Anda di halaman 1dari 9

INTEGRASI ISLAM & IPTEKS

(QAULI DAN KAUNI)


DR. M.ANSHARI Apt.
HAKIKAT AL AYAT
AYAT-AYAT
• bukti yang telah teruji (kebenarannya);
pengetahuan mutlak dan pernyataan kebenaran
• segala sesuatu di alam semesta yang
memperlihatkan dan mengkomunikasikan
keberadaan dan sifat-sifat Allah
• TANDA KEKUASAAN ALLAH
AYAT QAULI DAN KAUNI
AYAT QAULI 
• FORMAL, TERTULIS, TERSURAT
• LEWAT NABI, ath-thariqah ar-rasmiyah
• QURAN

AYAT KAUNI 
• NON FORMAL, TERSIRAT
• MEMBUTUHKAN PENGAMATAN, PENELITIAN,
PENEMUAN, ath-thariqah ghairu rasmiyah
• IPTEKS
Paradigma seorang muslim terhadap ayat-ayat Allah ini, baik ayat
qauliyah (Al-Qur’an) maupun kauniyah (fenomena alam) adalah
mutlak benar dan tidak mungkin bertentangan, karena keduanya
berasal dari Allah.
INTERKONEKSI QAULI & KAUNI

dalam pandangan seorang muslim ayat qauliyah akan


memberikan petunjuk/isyarat bagi kebenaran ayat kauniyah, m
-surat An-Nur [24]: 43 mengisyaratkan terjadinya hujan,
-surat Al-Mukminun [23]: 12-14 mengisyaratkan tentang
keseimbangan dan kesetabilan pada sistem tata surya,
-surat Al-Ankabut [29]: 20 mengisyaratkan adanya evolusi pada
penciptaan makhluk di bumi,
-surat Az-Zumar [39]: 5 dan surat an-Naml [27]: 28 mengisyaratkan
adanya rotasi bumi dan bulatnya bumi,