Anda di halaman 1dari 201

Tazkiyatun Nafs

Azmi Bahari
Maktabah Abu Umar
Perjalanan Yang Jauh

“Kalau apa yang Engkau serukan kepada mereka, sesuatu yang berfaedah yang
mudah didapati, dan satu perjalanan Yang sederhana (tidak begitu jauh), nescaya
mereka (yang munafik itu) akan mengikutmu; tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh
bagi mereka. dan mereka akan bersumpah Dengan nama Allah Dengan berkata:
"Kalau Kami sanggup, tentulah Kami akan pergi bersama kamu". (dengan sumpah
dusta itu) mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui
Bahawa Sesungguhnya mereka itu orang-orang Yang berdusta (tentang tidak
sanggupnya mengikutmu)…" Surah At Taubah ayat 42.
dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka
datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu
kamu berkata:
“Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu”.
lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata
karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang
akan mereka nafkahkan. At Taubah: 92
• Kekuatan sebenar mukmin adalah kekuatan jiwa. Apabila bersih jiwanya,
mendalam imannya maka ia akan mencapai tahap ketinggian untuk terus
melangkah dan menempuhi semua halangan menuju redha Allah SWT
• Sudah menjadi sunnatullah ‘perjalanan iman’ ini banyak halangannya dan
hanya mampu ditempuh oleh mukmin yang kuat imannya, kental
jiwanya, bersih niatnya serta jelas jalan hidupnya untuk mencapai
redha Allah SWT (Kisah Rajjal Bin Unfuwah)
• Inilah kekuatan sebenar mukmin iaitu kekuatan jiwa. Seharusnya
sebahagian besar kesibukan kita ialah kesibukan merawat penyakit-
penyakit jiwa, membersihkannya dari segala keraguan yang mengaburi
iman serta menyuburkannya dengan ilmu sehingga berbuahnya taqwa.
• Semua ini menuntut pada persiapan jiwa…Tazkiyatun
Nafs
• Kehebatan para sahabat bukan pada ukuran dan
kekuatan tubuh badan tetapi kekuatan jiwa yang dibina di
atas keimanan yang benar dan mendalam
– Saidina Bilal RA & Umayyah Bin Khalaf
– Bara’ Bin Malik An Ansari RA
– Peperangan-perangan yang mereka lalui
• Manhaj Perjuangan Rasululllah pada fasa
mempersiapkan generasi pertama yang kuat adalah
pembinaan RUHANI mereka.
• Mereka dibina sesuai dengan ayat al Qur’an di Madrasah
Rasulullah s.a.w. untuk tunduk pada perintah Allah,
dengan melakukan Qiamullail untuk menambah bekal
lantaran mereka memikul amanat berat sebagaimana
firman Allah;
“Hai orang-orang yang berselimut (Muhammad s.a.w), bangunlah
(untuk solat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (iaitu)
seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih
seperdua itu. Dan bacalah Al Qur’an itu dengan perlahan-lahan.
Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang
berat.”
Tazkiyatun Nafs & Tarbiyyah Ruhiyah
ٓ‫علَ ۡيك ُۡمٓ َءا َٰيَ ِتنَا َويُ َٓز ِكيك ُۡمٓ َويُعَ ِل ُم ُك ُم‬
َ ٓ‫ول ِمنك ُۡٓم يَۡٓتلُوا‬
ٓٗ ‫س‬ُ َ ‫ر‬ ٓ
‫ُم‬ۡ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ف‬
ِ ‫س‬‫ا‬َ ‫ن‬ ‫ل‬ۡ َ ‫َك َمآ أ َ ۡر‬
١٥١ ‫ون‬ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ
ٓ ‫ب َوٱل ِحك َم ٓة َويُعَ ِل ُمكُم َّما ل ۡٓم ٓتكُونوآ تعل ُم‬ۡ ۡ َ َٰ
َٓ ‫ۡٱل ِكت‬
"Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang
membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikankamu dan
mengajarkan al-Kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang
belum kamu ketahui. " (al-Baqarah: 151)
• Mensucikan jiwa adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan seorang
mukmin. Jiwa yang bersih akan menghasilkan perilaku yang bersih pula,
kerana jiwalah yang menentukan suatu perbuatan itu baik atau buruk.
• Makna tazkiyatun-nafs secara istilah adalah penyucian jiwa dari segala
penyakit dan cacat, merealisasikan berbagai maqam/keadaan kepadanya,
dan menjadikan asma' dan sifat sebagai akhlaqnya.
• Tazkiyatun Nafs adalah bahagian penting dari pembinaan
ruhani (Tarbiyyah Ruhiyah)
• Kekuatan ruhani akan tertingkat apabila graviti bumi atau
tarikan haiwaniyah yang mengikat manusia pada
kerehatan, bermalasan, cinta dunia dan sebagainya dapat
dilepaskan.
• Para sahabat RA mencapai tingkat ketinggian Uluwwul
himmah) apabila berjaya melepaskan diri dari semua
ikatan-ikatan ini sehingga mereka melonjak pada tahap
keimanan yang paling tinggi
ِ َّ ‫ل‬
َ‫ّللا‬ ََ ‫ل لَ ُك َُم ان ِف ُروا ِفي‬
َِ ‫س ِبي‬ ََ ‫ين آ َمنُوا َما لَ ُكمَ ِإ َذا َِقي‬ ََ ‫يَا أَيُّ َها الَّ ِذ‬
‫ن اآل ِخ َرَِة فَ َما‬ََ ‫ضيتُمَ َِبال َحيَاَِة ال ُّدنيَا ِم‬ ِ ‫ض أ َ َر‬َ ِ ‫اثَّاقَلَت ُمَ ِإلَى األر‬
‫( ِإال تَن ِف ُروا‬38) َ‫اآلخ َرَِة َِإال قَ ِليل‬ ِ ‫ع ال َحيَاَِة ال ُّدنيَا ِفي‬ َُ ‫َمتَا‬
‫ض ُّروَهُ شَيئًا‬ ُ َ ‫ع َذابًا أ َ ِلي ًما َويَستَبَ ِدلَ قَو ًما غَي َر ُكمَ َوال َت‬ َ َ‫يُعَ ِذب ُكم‬
(39) َ‫ل شَيءَ قَ ِدير‬ َِ ‫علَى ُك‬ َ ُ‫ّللا‬
ََّ ‫َو‬
Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada
kalian, "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah, kalian merasa
berat dan ingin tinggal (terikat dengan tarikan bumi) di tempat kalian?”
Apakah kalian puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di
akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan
kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kalian tidak berangkat untuk
berperang, niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan
ditukarnya (kalian) dengan kaum yang lain, dan kalian tidak akan dapat
memberi kemudaratan kepada-Nya sedikit pun. Allah Mahakuasa atas
segala sesuatu. (At Taubah 38-39)
Tarbiyah Ruhiyah: Konsep & Kepentingannya

• Secara sederhananya tarbiyah ruhiyyah boleh didefinasikan:

‫التربية الروحية‬: ِ ‫ي‬


ٓ ِ‫سان‬ ِ ‫فَنٓ الصعُو ِٓد ال ُمست َ ِم ِٓر فِي عَالَ ِٓم ال َك َما ِٓل‬
َ ‫اْلن‬
Seni untuk mendaki secara terus menerus di alam kesempurnaan
manusiawi.

• Oleh itu Tarbiyah Ruhiyah ialah bagaimana kita membina


kekuatan ruhani kita untuk sentiasa Istiqomah dan mampu
menghadapi apa saja yang menghalangi kita menuju kepada
Mardhatillah
• Jadi kita ini ibarat mendaki gunung.. Iaitu gunung kesempurnaan
diri sebagai INSAN.
• Proses pendakian itu adalah proses yang terus menerus,
semakin kita naik semakin berat situasinya kerana oksigennya
makin sedikit, bebannya makin banyak. Kerana itulah IHAB
menyebutkan bahawa diantara manusia hanya sedikit yang
beriman, dan diantara yang beriman hanya sedikit yg beramal,
dan diantara yg beramal hanya sedikit yang berdakwah, dan
diantara yang berdakwah itu hanya sedikit yg sabar, dan diantara
yang sabar itu hanya sedikit yang benar-benar sampai ke akhir
perjalanan.
• Itu menunjukan bahawa semakin ke atas semakin sedikit yang
menyertainya. Oleh karena itu Abu Bakar berdoa:
َِ ‫اللَّ ُه ََّم اجعَلنِي ِمنََ القَ ِلي‬
‫ل‬
Ya Allah jadikanlah aku diantara yang sedikit itu.
• Allah juga menyebutkan:
َّ ََ‫(ثُلَّةَ ِمن‬١٣) ََ‫اآلخ ِرين‬
ََ‫األو ِلين‬ ِ ََ‫( َوقَ ِليلَ ِمن‬١٤)
Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,dan
segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian (Al-waqi’ah)
Hakikat Insan

• Kesempurnaan manusia menjadikan manusia memiliki potensi


yang lengkap,
– baik potensi untuk melahirkan kemaslahatan
– maupun potensi untuk menciptakan bencana
• Kemajuan dunia barat dapat menggambarkan kepincangan hidup
apa bila manusia cuba ‘terbang dengan satu sayap’ iaitu
kebendaan dan menolak Ruhani
• Jiwa manusia memerlukan pertarbiyyahan…iaitu Tarbiyyah
Ruhiyah
• Bahkan Tarbiyyah Ruhiyyah adalah yang terpenting dan
menentukan keberkesanan tarbiyyah tarbiyyah lainnya
Memulakan Tazkiyatun Nafs
• Tazkiyatun Nafs bermula dengan menyekat perkara-
perkara yang merosakkan jiwa atau hati manusia.
• Langkah terbaik sebelum merawat adalah mencegah
sebagaimana pepatah mengatakan “Mencegah lebih baik
dari merawat”
MENJAGA HATI
Taujih Qur’ani

Hari dimana tidak manfaat HARTA &


ANAK PINAK kecuali orang yang
datang pada Allah dengan HATI yang
sejahtera (As Syu’araa’:88-89)
‫‪Taujih Nabawi‬‬

‫علَي ِٓه َو َٓ‬


‫سلَّ َمٓ‬ ‫صلَّى ٓ‬
‫للاُ َ‬ ‫س ِٓد ‪:‬قَا َٓل النَّ ِبيٓ َ‬
‫ن ِفى ال َج َ‬ ‫ِإ َّٓ‬
‫سدَتٓ‬ ‫س ُٓد كُل ٓهُ ‪َ ،‬و ِإذَا فَ َ‬ ‫ح ال َج َٓ‬ ‫صلُ َٓ‬‫صلُ َحتٓ َ‬ ‫ُمضغَةٓ ‪ِ ،‬إذَا َ‬
‫ى ال ٓقَل ُٓ‬
‫ب‬ ‫س ُٓد كُل ٓهُ أ َ ٓلَ َو ِه َٓ‬ ‫َر َواهُٓ البُ َخ ِارى ( ‪.‬فَ َ‬
‫س َٓد ال َج َ‬
‫)و ُمس ِلمٓ‬
‫َ‬
Hati Adalah SASARAN Tarbiyyah
• Sasaran tarbiyyah adalah HATI; Hatilah yang akan
menerima dan menolak.
• Hati orang-orang kafir tidak akan terkesan kepada
tarbiyyah kerana hati mereka telah mati dan hilang
kepekaannya.
• Hati Mukmin akan mudah tersentuh dengan kalimah-
kalimah Allah SWT serta menyambut seruan pada
kebenaran.
APA ITU HATI ?
• Hati Atau Qalbu Merupakan Anggota (Bathin) Yang Paling Penting Dalam Diri
Manusia.
• Hati Rasulullah Saw Adalah Penerima Pertama Ajaran Al Quran:

“Sesungguhnya Al Quran Diturunkan Oleh Tuhan Semesta Alam, Diturunkan Oleh


Ruh Suci (Jibrail), Ke Dalam Hati Engkau (Ya Muhammad), Supaya Engkau
Memberi Peringatan…”
(As Syura: 192-194)
• ‘Hati’ Yang Diistilahkan Oleh Al Quran Ini Bukanlah Seketul Daging Di Dalam
Tubuh Kita, Tetapi Adalah Pusat Segala Perasaan, Fikiran, Tujuan, Kemahuan,
Ilham, Ingatan Dan Perhatian.
SEGALANYA
BERMULA DARI
HATI
HATILAH YANG MENJADI LEMBUT

Allah Telah Menurunkan Perkataan Yang Paling Baik (Iaitu) Al Quran Yang Serupa
(Mutu Ayat-ayatnya) Lagi Berulang-ulang, Gementar Kerananya Kulit Orang-orang
Yang Takut Kepada Tuhan-nya, Kemudian Menjadi Tenang Kulit Dan Hati Mereka Di
Waktu Mengingati Allah. Itulah Petunjuk Allah, Dengan Kitab Itu Dia Menunjuki Sesiapa
Yang Dikehendaki-nya. Dan Barangsiapa Yang Disesatkan Allah, Maka Tidak Ada
Seorangpun Pemberi Petunjuk.

(Az Zumar 39:23),


HATILAH YANG AKAN KERAS SEPERTI BATU

Kemudian Setelah Itu Hatimu Menjadi Keras Seperti Batu, Bahkan Lebih Keras Lagi.
Padahal Di Antara Batu-batu Itu Sungguh Ada Yang Mengalir Sungai-sungai Daripadanya
Dan Di Antaranya Sungguh Ada Yang Terbelah Lalu Keluarlah Mata Air Daripadanya
Dan Di Antaranya Sungguh Ada Yang Meluncur Jatuh, Kerana Takut Kepada Allah. Dan
Allah Sekali-kali Tidak Lengah Dari Apa Yang Kamu Kerjakan
(Al Baqarah 2: 74).
HATI JUGALAH YANG MENJADI BUTA DAN ENGGAN
MENGAKU KEBENARAN

Maka Apakah Mereka Tidak Berjalan Di Muka Bumi, Lalu Mereka Menpunyai Hati Yang
Dengan Itu Mereka Dapat Memahami Atau Mempunyai Telinga Yang Dengan Itu
Mereka Dapat Mendengar? Kerana Sesungguhnya Bukanlah Mata Itu Yang Buta, Tetapi
Yang Buta Ialah Hati Yang Di Dalam Dada.
( Al Hajj 22: 46)
HATILAH YANG MEMIKIR DAN MEMAHAMI

Dan Sesungguhnya Kami Jadikan Untuk (Isi Neraka Jahannam) kebanyakkan Dari Jin
Dan Manusia, Mereka Mempunyai Hati Tetapi Tidak Dipergunakannya Untuk
Memahami (Ayat-ayat Allah) Dan Mereka Mempunyai Mata Tetapi Tidak
Dipergunakan Untuk Melihat (Tanda-tanda kekuasaan Allah) Dan Mereka
Mempunyai Telinga Tetapi Tidak Dipergunakan Untuk Mendengar (Ayat-ayat Allah
). Mereka Itu Sebagai Binatang Ternakan, Bahkan Mereka Lebih Sesat Lagi. Mereka
Itulah Orang-orang Yang Lalai.
(Al-’araf 7 : 179)
DI DALAM HATI TERTANAM SEGALA AKAR UMBI PENYAKIT-
PENYAKIT ZAHIR

Maka Kamu Akan Melihat Orang-orang Yang Ada Penyakit Dalam Hatinya ( Orang-
orang Munafik) Bersegera Mendekati Mereka (Yahudi Dan Nasrani ), Seraya
Berkata, “Kami Takut Akan Mendapat Bencana “. Mudah-mudahan Allah Akan
Mendatangkan Kemenangan (Kepada Rasul-nya), Atau Sesuatu Keputusan Dari Sisi-
nya. Maka Kerana Itu Mereka Menjadi Menyesal Terhadap Apa Yang Mereka
Rahsiakan Dalam Diri Mereka.
(Al Maaidah 5:52)
HATI ADALAH TEMPAT SEGALA PENYAKIT BATHIN

Dalam Hati Mereka Ada Penyakit,lalu Ditambah Allah


Penyakitnya; Dan Bagi Mereka Seksa Yang Pedih, Disebabkan
Mereka Berdusta.
(Al Baqarah 2: 10)
HATI ADALAH TEMPAT BERTAHKTANYA IMAN DAN SIFAT
MUNAFIK

Maka Allah Menimbulkan Kemunafikan Pada Hati Mereka Sampai


Kepada Waktu Mereka Menemui Allah , Kerana Mereka Telah
Memungkiri Terhadap Allah Apa Yang Mereka Ikrarkan Kepada-Nya
Dan (Juga) Kerana Mereka Selalu Berdusta (At Taubah 9:77)
HATI ADALAH PUSAT KEBAIKAN DAN KEJAHATAN, BAIK
KETENTERAMAN DAN KEPUASAN

(Yaitu) Orang-orang Yang Beriman Dan Hati Mereka Menjadi


Tenteram Dengan Mengingati Allah. Ingatlah, Hanya Dengan
Mengingati Allah Hati Akan Menjadi Tenang
(Ar Ra’du 13: 28)
HATI ADALAH SUMBER KEKUATAN UNTUK BERDEPAN
PENDERITAAN

Tidak Ada Sesuatu Musibahpun Yang Akan Menimpa Seseorang


Kecuali Dengan Izin Allah; Dan Barangsiapa Yang Beriman
Kepada Allah, Nescaya Dia Akan Memberi Petunjuk Kepada
Hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.
(At Taghaabun 64: 11)
SELAIN ITU
• HANYA HATI YANG DAPAT MERASAI PERSAUDARAAN (AL
ANFAAL 8: 63)
• HATI YANG AKAN MERASAI HAKIKAT TAQWA (AL HUJURAT
49: 3, AL HAJJ 22: 32)
• HATI YANG AKAN MERASA RAGU-RAGU DAN SYAK (AT
TAUBAH 9: 45)
• HATI YANG AKAN MERASA BERSALAH DAN KESAL (ALI
IMRAN 3: 156)
• HATI YANG AKAN MERASA MARAH (AT TAUBAH 9: 15)
Jagalah Hati…
• Seharusnya kita menjaga HATI kita daripada racun-
racun yang akan merosak atau mematikannya.
• Penerimaan dan penolakan tarbiyyah bermula dari hati.
• Bahkan prestasi tarbiyyah bergantung sepenuhnya
kepada prestasi hati kita. Hati yang lembut dan penuh
kepekaan akan sentiasa mudah untuk menerima dan
mencerna kebenaran dan begitulah sebaliknya….
Racun-Racun Bagi
Hati
• Hati yang kita akan bincangkan adalah hati bathin/rohani
kita iaitu hati yang menjadi pusat segala sikap dan
tindakan kita, hati menjadi sarang ketenagan atau
kegelisahan
• Persoalan hati= persoalan besar dan penting
• Hidup kita ini adalah perjalanan hati…dari satu alam ke
satu alam
• Lemah dan kuatnya kita adalah kerana lemah atau
kuatnya hati kita
Lima Racun Yang Mengeruhi & Meracuni Hati
Seseorang
• Secara umumnya semua dosa itu mematikan hati dan mewariskan
kehinaan. Sebagaimana kata Abdullah Ibnu Mubarak:
“Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati dan membiasakannya akan
mewariskan kehinaan, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu adalah
kehidupan bagi hati. Dan itu lebih baik bagimu untuk menyelisihi dosa artinya
tidak melakukan perbuatan dosa.”
• DR Ahmad Farid memaparkan 5 perkara yang merosakkan hati:
1. Fudhulul Kalam
2. Fudhulul Nazhor
3. Fudhulul Mukhalatah
4. Fudhulul Tho’am
5. Fudhulul Naum
1. Fudhulul Kalam/Bercakap Berlebihan
“Segala puji bagi Allāh SWT yang telah berbuat ihsan dengan
penciptaan manusia dan menyempurnakannya, lalu kemudian Allāh
mengilhamkan cahaya iman, sehingga dengan cahaya iman itu
menghiasi dan memperindahnya. Lalu Allāh juga mengajarkan
penjelasan (bayan) kepada manusia dan mengutamakannya dengan
penjelasan tersebut dan melebihkannya. Dan memberikan
pertolongan dengan diberikannya lisan ini, untuk seseorang dapat
menterjemahkan apa yang dikandung dalam hatinya dan difikir oleh
hatinya.
Lisan itu termasuk di antara nikmat-nikmat Allāh SWT yang sangat
agung. Dan rahsia ciptaan Allāh yang sangat menakjubkan.
Lisan itu meskipun kecil ukurannya, gramnya, timbangannya
namun dia sangat besar ketaatannya dan kejahatannya.”
“Lisan itu meskipun kecil ukurannya, gramnya, timbangannya
namun dia sangat besar ketaatannya dan kejahatannya”
• Seseorang menjadi Muslim kerana (ungkapan) Syahadahnya dan
menjadi kufur pula kerana ucapan yang memurtadkannya.
• Sedangkan Iman adalah puncak ketaatan manakala kekufuran adalah
puncak kemaksiatan
• Sabda Rasulullah SAW
َّٓ ‫سلَّ َٓم قَا َٓل ِإ‬
ٓ‫ن العَب َٓد لَيَت َ َكلَّ ُٓم ِبالٓ َك ِل َم ِٓة َما يَتَبَيَّ ُن‬ َ ‫علَي ِٓه َٓو‬ َّٓ ‫صلَّى‬
َ ُ‫ّللا‬ َ ‫ّللا‬َِّٓ ‫سو َٓل‬ َّٓ َ ‫عَنٓ أ َ ِبي ُه َري َر ٓةَ أ‬
ُ ‫ن َر‬
ِٓ ‫ق َٓوال َمغ ِر‬
‫ب‬ ِٓ ‫ن ال َمش ِر‬ َٓ ‫ار أَبعَ َٓد َما بَي‬ ِٓ َّ‫ َما ِفي َها يَه ِوي ِب َها ِفي الن‬.
Dari Abu Hurairah RA bahawasanya beliau mendengar Rasūlullāh SAW
bersabda bahwa “sesungguhnya seorang hamba tidaklah mengucapkan
satu kalimat yang tidak jelas, dengan sebab ucapan itu dia terjerembab
di neraka lebih jauh daripada antara jarak timur dan barat.” (Riwayat
Bukhari & Muslim)
ٓ‫خي ارا أَوٓ ِليَص ُمت‬
َٓ ٓ‫آلخ ِٓر فَليَقُل‬
ِ ‫اّلل َواليَو ِٓم ا‬ َٓ ‫َو َمنٓ َك‬
ُٓ ‫ان يُؤ ِم‬
َِّٓ ‫ن ِب‬
“Barangsiapa beriman kepada Allāh dan hari akhir, maka berkatalah
yang baik ataulah diam. ”(HR. Bukhari dan Muslim).

Berkata Hassan Al Basri:


“Lidah mukmin itu dibelakang hatinya. Apabila ia ingin berbicara maka
ia merenungi dengan hatinya kemudian meneruskan perbicaraan.
Sedangkan lidah munafiq itu di depan hatinya, jika ia berkeinginan
sesuatu, ia segera saja mengucapkannya tanpa direnungi lebih dulu
dengan hatinya”
“Orang yang tidak dapat menjaga lidahnya, bererti ia tidak memahami
Deennya”
Lidah & Hati
• Perkataan itu ada 4 jenis
1. Perkataan yang membawa mudharat
2. Perkataan yang membawa manfaat
3. Perkataan yang membawa kemudharatan dan manfaat
4. Perkataan yang tidak mendatangkan mudharat atau manfaat
• Manusia dikenali hati dan peribadinya melalui lidah:
1. Hati yang jernih: Ilmu, Nasihah,Taujih
2. Hati yang biasa2: Peristiwa, bual kosong
3. Hati yang keruh: Keburukan manusia lain
4. Hati yang berkeladak: Rungutan, keluhan
5. Hati yang berpenyakit: Kelebihan dan kehebatan diri…takbur
2. Fudhulul Nazhor/Memandang Berlebihan
• Berkata Syeikh DR Ahmad Farid hafidzohullahu ta’ala
“Yang dimaksud dengan fudhulul nadzor di sini adalah melepas
pandangan dengan memandang kepada sesuatu secara berlebihan,
dan memandang disini adalah memandang kepada perkara yang
َ ‫)يَغُضوا ِمنٓ أَب‬
tidak halal untuk dipandang. Dan ini lawan dari (‫ص ِار ِهم‬
menundukkan pandangan kerana yang dimaksud algadhdhu adalah
mengurangi… mengurangi pandangan.“

َّٓ ‫ك أَزكَى لَ ُهمٓ ِإ‬


‫ن للا َخ ِبيرٓ ِٓب َما‬ َٓ ‫ظوا فُ ُٓرو َج ُهمٓ َذ ِل‬ َ ‫ين يَغُضوا ِمنٓ أَب‬
ُ َ‫ص ِار ِهمٓ َويَحف‬ َٓ ِ‫قُلٓ ِلل ُمؤ ِمن‬
َٓ ُ‫يَصنَع‬
‫ون‬
“Katakanlah kepada orang laki laki yang beriman, hendaklah mereka
menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu
adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang mereka perbuat.”(An-Nuur 30)

ٓ‫ن ٓفُ ُرو َج ُه َّن‬


َٓ ‫ن َويَحفَظ‬ َ ‫ن ِمنٓ أَب‬
َّٓ ‫ص ِار ِه‬ َٓ ‫ضض‬ ِٓ ‫وقُلٓ ِلل ُمؤ ِمنَا‬
ُ ‫ت يَغ‬
“Dan katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan
pandangannya dan kemaluannya.” (An-Nuur 31)
Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:
َٓ ‫ك َذ ِل‬
ٓ‫ك َل‬ َٓ ‫الزنَا أَد َر‬
ِ ٓ‫ن آ َد َٓم َح َّظ ٓهُ ِمن‬ِٓ ‫عٓلَى اب‬ َ ‫ب‬ َٓ َ ‫ن للا َكت‬ َ ‫علَي ِٓه َو‬
َّٓ ‫سلَّ َٓم ِإ‬ َ ‫صلَّى للا‬ َ ِ‫ي‬ٓ ‫عَنٓ النَّ ِب‬
ُٓ ‫ص ِد‬
‫ق‬ َ ُ‫ج ي‬ ُٓ ‫س ت َ َمنَّى َوتَشت َ ِهي َوالفَر‬ ُٓ ‫ق َوالنَّف‬ ُٓ ‫ان ال َمن ِط‬ ِٓ ‫س‬
َ ‫الل‬ِ ‫ن النَّ َظ ُٓر َو ِزنَا‬ِٓ ‫َم َحالَ ٓةَ فَ ِزنَا العَينَي‬
ُ‫ك َويُ َك ِذبُ ٓه‬ َٓ ‫َذ ِل‬
“Tercatat atas anak adam bagiannya dari zina, dan dia pasti akan mendapati
hal itu dan tidak mustahil, kedua mata maka zinanya adalah memandang,
kedua telinga, zinanya keduanya adalah dengan mendengar yang haram,
lisan, zinanya lisan adalah kalam (berbicara), sedangkan tangan, zinanya
adalah meraba, dan kaki zinanya adalah melangkah, sedangkan hati zinanya
adalah cenderung dan berharap. Maka yang membenarkan itu semua adalah
kemaluannya atau yang mendustakannya. Maka bentuk orang terjatuh dalam
zina adalah tatkala dibenarkan dengan kemaluannya.” (HR Bukhori dan
Muslim)
• Dalam hadith ini Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan kedua mata itu
berzina, dan zinanya adalah memandang, maka memandang didalam
perkara-perkara yang tidak diperbolehkan oleh syar’i, maka termasuk
kategori jalan mengarahkan kepada perbuatan zina. Sedangkan Allah
berfirman
‫الزنَا‬
ِ ‫َو َٓل تَق َربُوا‬
• Maka larangan ini juga berlaku dalam larangan memandang secara
berlebihan kerana ini akan mengeraskan hati,
• Pandangan itu dari mata kemudian akan turun ke hati, sehingga takkala
banyak memandang yang haram, yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT
maka akan mengeraskan hati, akan menjadikan hati itu makin tumpul
untuk merasakan manisnya iman, makin lemah didalam merasakan
lazatnya iman dan semakin menderita kerana banyaknya maksiat,
semakin sakit kerana semakin banyak racun hati yang berupa pandangan
yang berlebihan.
• Memandang berlebihan menyebabkan hati itu lalai dan melampaui
bataslah perkara/urusannya. Sibuk memandang yang haram akan
mengurangkan kesibukannya dalam perkara yang menghidupkan
hati. Sehingga hati akan terjatuh pada ittiba ‘ulhawa (mengikuti
hawa) dan terus lalai dari berzikir dan beribadah kepada Allah SWT

‫ان أَم ُرهُٓ فُ ُر ا‬


‫طا‬ َٓ ‫َو َٓل ت ُ ِطعٓ َمنٓ أَغفَلنَا قَل ِب ٓهُ عَنٓ ِذك ِرنَا َواتَّبَ َٓع َه َو َٰى ٓهُ َو َك‬
“Dan janganlah kamu mengikuti orang yang telah kami lalaikan
hatinya dari mengingat Kami, dan orang yang mengikuti hawa
nafsunya dan adalah urusannya melampaui batas.” (QS. Al-Kahfi: 28)
• Berlebihan dalam memandang yang dilarang oleh Allah
SWT itu akan mendatangkan tiga penyakit iaitu:
1. Lalai hatinya dari mengingat Allah SWT
2. Terjatuh pada mengikuti hawa nafsu
3. Perkara atau urusannya menjadi melampaui batas.
• Sesungguhnya lalai dari berzikir kepada Allah SWT adalah
musibah sehingga terjatuh pada mengikuti hawa nafsu secara
berlebihan.
• Ibnu Taimiyyah menjadikan zikir sebagai sarapan hariannya.
3. Fudhulul Mukhalatah/Berlebihan Dalam Pergaulan

• Sebagai mukmin kita dituntut untuk bergaul dengan manusia.


Namun pergaulan itu harus ada batasannya.
• Berlebihan di dalam pergaulan adalah suatu kerugian dunia
dan akhirat, dan hanya sepatutnya bagi seorang hamba untuk
mengambil bahagian dari pergaulan ini sesuai kadar keperluan.
• Berlebihan dalam bergaul tanpa tujuan yang jelas adalah
penyakit yang mematikan hati dan melahirkan keburukan serta
menanam permusuhan dan benih-benih rasa dendam dan sakit
hati.
• Pergaulan berlebihan di sini bermaksud pergaulan yang
hanya memenuhi hawa nafsu, bertemu dan bersembang
kosong dengan menghabiskan sekian banyak waktu dan
bersembang dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan
manfaat.
• Bicara, tuturkata dalam pergaulan mukmin sepatutnya
mempunyai ramuan yang bersifat rabbaniah yang terbit dari
ketulusan hati dan kejernihan jiwa yang terikat dengan Allah
SWT dan bergaul pula untuk mengajak manusia untuk
menerima kebenaran yang membawa kepada makrifah dan
ubudiyyah.
4 Golongan manusia untuk digauli
1. Mereka seperti makanan yang kita perlukan setiap
masa.
2. Mereka seperti ubat yang kita perlukan ketika sakit
3. Mereka seperti penyakit bahkan penyakit yang
berjangkit.
4. Mereka yang menjadi musuh/racun dan sentiasa
mencari peluang merosakkan atau membinasakan kita
4. Fudhulul Tho’am/Makan Berlebihan
“Sedikit makan itu memberikan pengaruh:
melembutkan hati, menguatkan pemahaman
dan leburnya jiwa dari ketamakan, kedegilan,
syahwah dan lemahnya hawa dan marah.”
• Sebaliknya, banyak makan melahirkan lawan
dari itu semua, apa itu?
– Bererti mengeraskan hati, melemahkan atau
menumpulkan pemahaman, kerasnya jiwa,
kuatnya hawa dan mudah marah. Ini semua adalah
kerana fudhulul tho’am.
• Makan minum diperbolehkan/mubah dalam
deen ini, namun tatkala isrof/berlebihan ianya
mendatangkan penyakit ataupun racun pada
HATI.
• Dan ini adalah seburuk buruk bejana atau tempat yang diisi oleh anak
keturunan Adam
Dari Miqdam bin Ma’dikarib, beliau berkata “aku telah mendengar Rasulullah
SAW bersabda: “Tidak ada bejana yang diisi oleh anak adam yang lebih buruk
daripada perutnya, cukuplah untuk anak adam suapan-suapan yang
menguatkan tulang punggungnya. Kalau tidak memungkinkan, maka ini
adalah batas sekadarnya iaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga perutnya
untuk minuman, sepertiganya untuk udara atau nafasnya.”(Riwayat Tirmizi)
• Berlebih di dalam makan itu adalah faktor pendorong
kepada berbagai macam keburukan yang sangat
banyak:
1. Menggerakkan anggota badan kepada perbuatan maksiat,
2. Membuat terasa berat bagi anggota badan ini untuk
melakukan ketaatan-ketaatan dan juga ibadah-ibadah.
• Berkata Dr Ahmad Farid:
“Berapa banyak maksiat yang sebabnya adalah kenyang
dan kerana berlebih dalam makan. Dan berapa banyak
ketaatan adalah kerana keadaan sebaliknya, yaitu sedikit
makan dan tidak terlalu kenyang.
Maka barangsiapa yang terjaga keburukan perutnya
sungguh dia terjaga dari keburukan yang sangat besar. Dan
syaitan mempunyai pengaruh yang kuat di dalam mengawal
anak adam, mengawal manusia apabila manusia itu
memenuhi perutnya dengan makanan”
• Aisyah RA telah berkata “Tidak pernah keluarga Muhammad kenyang sejak
datang ke Madinah dengan roti gandum selama tiga hari berturut-turut,
sampai diambil ruhnya oleh Allah SWT.”
• Bahkan dalam sebuah riwayat lain dikatakan “Tidak pernah kenyang
keluarga Nabi Muhammad SAW sejak datang ke Madinah dari roti gandum
selama dua hari berturut-turut”. (HR. Bukhori dan Muslim)
• Dua hari berturut-turut tidak pernah kenyang, artinya berarti, kalau mungkin
hari ini ada roti, besok belum tentu ada roti. Subhanallah.
• Berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah , “Barangsiapa yang mampu
menjaga perutnya, maka dia berarti menjaga agamanya, dan barangsiapa
yang mampu menguasai rasa laparnya, maka dia akan mampu menguasai
untuk memiliki akhlak yang solehah. Kerana sesungguhnya perbuatan
maksiat kepada Allah SWT itu jauh dari orang yang lapar, dan sangat dekat
dari orang yang kekenyangan.”
5. Fudhulul Naum/ Tidur berlebihan
• Tidur yang terlalu banyak dapat mematikan hati, badan
menjadi lemah, waktu terbuang, bermalasan dan lupa.
• Tidur yang bermanfaat adalah tidur ketika kita
memerlukannya.
– Tidur dipermulaan malam lebih utama dari dari akhir malam
– Tidur dipertengahan hari lebih baik dari dipagi hari
• Bukan semua tidur itu memberi manfaat kepada kita.
• Kata hukamak “Umur yang panjang jangan dipendekkan
dengan tidur”
• Bahkan kata IHAB “waktu itu adalah kehidupan”
Kesimpulan
• Islam mengajar kita untuk bersederhana dalam semua
perkara.
• Setiap yang berlebihan akan mendatangkan kemudharatan
bahkan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT
• Penyebab futur dalam ibadah sebahagiannya kerana
berlebihan dalam ibadah tanpa mengira kemampuan
• Hati yang rosak atau diracuni adalah penyebab kepada dosa
sedangkan dosa-dosa itu akan merosakkan hati. Begitulah
timbal baliknya… sehingga seseorang itu menjadi ahli dosa
yang terus menerus rosak hatinya
Kesan Dosa Pada
Kehidupan
Musibah Sebenar
Musibah yang sebenar
ialah musibah yang
menimpa hati bukan
fizikal.
Bencana Di 3 Negeri

13. (Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk


menyatakan siapa Yang berbakti dan siapa Yang bersalah) -
kerana sesungguhnya: orang-orang Yang berbakti, tetap
berada Dalam syurga Yang penuh nikmat. 14. dan
Sesungguhnya orang-orang Yang bersalah, bertempat
Dalam neraka Yang menjulang-julang. (Al Infitar)
1. Tidak mendapatkan ilmu yang sebenar.
– Ilmu adalah sinar yang diletakkan Allah SWT ke dalam hati.
Sedangkan ma’siat memadamkan sinar tersebut.
– Pernah Imam Malik menasihatkan Imam Syafi’i yang belajar
dengarnya:
"Saya melihat Allah telah meletakkan sinar dalam hatimu.
Jangan engkau padamkan dengan kegelapan ma’siat.“
2. Tidak mendapat rezeki yang diberkati.
– Hadith, dalam Musnad Imam Ahmad ada menyatakan:
"Sesungguhnya seorang hamba tidak mendapatkan rezeki
kerana dosa yang diperbuat."
3. Kerisauan dan kesepian di hati .
– Hati seorang insan pelaku ma’siat dengan Allah SWT, tidak
ada keseimbangan dan kenikmatan, malahan yang terbit dari
hatinya hanyalah kegelisahan dan kesepian. Sekiranya
kenikmatan dunia dan seisinya diberikan kepadanya, tetap
tidak akan mampu mengimbangi keresahan dan kesepian
tersebut.
4. Banyak mendapat kesulitan .
– Orang yang tidak bertaqwa akan mendapat kesukaran dalam
pelbagai urusannya. Kehidupannya banyak menemui kesulitan,
jalan buntu dan jalan penyelesaian yang serba sulit.

“Maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada


Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun Niscaya Dia
akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,Dan membanyakkan
harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan
mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Surah Nuh:
ayat 10-12)
5. Kegelapan dalam hati .
– Berkata Abdullah bin Abbas:
"Sesungguhnya pada kebaikan itu ada cahaya pada wajah, sinar
pada hati, kelapangan pada rezeki dan kekuatan pada badan
serta kecintaan di hati ramai orang terhadapnya. Adapun pada
perbuatan buruk terdapat warna hitam pada wajah, kegelapan
dalam hati, kelemahan badan, kekurangan rezeki dan rasa benci
kepadanya di hati ramai orang.“
6. Melemahkan hati dan badan.
– Orang mu’min itu kekuatannya terletak pada hatinya. Bilamana
hatinya kuat, badannya pun menjadi kuat. Sedangkan orang
yang jahat dan penuh dengan ma’siat, walaupun badannya
kuat, namun hatinya sangat lemah. Bayangkan dalam sejarah
yang lalu, kekuatan badan orang-orang Persia dan Romawi
dapat dihancurkan oleh orang-orang mu’min dengan kekuatan
hati yang kuat imannya kepada Allah SWT.
7. Kehilangan keta’atan.
– Tidak ada hukuman bagi suatu dosa, kecuali hukuman itu
adalah terhalangnya seseorang daripada keta’atan terhadap
Allah SWT. Juga akan terputus jalan-jalan kebaikan baginya.
8. Mengurangi umur dan mengikis keberkatan.
– Sebahagian ulamak mengatakan, bahawa berkurangnya umur
orang yang suka melakukan ma’siat bermakna hilangnya
keberkatan umur. Hidup ini sebenarnya adalah kehidupan hati.
– Bila hidupnya berpaling daripada Allah SWT dan sibuk dalam
kema’siatan, maka umurnya tidak diberkati dan dianggap
pendek.
Oleh itu:

Takutlah dosa yang akan mematikan


hati kita dan menjauhkan kita dari
Redha & Rahmat Allah SWT
Pelbagai Penyakit HATI

Ujub Riak Takbur Kufur

Dengki Tamak Rakus Bakhil


Merawat & Menyuburkan HATI
Muara Kehidupan
• Hati adalah muara kehidupan. Segala permasalahan hidup bergantung
kepada keadaan hati.
• Samada ibadah kita diterima atau ditolak adalah bergantung pada hati
Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al
َِ ‫ع َم ََر ب‬
‫ن‬ ُ َ‫ن أ َ ِبيَ َحفص‬ ََ ‫عنَ أ َ ِمي َِر ال ُمؤ ِم ِني‬ َ
Khattab RA, dia berkata, "Saya mendengar
َ
‫ل‬ َ ‫ا‬ َ ‫ق‬ ُ َ
‫ه‬ ‫ن‬ ‫ع‬
َ ُ َ
‫للا‬ َ
‫ي‬
َ ‫ض‬ ِ ‫ر‬ َ َ
‫ب‬
ِ ‫ا‬ َّ ‫الخ‬: ‫ل‬
‫َط‬ ََ َ‫سو‬ُ ‫ت َر‬ َُ ‫س ِمع‬َ
Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya
setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan َُ ‫للا صلى للا عليه وسلم يَقُو‬
‫ل‬ َِ : ‫ل‬ َُ ‫ِإنَّ َما األَع َما‬
sesungguhnya setiap orang berdasarkan ‫ل ام ِرئَ َما ن ََوى‬ َِ ‫ت َو ِإنَّ َما ِل ُك‬ ِ ‫ ِب‬. َ‫فَ َمنَ َكانَت‬
َِ ‫النيَّا‬
apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya َِ ‫سو ِل َِه َفَ ِهج َرت ُ َهُ ِإلَى‬
‫للا‬ ُ ‫للا َو َر‬ َِ ‫ِهج َرت ُ َهُ ِإلَى‬
kerana Allah dan Rasul-Nya, maka َ‫صيَبُ َها أَو‬ ِ ُ‫ َو َمنَ َكانَتَ ِهج ََرت ُ َهُ ِلدُنيَا ي‬،‫سو ِل َِه‬ ُ ‫َو َر‬
hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan
‫ام َرأَةَ يَن ِك ُح َها فَ ِهج َرت ُ َهُ َِإلَى َما َها َج ََر ِإلَي َِه‬.
siapa yang hijrahnya karena menginginkan
kehidupan yang layak di dunia atau karena [ ‫رواه إماما المحدثين أبو عبد للا محمد بن‬
wanita yang ingin dinikahinya maka ‫إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة‬
hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. ‫البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن‬
• Jatuh bangun kita dalam kehidupan bergantung kepada kelemahan dan
kekuatan hati kita. Sempit dan lapangnya jiwa kita, mudah atau susahnya
kehidupan kita juga segalanya bergantung dengan keadaan hati.
• Dan hati kitalah yang sentiasa menjadi perhatian Allah SWT.

284. Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi adalah kepunyaan
Allah. dan jika kamu melahirkan apa Yang ada di Dalam hati kamu atau
kamu memyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan
menyatakannya kepada kamu. kemudian ia mengampunkan bagi sesiapa
Yang dikehendakiNya dan menyeksa sesiapa Yang dikehendakiNya
(menurut undang-undang peraturanNya) dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa
atas tiap-tiap sesuatu. (Al Baqarah)
‫‪• Bahkan hatilah yang beriman dan kufur kepada Allah SWT dan hati‬‬
‫‪jugalah yang akan dihisab di Akhirat nanti.‬‬

‫سلَّ َٓم يَقُو ُلٓ‬ ‫علَي ِٓه َو َ‬ ‫صلَّى اللَّهم َ‬ ‫ّللا َ‬ ‫سو َٓل َِّٓ‬ ‫س ِمعتُٓ َر ُ‬ ‫ضى يَو َٓم ‪:‬عَنٓ أ َ ِبي ُه َري َر ٓةَ قَا َٓل َ‬ ‫اس يُق َ‬ ‫ن أ َ َّو َٓل النَّ ِ ٓ‬‫ِإ َّٓ‬
‫ي ِب ِٓه فَعَ َّرفَ ٓهُ نِعَ َٓم ٓهُ فَعَ َرفَ َها قَا َٓل‬ ‫علَي ِٓه َر ُجلٓ استُش ِه َٓد فَأُتِ َٓ‬ ‫يك ‪:‬فَ َما ع َِملتَٓ فِي َها؟ قَا َٓل ‪:‬ال ِقيَا َم ِٓة َ‬ ‫قَاتَلتُٓ فِ َٓ‬
‫علَى ‪َ :‬حتَّى استُش ِهدتُٓ‪ ،‬قَا َٓل‬ ‫ب َ‬ ‫س ِح َٓ‬ ‫ك قَاتَلتَٓ ِِلَنٓ يُقَا َٓل َج ِريءٓ فَ ٓقَدٓ قِي َٓل ث ُ َّٓم أ ُ ِم َٓر ِب ِٓه فَ ُ‬ ‫َك َذبتَٓ َولَ ِكنَّ َٓ‬
‫ي ِب ِٓه فَعَ َّرفَ ٓهُ نِ ٓعَ َم ٓهُ فَعَ َرفَ َها‬ ‫آن فَأُتِ َٓ‬ ‫علَّ َٓم ٓهُ َوقَ َرٓأ َ القُر َٓ‬ ‫ار‪َ ،‬و َر ُجلٓ تَعَلَّ َٓم ال ِعل َٓم َو َ‬ ‫ي فِي النَّ ِٓ‬ ‫َوج ِه ِٓه َحتَّى أُل ِق َٓ‬
‫آن‪ ،‬قَا َٓل ‪:‬فَ َما ع َِملتَٓ ِفي َها؟ قَا َٓل ‪:‬قَا َٓل‬ ‫يك الٓقُر َٓ‬ ‫علَّمت ُ ٓهُ َوقَ َرأتُٓ ِف َٓ‬ ‫ك ت َ ٓعَلَّمتَٓ ‪:‬تَعَلَّمتُٓ ال ِعل َٓم َو َ‬ ‫َك َذبتَٓ َولَ ِكنَّ َٓ‬
‫حتَّى أُل ِق َٓ‬
‫ي‬ ‫علَى َوج ِه ِٓه َٓ‬ ‫ب َ‬ ‫س ِح َٓ‬ ‫آن ِليُقَا َٓل ُه َٓو قَ ِارئٓ فَ ٓقَدٓ قِي َٓل ث ُ َّٓم أ ُ ِم َٓر ِب ِٓه فَ ُ‬ ‫ال ِعل َٓم ِليُقَا َٓل عَا ِلمٓ َوقَ َرأتَٓ القُر َٓ‬
‫ي ِب ِٓه فَعَ َّرفَ ٓهُ نِعَ َم ٓهُ ٓفَعَ َرفَ َها قَا َٓل‬ ‫اف الٓ َما ِٓل ك ُِل ِٓه فَأُتِ َٓ‬ ‫علَي ِٓه َوأَع َطا ٓهُ ِمنٓ أَصنَ ِٓ‬ ‫ّللاُ َ‬
‫س َٓع َّٓ‬‫ار‪َ ،‬و َر ُجلٓ َو َّ‬ ‫‪:‬فِي النَّ ِٓ‬
‫ك ‪:‬فَ َما ع َِملتَٓ فِي َها؟ قَا َٓل‬ ‫ك قَا َٓل َك َذبتَٓ َٓولَ ِكنَّ َٓ‬ ‫ق فِي َها إِ َّٓل أَنفَقتُٓ فِي َها لَ َٓ‬ ‫س ِبيلٓ ت ُ ِحبٓ أَنٓ يُنفَ َٓ‬ ‫َما ت َ َركتُٓ ِمنٓ َ‬
‫ي فِي النَّ ِٓ‬
‫ار‬ ‫عٓـلَى َوج ِه ِٓه ث ُ َّٓم أُل ِق َٓ‬ ‫ب َ‬ ‫س ِح َٓ‬ ‫فَعَلتَٓ ِليُقَا َٓل ُه َٓو َج َوادٓ فَقَدٓ قِي َٓل ث ُ َّٓم أ ُ ِم َٓر ِب ِٓه فَـ ُ‬
Dari Abi Hurairah RA, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya
manusia pertama yg dihisab pada hari kiamat adalah orang yg mati syahid. Dia didatangkan &
diperlihatkan kepadanya kenikmatan2, lalu ia pun membenarkannya. Allah bertanya kepadanya :
‘Amal apakah yg engkau lakukan dengan nikmat2 itu?’ Ia menjawab : ‘Aku berperang semata2
kerana Engkau sehingga aku mati syahid.’ Allah berfirman : ‘Engkau berdusta! Engkau berperang
supaya dikatakan seorang yg gagah berani. Memang demikianlah yg telah dikatakan.’ Kemudian
diperintahkan (malaikat) agar menyeret orang itu atas mukanya (bertelungkup), lalu dilemparkan ke
dalam neraka. Berikutnya orang (yg dihisab) adalah seorang yg menuntut ilmu & mengajarkannya
serta membaca al Qur`an. Ia didatangkan & diperlihatkan kepadanya kenikmatan2nya, maka ia
pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya: ‘Amal apakah yg telah engkau lakukan dgn
kenikmatan2 itu?’ Ia menjawab: ‘Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca al
Qur`an hanyalah kerana engkau.’ Allah berkata : ‘Engkau berdusta! Engkau menuntut ilmu agar
dikatakan seorang ‘alim & engkau membaca al Qur`an supaya dikatakan seorang qari’. Memang
begitulah yg dikatakan.’ Kemudian diperintahkan agar menyeret atas mukanya & melemparkannya
ke dalam neraka. Berikutnya adalah orang yg diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam
harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan2nya, maka ia pun
mengenalinya (mengakuinya). Allah bertanya : ‘Apa yg engkau telah lakukan dgn nikmat2 itu?’ Dia
menjawab : ‘Aku tidak pernah meninggalkan sedeqah & infaq pada jalan yang Engkau cintai,
melainkan pasti aku melakukannya semata2 kerana Engkau.’ Allah berfirman : ‘Engkau dusta!
Engkau berbuat yg demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan (murah hati) & memang
begitulah yg dikatakan.’ Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeretnya atas mukanya &
Bagaimana Hati Kita?

• Hati yang sakit akan sentiasa diselubungi kelemahan, kegelisahan dan


keputus asaan lantaran ia tidak kenal dan selalu berburuk sangka pada
Allah SWT. Selalu saja, manusia kalah dengan masalah-masalah yang
remeh kerana kelemahan hati atau jiwanya.
• Hati yang penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah dengan segala
kebesaran dan keagunganNya akan melihat kehidupan dari sudut pandang
yang berbeza. Ia dapat merasakan kesempurnaan, keadilan, kebijaksanaan
bahkan rahmat dan kasih sayang Allah dalam segala urus dan tadbirNya.
• Selalu saja musibah dan bencana kehidupan menjadi dapur pembakar yang
mematangkan dan membina keimanannya kepada Allah lalu ia menjadikan
nilai yang ditentukan Allah sebagai nilai, neraca atau pertimbangan dalam
urusan hidupnya.
• Keimanan adalah sumber kehidupan hati manakala ibadah dan
ketaatan kepada Allah SWT adalah penyuburnya.
• Hati yang subur dengan keimanan akan menikmati kehidupannya
• Sedangkan dosa-dosa menjadi racun yang mematikan hati
sehingga pemilik hati ini tidak dapat menikmati kehidupan dan
segala yang dimilikinya.
• Bayangkan manusia yang dengki dengan kedengkiannya,
kemarahan dengan gejolak jiwanya bahkan hati-hati yang penuh
dengan perasaan cemburu, iri hati, rakus, tamak haloba dan
sebagainya betapa segala kenikmatan dunia pun tidak akan
mampu membahagiakannya.
Bagaimana Merawat & Menyuburkan HATI

• Untuk merawat dan menyuburkan hati, hati kita perlu diisi dengan
IMAN
• Iman ini perlu dibina dengan ilmu dan keyakinan sehingga kita
dapat menyedari dan merasai kebesaran dan keagungan Allah
serta kesempurnaan dan kebijaksanaan di dalam segara urusan
dan ketentuanNya.
• Pohon iman yang hidup subur ini akan mengeluarkan bunga-bunga
dan buah-buah yang akan mengindahkan lagi taman hati.
Antara Iman & Nafsu

❖ Dua hal yang mendorong manusia berbuat sesuatu amalan; Iman


& Nafsu
❖ Akhlaq & tingkahlaku manusia bergantung kepada salah satu
yang dominan.
❖ Dalam keadaan lemah Iman maka nafsulah yang menguasai
bersama berbagai keburukannya.
❖ Permulaan untuk merawat hati ialah meluaskan penguasaan iman
pada hati manusia sehingga nafsu menjadi lemah.
Lemah Iman & Penyakit-Penyakit Hati

264. Wahai orang-orang Yang beriman! jangan rosakkan (pahala amal) sedekah
kamu Dengan perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan yang) menyakiti,
seperti (rosaknya pahala amal sedekah) orang Yang membelanjakan hartanya
kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia (riak), dan ia pula tidak
beriman kepada Allah dan hari akhirat. maka bandingan orang itu ialah seperti
batu licin Yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu
ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). (Demikianlah juga halnya orang-
orang Yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu (pahala) pun
dari apa Yang mereka usahakan. dan (ingatlah), Allah tidak akan memberi
petunjuk kepada kaum Yang kafir. (Al Baqarah)
Merawat Hati Dengan Iman
❖ Lemah Iman kepada Allah dan tidak ada rasa takut pada Allah menjadikan
seseorang itu terkena penyakit riak
❖ Oleh itu pengubatannya tidak lain melainkan dengan menambah iman dan
takut pada Allah

26. Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada


kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian
perhiasan; dan pakaian Yang berupa taqwa itulah Yang sebaik-baiknya. Yang
demikian itu adalah dari tanda-tanda Allah supaya mereka mengenangnya [Al
A’raf]
Bagaimana Menyuburkan Iman
1. Menumbuhkan Rasa Harap & Takut Pada Allah
SWT
❖ Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata “Awal dari fasa ibadah
adalah kesedaran. Maksudnya ialah hati dibuat sentiasa sensitif
dan sedar. Demi Allah! Itu sangat bermanfaat dan besar
pengaruhnya terhadap perilaku. Sesiapa yang telah berasakan
hal itu, bermakna telah mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya
jika dia tidak menemukan hal itu, bererti dia dalam kelalaian”
❖ Tidak ada yang menjadikan hati itu sensitif melainkan rasa Cinta
& Takut pada Allah SWT dan inilah hakikat ibadah iaitu puncak
cinta dan takut pada Allah SWT.
Ibadah Tanpa Perasaan

Berkata Ibnu Qayyim lagi “Tidak diragukan lagi bahawa amalan


jawarih (anggota badan) yang tidak disertai dengan kehadiran hati
atau kekhusyukan dan muraqabatullah (rasa diawasi oleh Allah) dan
tanpa niat untuk Allah adalah sedikit manfaatnya, baik secara
duniawi mahupun ukhrawi meskipun terlampau banyak bekalan
amalannya itu.”
Al Quran sering memperingatkan manusia tentang kebesaran Allah
melalui kejadian alam yang hebat dan luar biasa namun hanya
mereka yang hatinya dekat dan ingat kepada Allah SWT sahaja yang
akan mengambil peringatan.
Tidak Ada Yang Akan Cepat
Menumbuhkan Rasa Harap & Takut
pada Allah SWT Selain Dihubungkan
Hati Kita Pada Saat-Saat Kita Balik
Kepada Allah SWT
15. Maka Sembahlah kamu apa Yang kamu kehendaki, Yang lain dari
Allah. Katakanlah lagi: "Sesungguhnya orang-orang Yang rugi ialah orang-
orang Yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari
kiamat, ingatlah, Yang demikian itulah kerugian Yang jelas nyata."
16. bagi mereka disediakan lapisan-lapisan dari api menyerkup di atas
mereka, dan lapisan-lapisan (dari api) di bawah mereka; Dengan (azab)
Yang demikian, Allah menakutkan hamba-hambaNya: "Oleh itu,
bertaqwalah kepadaKu Wahai hamba-hambaKu!“ [Az Zumar]
87. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan
dia. Sesungguhnya ia akan menghimpunkan kamu pada hari
kiamat, (hari) Yang tidak ada syak padanya. dan siapakah
pula Yang lebih benar perkataannya daripada Allah? [An
Nisa’]
Merenungi Saat Saat Kembali Kepada Allah SWT

• Kita akan pasti kembali kepada Allah SWT.


• Mendalami, membayangkan saat-saat kembali kepada
Allah adalah salah satu jalan utama untuk menumbuhkan
rasa perlu dan takut kepada Allah SWT.
• Kata seorang hukamak: “Jika kamu inginkan
pengajaran…cukuplah kematian sebagai pengajaran”
Huru Hara Sakaratul Maut
• Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-
detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai
sakaratul maut.

• Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin


Aus Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Kematian adalah kengerian
yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman.
Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting,
panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang
dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang
sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman
dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya”[2].
ََ ‫ك َما ُك‬
َ‫نت ِمن َهُ ت َ ِحي ُد‬ ََ ‫ق ذَ ِل‬ َِ ‫سك َرَة ُ ال َمو‬
َِ ‫ت ِبال َح‬ َ ‫ت‬
َ ‫َو َجآ َء‬
• “Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya.
Itulah yang kamu selalu lari darinya”. [Qaaf: 19]
• Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan
himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia
dan menguasai akal sehatnya. Makna bil haq (perkara yang
benar) adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar,
yakin dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al haq
adalah hakikat keimanan sehingga maknanya menjadi telah
tiba sakaratul maut dengan kematian[3].
َ‫ق‬
ِ ‫سا‬ َُ ‫س‬
َّ ‫اق ِبال‬ َّ ‫ت ال‬ ُ ‫ن أَنَّ َهُ ال ِف َر‬
َِ َّ‫{ َوالتَف‬28} َ‫اق‬ َ ‫{ َو‬27} َ‫ل َمنَ َراق‬
ََّ ‫ظ‬ ََ ‫{ َو ِقي‬26} َ‫ي‬ َِ َ‫َكآل ِإ َذا بَلَغ‬
َ ‫ت الت َّ َرا ِق‬
َُ ‫س‬
‫اق‬ َ ‫ك يَو َم ِئذَ ال َم‬ ََ ‫{ ِإلَى َر ِب‬29}
• “Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai kerongkongan. Dan
dikatakan (kepadanya): “Siapakah yang dapat menyembuhkan”. Dan dia yakin bahwa
sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan). Dan kepada
Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau”. [Al Qiyamah: 26-30]
• Syaikh Sa’di menjelaskan: “Allah mengingatkan para hamba-Nya dengan keadan orang yang akan
tercabut nyawanya, bahawa ketika ruh sampai pada taraqi yaitu tulang-tulang yang meliputi
ujung leher (kerongkongan), maka pada saat itulah penderitaan mulai berat, (ia) mencari segala
sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Kerana itu Allah berfiman:
“Dan dikatakan (kepadanya): “Siapakah yang akan menyembuhkan?” artinya siapa yang akan
meruqyahnya dari kata ruqyah. Kerana mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka
fikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun qadha dan qadar jika datang
dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan
dengan dunia. Dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan), maksudnya kesengsaraan jadi satu
dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar
dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta’ala untuk
dibalasi amalannya, dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat
mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya, dan menahannya dari perkara
yang menjadi kebinasaannya. Tetapi, orang yang menantang, orang yang tidak mendapat manfaat
• Imam Bukhari meriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anhuma,
ia bercerita (menjelang ajal menjemput Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
sallam)

َ‫علبَةَ فِي َها َماء‬ ُ َ‫ن يَ َدي َِه َرك َوَةَ أَو‬ ََ ‫سلَّ ََم َك‬
ََ ‫ان بَي‬ ََ ‫علَي َِه َو‬ ََّ ‫صلَّى‬
َ ُ‫ّللا‬ َ ‫ّللا‬ََِّ ‫ل‬ََ ‫سو‬ ُ ‫ن َر‬ََّ ‫ِإ‬
ََّ ‫ّللاُ ِإ‬
‫ن‬ ََّ ‫ال َِإلَ َهَ ِإ‬
ََّ ‫ال‬ َُ ‫ح ِب ِه َما َوج َه َهُ َويَقُو‬
ََ ‫ل‬ َُ ‫س‬ ََ ‫اء فَيَم‬ َِ ‫ل يَ َدي َِه ِفي ال َم‬ ََ َ‫فَ َجع‬
َُ ‫ل يُد ِخ‬
‫ل فِي أخرجه البخاري ك الرقاق‬ َُ ‫ل يَقُو‬ََ َ‫جع‬ ََ َ‫ب يَ َدَهُ ف‬
ََ ‫ص‬ َ َ‫س َك َراتَ ث ََُّم ن‬َ ‫ت‬ َِ ‫ِلل َمو‬
َِ ‫الرفِي‬
‫ق‬ َّ . ‫باب سكرات الموت و في المغازي باب مرض النبي ووفاته‬
َ‫ض َو َمالَت‬ ََ ‫األَعلَى َحتَّى قُ ِب‬
• “Bahawa di hadapan Rasulullah ada satu bekas kecil dari kulit yang
berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan
membasuh muka dengannya seraya berkata: “Laa Ilaaha Illa Allah.
Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut”. Dan beliau
menegakkan tangannya dan berkata: “Menuju Rafiqil A’la”.
Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas”
• Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang
mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik
lagi menggembirakan. Dalilnya, hadits Al Bara` bin ‘Azib Radhiyallahu ‘anhu bahwa
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata tentang proses kematian seorang
mukmin:
َ‫اء‬
ِ ‫س َم‬ َّ ‫ل ِئ َكةَ ِمنَ ال‬ َ َ ‫ل ِإلَي َِه َم‬
ََ َ‫طاعَ ِمنَ ال ُّدنيَا َو ِإقبَالَ ِمنَ اآل ِخ َرَِة نَز‬ َ ‫ان ِفي ان ِق‬ ََ ‫ن ِإ َذا َك‬ ََ ‫ن العَب ََد ال ُمؤ ِم‬ََّ ‫ِإ‬
‫وط ال َجنَّ َِة َحتَّى‬ َِ ُ‫ان ال َجنَّ َِة َو َحنُوطَ ِمنَ َحن‬ َِ َ‫س َمعَ ُهمَ َكفَنَ َِمنَ أَكف‬ َُ ‫شم‬ َّ ‫ن ُو ُجو َه ُهمَ ال‬ ََّ َ ‫يض ال ُو ُجوَِه َكأ‬َُ ‫ِب‬
‫ل أَيَّت ُ َها‬َُ ‫س ِعن ََد َرأَ ِس َِه فَيَقُو‬ ََ ‫س َلم َحتَّى يَج ِل‬ َّ ‫علَي َِه ال‬
ََ ‫ت‬ َِ ‫ك ال َمو‬ َُ َ‫ص َِر ث ََُّم يَ ِجي َُء َمل‬َ َ‫سوا ِمن َهُ َم ََّد الب‬ ُ ‫يَج ِل‬
‫ل القَط َرَة ُ ِمنَ فِي‬ َُ ‫سي‬ َِ َ ‫ل َك َما ت‬ ََ ‫ّللا َو َِرض َوانَ قَا‬
َُ ‫ل فَتَخ ُر‬
َُ ‫ج ت َ ِسي‬ ََِّ َ‫الطيِبَ َةُ اخ ُر ِجي ِإلَى َمغ ِف َرةَ ِمن‬ َّ ‫س‬ َُ ‫النَّف‬
َِ َ‫ك ال َكف‬
‫ن‬ ََ ‫عينَ َحتَّى يَأ ُخذُو َها فَيَج َعَلُو َها ِفي َذ ِل‬ َ َ‫طرفَ َة‬ ََ ‫عو َها ِفي يَ ِدَِه‬ ُ ‫اء فَيَأ ُخذُ َها فَإ ِ َذا أ َ َخ َذ َها لَمَ يَ َد‬
َِ َ‫السق‬
ِ
َ ِ ‫علَى َوج َِه األَر‬
‫ض‬ َ َ‫ب نَف َح َِة َِمسكَ ُو ِج َدت‬ َِ َ‫ج ِمن َها َكأَطي‬ َُ ‫وط َويَخ ُر‬ َِ ُ‫ك ال َحن‬ ََ ‫َوفِي َذ ِل‬
• “Seorang hamba mukmin, jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat,
maka malaikat akan mendatanginya dari langit, dengan wajah yang putih. Rona muka
mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari syurga, serta hanuth
(wewangian) dari syurga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang.
Berikutnya, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata:
“Wahai jiwa yang baik –dalam riwayat- jiwa yang tenang keluarlah menuju ampunan
Allah dan keridhaannya”. Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong
kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah
diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya (malaikat maut)
sejenak saja, untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanuth tadi. Dari
jenazah, semerbak aroma misk terwangi yang ada di bumi..”[al hadits].[9]
Himpitan Kubur & Kegelapan Barzakh
• Hudzaifah berkata, "Bersama Nabi S.A.W., kami pernah mendatangi
seorang jenazah. Ketika sampai di kubur, beliau duduk di tepi lubang
kubur dan berkali-kali memandang ke dalamnya. Lalu Baginda bersabda,
"Di dalamnya, seorang mukmin dihimpit dengan himpitan yang
menghancurkan anggota tubuhnya sementara pada kubur orang kafir
penuh dengan api neraka". (Hadis riwayat Ahmad, al-Hakim, at-Tirmidzi
dan al-Baihaqi).

• Dalam sebuah hadis dari Jabir ibn 'Abdullah disebutkan, "Ketika Sa'ad
ibn Mu'adz dikebumikan, Rasulullah bertasbih dan diikuti oleh para
sahabat beberapa saat. lalu bertakbir dan juga diikuti oleh mereka.
Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau
bertasbih?" Baginda menjawab, "Kubur orang soleh ini telah
menghimpit lalu Allah melapangkannya". (hadis riwayat Ahmad, al-
Hakim, at-Tirmidzi, at-Tabrani dan al-Baihaqi)
• Abu al-Qasim as Sa'di mengatakan, "Tidak ada seorang pun, baik
yang soleh mahupun yang jahat, yang boleh selamat dari himpitan
kubur. Namun, ada perbezaan antara himpitan terhadap orang
Muslim dengan orang kafir. Bagi orang kafir, himpitan itu berlaku
untuk selama-lamanya. Sementara bagi orang Muslim, himpitan
itu terjadi pada awal dia diletakkan di dalam kubur. Setelah itu,
kuburnya kembali lapang untuknya".

• Lebih lanjut dia mengatakan, " Yang dimaksudkan dengan


himpitan itu adalah pertemuan antara satu sisi kubur dengan sisi
lainnya, sementara si mayat berada di tengah-tengahnya".
• Dalam Sunan an-Nasâ’i diriwayatkan dari Ibn Umar Radhiyallahu
anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

ََ ‫ون َأ َلفًا ِم‬


َ‫ن ال َملَ ِئ َك ِة‬ ََ ُ‫سبع‬
َ ُ‫ش ِه َدَه‬
َ ‫اء َو‬َِ ‫س َم‬َّ ‫اب ال‬ َُ ‫ش َوفُ ِت َحتَ لَ َهُ أَبَ َو‬ ََ ‫َه َذا الَّ ِذى ت َ َح َّر‬
َُ ‫ك لَ َهُ العَر‬
ُ‫عن َه‬
َ ‫ج‬ ََ ‫ض َّم َةً ث ََُّم فُ ِر‬ ُ َ‫لَقَد‬
َ ‫ض ََّم‬
• Inilah yang membuat ‘arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka, dan
disaksikan oleh tujuh puluh ribu malaikat. Sungguh ia dihimpit dan
dijepit (oleh kubur), akan tetapi kemudian dibebaskan.” [Dishahihkan
oleh syaikh al-Albâni rahimahullah ; Lihat Misykâtul Mashâbîh 1/49;
Silsilah ash-Shahîhah, no. 1695]
• Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa Rasûlullâh
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
َُ ‫سع َُد ب‬
َ‫ن ُمعَاذ‬ ِ ‫ان أ َ َحدَ ن‬
َ ‫َاجيَا ً ِمن َها نَ َجا ِمن َها‬ ََ ‫ط َةً َولَوَ َك‬
َ ‫ضغ‬
َ ‫ن ِللقَب َِر‬
ََّ ‫ِإ‬
• Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat
darinya, maka (tentu) Saad bin Muâdz telah selamat. [HR. Ahmad, no.
25015; 25400; Dishahihkan oleh Syaikh al-Albâni di dalam Shahîhul Jâmi’
2/236]
• At-Tirmidzi mengatakan, "Himpitan itu kerana tidak seorang pun
yang meninggal melainkan dia akan merasakan sakit akibat suatu
kesalahan, meskipun dia itu sebagai seorang yang soleh. Himpitan
tersebut dimaksudkan sebagai balasan untuknya, tetapi setelah
itu diberikan rahmat kepadanya. Oleh kerana itu, Sa'ad ibn
Mu'adz mendapatkan himpitan kerana dia tidak bersih dari air
kencingnya".

• Mengenai seorang mukmin yang taat, as-Subki mengatakan, " Dia


tidak mendapatkan azab kubur tetapi hanya mendapat himpitan
kubur, sehingga dia merasakan ketakutan kerana itu. Hal itu
dialaminya kerana dia telah mendapatkan nikmat dari Allah S.W.T.
tetapi dia tidak mahu mensyukurinya".
• Hani’ Radhiyallahu anhu , bekas budak Utsmân bin Affân Radhiyallahu
anhu , berkata, “Kebiasaan Utsman Radhiyallahu anhu jika berhenti di
sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu
beliau Radhiyallahu anhu ditanya, ‘Disebutkan tentang surga dan neraka
tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab
ini (melihat kubur), (Mengapa demikian?)’ Beliau, ‘Sesungguhnya
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, (yang artinya) ‘Kubur
adalah persinggahan pertama dari (persinggahan-persinggahan) akhirat.
Bila seseorang selamat dari (keburukan)nya, maka setelahnya lebih
mudah darinya; bila seseorang tidak selamat dari (keburukan)nya, maka
setelahnya lebih berat darinya.’ Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam
juga bersabda, ‘Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih
menakutkan daripada kubur.’” [HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Mâjah;
dihasankan oleh syaikh al-Albâni]
َ‫سو ُل‬ ُ ‫سو َدا ََء َكانَتَ تَقُ َُّم ال َمس ِج ََد –أَوَ شَابًّا –فَفَقَ َد َها َر‬ َ ً ‫ن ام َرأ ََة‬ ََّ َ ‫عنَ أ َ ِبى ُه َري َرَة َ أ‬ َ
َ‫لَ ُكنتُم‬ َ َ‫ل «أَف‬ ََ ‫قَا‬. ‫ات‬ََ ‫عن َهُ –فَقَالُوا َم‬ َ َ‫عنَ َها –أَو‬ َ ‫ل‬ ََ َ ‫سأ‬
َ َ‫سلَّ ََم ف‬
َ ‫علَي َِه َو‬ َ ُ‫للا‬َ ‫صلَّى‬ َ ‫ّللا‬ ََِّ
‫علَى‬ َ ‫ل «دُلُّو ِنى‬ ََ ‫صغَّ ُروا أَم َر َها –أَوَ أَم َرَهُ –فَقَا‬ َ َ‫ل فَ َكأَنَّ ُهم‬ ََ ‫»قَا‬. ‫آذَنت ُ ُمو ِنى‬
‫علَى أَهَِل َها‬ َ ً‫ظل َم َة‬ُ َ‫ور َمملُو ََءة‬ََ ُ‫ن َه ِذَِه القُب‬
ََّ ‫ل « ِإ‬ ََ ‫علَي َها ث ََُّم قَا‬ َ ‫صلَّى‬ َ َ‫»فَ َدلُّوَهُ ف‬. ‫قَب ِرَِه‬
». َ‫علَي ِهم‬َ ‫صلَتِى‬ ََ ‫ل يُن َِو ُر َها لَ ُهمَ ِب‬ََّ ‫ع ََّز َو َج‬ َ ‫ّللا‬ َََّ ‫ن‬ ََّ ‫َو ِإ‬
Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam -
atau seorang pemuda- biasa menyapu masjid Nabawi pada masa Rasûlullâh
Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak
mendapatinya sehingga beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menanyakannya.
Para sahabat menjawab, ‘Dia telah meninggal’. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa
sallam berkata, ‘Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?’ Abu
Hurairah berkata, ‘Seolah-olah mereka meremehkan urusannya’. Beliau
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Tunjukkan kuburnya kepadaku’. Lalu
mereka menunjukkannya, beliau pun kemudian menyalati wanita itu, lalu
bersabda, “Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para
penghuninya, dan sesungguhnya Allâh Subhanahu wa Ta’ala menyinarinya
bagi mereka dengan shalatku terhadap mereka.” [HR. Bukhari, Muslim, dll]
Kebangkitan Semula (Yaumul Mahsyar)
• Rasulullah s.a.w. bersabda, “Semua bagian tubuh manusia akan
hancur kecuali satu tulang, iaitu ujung ekornya. Dari tulang inilah
dibangunkan kembali penciptaannya pada hari kiamat.”
• Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu
Hurairah.
• Dalam riwayat Abu Ya’la dan Al-Hakim dari Abu Said Al-Khudri, para
sahabat lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah rupa ujung
ekor itu?” Baginda menjawab, “Seperti biji sawi (habbat khardal).”
Maknanya tulang itu sangat kecil sehingga hampir tak terlihat oleh
mata biasa.
• Beberapa hadis menjelaskan bahawa proses pengembalian makhluk
dimulai dengan hujan yang sangat lebat menyirami bumi selama
beberapa hari. Air itu menumbuhkan tulang bakal makhluk yang
terpendam di bawah tanah ini tumbuh dan berkembang.
• Rasulullah s.a.w. bersabda, “Mereka kemudian tumbuh bagaikan
sayuran di musim hujan.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)
• Inilah saat-saat kita akan bangkit berhimpun di depan Allah SWT
Daripada Aisyah r.a. Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
ً‫ال‬ َُ ً ‫ع َراَة‬
َ ‫غر‬ َُ َّ‫َر الن‬
ُ ً ‫اس يَو ََم ال ِقيَا َم َِة ُحفَاَة‬ َُ ‫يُحش‬
"Dikumpulkanlah semua manusia di padang mahsyar pada hari kiamat
dengan tidak berkasut, telanjang tubuh dan tidak berkhitan
kemaluannya." Saya bertanya: "Ya Rasulullah, kalau begitu kaum
wanita dan kaum lelaki semuanya dapat melihat antara yang
sebahagian dengan sebahagian yang lainnya." Beliau s.a.w. menjawab:
"Hai Aisyah, peristiwa pada hari itu lebih sangat (dahsyat) untuk menjadi
perhatian mereka daripada memerhatikan orang lain.“
Dalam riwayat lain disebutkan: "Peristiwa pada hari itu lebih penting
untuk diperhatikan oleh setiap orang - daripada yang sebahagian
melihat kepada sebahagian yang lain." (Muttafaq 'alaih)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
‫ام َر‬
ِ ‫ع‬
َ ‫ن‬ َُ ‫سلَي َُم ب‬
ُ ‫ل‬ ََ ‫ قَا‬،َ‫ار ِميل‬ َِ ‫ق َحتَّى ت َ ُكونََ ِمن ُهمَ َك ِمق َد‬ َِ ‫س يَو ََم ال ِقيَا َم َِة ِمنََ الخَل‬َُ ‫شم‬ َّ ‫• تُدنَى ال‬
ََ ‫ قَا‬،‫ن‬
‫ل‬ َُ ‫ل ِب َِه العَي‬ َُ ‫ل الَّ ِذي تُكت َ َح‬ ََ ‫ض أَمَ ال ِمي‬ َ ِ ‫أل َر‬ َ ‫ل أ َ َم‬
َ ‫سافَ َةَ ا‬ َِ ‫ َما أَد ِري َما يَعنِي ِبال ِمي‬،‫للا‬ َِ ‫فَ َو‬:
َ‫ َو ِمن ُهمَ َمن‬،‫ن ِإلَى َكعَبَي َِه‬ َُ ‫ق فَ ِمن ُهمَ َمنَ يَ ُكو‬ َِ ‫علَى قَد َِر أَع َما ِل ِهمَ ِفي العَ ََر‬ َ ‫اس‬ َُ َّ‫ن الن‬َُ ‫فَيَ ُكو‬:
ََ ‫ َوأَش‬،‫ق ِإل َجا ًما‬
‫َار‬ َُ ‫ َو ِمن ُهمَ َمنَ يُل ِج ُم َهُ ال َعَ َر‬،‫ن ِإلَى َحق َوي َِه‬ َُ ‫ َو ِمن ُهمَ َمنَ يَ ُكو‬،‫ن ِإلَى ُركبَتَي َِه‬ َُ ‫يَ ُكو‬
‫سلَّ ََم ِبيَ ِدَِه ِإَلَى فِي َِه‬
َ ‫علَي َِه َو‬
َ ُ‫للا‬َ ‫صلَّى‬ َ ‫للا‬ َِ ‫ل‬ َُ ‫سو‬
ُ ‫َر‬
“Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga
tinggal sejauh satu mil.” –Sulaim bin Amir (perawi hadits ini) berkata:
“Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran
jarak perjalanan, atau alat yang dipakai untuk bercelak mata?” Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sehingga manusia tersiksa dalam
keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya (yakni dosa-dosanya). Di
antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ada yang
sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang
tenggelam dalam keringatnya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau.” (Hadits
shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2864)
• Pada hari yang sangat panas itu, Allah Ta’ala akan memberikan naungan kepada sebagian hamba
pilihan-Nya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan-Nya semata. Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): “Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan
naungan ‘Arsy-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Nya semata.


ُ ُّ
ٌ‫ل ِظلٌ ِإلٌ َ َِظله‬
َ ِّ
ٌ ‫ف ُ ِظل ٌِه ْ َي ْو ٌَم‬ ٌُ ‫م‬
ٌ ِ َ ِ ‫للا‬
ُّ
ٌ ْ ُ‫ َس ْب َعةٌ َ ُي ِظل ْ ُه‬: ‫ف‬
َ َ ُ ََ
ٌ ِ ِ ‫ن ت َ َح َابٌا‬
ٌَ ِ َ ‫ َورجال‬،‫اج ٌِد‬ ‫س‬َ ‫ف ْال َم‬
ٌ
َّ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ ْ
ٌَ ‫ا ِّ ِإلم‬
َ‫ال‬ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َِ َ ْ ِ ِ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِ َ َ ُ َ ‫ َو‬،َ ‫ل‬
‫ق‬
ٌ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ٌ
‫ه‬ ٌ
‫ب‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ل‬
ٌ ‫ج‬‫ر‬‫و‬ ،ٌ
‫ه‬ِ ‫ب‬
‫ر‬ ٌ
‫ة‬ِ ‫اد‬‫ب‬ ‫ع‬
ِ ‫ب‬ ‫أ‬
ٌ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫اب‬
ٌ ‫ش‬ ٌ ‫ام ال ُع ِاد‬
ٌُ َ ‫بٌ َو َجم ْالٌ َفق‬َ ‫ص‬ ِ ‫ات َ م َن‬ ٌ ‫لٌ ُطلبت ٌه ام َرأةٌ ذ‬ ُ ‫ ُو َرج‬،‫للا اجتمعا علي ٌِه وتفرقا عل ُي ْ ٌِه‬ ٌِ : ‫م ِشمال ٌه‬ ٌ ‫ل تعل‬ ٌ ‫ت‬
ٌ ‫ق أخفٌ ح‬ ٌ ‫ ورجلٌ تصد‬،‫للا‬ ٌ ‫اف‬ ٌ ‫ن أخ‬ ٌْ ِ ‫ِإ‬
ٌ ‫ت عين‬
‫اه‬ ْ ً
ٌ ‫للا خ ِاليا ففاض‬ ُ
ٌ ‫ ورجلٌ ذك َ ٌر‬،‫ق ي ِمين ٌه‬ َ َ ْ ٌ ‫ما تن ِف‬ َ

• “Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan ‘Arsy-Nya pada hari dimana tidak
ada naungan kecuali hanya naungan-Nya semata.
1. Imam (pemimpin) yang adil.
2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabbnya.
3. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid.
4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dimana keduanya berkumpul dan berpisah karena
Allah.
5. Dan seorang laki-laki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik
rupawan, lalu ia mengatakan: “Sungguh aku takut kepada Allah.”
6. Seseorang yang bershodaqoh lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa
yang diinfaqkan oleh tangan kanannya.
7. Dan orang yang berdzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya.” (Hadits
shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, II/143 – Fat-h, dan Muslim, no. 1031).
12. Dan sekiranya Engkau melihat ketika orang-orang Yang berdosa itu menundukkan
kepalanya di hadapan Tuhan mereka : "Wahai Tuhan kami, Kami telah melihat dan
mendengar Dengan sejelas-jelasnya ; maka kembalikanlah Kami ke dunia supaya Kami
mengerjakan amal-amal Yang baik; Sesungguhnya Kami sekarang telah yakin". 13. dan:
"Kalaulah Kami telah tetapkan persediaan, nescaya Kami berikan kepada tiap-tiap seorang
akan hidayah petunjuknya ; tetapi telah tetap hukuman seksa dariKu: ` Demi sesungguhnya!
Aku akan memenuhi neraka jahannam Dengan semua jin dan manusia". 14. maka rasalah
azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya Kami pun tidak
hiraukan keselamatan kamu lagi; dan rasalah azab Yang kekal Dengan sebab apa Yang
kamu telah kerjakan".
Dahsyatnya Neraka
Rasulullah SAW bersabda, maksudnya: "Sesungguhnya api yang kita
saksikan di dunia ini adalah satu bahagian daripada 70 bahagian
daripada api Neraka Jahannam." Para sahabat berkata: 'Wahai
Rasulullah, api dunia pun telah cukup (panas).' Baginda bersabda lagi:
'Api Neraka melebihinya dengan 69 kali ganda.'" (Riwayat al-Bukhari
dan Muslim)
Dalam hadith al-Tarmizi daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW
bersabda yang bermaksud: “Gigi geraham seorang kafir pada hari
Kiamat sebesar gunung Uhud, pahanya sebesar gunung al-Baida dan
tempat duduk di Neraka seluas perjalanan tiga hari ke al-Rabazah.”
ٓ‫سٓلَّ َٓم يَقُو ُٓل ِإ َّن‬
َ ‫علَي ِٓه َو‬
َ ‫صلَّى للا‬ َ ‫سو ُٓل للا‬ُ ‫س ِمعتُٓ َٓر‬ َ ‫ب َو ُه َٓو يَقُا ُٓل‬ ُ ‫شير يَخ‬
ُٓ ‫ط‬ ِ َ‫ن ب‬ِٓ ‫عَنٓ النعمان ب‬
‫ان ٓيَغ ِلى ِمن ُه َما‬ ٓ ِ ‫ض ُٓغ فِى أَخ َم‬
ِٓ َ ‫ص ََ َد َمي ِٓه َجم َرت‬ َ ‫ع َذاباا يَو َٓم ال ِقيَا َم ِٓه لَ َر ُجلٓ تُو‬َ ‫ار‬ِٓ َّ‫ن أَه ِٓل الن‬
َٓ ‫أَه َو‬
ُ‫غ ٓه‬ُ ‫ِد َما‬
Dari Nu'man b. Basir, katanya : " Saya dengar Rasulullah s.a.w.
bersabda:
"Sesungguhnya seringan-ringan azab penghuni nerana pada hari
kiamat ialah seorang lelaki yang diletakkan dua buah bara di bawah
tapak kakinya, yang mendidih otaknya kerana kepanasan". Hadis sahih
riwayat Muslim
ٓ‫ارا ُكلَّ َما نَ ِض َجتٓ ُجلُو ُد ُٓهمٓ بَدَّلنَا ُهم‬
‫يهمٓ نَ ا‬ ِٓ ‫ف نُص ِل‬
َٓ ‫سو‬َ ‫ين َكفَ ُروا ِبآيَاتِنَا‬
َٓ ‫ن الَّ ِذ‬
َّٓ ‫ِإ‬
‫يزا َح ِكي اما‬‫ان ع َِز ا‬
َٓ ‫ّللا َٓك‬
ََّٓ ‫ن‬ َٓ َ‫غي َر َها ِليَذُوقُوا العَذ‬
َّٓ ‫اب ِإ‬ َ ‫ُجلُوداا‬

”Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat


Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka.
Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka
dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(An Nisaa’: 56)
‫ َو َر ُج ٓل‬, ‫للا‬ ِٓ ‫ َوشَابٓ نَشَٓأ َ فِي ِعبَا َد ِٓة‬, ٓ‫ ِإ َمامٓ عَا ِدل‬: ُ‫ظل ٓه‬ ِٓ َّ‫للاُ فِي ِظ ِل ِٓه يَو َٓم ٓلَ ِظ َّٓل ِإ ٓل‬
ٓ ‫سبعَةٓ يُ ِظل ُه ُٓم‬ َ
ٓ‫ َو َر ُجلٓ َدعَت ٓهُ ام َرأَة‬, ‫علَي ِٓه‬ َ ‫علَي ِٓه َوتَفَ َّرقَا‬َ ‫للا اجت َ َمعَا‬
ِٓ ‫ن ت َ َحابَّا ِفي‬ ِٓ َ‫ َو َر ُجال‬, ‫اج ِٓد‬
ِ ‫س‬َ ‫قَلبُ ٓهُ ُمعَ ِلقٓ ِبال َم‬
‫ص َدقَةٓ فَٓأ َخفَا َها َحتَّى ٓلَ تَعلَ ُٓم‬
َ ‫ق ِب‬ َ َ ‫ َو َر ُجلٓ ت‬, ‫للا‬
َٓ ‫ص َّد‬ َٓ ‫اف‬ ُٓ ‫ ِإ ِني أ َ َخ‬: ‫صبٓ َو َج َمالٓ فَقَا َٓل‬ َ ‫ذَاتُٓ َمن‬
ُٓ‫ضتٓ عَينَاه‬َ ‫للا َخا ِلياا فَفَا‬ َٓ ‫ َو َر ُجلٓ ذَ َك َٓر‬, ُ‫ق يَ ِمينُ ٓه‬ ُٓ ‫ش َمالُ ٓهُ َما تُن ِف‬
ِ
“Ada tujuh golongan, yang Allah SWT akan menaunginya di suatu hari yang
tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: Imam yang adil, seorang pemuda
yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang lakilaki yang hatinya
selalu terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah
berkumpul karena Allah subhanahu wata’ala, dan berpisah karena Allah .
Dan seorang laki laki yang dipanggil oleh wanita yang cantik lalu dia
berkata: ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah’. Dan seseorang yang
bersedekah sambil menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya
tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan
seseorang yang berdzikir kepada Allah SWT sambil menyendiri hingga
menangis kedua matanya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah
radhiallahu’anhu)
Kenikmatan Syurga
• Menerusi hadis Qudsi: "Aku menyediakan syurga kepada hamba-Ku yang soleh.
Sesungguhnya suatu pemandangan yang tidak pernah terpandang oleh pandangan mata
dan telinga ini tidak pernah mendengar betapa indahnya syurga itu. Hati kita tidak pernah
terdetik seindah ini syurga Allah.“
• Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Sekiranya kamu mahu, bacalah ayat ini,
seperti mana firman Allah dalam surah as-Sajdah, ayat 17 yang bermaksud: "Maka tidak
ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan
untuk mereka (daripada segala jenis nikmat) yang amat indah dipandang dan
menggembirakan, sebagai balasan bagi amal soleh yang mereka telah kerjakan."

• Selain itu digambarkan juga keadaan dalam syurga melalui firman-Nya yang bermaksud:
"Dan berilah khabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh,
sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; tiap-
tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka
berkata: Inilah yang diberikan kepada kami dahulu dan mereka diberikan rezeki itu yang
sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya) dan disediakan untuk mereka dalam syurga
itu pasangan, isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya
selama-lamanya." (Surah al-Baqarah, ayat 25)
• Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, musnad Abu
Ahmad, Abu Said al-Qudri meriwayatkan, Ibnu Sayyad
bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai tanah di
syurga dan Baginda menyebut ia berasal daripada
butiran tepung yang putih bersih, dan lembut apabila
dipijak menyamai nikmatnya memijak tepung-tepung.
• Disebut oleh Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Sahar bin Saad,
Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang masuk ke dalam syurga
akan melihat khemah sebagaimana kalian melihat bintang-bintang
yang bergemerlapan di dada langit." Cantiknya khemah itu seperti
bintang membelah malam, demikian juga cantiknya ahli-ahli
syurga itu.

• Daripada Abdullah bin Qais, Rasulullah SAW bersabda: "Khemah


daripada mutiara itu berterbangan yang menjulang ke langit, jarak
di antaranya setinggi 30 hasta. Di setiap sudut di dalam khemah
itu terdapat keluarga mukmin dan masing-masing tidak dapat
melihat di antara penghuni khemah yang lain."
• Seharusnya berita-berita ini membina rasa takut kita
pada Allah disamping menambah harap kita pada
rahmat dan pengampunan Allah SWT
• Dengan perasaan beginilah sepatutnya kita sujud dan
ruku’ pada Allah SWT serta dengan perasaan inilah
kita menjalani kehidupan kita sehingga saat kita di
panggil pulang mengadap Allah SWT

37. (Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang Yang kuat imannya


Yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual-beli daripada
menyebut serta mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang
serta memberi zakat; mereka takutkan hari (kiamat) Yang
padanya berbalik-balik hati dan pandangan [An Nur]
Para Sahabat & Kematian
Pesan Rasulullah SAW
Rasulullah s.a.w. menyuruh kita untuk banyak mengingati
mati. Baginda bersabda: “Banyak-banyaklah mengingati
sesuatu yang menghancurkan kenikmatan.”
(H.R. Turmudzi, az-Zuhd, 4)

Dalam hadith lain, baginda bersabda: “Sungguh


menghairankan orang yang percaya kepada negeri
kehidupan, tetapi berjalan menuju negeri yang penuh
penipuan.” (H.R. al-Baihaqi, Syu`abul Iman, jilid 7,
halaman 843, hadis no. 93501)
• Baginda bersabda: “Banyak-banyaklah mengingati
mati, kerana setiap hamba yang banyak mengingati
mati, Allah pasti menghidupkan hatinya dan
memudahkannya dalam sakaratul maut.” (H.R. al-
Haitsami, az-Zawa’id, jilid 10, halaman 325)

• Dalam hadith yang lain disebutkan: “Sesiapa yang


merendahkan hatinya kerana Allah, maka Allah
mengangkatnya. Sesiapa yang sombong, maka Allah
merendahkannya. Sesiapa yang berjimat-cermat,
maka Allah membuatnya kaya dan sesiapa yang
banyak mengingati mati, maka Allah
mencintainya.” (H.R. al-Haitsami, Majma` az-
Zawa’id, 1, 526)
• Dalam sebuah riwayat dikisahkan, “Seorang lelaki
Anshar berjumpa Rasulullah SAW dan mengucapkan
salam. Kemudian dia berkata, “Wahai Rasulullah,
mukmin manakah yang paling utama?” Baginda
menjawab, “Yang paling baik akhlaknya.” Lelaki itu
bertanya lagi, “Mukmin manakah yang paling bijak?”
Baginda menjawab, “Yang paling banyak mengingati
mati, dan paling banyak bersiap sedia untuk kehidupan
yang akan datang. Mereka adalah orang-orang yang
bijak.” (H.R. Ibnu Majah, az-Zuhd, 31)
• Bayangkan para sahabat RA yang dididik oleh Rasulullah
SAW bahkan selalu menanti kalimat-kalimat yang keluar
dari mulut Baginda SAW
• Kita boleh bayangkan bagaimana mereka begitu dekat
hatinya dengan Kematian & Hari Akhirat
Suatu hari, Abu Bakar ash-Shiddiq
berkhutbah dan berkata;“Di manakah
orang-orang yang tampan wajahnya yang
membanggakan masa muda mereka. Di
manakah para raja yang membangun kota-
kota dan membentengnya dengan pagar-
pagar tinggi dan kukuh. Di manakah
mereka yang meraih kemenangan dalam
peperangan? Mereka sudah lemah ketika di
zaman tua. Dalam kubur mereka berteriak
‘api-api…., tolong-tolong!!!’’ (H.R. al-
Baihaqi, Syu`ab al- Iman, jilid 7, halaman 463,
no. 59501)
• Sayyidah ‘Aisyah bercerita: “Aku ingat neraka lalu
menangis. Maka Rasulullah s.a.w bertanya, ‘Ada apa
denganmu wahai ‘Aisyah?’” ‘Aisyah menjawab, “Aku
teringat neraka hingga aku menangis. Apakah kita akan
ingatkan keluarga pada hari kiamat?” Rasulullah s.a.w.
menjawab, “Dalam tiga keadaan ini tidak ada seorang pun
yang dapat mengingati orang lain. Pertama, sebelum dia
tahu apakah timbangan amalannya ringan atau berat.
Kedua, ketika dia menerima kitab catatan amal dan
dikatakan “bacalah kitabmu,” hingga dia tahu apakah kitab
itu diterima dengan tangan kanan atau kiri, atau dari
belakang. Ketiga, ketika di atas sirat, ketika berada di sisi
neraka Jahanam yang diletakkan banyak anjing dan duri
yang digunakan oleh Allah untuk menahan makhluk yang
Dia kehendaki, hingga dia tahu apakah dirinya selamat
atau tidak.” (H.R. al-Hakim, al-Mustadrak, jilid 4, halaman
622, no. 8722)
Usaid bin Hudlair r.a. berkata, “Seandainya aku
berada dalam salah satu keadaan daripada tiga
keadaan, maka aku pasti tergolong penduduk
syurga. Aku tidak ragu perkara itu, iaitu; ketika
mana aku baca al-Qur’an dan
mendengarkannya, ketika mana aku
mendengarkan khutbah Rasulullah SAW, dan
ketika mana aku menyaksikan jenazah. Kerana
setiap kali menyaksikan jenazah, maka tidak
ada yang terlintas dalam hatiku kecuali apa
yang akan terjadi dengannya dan ke mana ia
pergi.” (H.R. Ahmad, jilid 4, halaman 351; al-
Hakim, al-Mustadrak, jilid 3, halaman 326, no.
5260)
• Ibnu ‘Asakir telah meriwayatkan sebuah hadith dari anas bin
Malik RA dengan katanya: sesungguhnya Rasulullah SAW telah
masuk ke masjid sedang harith Ibnu Malik berbaring. Lantas
Baginda menggerakkan kaki Harith dengan kakinya, sambil
berkata “Ayuh angkat kepalamu.”
• Dengan itu Harith pu bangun dan terus berkata “Engkaulah
segala galanya wahai Rasulullah.” Kemudian Baginda bersabda “
Bagimana pagi ini bagi kamu, wahai Harith Ibnu Malik?” Lalu
jawab Harith: “Di pagi ini aku berada dalam Iman sejati”
• Sabda Rasulullah “Sebenarnya pada tiap kata-kata itu ada
hakikatnya, maka apa pula hakikat dan erti kata-katamu itu?”
Jawab Harith “Aku mengelak dari dunia, berdahaga di siang hari,
berjaga dimalam hari seakan-akan aku melihat penghuni syurga
saling ziarah menziarahi dan penghuni neraka sedang meraung-
raung”
• Kemudian sabda Rasulullah SAW “Engkau adalah orang yang
telah Allah suluhi hatinya dengan cahayaNya. Kau sudah
mengetahuinya…ayuh terus berpeganglah dengannya”
• Imam Fudhail bin ‘Iyaadh pernah menasihati seseorang lelaki,
beliau berkata: “Berapa tahun usiamu (sekarang)”? Lelaki itu
menjawab: Enam puluh tahun. Fudhail berkata: “(Bererti) sejak
enam puluh tahun (yang lalu) kamu menempuh perjalanan
menuju Allah dan (mungkin saja) kamu hampir sampai”. Lelaki
itu menjawab: Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan
kembali kepada-Nya. Maka Fudhail berkata: “Apakah kamu
paham erti ucapanmu?
• Kamu berkata: Aku (hamba) milik Allah dan akan kembali kepada-
Nya, barangsiapa yang menyedari bahawa dia adalah hamba milik
Allah dan akan kembali kepada-Nya, maka hendaknya dia
mengetahui bahawa dia akan berdiri (di hadapan-Nya pada hari
kiamat nanti), dan barangsiapa yang mengetahui bahawa dia akan
berdiri (di hadapan-Nya) maka hendaknya dia mengetahui
bahawa dia akan dimintai pertanggungjawaban (atas
perbuatannya selama di dunia), dan barangsiapa yang
mengetahui bahawa dia akan dimintai pertanggungjawaban (atas
perbuatannya) maka hendaknya dia mempersiapkan
jawabannya.”
• Maka lelaki itu bertanya: bagaimana caranya (untuk
menyelamatkan diri ketika itu)? Fudhail menjawab: “mudah.”
Lelaki itu bertanya lagi: Apa itu?
• Fudhail berkata: “Engkau memperbaiki (diri) pada sisa umurmu,
maka Allah akan mengampuni (perbuatan dosamu) di masa lalu,
kerana jika kamu (tetap) berbuat buruk pada sisa umurmu, kamu
akan di siksa (pada hari kiamat) kerana (perbuatan dosamu) di
masa lalu dan pada sisa umurmu.” (Dinukil oleh Imam Ibnu Rejab
dalam kitab Jaami’ul ‘Uluumi Wal Hikam, hal. 464)
Kedua: Mentadabburi Al
Qur’an
KUNCI KEBAHAGIAN

● Masyarakat Islam Hari Ini Ibarat Manusia Yang Diliputi Kegelapan; Mereka
Kebingungan, Berjalan Tanpa Petunjuk, Kadang-kadang Mereka Terjatuh
Dan Kadang-kadang Mereka Bertelingkah Sesama Sendiri. Akibatnya Jiwa
Mereka Menjadi Sempit, tiada Ketenangan Dan Mereka Tidak Lagi Merasai
Kebahagiaan Hidup Walau Kekayaan Menyelimuti Kehidupan Mereka.
Keadaan Mereka Berterusan Begini Padahal Di hadapan Mereka Ada Suis
Elektrik Yang Andaikata Mereka Menekannya Dengan Jari Sedikit Sahaja
Maka Akan Menyala Lampu Kehidupan Yang Terang Benderang.
● Umat Islam Hari Ini Hidup Menderita Sedangkan Sumber Kebahagiaan Dan
Kekayaan Hati Berada Di Sisi Mereka Iaitu Al Quran; Sumber Rabbani Yang
Telah Membina Satu Generasi Yang Unggul (‫ )جيل القران فريد‬Yang Telah
Mengubah Sejarah Dan Tamadun Hidup Manusia.
َّ ‫َاء يَقتُلُها ال‬
‫ظ َما‬ ُ ‫وال َما ُٓء فَوق‬
ٓ ِ ‫ظ ُهور ها َمح ُمو ُٓل * َكال ِع‬
ِٓ ‫يس في البَيد‬
Bak Unta Mati Kehausan Di Padang Pasir
Sedangkan Air Terpikul Di Atas Belakangnya
“…..Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya
dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab
itulah Allah menunjuki jalan orang-orang yang
mengikuti keredhaanNya ke jalan keselamatan dan
mengeluarkan mereka dari gelap gelita kepada cahaya
terang benderang dengan izin-Nya, dan menunjuki
mereka ke jalan yang lurus.”
(Al Maaidah 15-16)
UMAT YANG TERPEDAYA

● Umat Islam Hari Ini Nampaknya Begitu Mengagungkan Al Quran; Mereka Begitu
Menghormati, Mencintai Bahkan Tidak Ada Satupun Rumah Yang Tidak
Terdapat Al Quran Di Dalamnya.
● Namun Musuh-musuh Islam Dengan Segala Helah Dan Tipu Daya Telah
Menjauhkan Umat Ini Dari Manfaat Al Quran. Sehinggakan Al Quran Yang
Merupakan Khazanah Berharga Yang Ditinggalkan Oleh Baginda Rasulullah
SAW Tidak Lagi Dihayati Sebagaimana Seharusnya.
● Umat Islam Hari Ini Boleh Dipertikaikan;
○ Adakah Mereka Membaca Al Quran?
○ Sekiranya Mereka Membacanya, Adakah Mereka Memahaminya?
○ Sekiranya Mereka Memahaminya, Adakah Mereka Menghayatinya?
○ Sekiranya Mereka Menghayatinya, Adakah Mereka Mengambilnya Sebagai
Panduan Dan Dilaksanakan Dalam Kehidupan Mereka?
● Al Quran adalah wadah yang paling utama untuk meningkatkan iman.
[al Anfal:2] juga terapi mujarab untuk penyakit-penyakit hati
[Yunus:57]
● Al Quran adalah nasihat dari Allah SWT..adakah nasihat yang lebih
baik dari itu
● Al Quran adalah manhaj yang datang dari Allah sebagai rujukan bagi
memahami kesyumulan Islam
● Begitu juga untuk menyelesaikan dan merawat masalah jiwa manusia
Al Quran adalah sumber yang paling utama
Sejarah telah menyaksikan kehebatan Rasulullah SAW
serta para sahabat yang benar-benar menghayati dan
menjadikan al Quran sebagai panduan kehidupan
mereka
Hanya AL QURAN
Mereka menjadi hebat, mulia, bahagia kerana sikap
mereka terhadap Al Quran. Kita hilang kebahagiaan
kerana jauhnya kita dari Al Quran
Sikap Para Sahabat RA
Terhadap Al Quran
• Mendengar untuk melaksanakan
• Menolak apa saja yang bertentangan
dengan al Quran; adat, budaya dan
cara hidup…
• Menjadikan Rasulullah sebagai
qudwah dalam menghayati manhaj
hidup Qur’ani
➢Jiilun Qurianun Farid
Bagaimana Sikap Kita
Dengan Al Quran
1. Perintah Allah SWT
2. Kalamullah
3. Panduan Hidup
4. Penyelesaian Bagi Semua
Permasalahan
5. Kisah Dan Pengajaran Yang
Menghidupkan Hati
AL QURAN MENUNTUT PERSEDIAAN JIWA

● Al Quran Perlu Dihadapi Dengan Jiwa Atau Hati Yang Bersedia.


● Sirah Yang Harum Telah Menyaksikan Bagaimana Sahabat-sahabat
Membaca Al Quran Dengan Penuh Penghayatan.
Pernah Pada Suatu Malam Sayyidina Umar Al Khattab Pergi Mengelilingi Kota.
Tiba-tiba Beliau Mendengar Seseorang Membaca,
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Demi Bukit
Thur. Dan Demi Kitab Yang Ditulis. Pada Lembaran Yang Terbuka. Dan Demi
Baitul Makmur. Dan Demi Atap Yang Ditinggikan (Langit). Dan Demi Laut
Yang Di Dalam Tanahnya Ada Api. Sesungguhnya Siksa Tuhanmu Pasti
Tejadi. Tidak Ada Yang Dapat Mencegahnya.” (At Thur:1-8).
Ketika Mendengar Bacaan Ini, Beliau Berkata. “Inilah Sumpah Yang Benar, Demi
Tuhan Pemilik Ka’bah.” Beliau Lantas Tersungkur Pengsan. Beliau Digendong
Oleh Sahabat Yang Bernama Aslam Dan Di Bawa Kerumahnya. Beliau Sakit
Selama Tiga Puluh Hari.
BAGAIMANA MENGAMBIL MANFAAT AL-QURAN

1. Daya Penglibatan Rohaniah Iaitu Dengan Mencintai


Kebenaran.
➢Kenal Kebenaran
➢Menerima Kebenaran
➢Sentiasa Ingin Berdamping Dengan Kebenaran

2. Kesedaran
➢Keperluan Untuk Membaca Al Quran
➢Keperluan Kepada Memahami Dan Menghayati Pembacaan
➢Keperluan Kepada Pelaksanaannya Dalam Kehidupan.
Apabila kita membaca Al Qur’an…

1. Merasa Berada Di Hadapan Allah.


2. Mendengar Dari Allah.
3. Setiap Perkataan Untuk Kita.
4. Percakapan (Berinteraksi) Dengan Allah
5. Yakin Dan Mengharap Ganjaran Allah
HATI YANG HIDUP

● Hanya Dengan Cara Ini Hati Akan Hidup Dan Bertindakbalas


Dengan Al Quran, Jiwa Akan Dapat Menggali Khazanah Yang
Tersimpan Di Dalam Al Quran.
● Hati Yang Hidup Ialah Hati Yang Diselubungi Perasaan Kagum Dan
Penuh Pujian, Yakin Dan Sabar, Takut Dan Mengharap, Bersyukur
Dan Memuliakan, Gerun Dan Takjub, Cinta Dan Rindu, Gembira
Dan Sedih, Berfikir Dan Merenung, Menyerah Dan Patuh Ketika
Membaca Ayat-ayat Allah SWT.
● Kesan Ke Atas Hati Ini Akan Terus Menerus Menguasai Jiwanya
Hingga Segala Perasannya Terpancar Melalui Lidah Dan Tingkah
Lakunya.
Rujukan

● Hadith Tsulatsa (Ceramah-ceramah Hassan Al-Banna) oleh Ahmad Isa


‘Asyur.
● Jalan Menuju Al Quran oleh Khurram Murad.
● Ma’alim Fi Toriq oleh Syed Qutb
Qiamullail & Merendahkan Diri Pada
Masa Sahur
Saat Ghanimah
Ladang Keikhlasan
Hakikat Malam
ً ‫ص ِم ۡن َهُ قَ ِل‬
٣ َ‫يل‬ َ ۡ ُ‫صفَهُۥَٰٓ أ َ َِو ٱنق‬ ۡ ‫ ِن‬٢ ‫يل‬ َ ٗ ‫ال قَ ِل‬ ََّ ‫ل ِإ‬ ََ ‫قُ َِم ٱلَّ ۡي‬١ ‫ل‬ َُ ‫َٰٓيَأَيُّ َها ۡٱل ُم َّز ِم‬
٥ ‫يل‬ َ ٗ ‫ك قَ ۡو‬
َ ً ‫ال ثَ َ ِق‬ ََ ‫علَ ۡي‬
َ ‫ي‬ ‫ق‬
ِ ‫ل‬ ۡ ُ ‫ن‬‫س‬ ‫ا‬
َ ِ َّ ‫ن‬‫إ‬ ٤ َ
‫يل‬ً ‫ت‬
ِ ‫ر‬ ۡ َ ‫ت‬ َ
‫ان‬
َ ‫ء‬َ ‫ر‬ۡ ُ ‫ق‬ ۡ
‫ٱل‬ َِ ِ‫علَ ۡي َِه َو َرت‬
‫ل‬ َ ‫أ َ َۡو ِز َۡد‬
٦ ‫يل‬ َ ً ‫طا َوأ َ ۡق ََو َُم ِق‬ َٗۡ ‫ش َُّد َو‬
َ َ‫ي أ‬
ََ ‫ل ِه‬ َِ ‫ن نَا ِشئ َ َةَ ٱلَّ ۡي‬ ََّ ‫ِإ‬

1. Wahai orang yang berselimut!. 2. Bangunlah sembahyang Tahajjud


pada waktu malam, selain dari sedikit masa, 3. Iaitu separuh dari
waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu,
4. Dan tambahkanlah dengan membaca Al-Quran dengan "Tartil". 5.
Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu wahyu (Al-Quran
yang mengandungi perintah-perintah) yang berat (kepada orang-orang
yang tidak bersedia menyempurnakannya). 6. Sebenarnya sembahyang
dan ibadat malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa) dan lebih kuat
kesan bacaannya.
Bangunlah

▶ Setelah ketakutan melihat Jibril AS Nabi SAW balik


kerumah dan minta diselimutkan
▶ Jibril kemudian menyampaikan wahyu Bangunlah!
▶ Rasulullah SAW diseru untuk bangun. Baginda SAW lalu
BANGUN dari tidurnya dan terus bangun selama 23 tahun;
Bekerja tanpa rehat, berjuang tanpa mengira penat lelah,
meninggalkan semua yang bersifat kesenangan
▶ Malam adalah sumber kebangkitan jiwa. Kebangkitan
untuk menyambut segala suruhan dan perintah Allah
Hakikat Malam
▶ Inilah hakikat malam. Sebahagian untuk tidur dan sebahagian lagi
untuk beribadah kepada Allah SWT
▶ Sesiapa yang tidak faham atau salah faham hakikat ini maka ia telah
tersalah memahami hakikat KEHIDUPANnya. Maka ia akan menjadi
lemah.
▶ Umat yang hebat adalah umat yang menghidupkan malam mereka
dengan beribadah kepada Allah SWT
▶ Kita tidak mengenali para sahabat melainkan dengan kehebatan
ibadah mereka dan dengan ibadah tadi mereka menjadi hebat.
▶ Umat Islam kini menjadi lemah kerana melihat malam sebagai waktu
tidur sehingga seumur hidup mereka tidur…tidur dari mencari
kemuliaan dengan memikul Risalah Islam sehingga Hakikat Dakwah
hamper hamper terpisah dari jiwa ummat bahkan hanya ditujukan
kepada golongan minoriti yang tertentu
▶ Di satu sudut lain perkataan DAKWAH telah dilelong dengan harga yang
murah
Generasi Pertama
‫ار ُر َح َما َُء بَينَ ُهمَ َۚ ت َ َرا ُهمَ َُر َّكعًا‬ َِ َّ‫علَى الَ ُكف‬ َ ‫ين َمعَ َهُ أ َ ِش َّدا َُء‬ََ ‫ّللا َۚ َوالَّ ِذ‬ َُ ‫سو‬
ََِّ ‫ل‬ ُ ‫ُم َح َّمدَ َر‬
َۚ ‫س ُجو َِد‬ ُّ ‫ّللا َو ِرض َوانًا َۚ ِسي ََما ُهمَ فِي ُو ُجو ِه ِهمَ ِمنَ أَث َ َِر ال‬ ََِّ ‫ن‬ ََ ‫ل ِم‬َ ً ‫ون فَض‬ ََ ُ‫س َّجدًا يَبتَغ‬ ُ
ََ َ‫ج شَطأ ََهُ فَآزَ َرَهُ فَاسَتَغل‬
‫ظ‬ ََ ‫ل َكزَ رعَ أَخ َر‬ َِ ‫جي‬ ِ ‫ك َمثَلُ ُهمَ ِفي التَّو َراَِة َۚ َو َمثَلُ ُهمَ ِفي‬
َِ ‫اْلن‬ ََ ‫ذَ ِل‬
‫ين آ َمَنُوا‬ََ ‫ّللاُ الَّ ِذ‬
ََّ ‫ع ََد‬َ ‫ار َۚ َو‬ ََ َّ‫ظ َِب ِه َُم ال ُكف‬ ََ ‫ع ِليَ ِغي‬ ُّ ‫ب‬
ََ ‫الز َّرا‬ َُ ‫سوقِ َِه يُع ِج‬ ُ َ‫علَى‬ َ َ‫فَاست َ َوى‬
‫ع ِظي ًما‬َ ‫ت ِمن ُهمَ َمغ ِف َرَة ً َوأَج ًرا‬ َِ ‫صا ِل َحا‬ َّ ‫ع ِملُوا ال‬ َ ‫َو‬
“Muhammad itu adalah utusan Allah SWT dan orang-orang yang bersama dengan
dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama
mereka. Kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah SWT dan
keredhoan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu
seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman
itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu
menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah SWT hendak
menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin).
Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
Berinfak Pada Jalan Allah SWT
Gesaan Untuk Berinfaq
ZIKIR & FIKIR
Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung
(Al jumuah:10)

Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenteram dengan


mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati
akan menjadi tenang" ( surah Ar-Ra'd : 28 )
Zikir Menjauhkan Kita Dari Syaithan

▪ Tipudaya syaithan begitu licik.

‫ ِمن َها‬: ٓ‫س َك ِل َمات‬ ٓ ِ ‫ن َز َك ِريَّا أَنٓ يَأ ُٓم َٓر بَنِيٓ ِإس َرائِي َٓل ِب َخم‬ َٓ ‫ي ب‬ َٓ ‫للا أ َ َم َٓر يَح‬ َّٓ ‫ِإ‬
َٓ ‫ن‬
‫عا َحتَّى ِإذَا‬ ِٓ ‫ج العُد َُّٓو ِفيٓ أَث َ ِر ِٓه‬
‫س َرا ا‬ َٓ ‫خ َر‬ َٓ ٓ‫ك َك َمث َ ِٓل َر ُجل‬ َّٓ ‫ فَ ِإ‬،‫للا‬
َٓ ‫ن ِمث َٓل ذ ِل‬ ِٓ ‫ِذك ُٓر‬
َ ‫ك العَب ُٓد َٓل ٓيَح ِر ُٓز نَف‬
ُ‫س ٓه‬ َٓ ‫س ٓهُ ِمن ُهمٓ َكذ ِل‬َٓ ‫علَى ِحصنٓ َح ِصينٓ فَأَح َر َٓز نَف‬ َ ‫أَتَى‬
‫للا تَعَالَى‬ ِٓ ‫ان ِإ َّٓل ِب ِذك ِٓر‬
ِٓ ‫ط‬ َ ‫ن الشَّي‬ َٓ ‫ِم‬
17. “Sesungguhnya Allah memerintahkan (Nabi) Yahya putra Zakaria untuk
menyuruh lima kalimat pada Bani Isra’il, salah satunya adalah zikir kepada
Allah. Sesungguhnya perumpamaan zikir sama seperti seorang lelaki yang
dikejar oleh musuh dengan cepat sampai akhirnya ia menemukan benteng
yang kukuh, sehingga ia terselamatkan dari mereka. Begitu juga seorang
hamba, ia tidak bisa menyelamatkan diri dari syaitan kecuali dengan dzikir
kepada Allah.” (H.R. at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).
Zikir Menghidupkan hati

▪ Ibnu Qayyim menukilkan perkataan daripada syeikhnya, Ibnu Taimiyah,


“Zikir bagi hati adalah seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan
apabila dipisahkan daripada air”
▪ Hati yang lalai atau sakit adalah hati yang selalu lupa kepada Allah SWT.
Zikir menghidupkan dan menyegarkan hati kita sehingga hati kita
kembali pada fungsinya iaitu untuk merasai kehadiran Allah dalam
kehidupannya.
Beberapa Darjat Zikir

1. Zikir dengan Hati & Lisan


2. Zikir dengan Hati sahaja
3. Zikir dengan lisan sahaja
Bagaimana Zikir Menghidupkan Hati

▪ Zikir adalah tindakbalas Iman. Bahkan Zikir adalah buah dari


makrifah.
▪ Kerana itulah kata Ibnu Qayyim, adalah terlalu sulit untuk kita
berzikir dengan hati & lisan secara berterusan. Selalu sahaja usaha
kita terputus atau terlalai.
▪ Untuk zikir dengan hati & lisan, memerlukan kepada proses
membina iman dengan jalan zikir dan fikir.
▪ Zikir dapat menampakkan daripada hati makna-makna ibadah
kepada Allah SWT. Dengannya terdapat kerjasama antara hati dan
lisan sebagaimana Ibnu Qayyim berkata “Perumpamaan hati adalah
seperti air dan lisan adalah alat menimbanya”
▪ Jadi, zikir itu bermula dengan penanaman rasa takut, haibah, ta’zim,
pengharapan, kecintaan, taubat, tunduk dan ketaatan kepada Allah
SWT.
▪ Jalannya ialah dengan merenungi kitab Qauliyah dan Kauniyyah
Allah SWT
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang
yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri
atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami,
Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau,
Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” (Ali Imran:190-191)
▪ Ketika turun ayat ini, Baginda Rasulullah SAW solat. Bilal
mengumandangkan azan subuh dan melihat Nabi saw menangis ia
bertanya: "Wahai Rasulullah! Mengapakah Rasulullah menangis,
padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang
terdahulu maupun yang akan datang". Nabi menjawab: "Apakah saya
ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada
Allah SWT? Dan bagaimana saya tidak menangis?Pada malam ini
Allah SWT telah menurunkan ayat kepadaku.Selanjutnya beliau
berkata: "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca
ini dan tidak memikir dan merenungkan kandungan artinya"
Pentingnya Zikir & Tafakur

▪ Zikir itu umpama air pada hati; melembutkan dan menyuburkan


hati hingga hati itu melimpah dengan kelembutan, ketenangan
dan kelapangan. Sedangkan hati yang susah dibentuk dan
dibina adalah hati yang keras, berserabut dan sempit.
▪ Tafakur pula akan membuahkan keyakinan sehingga
kelembutan, ketenangan dan kelapangan tadi tertegak di atas
asas yang betul.
▪ Abu Darda’ RA telah ditanya “Adakah engkau berpendapat
bahawa tafakur itu adalah suatu amalan daripada amalan-
amalan lainnya?” Beliau berkata “Ya, Ia adalah keyakinan”
▪ Berkata Ibnu Qayyim “Tafakur dan Zikir akan membuahkan
bermacam-macam pengetahuan, hakikat iman dan ihsan.
Segala makrifat akan kembali dengan tafakur dan zikir
hingga membuka penutup hatinya dengan kehendak Yang
Maha Pembuka dan Maha Mengetahui”
▪ Hassan Al Basri berkata “ Sesungguhnya ahli fikir sentiasa
kembali berzikir apabila ia berfikir DAN berfikir apabila
berzikir HINGGA mereka berfikir dengan hatinya YANG
menghasilkan hikmah.”
‫‪Tafakur, Zikir & Istighfar‬‬

‫‪▪ Apabila kita bertafakur, kemudian berzikir dengan zikir yang sesuai‬‬
‫‪dengannya... Apabila kita bertafakur pula atas dosa-dosa kita hingga kita‬‬
‫‪beristighfar kepada Allah. Maknanya kita bertafakur, kemudian berzikir‬‬
‫‪lalu istighfar maka istihfarnya akan menjadi lebih hangat.‬‬
‫سلَّ ََم ((‬ ‫صلَّى اللَّهم َ‬
‫علَي َِه ََو َ‬ ‫يِ َ‬ ‫ن النَّ ِب َ‬ ‫ع َِ‬‫عنهم َ‬ ‫ضي اللَّهم َ‬ ‫ن أَوسَ َر ِ‬ ‫َح َّدثَنِي َ‬
‫ش َّدا َُد ب َُ‬
‫ل اللَّ ُه َّٓم أَنتَٓ َرِٓبي َٓل ِإلَ ٓهَ ِإ َّٓل أَنتَٓ َخلَقتَنِي َوأ َٓنَا عَبد َٓ‬
‫ُك‬ ‫ار أَنَ تَقُو ََ‬ ‫س ِي َُد ِاالستِغفَ َِ‬ ‫َ‬
‫صنَعتُٓ أَبُو ُٓء ٓلَ َٓ‬
‫ك‬ ‫ك ِمنٓ ش َِٓر َما َ‬ ‫ك َما است َ َطعتُٓ أَعُو ٓذُ ِٓب َٓ‬ ‫ك َو َوع ِد َٓ‬ ‫علَى عَه ِد َٓ‬ ‫َوأَنَا َ‬
‫ۚ قَا ََ‬
‫ل‬ ‫وب ِإ َّٓل أَنت ََ‬ ‫ك ِبذَن ِبي فَاغ ِفرٓ ِٓلي فَ ِإنَّ ٓهُ َٓل يَغ ِف ُٓر الذنُ َٓ‬ ‫ي َوأَبُو ُٓء لَ َٓ‬ ‫علَ َّٓ‬
‫ك َ‬ ‫ِبنِع َمتِ َٓ‬
‫ي فَ ُه ََو ِمنَ َأ َه َِ‬
‫ل‬ ‫ل أَنَ يُم ِس ََ‬
‫ات ِمنَ يَوَ ِم َِه قَب ََ‬ ‫ار ُمو ِقنًا ِب َها فَ َم ََ‬ ‫ن النَّ َه َِ‬ ‫َو َمنَ قَالَ َها ِم ََ‬
‫ح فَ ُه ََو ِمنَ أَه َِ‬
‫ل‬ ‫ل أَنَ يُص ِب ََ‬ ‫ات قَب ََ‬
‫ل َو ُه ََو ُمو ِقنَ ِب َها َفَ َم ََ‬ ‫ن اللَّي َِ‬‫ال َجنَّ َِة َو َمنَ قَالَ َها ِم ََ‬
‫))ال َجنَّ َِة‬
Inilah Sifat Mukmin: Tafakur Dosa, Zikir
dan Istighfar

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau


menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon
ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat
mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak
meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
Manhaj Al Quran Dalam
Mendidik Iman
Ayat-Ayat Makkiyyah: Banyak menggesa manusia
kepada tafakur dan zikir
Takakur kejadian alam dan
dikaitkan dengan kebesaran
Allah dan hari Qiamat
An Naba’
ََ‫سا َءلُون‬
َ َ ‫ع ََّم يَت‬
َ (Tentang apakah mereka saling ُ َ‫( َو َجعَلنَا نَو َم ُكم‬dan Kami jadikan tidurmu
‫سبَاتًا‬
bertanya-tanya?) untuk istirahat,)
َ‫ن النَّبََإ ِ العَ ِظ ِيم‬
َِ ‫ع‬
َ (Tentang berita yang besar,) ‫سا‬ ََ ‫( َو َجعَلنَا اللَّي‬dan Kami jadikan malam
ً ‫ل ِلبَا‬
sebagai pakaian,)
ََ‫الَّذِي ُهمَ فِي َِه ُمخت َ ِلفُون‬. (yang mereka perselisihkan
tentang ini.) ‫شا‬ ََ ‫( َو َجعَلنَا النَّ َه‬dan Kami jadikan siang untuk
ً ‫ار َمعَا‬
mencari penghidupan,)
ََ‫سيَعلَ ُمون‬ َ َّ ‫( َك‬Sekali-kali tidak; kelak mereka akan
َ ‫ل‬
mengetahui,) َ َ‫ َوبَنَينَا فَوقَ ُكم‬. (dan Kami bina di atas kamu
‫سبعًا ِش َدادًا‬
tujuh buah (langit) yang kokoh,)
ََ‫سيَعلَ ُمون‬ َ َّ ‫ث ََُّم َك‬. (kemudian sekali-kali tidak; kelak
َ ‫ل‬
mereka mengetahui.) ‫ َو َجعَلنَا ِس َرا ًجا َو َّها ًجا‬. (dan Kami jadikan pelita yang
amat terang (matahari),)
َِ َ‫(أَلَمَ نَجع‬Bukankah Kami telah
ََ ‫ل األَر‬
‫ض ِم َهادًا‬
menjadikan bumi itu sebagai hamparan?), ‫ت َما ًَء ث َ َّجا ًجا‬ ِ ‫( َوأَنزَ لنَا ِمنََ ال ُمع‬dan Kami turunkan
َِ ‫ص َرا‬
dari awan air yang banyak tercurah,)
‫ل أَوتَادًا‬
ََ ‫( َۚال ِجبَا‬dan gunung-gunung sebagai pasak?,)
‫ج بِ َِه َحبًّا َونَبَاتًا‬
ََ ‫ ِلنُخ ِر‬. (supaya Kami tumbuhkan
‫وو َخلَقنَا ُكمَ أَز َوا ًجا‬
َ . (dan Kami jadikan kamu dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-
berpasang-pasangan,) tumbuhan,)
‫ َو َجنَّاتَ أَلفَافًا‬. (dan kebun-kebun yang lebat?)
Tafakur Sejarah manusia
dikaitkan dengan kesan
keimanan & kekufuran
Al Fajr, Al Buruj
Tafakur perjalanan hidup
dikaitkan dengan pemberian,
pengawasan Allah dan
sebagainya
Manhaj Al Quran Dalam Mendidik Iman

▪ Dan banyak ayat-ayat manzhurah


I
Bunga Bunga man
IKHLAS
TANDA-TANDA
IKHLAS
1. Takutkan Kemasyhuran
Mukhlis takut jadi masyhur kerana
kemasyhuran ganggu keikhlasannya.
Lebih-lebih lagi jika beliau seorang yang
berkebolehan.
Jika masyhur di serata pelusuk dunia
tetapi niat bercampur baur dengan riya
atau bangga diri, maka kemasyhurannya
tidak bawa keuntungan (pahala dan
rahmat) kepada dirinya. Ibrahim bin
Adham berkata: “Orang yang cintakan
kemasyhuran tidak jujur (siddiq) terhadap
Allah.”
Fudahil bin ‘Iyyadh berkata:
“Jika kamu boleh membuatkan kamu
tidak dikenali, maka lakukanlah. Apa
salahnya jika kamu tidak dikenali?
Apa salahnya jika kamu tidak dipuji?
Apa salahnya jika kamu dikeji oleh
manusia tetapi dipuji di sisi Allah?”
Ibrahim bin Adham berkata:
“Allah tidak membenarkan orang
yang suka populariti”
Bisyr Al-Hafy berkata, “Tidak akan
merasakan manis kehidupan akhirat
orang yang suka terkenal di tengah-
tengah manusia”
Kemasyhuran pada asalnya bukanlah
suatu yang tercela, yang tercela ialah
orang yang mencari kemasyhuran
dan kedudukan. Kata Imam al-
Ghazali: “Ia (kemasyhuran) jadi fitnah
bagi orang lemah tetapi tidak kepada
orang kuat (imannya)”
2. Menuduh Diri Sendiri
Anggap dirinya lalai dan tidak kawal sifat
kagum terhadap diri sendiri. Seorang
soleh menangis sewaktu sakitnya.
Penziarah berkata: “Mengapa kamu
menangis, sedangkan kamu telah
berpuasa, bersolah malam, berjihad,
bersedekah, berhaji dan umrah,
mengajar dan berzikir?”. Jawabnya:
“Mana aku tahu sama ada amalanku
diterima di sisi Tuhanku, kerana Allah
berfirman: “Sesungguhnya Allah hanya
menerima amalan daripada orang
3. Beramal Secara Diam-diam
Mukhlis lebih suka bekerja secara
diam-diam daripada heboh dan
publisiti. Seperti akar pokok yang
tersembunyi di dalam tanah. Syauqi
bersya’ir:
“Landasan yang tersembunyi
tidak terlihat mata kerana
merendah
bangunan yang menjulang tinggi
di atasnya dibangun megah”
4. Tidak perlukan pujian, dan tidak
ditenggelami pujian.
Mukhlis tidak minta pujian. Jika ada
pihak yang memujinya, ia tidak
tertipu tentang dirinya kerana ia
tahu dirinya banyak kelemahan di
sisi Allah.
Ibnu Ata’illah berkata: “Orang-
orang memujimu menyangka
kamu tiada kelemahan. Si bodoh
akan menerima pujian lalu terlupa
ia punyai banyak aib”
5. Tidak kedekut memuji orang yang layak
dipuji
Tidak kedekut memuji orang yang layak
dipuji (seperti para sahabat dan ulamak
muktabar). Rasulullah memuji Abu Bakar
R.A: “Andaikata aku boleh mengambil
seorang kekasih selain Rabku, nescaya
aku mengambil Abu Bakar sebagai
kekasihku. Tetapi dia adalah saudara dan
sahabatku”
Nabi memuji Umar R.A:“Andaikata engkau
melalui suatu jalan, tentu syaitan akan
melalui jalan lain”.
6.Melaksanakan Sedaya Upaya Amanah Pemimpin
Mukhlis melaksanakan amanah tanpa mencari
pangkat. Khalid bin Al-Walid R.A, dilucutkan jawatan
komandannya, dan menjadi tentera biasa di bawah
Abu Ubaidah tanpa membantah. Nabi sabda kepada
Abdurrahman b. Samurah: “Jangan kau meminta
jawatan pemimpin. Kerana jika kau memperolehi
jawatan tanpa meminta, kau akan mendapat
sokongan, tetapi jika kau meminta jawatan, maka
semua tanggungjawab dibebankan kepadamu”
(Muttafaq Alaihi)
7. Merasa Senang Jika Ada Orang Bergabung
Mukhlis merasa senang jika seseorang yang
berkebolehan berpasukan dengannya. Ia
memberi kesempatan kepada pendatang baru
hingga beliau mampu memimpin dan
menggantikannya. Ia tidak boleh merasa
terganggu atau dengki terhadap orang baru itu.
Sebahagian orang tidak mahu menyerahkan
jawatannya, bahkan bermati-matian
mempertahankan kedudukannya walaupun dia
ada kelemahan.
8. Menghindari ‘ujub
Antara perosak amalan ialah ‘ujub,
iaitu merasa bangga diri terhadap
kerja yang dilakukan. Orang yang
‘ujub akan buta mata daripada
melihat kekurangan dalam kualiti
kerjanya.

Mukhlis sentiasa bersikap waspada


terhadap ‘ujub. Dia takut jika
kerjanya tidak diterima Allah
Ibnu Ata’illah berkata: “Boleh jadi Allah
membuka hatimu hingga rajin
melakukan ketaatan, tetapi tidak
membuka pintu ikhlas menyebabkan
amalan kamu ditolak. Boleh jadi Allah
mentakdirkan kamu derhaka dirimu,
derhaka itu menyebabkan sedar.
Kederhakaan yang membuahkan
ketundukan dan kepasrahan lebih
baik daripada ketaatan yang
melahirkan ‘ujub dan kesombongan.”
Tawakal
Penjara HATi
Bagaimana
Untuk
Membebaskan
Hati Kita?
Kita terlalu kerdil untuk berhadapan dengan DUNIA yang terbentang luas ini.
Kita akan terasa lemah, kecewa dan penuh keraguan sehingga kita mampu
SERAH (WAKIL)kan hati kita pada kekuasaan Yang Maha Hebat, Maha
Bijaksana, Maha Adil dan Maha Penyayang
• Tawakkal merupakan
perkara yang sangat • Seorang ulama
agung, yang tidak menyatakan tawakal
dimiliki kecuali oleh ialah buah dari
orang-orang mukmin. Ianya keimanan &
adalah sebahagian dari keyakinan kepada
ibadah hati yang akan Allah dan hanya kepada
membawa pelakunya ke Dialah kita
jalan kebahagiaan di dunia mengharapkan segala
dan akhirat. sesuatu, bukan kepada
siapa pun selainNya.
Pengertian Tawakkal
Dari segi bahasa; menyerahkan, mempercayakan dan
mewakilkan. (Munawir, 1984 : 1687).
Seseorang yang bertawakkal adalah seseorang yang
menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan segala
urusannya hanya kepada Allah SWT.
Ibnu Qoyim al-Jauziah:
• “Tawakal merupakan amalan dan ubudiyyah hati dengan menyandarkan
segala sesuatu hanya kepada Allah, tsiqah terhadap-Nya, berlindung hanya
kepada-Nya dan redha atas sesuatu yang menimpa dirinya, berdasarkan
keyakinan bahawa Allah akan memberikannya segala ‘kecukupan’ bagi
dirinya…, dengan tetap melaksanakan ‘sebab-sebab’ serta usaha keras untuk
dapat memperolehnya.” (Al-Jauzi/ Arruh fi Kalam ala Arwahil Amwat wal Ahya’
bidalail minal Kitab was Sunnah, 1975 : 254)
• Kata Ibnu Qayyim lagi
o “Seandainya seorang hamba
bertawakal kepada Allah SWT
dengan sebenar-benar tawakal
untuk melenyapkan sebuah
gunung dari tempatnya
sebagaimana yang
diperintahkan kepadanya, pasti
dia dapat melenyapkan”
• Tawakal adalah satu daripada bangunan tauhid kepada Allah SWT
sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-firmanNya:

ُٓ ‫اك نَ ۡست َ ِع‬


٥ ‫ين‬ َٓ َّ‫اك نَ ۡعبُ ُٓد َو ِإي‬
َٓ َّ‫إي‬
. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada
Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. (Al Fatihah:5)
َ‫ون‬ُ ۡ َ
ٓ ‫ع َّما تع َمل‬ َ َٰ
َ ٓ‫ك ِبغ ِفل‬ َ ‫وت َ َوك َّۡٓل‬
َٓ ‫علَ ۡي ِٓه َو َما َرب‬
Bertawakallah kepadanya, Tidak tuhanmu lalai dengan apa yang
kamu lakukan (Hud:123)
ٓ‫ش ۡٱل ٓعَ ِظ ِيم‬ َٓ ‫ٱّللُ َٓل ِإ َٰلَ ٓهَ ِإ َّٓل ُه َٓو‬
ٓ ِ ‫علَ ۡي ِٓه ت َ َوك َّۡلتُٓ َو ُه َٓو َربٓ ۡٱلعَ ۡر‬ َّٓ ‫ي‬َٓ ‫فَ ِإن ت َ َولَّ ۡوآ فَقُ ۡٓل َح ۡس ِب‬
Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah “Cukuplah
Allah, tiada Tuhan melainkannya, kepadaNyalah aku bertawakal,
Dialah yang mempunyai ‘Arasy yang agung”.
(At Taubah:129)
• Apa yang membebankan manusia hari ini?
• Apa yang menjadikan rumahtangga porak
peranda sehingga begitu banyak jiwa-jiwa
yang terluka; anak-anak terasa diabaikan
ketika ibubapa pula begitu terbeban
dengan berbagai tekanan hidup.
Kita sebenarnya:
• Hilang tempat pergantungan
• Hingga kita tidak lagi merasa kecukupan
• Atau rasa selamat dan tenang untuk terus hidup
• Kita juga terasa begitu kerdil dengan tuntutan kehidupan.
• Kita juga rasa tidak mampu menahan diri daripada dosa
walaupun kita tahu dosa itu menjadikan kita hina dan hilang
harga diri
Apa sebenarnya punca semua masalah ini??
• Kita sebenarnya hilang Allah sebagai tempat untuk serahkan
segala urusan hidup kita. Kita tidak kenal dan meyakini segala
urus tadbir Allah SWT untuk berserah segalanya kepada Allah
SWT
• Kita perlu terus bekerja dan berjuang. Kita perlu teruskan
kehidupan seperti biasa tetapi kita perlu sedar disebalik
semua itu kita perlu membina iman.
• Bila Pohon Iman kita berbuah tawakal maka Allah akan
datangkan kecukupan dan jalan keluar untuk segala masalah
kehidupan kita.
Kisah & Pengajaran
• Tawakalnya Siti Hajar