Anda di halaman 1dari 6

Turhamun, S.Sos.I, M.S.

AKHLAK TASAWUF
AKHLAK-ETIKA-MORAL-SUSILA: PERSAMAAN DAN PERBEDAANNYA
Hadits Integrasi Syariah dan Tasawuf

Dari Abû Hurayrah, berkata, “Adalah Rasulullah Saw. pada suatu hari berada
di tengah-tengah manusia, lalu Malaikat Jibril datang kepada beliau dan
(mengajukan pertanyaan-pertanyaan), “Apakah iman itu? Rasulullah
menjawab, “Iman adalah engkau meyakini Allah, para malaikat, dan
perjumpaan dengan-Nya, meyakini para Rasul dan engkau beriman kepada
kebangkitan”. Lalu Jibril bertanya, “Apakah Islam itu? Rasulullah menjawab,
“Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya,
melaksanakan shalat, membayarkan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa
Ramadan”. Lalu Malaikat Jibril bertanya, “Apakah ihsân itu? Rasulullah
menjawab, “Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-
Nya, meskipun engkau tidak sanggup melihat-Nya, karena Dia senantiasa
melihat engkau”. (H.r. Al-Bukhârî).
IMAN ISLAM IKHSAN

AKIDAH SYARIAH AKHLAK-TASAWUF

Tata cara
Topik yang harus pelaksanaan ibadah Perintah dan ajaran
dimengerti dan dalam bentuk yang berhubungan
diimani hablumminalloh, dengan karakteristik
hablumminannas, spiritual dan moral
•Keesaan Allah hablumminal ‘alm manusia
•Sifat Allah
•Kenabian •Sholat •Taqwa
/Kerasulan •Puasa •Adil
•Dll •Menikah •Bersahaja
•Sewa Menyewa, dll •Dll
APA ITU

AKHLAK? TASAWUF?
 Sifat yang mendarah daging  Ma’ruf al Karkhy (W 200H)“ mencari yang
hakikat dan putus asa gterhadap apa
 Buah dari keimanan yang ada ditangan makhluk”
 Abu Muhammad al Jariri “masuk ke
 Segala sifat yang melekat pada dalam akhlak yang mulia dan keluar dari
diri manusia dan menjadi pemicu semua akhlak yang hina”
melakukan sesuatu hal baik sesuai  Suatu sitem latihan dengan
dengan qur’an hadits maupun kesungguhan (riyadlah-mujahadah)
sebaliknya. untuk membersihkan, mempertinggi,
dan memperdalam kerohanian dalam
rangka mendekatkan (taqarrub)
kepada Allah, sehingga dengan itu
maka, segala sesuatu konsenterasi
seseorang hanya tertuju kepada Allah.

Akhlak Tasawuf
Akhlak =
jama’ dari
Etika = ilmu
bentuk khulqu
pengetahuan Moral = adat
n yang Susila = Norma
tentang asas- kebiasaan
menurut logat
asas akhlak
diartikan budi
pekerti

Etika
Moral adalah Kesusilaan
merupakan ilmu
pengetahuan
suatu istilah yang menggambar
Dalam kitab digunakan untuk
yang kaan
Dairatul menentukan
berhubungan batas-batas dari keadaan
Ma’arif secara
dengan upaya sifat, kehendak, dimana orang
singkat akhlaq menentukan pendapat atau selalu
diartikan sifat- perbuatan yang perbuatan yang
menerapkaan
sifat manusia dilakukan secara layak
dapat dikatakan nilai-nilai yang
yang terdidik manusia untuk benar, salah, baik di pandang
dikatakan baik atau buruk
atau buruk baik
Istilah Persamaan Perbedaan

Akhlak Akhlak sebagai objek


yang dikaji
Sumber dari Al Qur’an &
Hadits

Etika Menentukan  Prinsip


hukum/ nilai atau Akal pikiran sebagai
perbuatan pertimbangan
manusia aturan
dengan Bersifat teoritis Umum
 Mengkaji hidup Menyatakan Ukuran
keputusan Tentang manusia
baik atau
buruk. Akhlak
Moral Bersifat  Adat kebiasaan umum
Praktis masyarakat sebagai
pertimbangan
Susila
 Menjelaskan Ukuran

 Alat penjaga dharma


(ajaran agama)