Anda di halaman 1dari 20

INSTITUT AMINUDIN BAKI, CAWANGAN GENTING HIGHLANDS,

PAHANG DARUL MAKMUR


BIL. MURID:
LUAR BANDAR PENEROKA 53 ORG

SJK (T) KERUH

BIL GURU:
ANUGERAH 12 ORANG

KEHADIRAN PENGALAMAN
MURID GURU
ANALISIS PERSEKITARAN - SWOT
KEKUATAN KELEMAHAN

S1- Guru Besar Cemerlang W1- Guru tidak komited


S2-Guru Besar berpengalaman W2- 100 % guru tinggal agak jauh dari
S3-Penerima New Deals (3 Tahun) sekolah
S4-Purata kehadiran guru 100% W3- 10 orang guru kurang berpengalaman
S5-Seorang Guru Cemerlang (BI) (< 10 tahun)
S6-2 Orang guru Jurulatih peringkat negeri W4- 55 % guru sukar menerima perubahan
terhadap pendekatan PdPc baharu
W5- Kurang program kebajikan guru
W6- Aktiviti hujung minggu
W7- 60 % guru lemah dalam kemahiran ICT

PELUANG CABARAN

O1- Sokongan padu PPD C1- Sosio ekonomi ibu bapa rendah
O2- Sokongan padu PIBG C2- Tahap pendidikan sederhana dan rendah
O3- Kerjasama Ahli politik
O4- Dana khas – Pihak Pengurusan FELDA
COWS / TOWS
DALAMAN KEKUATAN KELEMAHAN
S1- Guru Besar Cemerlang W1-Guru tidak komited
S2-Guru Besar berpengalaman W2- 100 % guru tinggal agak jauh dari
S3-Penerima New Deals (3Tahun) sekolah
S4-Purata kehadiran guru 100% W3- 10 orang guru kurang
S5-Seorang Guru Cemerlang (BI) berpengalaman (< 10 tahun)
S6-2 Orang guru Jurulatih peringkat
W4- 55 % guru sukar menerima
negeri perubahan terhadap pendekatan PdPc
LUARAN baharu
W5- Kurang program kebajikan guru
W6- Aktiviti hujung minggu
W7- 60 % guru lemah dalam kemahiran
ICT
PELUANG ST1 ST3
O1- Sokongan padu PPD S1+S2+O2 W3+O2
O2- Sokongan padu PIBG Melaksanakan Bengkel PLC Mengadakan Lawatan Penandaarasan ke
O3- Kerjasama Ahli politik ST2 SKK
O4- Dana khas – Pihak S5+O3 ST4
Pengurusan FELDA Mengadakan Coaching and mentorig W7+O4
dengan kerjasama Ibu Bapa Melaksanakan Coaching & Mentoring
kepada para guru

CABARAN
C1- Sosio ekonomi ibu bapa
rendah
MATRIKS RANKING

1Sangat rendah 2Rendah 3Sederhana 4Tinggi 5Sangat tinggi

Bil Kriteria Pemilihan ST1 ST2 ST3 ST4


1 Tahap kebolehlaksanaan proses kerja 4 2 4 3
2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3 1 3 2
3 Penjimatan sumber kewangan dan kos pembiayaan 3 1 4 2
terlibat
4 Kesediaan kemudahan infrastruktur dan 3 1 3 2
peralatan/kelengkapan*
5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 2 3 3
6 Andaian hasil yang dijangkakan untuk mencapai 4 1 3 3
objektif, matlamat, misi dan visi
7 Akur kepatuhan dengan mandat / arahan 4 1 3 2
8 Rekod keberkesanan yang lepas 3 1 3 1
9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 1 3 2
Jumlah Skor 33 12 29 21
Keputusan 1 4 2 3
ISU YANG DIKENAL PASTI :
GURU SUKAR MENERIMA PERUBAHAN
TERHADAP PENDEKATAN PDPC BAHARU

1 MEMBUAT KAJIAN / ANALISIS KEPERLUAN

INSTRUMEN

BORANG-BORANG

PRE TEST

PROSES PENGURUSAN PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME


2 MEREKA BENTUK PROGRAM LATIHAN

S-SPECIFIK
M-MEASURABLE
A-AINTABLE
R-INFINITI
T-TIMEFRAME/TIME BASE

PELAN INTEVENSI

MANDAT – SPI & SKPMG2


FORMAT BORANG LW:
 TOOL KIT 1 - BORANG PENETAPAN FOKUS

 TOOL KIT 2 - BORANG PEMERHATIAN

 TOOL KIT 3 - BORANG DAPATAN KESELURUHAN

PROSES PENGURUSAN PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME


PELAN INTERVENSI PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7
BIDANG DATA BIDANG FOKUS TOV / BAESELINE KRITERIA INISIATIF PIHAK
KEBERHASILAN / TERKUMPUL KEJAYAAN (ETR BERTANGGUNG
ASPIRASI / INDIKATOR) JAWAB

Meningkatan SWOT PENINGKATAN 2 orang guru 100% Guru “LETS GO FOR PK Pentadbiran
budaya PLC KEMAHIRAN PDPC yang bersedia untuk LEARNING WALKS’
TEMU BUAL Ketua Panitia
berpengalaman Mengadakan PLC
Matapelajaran.
SOALA SELIDIK mengajar lebih
dari 6 tahun.

8 9 10 11 12 13

KEPERLUAN TEMPOH KAEDAH EVIDENS DAPATAN PENILAIAN KOS SEBENAR


SUMBER MASA PEMANTAUAN
RM500.00 - Pencerapan
Guru
Sepanjang Post Mortem SKPMg2
tahun - Pencerapan
Bahan Cetakan – Analisis Mata (S4) RM 400.00
Hasil Kerja
Kertas Mahjong, 7.15- 8.15 Pelajaran.
Murid
Kertas A4, Pen
- Keputusan
Modul
Murid
- OPPM
Berjalan di sekeliling sekolah dan
memerhatikan pengajaran guru lain dan
aktiviti bilik darjah dengan menggunakan
protokol dan fokus yang spesifik.

Walking through the school observing other teachers


and classrooms in action with a specific focus and a
protocol.
Mengumpulkan bahan-bahan bukti aksi/aktiviti
pembelajaran (learning in action) yang diperhatikan di
dalam bilik darjah.

Membuat perbincangan berdasarkan bahan bukti


pemerhatian.

Belajar daripada amalan-amalan pengajaran dan


pembelajaran yang berkesan yang boleh dipraktikkan
untuk diri sendiri dan guru lain. (best practices)
• PENETAPAN FOKUS UNTUK
LANGKAH I PEMERHATIAN

• PENGUMPULAN BAHAN BUKTI


LANGKAH II MELALUI PEMERHATIAN KELAS-KELAS

• PERKONGSIAN DAPATAN DENGAN


LANGKAH
III
SEMUA GURU DI SEKOLAH
PERTAMA KEDUA KETIGA

1. Membentuk Pelaksanaan sesi Learning Dapatan sesi Learning


kumpulan Walks yang mempunyai Walks dikongsi bersama
Learning Walks tiga peringkat: semua guru dalam jangka
masa seminggu selepas
yang terdiri daripada
i. Perbincangan Pra sesi pemerhatian.
3-4 guru.
Pemerhatian ( Pre-Walk
discussion)
2. Berkumpul untuk
membincangkan fokus ( Tool Kit 3)
ii. Lawatan bilik darjah
yang akan (Classroom visit)
diperhatikan.
iii. Perbincangan Pasca-
3. Menetapkan tarikh Pemerhatian (Post-Walk
Discussion) – Refleksi
dan waktu untuk sesi
Learning Walks. (Tool Kit 2)
(Tool Kit 1)
MULA Kelas 3 Corridor Discussion
Pre-Walk Discussion (10 mins) (5 mins)
(15 mins)

AKHIR
Kelas 1 Corridor Discussion Post-Walk Discussion
(10 mins) (5 mins) Reflection
(15 mins)

Perkongsian bersama
Corridor Discussion Kelas 2 semua guru
(5 mins) (10 mins) (dalam masa seminggu)
 Fokus mestilah boleh diperhatikan dalam bilik darjah.
(observable focus)
 Fokus mestilah dinyatakan dengan jelas. (clearly
articulated)
 Fokus mestilah berhubung dengan peningkatan
profesionalisme. (linked to profesional learning)
 Fokus mestilah mempunyai kepentingan berkait dengan
sekolah. (linked to school priorities)

Kelas-kelas yang dipilih untuk pemerhatian LW boleh


melibatkan pelbagai mata pelajaran dan kriteria
pemilihan dibuat atas dasar amalan yang boleh dipelajari
atau dicontohi.
 Persekitaran bilik darjah
 Strategi Penyoalan
 Wait Time
 Perbincangan pelajar
 Arahan guru
 Penggunaan bahan sumber
 Pembelajaran Koperatif
 Bahan pembelajaran (Learning tools)
 Penggunaan teknologi
 Amalan penilaian (Assessment practices)
3 PELAKSANAAN

SENARAI SEMAK

MENYELIA / MEMBIMBING

SOKONGAN DAN
MEMBERIKAN
DORONGAN DAN MENGENDALIKAN
PEMBANGUNAN STAF BERTERUSAN

PROSES PENGURUSAN PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME


4 PENILAIAN

PEMERHATIAN

TEMUBUAL

SOAL SELIDIK

OPPM

PROSES PENGURUSAN PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME


5 TINDAKAN SUSULAN

PENAMBAHBAIKAN

MAKLUM BALAS

SENARAI SEMAK

POST TEST

PROSES PENGURUSAN PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME


HASRAT & RUMUSAN

WHATSAPP / TELEGRAM – IAB & INTAN

• Setiap guru perlu berusaha untuk memperkembangkan potensi


diri melalui bengkel / kursus / seminar tugasan bagi
menghadapi cabaran yang baharu.

• Setiap guru perlu bersedia erkongsi pengetahuan dan kemahiran


untuk membangunkan potensi orang lain untuk menyumbang
kepada organisasi.