Anda di halaman 1dari 21

Anggota Kelompok 5 :

Muhammad Aswan Nur


Nur Fadillah
Icha Paras Ayu
Islam adalah agama rahmatal lil’alamin, yaitu suatu
agama yang memberikan kesejukan, kedamaian,
Islam adalah agama keselamatan, dan kesejahteraan tidak hanya kepada
rahmatal lil’alamin pemeluknya, tetapi juga kepada umat lain, bahkan
kepada seluruh makhluk dan alam semesta.
Agama Islam mengakui keberagaman agama yang
dianut oleh manusia, karena itu agama Islam tidak
hanya mengajarkan tata cara hubungan sesama
UKHUWAH
umat Islam, tetapi juga hubungan dengan umat
beragama lain.
Indonesia mempunyai banyak kepulauan yang
pastinya juga mempunyai beraneka ragam agama
dan budaya. Agama yang diakui di negara
KERUKUNAN MENURUT
UMAT ISLAM indonesia adalah agama Islam, Kristen protestan,
Hindu, Buddha, Kristen Katolik dan Konghuchu.
Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-
Anbiya ayat 107 yang bunyinya,
Islam adalah agama “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan
rahmatal lil’alamin untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Sabda Rasulullah sebagaimana yang


terdapat dalam Hadits riwayat al-Imam al-
UKHUWAH
Hakim,
“Siapa yang dengan sewenang-wenang
membunuh burung, atau hewan lain yang lebih
kecil darinya, maka Allah akan meminta
KERUKUNAN MENURUT
UMAT ISLAM
pertanggungjawaban kepadanya”
Makna ukhuwah berarti persaudaraan, yang
maksudnya adanya perasaan simpati dan
Islam adalah agama
rahmatal lil’alamin empati antara dua orang atau lebih. Masing-
masing pihak memiliki satu kondisi atau
perasaan yang sama, baik sama suka maupun
duka, baik senang maupun sedih. Jalinan
perasaan ini menimbulkan sikap timbal balik
UKHUWAH
untuk saling membantu bila pihak lain
menglami kesulitan, dan sikap saling membagi
kesenangan. Ukhuwah yang perlu kita jalin
bukan hanya intern seagama saja akan tetapi
KERUKUNAN MENURUT
UMAT ISLAM
yang lebih penting lagi adalah antar umat
beragama.
Q.S. al-Hujurat : 10)

Islam adalah agama


rahmatal lil’alamin

UKHUWAH

KERUKUNAN MENURUT
UMAT ISLAM
Rasulullah s.a.w bersabda
Islam adalah agama
rahmatal lil’alamin
“ Daripada Nu’man bin Bashir r.a : Bahawa
Rasulullah s.a.w bersabda : Perbandingan
orang-orang mukmin pada kasih sayang
mereka adalah seperti tubuh badan uang satu ,
UKHUWAH apabilah satu anggota berasa sakit seluruh
badan akan turut merasainya.”

KERUKUNAN MENURUT
UMAT ISLAM
Menurut Imam Ghazali, Ada 4 kategori :
1. Ukhuwah dijalinkan atas dorongan
keseronokkan seperti paras rupa,tingkah laku
dan sebagainya.
2. Untuk kepentingan diri (peribadi) untuk
Islam adalah agama
rahmatal lil’alamin tujuan kebendaan di dunia tak lebih dari itu.
3. Untuk kepentingan akhirat semata-mata
seperti pencinta ilmu mengesihi guru dan para
ulamak bukan untuk mendapat keuntungan
kebendaan didunia tetapi untuk mendapatkan
UKHUWAH iman dan taqwa yang pasti dapat
menyelamatkan dari azab api neraka di
akhirat.
4. Persaudaraan yang diikat erat daripada
KERUKUNAN MENURUT kesedaran iman dan taqwa kepada Allah.
UMAT ISLAM Terjalin semata-mata patuh dan taat ,
menyembah dan menyerah diri kepada Allah.
Islam adalah agama
Ukhuwah Islamiyah
rahmatal lil’alamin Yaitu persaudaraan yang berlaku antar sesama umat
Islam atau persaudaraan yang diikat oleh
aqidah/keimanan, tanpa membedakan golongan
selama aqidahnya sama maka itu adalah saudara
kita dan harus kita jalin dengan sebaik-baiknya.
UKHUWAH
Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Alqur’an
surat Al Hujarat : 10, yang artinya: “Sesungguhnya
orang-orang yang beriman itu adalah saudara, oleh
karena itu peralatlah simpul persaudaraan diantara
KERUKUNAN MENURUT kamu, dan bertaqwalah kepada Allah, mudah-mudahan
UMAT ISLAM kamu mendapatkan rahmatnya “.
Ukhuwah Insaniyah/Basyariyah
Yaitu persaudaraan yang berlaku pada semua
manusia secara universal tanpa membedakan ras,
agama, suku dan aspek-aspek kekhususan lainnya.
Islam adalah agama
Persaudaraan yang di ikat oleh jiwa kemanusiaan,
rahmatal lil’alamin
maksudnya kita sebagai manusia harus dapat
memposisikan atau memandang orang lain dengan
penuh rasa kasih sayang, selalu melihat
kebaikannya bukan kejelekannya.

UKHUWAH Ukhuwah Insaniyah ini harus dilandasi oleh ajaran


bahwa semua orang umat manusia adalah makhluk
Allah, sekalipun Allah memberikan kebebasan
kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup
berdasarkan atas pertimbangan rasionya. Jika
KERUKUNAN MENURUT
ukhuwah insyaniyah tidak dilandasi dengan ajaran
agama keimanan dan ketaqwaan, maka yang akan
UMAT ISLAM
muncul adalah jiwa kebinatangan yang penuh
keserakahan
Ukhuwah Wathoniyah
Yaitu persaudaraan yang diikat oleh jiwa
nasionalisme tanpa membedakan agama, suku,
Islam adalah agama warna kulit, adat istiadat dan budaya dan
rahmatal lil’alamin
aspek-aspek yang lainnya.
Mengingat pentingnya menjalin hubungan
kebangsaan ini Rosulullah bersabda “Hubbui
wathon minal iman”, artinya: Cinta sesama
UKHUWAH
saudara setanah air termasuk sebagian dari
iman.

KERUKUNAN MENURUT
Ukhuwah ‘ubudiyyah
UMAT ISLAM ialah persaudaraan yang timbul dalam lingkup
sesama makhluk yang tunduk kepada Allah.
Kerukunan dalam Islam diberi istilah
Islam adalah agama “tasamuh” atau toleransi. Sehingga yang
rahmatal lil’alamin dimaksud toleransi adalah kerukunan social
kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah
Islamiyah (keimanan), karena akidah telah
digariskan secara jelas dan tegas dalam
UKHUWAH Alqur’an dan Hadits. Dalam hal akidah atau
keimanan seorang muslim hendaknya meyakini
bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan
keyakinan yang dianutnya sesuai dengan
KERUKUNAN MENURUT firman Allah SWT dalam surat Al Kafirun ayat
UMAT ISLAM 1-6 sebagai berikut
Islam adalah agama
rahmatal lil’alamin

“Katakanlah, “Hai orang-orang kafir!” Aku tidak


UKHUWAH menyembah apa yang kamu sembah. Dan tiada
(pula) kamu menyembah Tuhan yang aku
sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang
biasa kamu sembah. Dan kamu bukanlah
KERUKUNAN MENURUT
penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu
UMAT ISLAM agamamu dan bagiku agamaku.”
(Q.S. Al-Kafirun)
Piagam Madinah
Islam adalah agama Pasal 25: “Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah
rahmatal lil’alamin
satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi
agama mereka, dan bagi kaum muslimin
agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku)
bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri,
UKHUWAH kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal
demikian akan merusak diri dan keluarganya.”

KERUKUNAN MENURUT
UMAT ISLAM
QS. Al-Baqarah: 256

Islam adalah agama


rahmatal lil’alamin

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);


UKHUWAH
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada
jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar
pada Taghut dan beriman pada Allah, maka
sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang
amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha
KERUKUNAN MENURUT Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
UMAT ISLAM
(QS. Al-Baqarah: 256)
QS. At-Taubah : 6

Islam adalah agama


rahmatal lil’alamin

UKHUWAH
“Dan jika seseorang di antara orang-orang
musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu,
maka lindungilah ia, supaya ia sempat
KERUKUNAN MENURUT
mendengarkan firman Allah, kemudian
UMAT ISLAM antarkanlah ia ke tempat yang aman
baginya.” (QS At-Taubah: 6)
Darul Harbi (daerah yang wajib diperangi)

Islam adalah agama


rahmatal lil’alamin Islam merupakan agama rahmatan lil-‘alamin yang
memberikan makna bahwa perilaku Islam terhadap
nonmuslim dituntut untuk kasih sayang dengan memberikan
hak dan kewajiban yang sama seperti halnya penganut
islam sendiri dan tidak saling mengganggu dalam hal
UKHUWAH kepercayaan. Islam membagi daerah (wilayah)
berdasarkan agamanya atas Darul Muslim dan Darul
Harbi. Darul Muslim adalah suatu daerah yang didiami
oleh masyarakat muslim dan diberlakukan hokum Islam.
Sedangkan Darul Harbi adalah suatu wilayah yang
KERUKUNAN MENURUT penduduknya memusuhi Islam. Penduduk Darul Harbi selalu
UMAT ISLAM mengganggu penduduk Darul Muslim, menghalangi
dakwah Islam, bahkan melakukan penyerangan terhadap
Darul Muslim. Menghadapi penduduk Darul Harbi yang
Kufur Zimmy
Dalam suatu perintah Islam, tidaklah akan memaksa
masyarakat untuk memeluk Islam dan Islam hanya
dismpaikan melalui dakwah (seruan) yang merupakan
kewajiban bagi setiap muslim berdasarkan pemikiran
wahyu yang menyatakan : “Tidak ada paksaan untuk
memasuki agama Islam”. Kufur Zimmy adalah sekelompok
Islam adalah agama individu bukan Islam, akan tetapi mereka tidak membenci
rahmatal lil’alamin Islam, t\idak membuat kerusakan, dan tidak menghalangi
dakwah Islam. Mereka harus dihormati oleh pemerintah
Islam dan diperlakukan seperti umat Islam dalam
pemerintahan serta berhak diangkat sebagai tentara
dalam melindungi daerah Darul Muslim. Adapun agama
UKHUWAH dan keyakinan Kufur Zimmy adalah diserahkan kepada
mereka sendiri dan umat Islam tidak diperbolehkan
mengganggu keyakinan mereka. Adapaun pemikiran
Alqur’an mengenai Kufur Zimmy seperti dalam surat Al
Muntahanah: 8 yang artinya: “Allah tiada melarang kamu
untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang
KERUKUNAN MENURUT yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)
UMAT ISLAM mebgusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berlaku adil.”
• Kufur Musta’man
Kufur Musta’man adalah pemeluk agama lain
Islam adalah agama yang meminta perlindungan keselamatan dan
rahmatal lil’alamin keamanan terhadap diri dan hartanya. Kepada
mereka pemerintah Islam tidak memberlakukan
hak dan hukum negara. Diri dan harta kaum
musta’man harus dilindungi dari segala
kerusakan dan kebinasaan serta bahaya laiinya,
UKHUWAH selama mereka di bawah perlindungan
pemerintah Islam.
• Kufur Mu’ahadah
Kufur Mu’ahadah adalah negara bukan Negara
KERUKUNAN MENURUT Islam yang membuat perjanjian damai dengan
UMAT ISLAM pemerintah Islam, baik disertai perjanjian
tolong-menolong dan bela-membela atau tidak.
Kerukunan intern umat Islam di Indonesia harus
Islam adalah agama berdasarkan atas semangat ukhuwah Islamiyah
rahmatal lil’alamin
(persaudaraan sesama muslim) sesuai dengan
firman-Nya dalam surat Al-Hujurat: 10.
Kesatuan dan persatuan intern umat Islam diikat
oleh kesamaan akidah (keimanan), akhlak, dan
UKHUWAH sikap beragamanya didasarkan atas Alqur’an
dan Al-Hadits. Adanya perbedaan di antara
umat Islam adalah rahmat asalkan perbedaan
pendapat itu tidak membawa perpecahan dan
KERUKUNAN MENURUT permusuhan.
UMAT ISLAM
Beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berdasar Hukum
Islam :
a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk
Islam adalah agama suatu agama (QS.Al-Baqarah : 256).
rahmatal lil’alamin b. Allah SWT tidak melarang orang Islam untuk berbuat
baik,berlaku adil dan tidak boleh memusuhi penganut agama
lain,selama mereka tidak memusuhi,tidak memerangi dan tidak
mengusir orang Islam.(QS. Al-Mutahanah : 8).
c. Setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk
mengamalkan syari'at agamanya masing-masing (QS.Al-Baqarah
:139).
UKHUWAH d. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak
tetangga,tanpa membedakan agama tetangga tersebut.Sikap
menghormati terhadap tetangga itu dihubungkan dengan iman
kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir (Hadis Nabi
riwayat Muttafaq Alaih).
e. Barangsiapa membunuh orang mu'ahid,orang kafir yang
mempunyai perjanjian perdamaian dengan umat Islam, tidak akan
KERUKUNAN MENURUT mencium bau surga;padahal bau surga itu telah tercium dari jarak
UMAT ISLAM perjalanan empat puluh tahun (Hadis Nabi dari Abdullah bin 'Ash
riwayat Bukhari)
TERIMA KASIH