Anda di halaman 1dari 7

Faktor-faktor yang

mempengaruhi
Inovasi
FAKTOR

GURU
MURID
KURIKULUM
KEMUDAHAN
MASYARAKAT
Guru
Inovasi pendidikan perlu
Peranan guru penting
melibatkan guru yang
sebagai pelaksana inovasi
berwibawa agar inovasi yang
dengan menggunakan
dilaksanakan terutama di
pengaruhnya dalam proses
sekolah dapat berjalan
pembelajaran.
dengan lancar.

Kewibawaan guru:
Penguasaan kandungan pembelajaran
Pengunaan kaedah dan pendekatan
mengajar yang sesuai
Contoh inovasi : Program
Hubungan positif dengan warga sekolah
“Guru Penyayang”
(murid, guru-guru, pentadbir dan kakitangan
sekolah).
Penguasaan dalam pelbagai kemahiran
(teknologi, pertukangan,pengurusan)
Murid
Murid sebagai penerima maklumat dalam PdP.

Inovasi perlu melibatkan murid menggunakan aspek berikut bagi


memastikan inovasi yang dilaksanakan berjaya mengurangkan sesuatu
isu yang dihadapi dalam pendidikan:
-kecerdasan
-psikomotor
-pengalaman
-kehendak
-komitmen
Kurikulum
Inovasi pendidikan yang dilaksanakan selaras dengan kurikulum semasa
sebagai rujukan utama untuk memenuhi kehendak masa hadapan.

Inovasi pendidikan akan berubah apabila berlaku perubahan dalam


kurikulum.
Kemudahan
Kemudahan yang merangkumi kemudahan pendidikan dan infrastruktur
pendidikan juga mempengaruhi inovasi pendidikan.

Tanpa kemudahan yang mencukupi, maka inovasi tersebut tidak dapat


dijalankan di sekolah yang kurang dari segi kemudahan pendidikan.
Masyarakat
Masyarakat terlibat secara lansung dan tidak lansung dalam dunia
pendidikan.
Inovasi pendidikan bertujuan membentuk masyarakat yang lebih baik
dan berdisiplin agar mereka bersedia menghadapi cabaran masa
hadapan.
Masyarakat perlu terlibat dalam pelaksanaan inovasi pendidikan.
Contoh: Inovasi dalam program PIBG di sekolah.