonasi yang sesuai; melalui pengecaman (makmal sains dengan rumah)
(i) ayat tunggal dan ayat corak
1.6 Menghasilkan persembahan majmuk
multimedia
Bahasa Inggeris 1.2 Menyisip audio dan video 2.1.5 Describe people and objects 3.1 Menganalisis data 2.1.2 Find out about and describe
(Scratch) using suitable words and phrases melalui pengecaman experiences up to now
Respond imaginatively and corak
5.3.1
1.6 Menghasilkan persembahan intelligibly through creating simple
multimedia action songs on familiar topics Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
1.0 Mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif
dan inovatif melalui TMK
1. Menaip, memilih atau menyunting teks
2. Menghasilkan rekaan digital untuk tujuan tertentu
3. Menggunakan fitur References (rujukan)
4. Menggunakan fitur Mail-merge
5. Menghasilkan persembahan mutimedia
6. Mengumpul atau mempersembahkan data dalam bentuk jadual dan graf
7. Mengguna atau mencipta formula dalam hamparan elektronik
8. Membangunkan Sistem Pangkalan Data
9. Menganalisa data
10.Menghasil dan menyunting imej, audio atau video

Peneraju Pendidikan Negara


2.0 Mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan
maklumat melalui TMK

1. Menggunakan pelayar web untuk mencari maklumat dalam bentuk teks atau
imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian
2. Mengumpul, memproses dan menyimpan maklumat yang diperolehi
3. Menghasilkan dokumen elektronik yang menggabungkan teks dan grafik
4. Membina jaringan kooperatif dan kolaboratif menggunakan blog dan emel

Peneraju Pendidikan Negara


3.0 Menggunakan Pemikiran Komputasional untuk proses
penyelesaian masalah
1. Menganalisis data melalui pengecaman corak
2. Mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik melalui graf,
carta atau imej
3. Meleraikan sesuatu yang kompleks dalam bentuk komponen kecil
4. Menentukan aspek penting dalam sesuatu situasi, keadaan dan permasalahan
5. Menggunakan pendekatan langkah demi langkah (algoritma) secara sistematik
dalam sesuatu situasi, keadaan dan permasalahan
6. Menginterpretasi data melalui kaedah visual seperti model, simulasi dan carta
alir
7. Mengenal pasti dan menganalisis sumber TMK yang bersesuaian bagi
mencapai matlamat untuk mendapatkan penyelesaian yang mungkin dengan
cekap dan berkesan menggunakan teknologi komputer

Peneraju Pendidikan Negara


4.0 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dan beretika
dalam TMK
1. Menghargai hak cipta orang lain
2. Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer
3. Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian
4. Menerapkan amalan teknologi hijau dalam TMK

Peneraju Pendidikan Negara


MENGHAYATI KURIKULUM
SAINS SEKOLAH RENDAH

Peneraju Pendidikan Negara


MATLAMAT
(STANDARD KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH)

Menanam minat dan mengembangkan


kreativiti murid melalui pengalaman dan
penyiasatan bagi menguasai ilmu sains,
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
serta sikap saintifik dan nilai murni.

Peneraju42Pendidikan Negara
OBJEKTIF
(STANDARD KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH)

Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin tahu


tentang dunia di sekeliling mereka.
Mengaplikasi kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis
dan kreatif.
Memperoleh pengetahuan tentang fakta dan konsep Sains.
Mengaplikasi pengetahuan secara kritis, kreatif dan analitis bagi
membuat keputusan, menghasilkan inovasi serta menyelesaikan
masalah.
Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
Memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar.

43
Peneraju Pendidikan Negara
KERANGKA KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH
(TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6)

KANDUNGAN •Inkuiri Dalam Sains


•Sains Hayat
•Sains Fizikal
•Sains Bahan
•Bumi dan Angkasa

INSAN •Teknologi dan Kehidupan


lestari
SEIMBANG
KEMAHIRAN SIKAP DAN NILAI

• Kemahiran Saintifik •Sikap Saintifik dan Nilai


Murni
•Kemahiran Berfikir

Peneraju44Pendidikan Negara
KEMAHIRAN

Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir

KEMAHIRAN PROSES KEMAHIRAN KRITIS KREATIF


SAINS MANIPULATIF

Memerhatikan Menggunakan & Mencirikan Menjanakan idea


mengendalikan peralatan
Mengelaskan & bahan sains dgn betul. Membandingkan & Menghubung-kaitkan
membezakan
Mengukur dan Menyimpan peralatan dan Membuat inferens
menggunakan nombor bahan sains dgn betul dan Mengumpulkan &
selamat. mengelaskan Meramalkan
Membuat inferens
Membersihkan peralatan Membuat urutan MENAAKUL Membuat hipotesis
Meramalkan sains dgn cara yang betul.
Menyusun mengikut Memsintesis-kan
Berkomunikasi Menggendalikan spesimen keutamaan
dengan betul dan cermat. Mengitlakkan
Menggunakan Menganalisis
perhubungan ruang dan Melakar spesimen, Mebuat gambaran
masa peralatan dan bahan sains Mengesan kecondongan mental
dgn tepat.
Mentafsirkan data Menilai Menganalogi

Mendefinisikan Membuat simpulan Mereka cipta


secara operasi

Mengawal pembolehubah STRATEGI BERFIKIR


Mengkonsepsikan
Membuat hipotesis
Menyelesaikan masalah
Mengeksperimen
Membuat keputusan
Peneraju45Pendidikan Negara
S
BERFIKIRAN KRITIKAL DAN ANALITIS
I MINAT DAN BERSIFAT INGIN TAHU
K
LUWES DAN BERFIKIRAN TERBUKA A
JUJUR DAN TEPAT DALAM
P MEREKOD DAN MENGESAHKAN DATA
BAIK HATI,KASIH SAYANG DAN IKRAM
S
A
I RAJIN DAN TABAH DALAM
BERSIFAT OBJEKTIF
MENJALANKAN SESUATU PERKARA
N
T
SISTEMATIK
I BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS
F KESELAMATAN DIRI DAN RAKAN SERTA
TERHADAP ALAM SEKITAR
BEKERJASAMA I
K
MENYEDARI BAHAWA SAINS MERUPAKAN
ADIL DAN SAKSAMA D SALAH SATU CARA UNTUK MEMAHAMI ALAM
A
N
BERANI MENCUBA

N MENGHARGAI DAN MENGAMALKAN


I KEHIDUPAN YANG BERSIH DAN SIHAT
BERFIKIR SECARA RASIONAL
L
A
I MENGHARGAI KESAIMBANGAN ALAM
YAKIN DAN BERDIKARI SEMULA JADI
M
MENSYUKURI NIKMAT YANG U BERHEMAH TINGGI DAN HORMAT-MENGHORMATI
DIKURNIAKAN TUHAN R
N
I MENGHARGAI SUMBANGAN
SAINS DAN TEKNOLOGI

Peneraju46Pendidikan Negara
PENERAPAN SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI DALAM PdP

Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap


saintifik dan nilai murni

Memberi perhatian serta respons kepada sikap saintifik dan nilai


murni yang berkaitan.

Menghayati sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan

Menjadikan sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan


sebagai budaya kehidupan.
Peneraju47Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
KANDUNGAN SAINS TAHAP 1
TEMA SKOP
Inkuiri Dalam Sains  Kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif dan peraturan
bilik sains
Sains Hayat  Benda hidup dan benda bukan hidup
 Manusia: keperluan asas benda hidup, deria, pembiakan dan
tumbesaran, gigi, kelas makanan, pencernaan
 Haiwan: bahagian tubuh, pembiakan dan tumbesaran, tabiat
pemakanan
 Tumbuhan: bahagian tumbuhan, tumbesaran dan pembiakan
Sains Fizikal  Magnet, terang dan gelap, litar elektrik, pengukuran luas dan
isi padu, objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang
tumpat daripada air
Sains Bahan  Keupayaan bahan menyerap air, campuran, asid dan alkali
Bumi dan Angkasa  Bentuk muka bumi, tanah, air, udara, sistem suria
Teknologi dan Kehidupan  Binaan daripada bongkah bentuk asas, set binaan, takal
Lestari
Peneraju Pendidikan Negara
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pendekatan inkuiri

Konstruktivisme

Pendekatan STEM

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Masteri
Peneraju50Pendidikan Negara
Simulasi
Projek Perbincangan

Kajian Masa
Depan

Eksperimen
Lawatan dan
Penyelesaian Penggunaan
Sumber Luar
Masalah Bilik Darjah

Peneraju Pendidikan Negara


PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PdP

☻ Sebagai sumber data

☻ Menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan

☻ Memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran


mengikut kadar sendiri

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP I

MASA MINIMUM SETAHUN


BIL. MATA PELAJARAN TERAS (JAM) Nota:
SK SJK i. Mata pelajaran Sains menggantikan mata
1 Bahasa Melayu 192 160
pelajaran Dunia Sains dan Teknologi
2 Bahasa Inggeris 160 80
ii. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan mata
3 Bahasa Cina /Bahasa Tamil - 192
MATA 4 Matematik 96 96 pelajaran Pendidikan Kesihatan digabungkan
PELAJARAN Pendidikan Islam
96 + 64+ menjadi mata pelajaran Pendidikan Jasmani
(32* [Tasmik]) (32* [Tasmik])
& 5
dan Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Moral 96 64
PERUNTUKAN iii. Mata pelajaran Dunia Seni Visual dan mata
6 Sains 48 48
WAKTU Pendidikan Jasmani dan
7 48 48 pelajaran Dunia Muzik digabungkan
TAHAP I Pendidikan Kesihatan
KSSR 8 Pendidikan Kesenian 48 48 menjadi mata pelajaran Pendidikan
MATA PELAJARAN
TAMBAHAN
Kesenian.
Bahasa Arab/ Bahasa Cina
Sekolah Kebangsaan/ Bahasa
i. 32* (Tasmik) jam setahun untuk pelaksanaan
9 Tamil Sekolah Kebangsaan / 48 - dalam Program j-QAF.
Bahasa Iban/ Bahasa
Kadazandusun / Bahasa Semai ii. ** Jumlah tidak termasuk Tasmik
Perhimpunan 16 16
Jumlah Jam Setahun 752** 752**

Peneraju
Peneraju Pendidikan Negara
Pendidikan Negara
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II
MASA MINIMUM SETAHUN
(JAM)
BIL. MATA PELAJARAN TERAS SK SJK
1 Bahasa Melayu 160 128
2 Bahasa Inggeris 160 96
3 Bahasa Cina /Bahasa Tamil - 160
4 Matematik 96 96
5 Sains 64 64
Nota:
MATA Pendidikan Islam 96 + 80 + i. Mata pelajaran Teknologi Maklumat dan
PELAJARAN 6 (32* [Tasmik]) (32* [Tasmik])
Pendidikan Moral 96 80 Komunikasi (TMK) telah distruktur semula
&
Pendidikan Jasmani dan
PERUNTUKAN 7
Pendidikan Kesihatan
48 48 dalam EMK seperti berikut:
WAKTU 8 Sejarah 32 32 a. Modul Kemahiran Asas
TAHAP II 9 Pendidikan Kesenian 48 48 b. Modul Aplikasi
KSSR 10 Reka Bentuk dan Teknologi 32 32 i. *32 jam setahun untuk pelaksanaan
MATA PELAJARAN
TAMBAHAN Tasmik di luar jadual waktu
Bahasa Arab/ Bahasa Cina
Sekolah Kebangsaan/ Bahasa ii. ** Jumlah tidak termasuk Tasmik
11 Tamil Sekolah Kebangsaan / 48 -
Bahasa Iban/ Bahasa
Kadazandusun / Bahasa Semai
Perhimpunan 16 16
Jumlah 800** 800**

Peneraju
Peneraju Pendidikan Negara
Pendidikan Negara
PERUNTUKAN WAKTU PEMBELAJARAN

Surat Pekeliling Ikhtisas


Bil.8 Tahun 2016

Peneraju Pendidikan Negara


SEKIAN,
TERIMA KASIH
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
http://bpk.moe.gov.my

Peneraju Pendidikan Negara