Anda di halaman 1dari 10

 PERANAN KHALIFAH MENEGAKKAN

AMAR MAKRUF SERTA MENCEGAH


KEMUNGKARAN
 PERANAN KHALIFAH MENJAGA AGAMA
 PERANAN KHALIFAH MENJAGA DIRI DAN
KELUARGA
PERANAN KHALIFAH
PERANAN MENEGAKKAN
KHALIFAH
AMAR MAKRUF SERTA MENCEGAH
MENJAGA AGAMA
KEMUNGKARAN
• Amar ma’ruf nahi mungkar merupakan kewajiban yang
ditugaskan Allah S.W.T kepada umat Islam sesuai
kemampuannya.
• Firman Allah dalam surah Taubah
Ertinya : "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan
perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya
yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang
daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan
sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan
RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;
sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana."
Perkara penting berkaitan amar
makruf nahi mungkar
• Perintah dan larangan adalah dua tugas agung yang diberikan
pada umat Islam. Melalui kedua tugas ini, terangkatlah darjat
seorang manusia.
"Wahai kaum mukmin, kalian benar-benar umat terbaik, yang
dikeluarkan ke tengah manusia lainnya, supaya kalian menyuruh
manusia berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar dan
beriman kepada Allah. Sekiranya kaum Yahudi dan Nasrani mahu
beriman kepada Al-Qur'an dan kenabian Muhammad, maka hal
itu lebih menguntungkan mereka. Di antara kaum Yahudi dan
Nasrani ada yang mahu beriman. Akan tetapi sebahagian besar
mereka adalah penentang kebenaran Al-Qur'an dan kenabian
Muhammad." (QS Ali Imran [3] : 110)
• Islam adalah satu pakej saling ada keterkaitan, tidak hanya
mereka menjalankan ibadah solat, berbuat kebaikan, zakat, zikir
tetapi ada kewajipan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar maka
mereka akan mendapat rahmat dari Allah, termasuk golongan
orang yang soleh, golongan yang beruntung Allah berfirman
dalam Al -Qur'an.
• Allah menyebut orang yang solat, menunaikan zakat, dan
menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran
sebagai penolong agamaNya dan salah satu sebab datangnya
pertolongan dan sumber kekuatan.
"Sungguh Allah pasti menolong siapa saja yang membela agama-Nya.
Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha perkasa menghancurkan kezaliman.
Iaitu orang-orang mukmin adalah orang-orang yang ketika Kami beri
kekuasaan di muka bumi, mereka melaksanakan solat, membayar zakat,
menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Di akhirat kelak,
hanya Allahlah pemberi balasan semua amal manusia (QS al-Hajj [22] : 40-
41)
PERANAN KHALIFAH MENJAGA
AGAMA
• Firman Allah dalam surah Fathir ayat 39
ۖ ُ‫ض ۚ فَ َم ْن َكفَ َر فَعَلَ ْي ِه ُك ْف ُره‬ ِ ‫ف ِفي ْاْل َ ْر‬ َ ‫ُه َو الَّ ِذي َجعَلَ ُك ْم خ َََل ِئ‬
َ‫َو ََل يَ ِزي ُد ْال َكا ِف ِرينَ ُك ْف ُر ُه ْم ِع ْن َد َر ِب ِه ْم ِِ ََّل َم ًْْاا ۖ َو ََل يَ ِزي ُد ْال َكا ِف ِرين‬
‫ارا‬
‫س ا‬ َ ‫ُك ْف ُر ُه ْم ِِ ََّل َخ‬
• Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa
dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak
lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya
dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah
akan menambah kerugian mereka belaka.
• Melaksanakan Tarbiyah Islamiah yang sebenar kepada
umat, hadaf, manhaj dan perlaksanannya dengan
tujuan melahirkan individu soleh, keluarga harmoni,
masyarakat penyayang dan negara yang mendaulatkan
Islam.

• Menyebarkan dakwah Islamiah kepada seluruh


manusia dengan segala media yang ada dengan
menitik beratkan kepada menamkan keimanan kepada
masyarakat dan melahirkan masyarakat yang bertakwa.

• Mencegah segala punca-punca kemungkaran.

• Menghapuskan khurafat, bid‘ah dan segala kebatilan.


• Memelihara keselamatan daulah Islam dengan
jihad.
• Melaksanakan syariah Islam dan hukum-
hukumnya.
• Berusaha menggalakkan manusia
meninggalkan segala yang diharamkan dengan
cara targhib dan tarhib.
• Mengharamkan segala bentuk hiburan yang
boleh merosakkan budaya Islam Membentuk
budaya hidup sihat dikalangan masyarakat.
PERANAN KHALIFAH MENJAGA DIRI
DAN KELUARGA

• Secara tidak langsung, setiap manusia


merupakan khalifah iaitu ketua dan pemimpin
di dalam diri mereka sendiri.

• Justeru itu, mereka bukan sahaja pemimpin


bagi diri sendiri tetapi pemimpin bagi orang
sekeliling dan keluarga masing-masing.
PERANAN UNTUK DIRI SENDIRI

BERTOLAK ANSUR REDHA AKAN


MENJAGA HARGA DIRI
KEPADA DIRI SENDIRI KETENTUAN ALLAH

MENGGALAKKAN
MENIMBA ILMU
DARIPADA
MENJAGA KESIHATAN UNTUK MEMAJUKAN
MELAKUKAN PERKARA
DIRI
TIDAK BAIK

SENTIASA SENTIASA
MUHASABAH DIRI BERISTIQAMAH MELAWAN HAWA
UNTUK MEMPERBAIKI DALAM MELAKUKAN NAFSU
DIRI SENDIRI SESUATU
PERANAN KHALIFAH KEPADA
KELUARGA
MENDIDIK
MENJAGA ANAK-ANAK
MEMPERTAHANKAN
HAK KELUARGA MARTABAT DENGAN
WANITA ILMU YANG
MANTAP
SENTIASA
MENGAJAK KE MEMPERKUKUHKAN
ARAH RUMAH TANGGA
KEBAIKAN MENJAGA
HARTA BENDA
KELUARGA

MENCARI
NAFKAH UNTUK MENJAGA
MENAMPUNG KEBAJIKAN
KEPERLUAN KELUARGA
DAN KEHENDAK BERLAKU ADIL
KELUARGA

Anda mungkin juga menyukai