Anda di halaman 1dari 17

KONSEP ASAS

SOSIOLOGI
&
SOSIOLOGI
PENDIDIKAN
KONSEP SOSIOLOGI

Abad ke 19 – satu
Berasal dari perkataan disiplin baru yang dilahir Digunakan oleh Auguste
socio iaitu berkongsi dari spekulasi ahli Comte dari Perancis
falsafah

Tidak menggunakan
1 pengajian sains
penyelidikan secara
Berdasarkan sistem berdasarkan kepada
saintifik, usaha mencari
pemikiran sahaja pemerhatian &
fakta memalui proses
klasifikasi sistematik
pemikiran &penaakulan

Bidang sosiologi Kini berkembang &


Sosiologi - 1 bidang ilmu
luas.komunikasi, menjadi disiplin
yang saintifik.muncuk
kriminilogi tersendiri,tidak
ahli sosiologi seperti
,demografi,pendapat dipengaruhi dengan
Durkhiem.
umum. pendapat falsafah
PENGERTIAN & DEFINISI
SOSIOLOGI MASA KINI
Tisher, Whitten & Hunter (1983) mentakrifkan sosiologi
sebagai kajian saintifik terhadap masyarakat dan interaksi
sosial manusia

Waters (1994) menghuraikan bidang sosiologi merupakan


fenomena sosial yang mengfokuskan hubungan dan interaksi
di antara individu

Vander Zander (1996) merumuskan sosiologi sebagai


kajian saintifik terhadap interaksi sosial dan organisasinya

Kesimpulannya ialah sosiologi masa kini boleh dirumuskan sebagai satu


kajian yang sistematik dan saintifik terhadap manusia serta interaksi
sosial dalam masyarakat.
INTERAKSIONALISM FUNGSIONALISME :
E: - 1 sistem yang stabil,
- masyarakat dibentuk, berintegrasi & tersusun rapi.
diterusan & di ubah - Bergantung pada
berasaskan cara interaksi pemuafakatan & usaha
sosial diantara ahli-ahli bersama anggota masyarakat
dalamnya. - Pemerhatian Herbert Spence
& Emile Dukhiem

PENDEK
ATAN & KONFLIK :
- Sentiasa berada
SOSIOLO dalam keadaan
konflik & tidak
GI stabil.
PENDIDI - Sentiasa berubah-
ubah
KAN
KONSEP PENDIDIKAN
UMUM
- Aktivit-aktiviti berkaitan dengan pembentukan &
perkembangan ilmu, kemahiran, & jasmani manusia.

 KHUSUS
- Aktiviti persekolahan.
-Mempunyai objektif, rancangan & organisasi untuk
mendidik murid-murid supaya menjadi insan yang
berilmu pengetahuan,berakhlak mulia & menguasai
kemahiran
kemahiran tertentu,
tertentu, demi
demi berupaya
berupaya menyesuaikan
menyesuaikan diri
diri
dalam masyarakat

 USAHA
USAHA UTAMA
UTAMA
-Menyediakan seseorang individu memainkan peranan
positif & berkesan dalam masyarakat.
-Agen
Agen untuk
untuk menyebarkan
menyebarkan && mengekalkan
mengekalkan kebudayaan
kebudayaan
yang sesuai dengan kemajuan & pembangunan semasa.
PENGERTIAN & DEFINASI PENDIDIKAN

Rumusan berdasarkan penafsiran beberapa pakar mengenai pendidikan.

Pengertiannya sentiasa berubah-ubah.


Plato – pendidikan ialah 1 proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia.

Aristotle – pendidikan sebagai ilmu bersifat etika & politik.

Jean Jaques RousSeau – pendidikan merupakan 1 proses yang berterusan dan bermula
dari masa kanak-kanak lagi.

John Macdonald – perbezaan pendidikan di antara masyarakat primitif (latihan


vokasional & pelajaran adat resam, kepercayaan serta cara sembahyang) dengan
masyarakat moden (latihan khusus menguasai kemahiran & memperolehi ilmu
pengetahuan yang penting untuk kehidupan).

Maria montessori – proses membentuk dan mengembangkan intelek, jasmani, rohani &
sosial kanak-kanak.
KONSEP PENDIDKAN DI
MALAYSIA

Ditafsir daripada FPN


Akan menentukan arah haluan, asas & sumber inspirasi kepada
semua usaha & rancangan dalam bidang pendidikan

DEFI
NASI Matlamat Pendidkan Negara
Melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi

FPN warganegara Malaysia yang baik

Pengaruh Sosiologi dalam pendidkan


- Pengertian sosiologi pendidikan
- Berkait rapat
DEFINISI

 Sosiologi adalah dirujuk sebagai suatu


pendekatan saintifik untuk mengkaji
bagaimana manusia berinteraksi dalam
kumpulan dan institusi masyarakat.

 Pendidikan pada asasnya merupakan suatu


proses sosial yang melatih individu-individu
untuk menjadi rakyat yang berdisiplin,
berilmu pengetahuan, berguna serta berupaya
menyesuaikan diri dalam masyarakatnya.
(1)
Emile Durkheim
(1896)
(2)
(7)
Lester Frank
R.J Stalcup
Ward (1841-
(1968)
1913)

MENGIKUT
KONSENSUS
(3) UMUM
(6)
John Dewey
Corcoin (1965)
(1859-1952)

(4) (5)
A.K.C Ottawa Brookover (1955)
PENGERTIAN DAN DEFINISI SOSIOLOGI
PENDIDIKAN

Emile Durkheim (1896)


Menyatakan kajian pendidikan berupa kajian saintifik dan hendaklah
berlandaskan asas gabungan sosiologi dan psikologi.

Lester Frank Ward (1841-1913)


Menegaskan pendidikan boleh memberi sumbangan kepada reformasi sosial ,
demi kemajuan masyarakat.

John Dewey (1859-1952)


Menegaskan kepentingan sekolah dan masyarakat.
Ia boleh membaiki masyarakat yang menghadapi masalah sosial.

Sambungan….
A.K.C Ottawa
 Dalam bukunya Education and Society, menghuraikan sosiologi pendidikan
sebagai kajian perhubungan pendidikan dengan masyarakat , termasuk institusi
pendidikan , pengaruh politik dan agama.

Brookover (1955)
Dalam bukunya Sociology of Education, merupakan sosiologi pendidikan sebagai
kajian saintifik terhadap proses dan pola masyarakat dalam sistem pendidikan.

Corcoin (1965)
Menyatakan sosiologi pendidikan sebagai suatu kajian saintifik terhadap masalah
dan proses pendidikan kerana kajiannya adalah berlandaskan teori , objektif dan
empirikal.

R.J Stalcup (1968)


Menghuraikan sosiologi pendidikan sebagai analisis terhadap proses sosiologi
yang terlibat dalam institusi pendidikan.
Jenis kajian sosiologi
pendidikan

Sosiologi Pendidikan Makro Sosiologi Pendidikan Mikro

Kajian terhadap hubungan Kajian terhadap faktor –


pendidkan dengan asas faktor organisasi dalaman
kemasyarakatan yang membentuk sistem
pendidikan
Sosiologi Pendidikan Makro

Kajian terhadap hubungan pendidkan dengan


asas kemasyrakatan

Fungsi Sosial

Organisasi sosial

Mobiliti sosial

Kesamaan peluang

Perubahan sosial
Sosiologi Pendidikan Makro

Kajian terhadap hubungan pendidkan dengan asas


kemasyrakatan

pendekatan

Kaji silang Penyelidikan


Menggunakan
budaya sosial

Kaedah soal Kajian kes


selidik sosial
Sosiologi Pendidikan Makro

Kajian terhadap faktor –faktor organisasi dalaman yang


membentuk sistem pendidikan

Sosiologi individu dalam pendidikan

Sosiologi sekolah

Sosiologi kelas

Sosiologi guru

Sosiologi ilmu pendidikan

Sosiologi pendidikan masyarakat


Sosiologi Pendidikan Makro

Kajian terhadap hubungan pendidkan dengan asas


kemasyrakatan

pendekatan

Gabungan
Menggunakan Temu bual
pemerhatian

Penyelidikan
secara Kajian kes
langsung
Kepentingan
Sosiologi
Pendidikan
Kualiti guru dapat dipertingkatkan

Kajian peluang kesamaan &


ketidaksamaan

Membantu kemajuan individu &


masyarakat

Memberi sumbangan kepada penetuan &


pengubalan kurikulum yang selaras