Anda di halaman 1dari 4

Hubungkait model kurikulum Taba

(1996) dengan KSSR


Model TABA
Aspek KSSR
(Hilda Taba1996)
Bersifat sistematik, objektif, saintifik dan Reka bentuk kurikulum
berorientasi penyelidikan bersifat modular

Tujuh langkah semasa penggubalan Asas penggubalan:


kurikulum: Diagnosis
(a) Pendekatan bersepadu
keperluan (b) Perkembangan individu
Pembentukan secara menyeluruh
Penentuan apa yang Objektif (c) Pendidikan saksama untuk
dinilai dan caranya semua
Penggubalan
(d) Pendidikan seumur hidup
Penyusunan Pemilihan isi (e) Teori Pembelajaran terkini
pengalaman kandungan
(f) 4 Tonggak UNESCO
pembelajaran
(g) Sumber ilmu yang
muktabar
Pemilihan Penyusunan isi
pengalaman kandungan
pembelajaran
Hubungkait model kurikulum Taba
(1996) dengan KSSR
Model
TABA
KSSR
(Hilda Taba1996)
Aspek
Menekankan proses pemikiran induktif Melahirkan insan yang
dalam P&P seimbang, berfikiran kreatif,
kritis dan inovatif melalui
Ditentukan berdasarkan falsafah
tunjang-tunjang
pragmatism yang mengandungi logik
komunikasi, sains dan
penyelesaian masalah melalui aktiviti
teknologi, perkembangan
inkuiri-penemuan
Objektif fizikal dan estetika,
keterampilan diri,
kemanusiaan dan
kerohanian, sikap dan nilai
Model TABA
KSSR
Aspek (Hilda Taba1996)
Pertimbangan diberi kepada: • Dokumen Standard Kurikulum
(a) Berperingkat (senang kepada •Penyusunan pengajaran
kompleks, saripada konkrit kepada mengikut tahap:
abstrak) (a) Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3)
Pengurusan /
(b) Tahap kematangan murid - Modul Teras Asas,
Organisasi
(c) Minat murid - Modul Teras tema
kurikulum
(d) Kebolehan murid - Modul Elektif
(e) Tahap pencapaian murid (b) Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)
- Mata pelajaran Teras &
Elektif
(a) Penilaian Bertulis, lisan, komunikasi (a) 4M (Membaca, menulis,
dan pemerhatian mengira dan menaakul)
(b) Menekankan logik penyelesaian (b) Mempunyai keupayaan
masalah melalui aktiviti inkuiri membuat pertimbangan
penemuan selaras dengan keperluan dan penilaian dengan
Penekanan murid yang telah dikenal pasti menggunakan akal atau
(c) Mengutamakan penyusunan bahan logik
pengajaran dalam P&P
Model TABA
KSSR
Aspek (Hilda Taba1996)
(a) Kemahiran menyusun data dengan •(a) Kemahiran berfikir dalam
memerhatikan ciri-ciri persamaan P&P
dan perbezaannya •Aplikasi kecerdasan pelbagai
(b) Pembentukan konsep dan •Penggunaan TMK
mengelaskan fakta •Pengajaran berasaskan kajian
(c) Pembentukan hukum dengan masa depan
membuat kesimpulan atau •Pembelajaran secara
generalisasi konstruktivisme
(d) Kemahiran mengaplikasi •Pembelajaran secara
(e) Proses berfikir melibatkan urutan Kontekstual
Pedagogi
yang mengikut peraturan •Pembelajran Akses Kendiri
(f) Pendekatan grass-root •Pembelajaran Masteri
•Pembentukan kreativiti dan
inovasi