Anda di halaman 1dari 56

KURSUS HEADCOUNT

SBT BAGI PENOLONG KANAN 1


DI PERINGKAT NEGERI 2006

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK


JABATAN PELAJARAN SABAH
1
OBJEKTIF
 Peserta dapat:

 1. menyatakan kepentingan headcount dalam


mengesan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran;
 2. menjelaskan penggunaan borang-borang,
rekod, dan maklumat pencapaian murid yang
penting dalam melihat perkembangan pelajar;

2
OBJEKTIF
 Peserta dapat:

 3. menentukan TOV;
 4. membuat perkiraan ETR dan OTI;
 5. menyampaikan modus operandi pelaksanaan
HC;
 6. melaksanakan post-mortem untuk tujuan
pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan.

3
PENDEKATAN
 PENERANGAN
 BENGKEL DAN PEMBENTANGAN
PESERTA

4
Pengertian

HEADCOUNT

 “an inventory of people in a group taken by counting


individuals”

 “The act of counting people in a particular group”.

5
HEADCOUNT

PROSES MENGENAL PASTI POTENSI


AKADEMIK DAN POTENSI KERJAYA
SETIAP MURID MULAI TAHUN 1 HINGGA
TAHUN 6 (UPSR) /TINGKATAN 1 HINGGA
TINGKATAN 6

6
RASIONAL
1. PENGUNJURAN KECEMERLANGAN YANG
DIAMALKAN KINI BERASASKAN
KENAIKAN PERATUS SETIAP TAHUN,
MISALNYA 5%, 8%, 10%, DAN SETERUSNYA.

2. KENAIKAN PERATUSAN ITU TIDAK


BERDASARKAN POTENSI INDIVIDU
MURID.

7
RASIONAL
3. GURU-GURU TIDAK DAPAT MEMBIMBING
DAN MEMOTIVASIKAN PELAJARNYA
KERANA TIDAK MENGANALISIS DATA
YANG MENGAKIBATKAN STRATEGI
PEMULIHAN, PENGUKUHAN, DAN
PENGAYAAN TIDAK MENEPATI SASARAN.

8
Mengapa Perlu Headcount?
 Melihat keupayaan sedia ada setiap
murid;
 Menilai potensi setiap murid yang dapat
digarap;
 Merancang program yang bersesuaian
dengan kebolehan dan keupayaan murid
berasaskan diagnosis yang tepat;

9
Mengapa Perlu Headcount?
 Untuk tujuan post-mortem dan tindakan
penambahbaikan yang proaktif;
 Pemantauan dan penilaian boleh dibuat
oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru
kelas, dan guru mata pelajaran secara
sistematik;
 Panitia dapat berfungsi dengan lebih
berkesan.

10
MULA Kenal pasti pencapaian murid

TOV Proses TOV

TARGET Menetapkan ETR dan OTI

P&P Melaksanakan P & P

Program
PENILAIAN pengukuhan dan Ujian / Peperiksaan
pemulihan

GPD Pelajar membina Graf Prestasi Diri

Capai sasaran Tidak


Guru subjek menyediakan analisis
ANALISIS Capai
prestasi dan post-mortem keputusan
sasaran

Panitia menganalisis pencapaian mata


POST-MORTEM 1
pelajaran

Mesyuarat Kurikulum Sekolah –


POST-MORTEM 2 untuk menganalisis perbandingan &
Tidak capai target strategi seterusnya

Keputusan peperiksaan sebenar/


Peperiksaan Pertengahan Tahun /
TAMAT Percubaan / Akhir Tahun / UPSR/PMR /
SPM 11
Definisi TOV [take-off value]:
 Nilai
Letak kerja kepada
seseorang murid berdasarkan
potensi sedia ada seperti
pencapaian akademik merujuk
kepada pencapaian dalam setiap
mata pelajaran

12
Asas Headcount :
 Mengenal pasti TOV [take-off
value] (berasaskan keputusan
Peperiksaan Akhir Tahun
1/2/3/4/5 bagi calon UPSR,
Ting.1/2 untuk calon PMR,
Ting.4 untuk calon SPM)

13
Definisi ETR[expected targeted
result] :
 Sasaran hasil pembelajaran
yang diharapkan merujuk
kepada penilaian /berdasarkan
keputusan peperiksaan terakhir/
peperiksaan awam

14
Asas Headcount :
 Menentukan ETR [expected targeted
result] (dengan merujuk kepada
keputusan terbaik peperiksaan
awam sekolah)

15
Definisi OTI[operational
targeted increment] :
 Peningkatan hasil pembelajaran
yang diharapkan dengan
merujuk beberapa penilaian
sebelum mencapai ETR

16
Asas Headcount :
 Menentukan OTI [operational
targeted increment] - (dengan merujuk
kepada ETR serta menetapkan
sama ada jangkaan
pemeringkatan dua atau tiga kali
penilaian.

17
Definisi AR[actual result] :

 Pencapaian penilaian
pembelajaran yang sebenar
pada peringkat terakhir seperti
keputusan Peperiksaan Awam

18
PROSES HEADCOUNT
BERDASARKAN SASARAN

TOV OTI 1 OTI 2 ETR

1 3 2

POST-MORTEM

19
PENGURUSAN
HEADCOUNT

20
SUMBER MAKLUMAT
(PENENTUAN SASARAN):
Guru Mata pelajaran

Ketua Panatia Guru Kelas

Setiausaha
Peperiksaan

21
PROSES (PENENTUAN SASARAN):

HC2 Ketua Panatia HC1

Guru Mata pelajaran HC3

Guru Kelas HC4

HC5 Setiausaha Peperiksaan HC6


22
LANGKAH-LANGKAH
(PENENTUAN SASARAN):

1. Semua panitia mata pelajaran menentukan


pencapaian tahun terbaik mata pelajarannya
dalam peperiksaan awam sebagai asas
penentuan ETR
(berdasarkan pencapaian lima tahun terakhir)

TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 23


TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 24
LANGKAH-LANGKAH
(PENENTUAN SASARAN):

2. Guru mata pelajaran menentukan TOV


berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir
Tahun; tahun sebelumnya:
RUJUKAN LAMPIRAN 2

 Tingkatan 1 dan 2 bagi murid PMR


 Tingkatan 4 bagi murid SPM
 Keputusan UPSR bagi pelajar tingkatan satu
 Tahun 1,2,3,4, dan 5 bagi murid UPSR

TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 25


TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 26
LANGKAH-LANGKAH
(PENENTUAN SASARAN):

3. Panitia mata pelajaran :


3.1 menentukan ETR berdasarkan
pencapaian tahun terbaik peperiksaan
awam ( ETR akan menunjukkan
peningkatan berbanding dengan tahun
yang dirujuk. )

TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 27


RUJUK BORANG
HC1

bandingkan bandingkan

Adakah sesuai nilai ini ?

TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 28


LANGKAH-LANGKAH
(PENENTUAN SASARAN):

3. Panitia mata pelajaran :


3.2 menentukan ETR dengan merujuk
kepada peningkatan pada:
a. Gred purata
b. Peratus bilangan murid lulus
c. Peningkatan peratus bilangan murid
mendapat A dan B/ 1A, 2A, 3B, 4B

TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 29


LANGKAH-LANGKAH
(PENENTUAN SASARAN):
4. Dapatkan perbezaan peratus, bilangan calon,
dan gred purata. (TOV – ETR)

5. Perkiraan OTI berdasarkan bilangan


peperiksaan yang ditetapkan oleh sekolah
Contoh dua OTI :
OTI1 – Peperiksaan Pertengahan Tahun;
OTI2 – Peperiksaan Akhir Tahun/Percubaan
TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN DAN GURU KANAN 30
RUJUK BORANG
HC1

1
TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN 31
LANGKAH-LANGKAH
(PENENTUAN SASARAN):
6. Senaraikan nama murid mengikut kedudukan
pencapaian TOV.

7. Tentukan ETR setiap murid dengan merujuk


kepada ETR yang ditetapkan dalam Borang
HC1.

8. Tentukan jangkaan murid cemerlang.


TINDAKAN PANITIA MATA PELAJARAN, GURU KANAN
DAN S/U PEPERIKSAAN 32
LANGKAH-LANGKAH
(PENENTUAN SASARAN):
9. Guru mata pelajaran mengisi TOV dan ETR
setiap murid mengikut kelas.

10. Rekod pencapaian murid diisi mengikut


peperiksaan yang telah diduduki oleh murid.

11. Menyediakan rumusan analisis bagi setiap


peperiksaan yang telah diduduki oleh murid.

TINDAKAN GURU MATA PELAJARAN 33


LANGKAH-LANGKAH
(PENENTUAN SASARAN):
12. Mengumpulkan sasaran setiap
murid daripada setiap mata
pelajaran bagi mengenal pasti ETR
kelas (Tindakan Guru Kelas).

13. Menentukan sasaran murid yang


berpotensi dengan mengambil kira ETR
setiap panitia.
TINDAKAN GURU KELAS 34
LANGKAH-LANGKAH
(PENENTUAN SASARAN):
14. Gred Purata Sekolah dan Gred Purata Mata
Pelajaran diperoleh dengan merujuk
kepada pencapaian setiap mata pelajaran
dalam TOV, ETR, dan keputusan
peperiksaan.

TINDAKAN GPK1 DAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN 35


LANGKAH-LANGKAH
(PENENTUAN SASARAN):
15. Senaraikan nama murid yang dijangkakan
memperoleh A dalam semua mata pelajaran
dan direkodkan pencapaian bilangan A, B,
C, dan D pada peperiksaan akhir tahun.
(Maklumat diperoleh daripada Guru Kelas –
borang HC3).

TINDAKAN GPK1 DAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN 36


LANGKAH-LANGKAH
(PELAKSANAAN):
16. Murid mengikuti proses P&P dan
melaksanakan tugas pembelajaran
mengikut takwim.
17. Guru melaksanakan pelbagai
strategi P&P yang merangsang minat
murid terhadap subjeknya dan
melaksanakan 12 modul
pembelajaran (rujuk PPK KPM). 37
LANGKAH-LANGKAH
(PELAKSANAAN):

18. Guru mengadakan ujian formatif (Ujian


Bulanan/Pengesanan) dan ujian sumatif
(peperiksaan pertengahan tahun).

38
LANGKAH-LANGKAH
(PEMANTAUAN):
19. Guru memasukkan maklumat pencapaian
prestasi mengikut borang HC3.
20. Guru menyediakan pelaporan
perbandingan dan post-mortem tentang
prestasi pelajar.
21. Guru dan pelajar berbincang dan
melakarkan graf tentang tahap prestasi diri
(GPD) semasa dan membuat pengesanan
klinikal.
39
RUMUSAN PENYEDIAAN DAN
PERGERAKAN BORANG HEADCOUNT

Bil. Borang Tanggungjawab Maklumat Utama

%Gred
Ketua Panitia dan % Lulus
1 HC1
ahli panitia Gred Purata Mata
pelajaran
Ketua Panitia dan Markah individu
2 HC2
ahli panitia Gred

40
RUMUSAN PENYEDIAAN DAN
PERGERAKAN BORANG HEADCOUNT

Bil. Borang Tanggungjawab Maklumat Utama

Markah individu
Guru Mata Gred
3 HC3
Pelajaran Gred purata mata
pelajaran kelas
Markah individu
4 HC4 Guru Kelas Gred setiap m/p
Gred purata individu

41
RUMUSAN PENYEDIAAN DAN
PERGERAKAN BORANG POST-MORTEM

Bil. Borang Tanggungjawab Maklumat Utama

%Gred
Setiausaha % Lulus
5 HC5
Peperiksaan Gred Purata m/p
Gred Purata Sekolah
Bilangan Gred A dan
Setiausaha
6 HC6 Gred lain setiap
Peperiksaan
individu
42
TAHUN :………………………

NAMA GURU:………………………..

ISI KANDUNGAN FAIL:

i. HC-3/UPSR/2006
(ETR MURID bagi setiap tahun)
ii. HC-1/UPSR/2006
iii. HC-1/UPSR/2006
(Bagi setiap matapelajaran)
iv. P.M 1 (Pep. Pertengahan Tahun)
v. P.M 2 (Pep. Percubaan UPSR) atau
Pep.Akhir Tahun bagi tahun 3, 4 dan 5

43
CARTA ALIRAN PENGURUSAN
HEAD COUNT BAGI FAIL GURU
TINGKATAN/KELAS

GURU Melengkapkan
SUBJEK Data Dalam

Melengkapkan
GURU KELAS Fail Dan Data
HC-3A

Pemulangan Fail
PENYELARAS Untuk
TINGKATAN/KELAS Penambahan
Data

SETIAUSAH PELAPORAN
A HEAD
COUNT

PENILAIAN / JAWATAN KUASA


POST MORTEM HEAD COUNT

MESYUARAT
KURIKULUM

44
Sasaran
PELAN TINDAKAN PERANCANGAN
Kecemerlangan
STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK Akademik Pelajar

4. Keputusan Pencapaian Pelajar 5.Laporan


•Semak berdasarkan sasaran •Laporan prestasi pencapaian
•Bahagi ikut kumpulan (GALUS) pelajar
•Rancangan pemulihan/pengayaan •Laporan kepada
Pengetua/Guru Besar
GPK/Ketua Bidang untuk
2. Pencapaian Pelajar tindakan
•Pencapaian PMR, SPM,
dan STPM 3. Pelan Tindakan Sekolah
•Pencapaian ikut subjek •Perancangan sekolah yang umum
•Perancangan Ketua Bidang/Panitia
•Perancangan Komuniti

1.Kajian Keperluan Sekolah


•Kajian data-data pelajar, penilaian pelajar & guru,
•Sumber yang berkaitan
•Buat headcount / sasaran objektif
45
SANDAKAN

46
SANDAKAN

47
TAWAU

48
TAWAU

49
TAWAU

50
LAHAD DATU

51
LAHAD DATU

52
LAHAD DATU

53
SIAPA YANG BOLEH MENJAYAKAN
KEJAYAAN SEKOLAH

Kalau tidak kelapa puan,


Tidak puan kelapa bali,
Headcount berjaya kerana tuan,
Tidak tuan siapa lagi.

54
KNOCK THE ‘T’
OFF THE CAN
CAN’

55
56