Anda di halaman 1dari 6

Kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara pada tahun

1989.

Penggubalan dasar ini memperjelas kesungguhan kerajaan


untuk membantu penyertaan wanita dalam arus
pembangunan negara dengan lebih bermakna.

Dasar Wanita Negara juga menyediakan garisan panduan


bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses
pembangunan negara.
Rasional

• Melibatkan wanita secara berkesan dalam proses


pembangunan supaya potensi wanita dapat
dioptimumkan.
• Membantu wanita melibatkan diri dalam kegiatan sosial
dan kegiatan ekonomi yang utama.
• Memberi wanita panduan serta arah haluan dalam
segala usaha pembangunan supaya kepentingan dan
penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan
sumbangan mereka dalam proses pembangunan
negara.
Objektif

• Menjamin perkongsian yang saksama antara lelaki


dengan wanita dalam pemilikan sumber dan
maklumat.
• Menjamin wanita mendapatkan peluang dan faedah
daripada pembangunan.
• Mengintegrasikan kaum wanita ke dalam semua
sektor pembangunan negara selaras dengan
kemampuan dan keperluan mereka.
Strategi

• Meningkatkan kuasa dan taraf urus setia Hal-ehwal


Wanita (HAWA) untuk mewujudkan hubungannya
dengan setiap kementerian serta menghadkan
penyelaras di setiap negeri supaya dapat bertindak
dengan lebih berkesan tentang hal ehwal negara.
• Pendidikan dan latihah untuk membangkitkan
kesedaran dan komitmen institusi dan agensi kerajaan
tentang isu wanita.
• Penglibatan Badan Bukan Kerajaan dan badan sukarela
dalam program dan tindakan pembangunan wanita.
• Membasmi diskriminasi terhadap wanita dan membaiki
kelemahan undang-undang bagi menjamin hak wanita.
• Memajukan dan menyelaraskan penyelidikan serta
kajian tentang isu wanita.
Sekian, terima kasih……