Anda di halaman 1dari 23

ALAMIYYAH (SEJAGAT)

Pensyarah:
Nor Ildahayati Binti Ilias

Disediakan Oleh:
Muhammad Azrul Effendy Bin Ahmad Tajuddin
KONSEP ALAMIYYAH
• Alamiyyah bermaksud islam merupakan agama yang universal
• Manifestasi kesejagatan islam bukan sahaja meliputi sesama manusia, malah merangkumi
makhluk yang lain.

• “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan
perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya
kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). Sesungguhnya
semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang
lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam
pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu).”
Al-quran ayat 50:13 al Hujurat
ALAMIYYAH DARI SUDUT

• HAK ASASI MANUSIA


• DIPLOMASI DALAM ISLAM
• TAARUF DALAM ISLAM
• TAKAFUL DALAM ISLAM
• TAFAHUM DALAM ISLAM
• TOLERANSI DALAM ISLAM
HAK ASASI MANUSIA

• Hak yang secara alamiyyah diperoleh seseorang sejak lahir kerana Hak Asasi
Manusia sejajar dengan fitrah manusia.
• Tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi saja, tetapi juga dilandasi
kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah sebagai Penciptanya

• • KONSEP : mengandungi prinsip- prinsip persamaan, kebebasan dan penghormatan


Konsep HAm

Tugas & Hak &


Tanggungjawab Kebebasan
Konsep Ham Dalam Islam

• Menurut Syari’ah, manusia adalah makhluk yang mempunyai tugas


dan tanggung jawab dan karenanya juga mempunyai hak dan
kebebasan.

• Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang


persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama
manusia.
PRINSIP-PRINSIP
DASAR HAM

PERSAMAAN KEBEBASAN PENGHORMATAN


• Islam memandang semua sama dan mempunyai
kedudukan yang sama, yang membezakan
PERSAMAAN hanyalah tingkat ketakwaannya. (al-Hujurat ayat
13)

• Elemen penting dalam ajaran Islam. Kebebasan


diberikan oleh Islam agar menjamin manusia
terhindar dari kesangsian dan tekanan, baik
KEBEBASAN dalam hal agama, politik, ideologi. Didalam
kebebasan ini, juga terkandung hak dan
kepentingan orang lain yang harus dihormati.

• Penghormatan terhadap HAM berkaitan


keadilan,persamaan darjat, kebebasan beragama
PENGHORMATAN dan lainnya tanpa diskriminasi atas dasar ras,
warna kulit, jenis kelamin, dan agama.
Perlindungan Islam Terhadap Hak Asasi
Manusia
1. Hak hidup
2. Hak kebebasan beragama
3. Hak atas keadilan
4. Hak persamaan
5. Hak mendapatkan pendidikan
6. Hak kebebasan berpendapat
7. Hak milik
8. Hak pekerjaan
DIPLOMASI DALAM ISLAM
• Diplomasi yang dilakukan oleh seorang yang mewakili sebuah negara dalam
hubungan diplomatik
Prinsip-prinsip diplomasi dalam islam:
1. Berlandaskan kepada aqidah islam
2. Berorientasikan perangkaan dakwah islam
3. Menyeru memeluk agama islam
4. Jika menolak untuk memeluk Islam, maka diserukan untuk tunduk kepada system
Islam yang dibuktikan dengan membayar jizyah tanpa dipaksa untuk memeluk
Islam.
TAARUF DALAM ISLAM

• Berasal dari bahasa Arab, secara harfiah maknanya adalah saling


mengenal.
Berpandukan Al- Quran, Allah SWT berfirman

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling mengenal”. (QS. Al-Hujurat: 13)
TUJUAN TAARUF

• mewujudkan semangat kerjasama antara masyarakat dan kaum


berbilang bahasa, agama dan keturunan.
• Untuk merealisasikan pengabdian kepadaAllah.
• Supaya manusia mengenali keturunan masing-masing.
Manusia dapat
menjalinkan
silaturrahim
dan hubungan Manusia dapat
persahabatan beriman dengan
dalamkonteks kekuasaan Allah swt
keluarga,masyarakat
dan
bangsa
Hikmah Allah menjadikan
manusia pelbagai
keturunan dan bangsa

Manusia Manusia dapat


dapatberkenalkenalan mensyukuri
antara satu sama nikmat
lain kejadianAllah
swt
CARA MEWUJUDKAN KESEFAHAMAN

• Saling berta’aruf
• Saling berkerjasama
• Bertolak ansur
• Merendah diri
• Berlaku adil
• Ziarah-menziarahi
TAKAFUL DALAM ISLAM
Definisi :
Takaful ( saling bertanggungjawab)
Hadis Nabi:

• Takaful ( saling bertanggungjawab)


“ Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ( dalam sebuah masyarakat)
adalah seumpama sebuah bangunan yang mana tiap-tiap bahagian dalam
bangunan itu mengukuhkan bahagian-bahagian yang lain”.
• Saling bekerjasama dan membantu
Firman Allah bermaksud:
“Bekerjasamalah kamu pada perkara-perkara kebajikan dan taqwa dan jangan
bekerjasama dalam perkara-perkara dosa dan yang boleh menimbulkan
permusuhan.
(al-Maidah 5: 2)
Hadis:
“ Allah sentiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya”
(Bukhari & Muslim)
• Saling melindungi
Memberi perlindungan kepada saudaranya yang ditimpa musibah
KONSEP TAKAFUL DI ZAMAN RASULULLAH

1. Sistem aqilah
2. Sistem Qasamah
3. Sistem Muwalah.
4. Kontrak Daman dan Kafalah
1. Sistem Aqilah:
• Sistem yang diperkenalkan oleh Rasulullah saw sebaik sahaja baginda berhijrah ke
Madinah dan mempersaudarakan ansar dan muhajirin.

• Mengikut sistem ini setiap ahli sama ada ansar atau muhajirin
menyediakan tabung kewangan yang dikenali sebagai ‘kunz’.

• Tabung ini bertujuan untuk membantu mana-mana ahli yang terlibat


dengan pembunuhan tidak sengaja dan membebaskan orang
tawanan.
2. Sistem Qasamah
• Sistem bayaran pampasan kepada keluarga yang terbunuh, yang
mana pembunuhnya tidak dapat dikesan oleh kerana kekurangan
keterangan, bukti atau saksi.

3.Muwalah:
• Perkara ini dilakukan kalau A berkata kepada B” Anda menjadi
pelindung ( wali) kepada saya, kalau saya melakukan jenayah tidak
sengaja, anda hendaklah membayar diat untuk saya. Kalau B
bersetuju, maka kontrak mereka sah.
• Andainya A melakukan jenayah dan B membayar diat, maka B boleh
mewarisi harta A jika ia meninggal, begitulah sebaliknya.
• 4. Daman dan Kafalah:
• • Sistem ini merupakan jaminan yang diberikan A kepada B dalam halhal
• yang ada hubungan dengan tanggungjawab sehari-hari. Kontrak
• ini dikenali dengan berbagai-bagai nama, di antaranya Kafalah,
• Damanah dan Za’amah.
TUJUAN TAKFUL
1. Untuk membersihkan umat Islam daripada terlibat dengan system
kewangan yang tidak memenuhi tuntutan Islam
2. Untuk memberi pilihan yang lebih luas kepada umat Islam dan
masyarakat Malaysia mendapatkan khidmat insurans secara Islam
3. Untuk menjadi alternative kepada bentuk-bentuk insurans yang
telah ada bagi melengkapkan system kewangan Islam
4. Untuk mengurangkan risiko terhadap pemegang polisi yang
terdedah kepada kemungkinan-kemungkinan berlakunya kerugian
besar terhadap perniagaan, kecederaan, kemalangan atau
kematian.
TAFAHUM DALAM ISLAM

• Tafahum bermaksud saling memahami dan berkesefahaman.


• Terdapat peringkat dalam tafahum :
1. menghapuskan segala rasa tidak senang dan benci
2. Memupuk rasa cinta dan membasmi perbezaan pendapat.
3. menjalinkan hubungan yang lebih agar dapat berkongsi pelbagai
cerita
4. Mewujudkan persetujuan penuh berkaitan dengan keutamaan
dakwah dan peringkat pelaksanaannya
TOLERANSI DALAM ISLAM

• Tolenrasi dalam bahasa Arab adalah tasamuh


• Tasamuh yang sering disebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan
toleransi dalam masyarakat dan sosial. namun tidak kepada bab
aqidah ibadah.

Anda mungkin juga menyukai