Anda di halaman 1dari 13

4.

2 GURU SEBAGAI PENGAWAL


TUMS :
4.2.1 Mengelola isi pelajaran dan
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG peruntukan masa serta memberi 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING
peluang kepada penyertaan aktif murid
dengan menepati OPEM, ikut TUMS :
keupayaan murid dan berterusan 4.3.1 Memberi tunjuk ajar dalam
TUMS : dalam PdPc menguasai isi pelajaran dan kemahiran,
4.1.1 Menyediakan RPH, mementukan 4.2.2 Mengawasi komunikasi memandu murid membuat keputusan
kaedah pentaksiran dan menyediakan dan perlakuan murid, menyusun atur dan menyelesaikan masalah dan
sumber pendidikan mengikut kedudukan murid dan mewujudkan menggunakan sumber pendidikan serta
keupayaan murtid, peruntukan masa suasana pembelajaran Yang menggabung jalin isi pelajaran dengan
dan arahan yang berkuatkuasa menyeronokkan kemahiran/mata pelajaran yang lain
mengikut keperluan dan keupayaan
murid dengan betul, tepat, secara
berhemah dan bersungguh-sungguh

SKPMg2 STANDARD 4
Pembelajaran &
Pemudahcaraan
4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG 4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

TUMS :
4.4.1 Merangsang murid berkomunikasi TUMS :
dan berkolaboratif, mengemukakan 4.5 GURU SEBAGAI PENILAI 4.6.1 Memberi respons, berkomunikasi
soalan yang mnejurus kearah pemikiran dan melaksanakan aktiviti secara
kritis dan kreatif dan membuat TUMS : kolaboratif, berpemikiran kritis dan kreatif,
keputusan atau menyelesaikan 4.5.1 Menngunakan pelbagai kaedah mengemukakan soalan, menyelesaikan
masalah, mewujudkan peluang untuk pentaksiran, menjalankan aktiviti masalah dan mengaitkan isi pelajaran
murid memimpin dan mengemukakan pemulihan dan pengayaan, memberi dengan kehidupan berdasarkan OPEM,
soalan berkaitan isi pelajaran tugasan, membuat refleksi serta secara aktif, yakin dan berhemah
4.4.2 Memberi pujian, galakan, menyemak hasil kerja murid
penghargaan dan keyakinan serta berdasarkan OPEM, mengikut ketetapan
prihatin terhadap keperluan murid pelaksanaan pentaksiran yang
berkautkuasa secara menyeluruh dan
berterusan
PERINCIAN TAHAP TINDAKAN
(CADANGAN KEPADA PEMANTAU)
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG

TAHAP TINDAKAN CADANGAN TINDAKAN YANG PATUT DILAKUKAN

4.1.1 (i) Menyediakan RPH yang  Menyediakan RPH berdasarkan SPI Bil 3/1999
mengandungi objektif yang boleh  Merancang RPH berdasarkan HSP/DSKP
diukur dan aktiviti pembelajaran yang  Menulis OPEM/KK yang jelas dan dapat diukur
sesuai  Merancang aktiviti-aktiviti pembelajaran
berdasarkan strategi, kaedah dan teknik yang sesuai

4.1.1 (ii) Menentukan kaedah  Guru menyatakan kaedah pentaksiran yang akan
pentaksiran dalam PdPc digunakan
 Guru merancang akan menggunakan kaedah
pentaksiran yang bersesuaian untuk mengukur OPEM/KK

4.1.1 (iii) Menyediakan  Guru merancang akan mewujudkan penggunaan


ABM/BBM/BBB/TMK ABM/BBM/BBB/TMK dalam PdPc
 Guru menggunakan ABM/BBM/BBB/TMK yang
bersesuaian dengan aktiviti pembelajaran
4.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL (PROSES)

TAHAP TINDAKAN CADANGAN TINDAKAN YANG PATUT DILAKUKAN

4.2.1 (i) Mengelola isi pelajaran/skop  Guru mengawal/mengendalikan proses penyampaian


pembelajaran yang dirancang kandungan/skop pembelajaran selari dengan OPEM/KK
 Guru tidak melakukan kesilapan yang ketara dalam
kandungan ketika proses pembelajaran

4.2.1 (ii) Mengelola masa PdPc selaras  Guru dapat mengawal pengurusan masa dengan
dengan aktiviti pembelajaran dengan baik dalam proses PdPC bermula dari set induksi
hingga penutup
 Guru mengawal proses pengurusan masa yang sesuai
untuk setiap aktiviti pembelajaran yang dijalankan

4.2.1 (iii) Memberi peluang kepada  Guru melibatkan penyertaan aktif murid dalam semua
penyertaan aktif murid aktiviti yang dijalankan
 Guru menyediakan aktiviti dalam kumpulan yang
menggalakkan peluang penyertaan aktif murid
4.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL (SUASANA)
TAHAP TINDAKAN CADANGAN TINDAKAN YANG PATUT DILAKUKAN

4.2.2 (i) Mengawasi komunikasi murid  Guru berupaya mengawal komunikasi murid supaya
dalam PdPc sentiasa dalam suasana pembelajaran yang kondusif
 Guru dapat mengawal komunikasi murid supaya tidak
lari/terpesong kearah pencapaian OPEM/KK

4.2.2 (ii) Mengawasi perlakuan murid  Guru dapat mengawal disiplin/tingkah laku murid dalam
dalam PdPc proses pembelajaran
 Guru menggunakan strategi/kaedah/teknik yang sesuai
untuk mengawasi perlakuan murid yang negatif

4.2.2 (iii) Menyusun atur kedudukan  Guru menyusun atur kedudukan murid dalam kelas
murid berdasarkan aktiviti yang dijalankan
 Guru dapat mengubahsuai susun atur kedudukan murid
sekiranya berlaku sesuatu yang diluar jangka
 Guru menekankan elemen kolaboratif dalam
penyusunan atur kedudukan murid

4.2.2 (iv) Mewujudkan persekitaran  Guru menyediakan bilik darjah/persekitaran


pembelajaran yang menyeronokkan pembelajaran yang kondusif
 Guru menggunakan kaedah/teknik pembelajaran yang
mesra seperti didik hibur dan pembelajaran koperatif
4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING
TAHAP TINDAKAN CADANGAN TINDAKAN YANG SEPATUTNYA DILAKUKAN

4.3.1 (i) Memberi tunjuk ajar/tunjuk  Guru membuat bimbingan secara sistematik kepada
cara/panduan menguasai isi murid supaya dapat menguasai isi kandungan pelajaran
pelajaran/konsep/fakta berkaitan  Guru menunjuk cara dan memberi pelbagai contoh yang
pelajaran berkaitan agar murid dapat menguasai isi pelajaran

4.3.1 (ii) Memberi tunjuk ajar/panduan  Guru membuat bimbingan secara sistematik kepada murid
menguasai kemahiran dalam aktiviti dalam menguasai kemahiran berlandaskan OPEM/KK
pembelajaran  Guru memberi tunjuk ajar/panduan menggunakan aktiviti-
aktiviti yang bersesuaian untuk penguasaan kemahiran
murid

4.3.1 (iii) Memandu murid membuat  Guru sentiasa membantu dan membimbing murid untuk
keputusan dan menyelesaikan membuat keputusan dalam aktiviti pembelajaran
masalah dalam aktiviti pembelajaran  Guru sentiasa membimbing murid menyelesaikan masalah
dengan menggunakan kaedah/teknik yang bersesuaian

4.3.1 (iv) Memandu murid  Guru membimbing murid dalam penggunaan bahan
menggunakan/memanfaatkan sumber pendidikan ketika proses pembelajaran
sumber pendidikan berkaitan  Guru membimbing murid untuk memanfaatkan sumber
pelajaran pendidikan kearah pencapaian OPEM/KK

4.3.1 (v)  Guru membimbing murid dengan menerapkan elemen


Menggabung/merentas/mengaitkan merentas kurikulum
isi pelajaran dengan  Guru menghubungkait isi pelajaran yang diajar dengan
tajuk/unit/tema/kemahiran/mata subjek lain sama ada secara langsung atau tidak langsung
pelajaran yang lain dalam aktiviti dalam aktiviti pembelajaran
pembelajaran
4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG (MINDA)

TAHAP TINDAKAN CADANGAN TINDAKAN YANG SEPATUTNYA DILAKUKAN


4.4.1 (i) Merangsang murid  Guru berupaya mendorong murid berkomunikasi sama
berkomunikasi ada secara verbal atau non-verbal
 Guru mendorong & merangsang murid berkomunikasi
dengan menggunakan pelbagai
strategi/kaedah/teknik bersesuaian

4.4.1 (ii) Merangsang murid  Guru mewujudkan aktiviti dalam kumpulan sama ada
berkolaboratif dalam aktiviti secara koperatif & kolaboratif dalam proses
pembelajaran pembelajaran
 Guru mewujudkan interaksi sosial dalam kalangan
murid untuk mendorong mereka berkolaboratif

4.4.1 (iii) Mengemukakan soalan  Guru menggunakan teknik penyoalan terbuka dengan
yang menjurus kearah pemikiran keyword kearah pemikiran kritis dan kreatif
kritis dan kreatif  Guru menggunakan alat berfikir seperti peta minda & i-
think dalam PdPc untuk menerapkan pemikiran kritis &
kreatif

4.4.1 (iv) Mengajukan  Guru menggunakan teknik penyoalan yang


soalan/mewujudkan situasi yang memerlukan murid berfikir dalam membuat keputusan
menjurus kearah membuat  Guru mewujudkan situasi dimana murid terpaksa
keputusan dan menyelesaikan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
masalah
4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG (MINDA)

TAHAP TINDAKAN CADANGAN TINDAKAN YANG SEPATUTNYA DILAKUKAN

4.4.1 (v) Mewujudkan peluang  Guru mewujudkan aktiviti-aktiviti dalam kumpulan


untuk murid memimpin dengan membuat rotation tugasan sebagai ketua
dalam kumpulan
 Guru memberi peluang kepada murid untuk
menguruskan sendiri aktiviti dalam kumpulan

4.4.1 (vi) Menggalakkan murid  Guru membantu murid menyediakan soalan untuk
mengemukakan soalan berkaitan mendorong mereka mengemukakan soalan
isi pelajaran  Guru memandu/mendorong murid mengaplikasikan
teknik penyoalan menggunakan 5W1H

4.4.1 (vii) Menggalakkan murid  Guru mendorong murid mengakses maklumat sendiri
memperoleh pengetahuan dan daripada pelbagai sumber pendidikan
kemahiran secara kendiri  Guru mendorong murid untuk berinteraksi sesama
mereka bagi memperoleh pengetahuan dan
kemahiran
4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG (EMOSI)

TAHAP TINDAKAN CADANGAN TINDAKAN YANG SEPATUTNYA DILAKUKAN

4.4.2 (i) Memberi pujian/galakan  Guru memberi pujian sama ada secara verbal atau non
terhadap perlakuan murid verbal dalam perlakuan murid semasa dalam proses
pembelajaran
 Guru memberi galakan dan dorongan terhadap murid
untuk penambahbaikan perlakuan murid yang positif

4.4.2 (ii) Memberi penghargaan  Guru memberi ganjaran kepada hasil kerja atau idea
terhadap hasil kerja/idea yang yang bernas yang dihasilkan murid
bernas  Guru memaparkan hasil kerja yang dihasilkan oleh
murid sebagai tanda penghargaan

4.4.2 (iii) Memberi keyakinan  Guru sentiasa mendorong murid untuk lebih yakin
dalam mengemukakan dalam bertanyakan soalan
soalan/memberi respons  Guru sentiasa mendorong dan menggalakkan murid
supaya memberi respons kepada pertanyaan soalan

4.4.2 (iv) Prihatin terhadap  Guru sentiasa peka dengan keperluan murid dari segi
keperluan murid fizikal, mental dan emosi
 Guu memahami profil setiap murid melalui inventori
kecerdasan pelbagai
 Guru dapat mengenali perwatakan dan minat murid
supaya dapat memenuhi keperluan murid
4.5 GURU SEBAGAI PENILAI
TAHAP TINDAKAN CADANGAN TINDAKAN YANG SEPATUTNYA DILAKUKAN
4.5.1 (i) Menggunakan pelbagai  Guru menggabungkan pelbagai kaedah pentaksiran
kaedah pentaksiran dalam PdPc seperti pemerhatian, lisan dan bertulis
 Pentaksiran bilik darjah yang dilakukan terhadap murid
secara langsung atau tidak langsung

4.5.1 (ii) Menjalankan aktiviti  Guru membuat aktiviti pemulihan/pengayaan


pemulihan/pengayaan dalam terhadap murid sama ada dalam kumpulan atau
PdPc secara individu
 Guru dapat mengenal pasti tahap kefahaman murid
dalam menyediakan aktiviti pemulihan/pengayaan

4.5.1 (iii) Memberi latihan/tugasan  Guru menyediakan latihan/tugasan yang bersesuaian


berkaitan isi pelajaran kepada murid dan berkaitan isi pelajaran
 Latihan/tugasan yang diberikan perlu selari dengan isi
pelajaran/OPEM/KK

4.5.1 (iv) Membuat refleksi PdPc  Guru membuat penilaian secara kendiri dengan
menilai sejauh mana OPEM/KK tercapai
 Guru dapat membuat tindakan penambahbaikan
berdasarkan refleksi yang dibuat

4.5.1 (v) Menyemak/menilai hasil  Guru menyemak dan menilai hasil kerja/gerak kerja
kerja/gerak kerja/latihan/tugas murid/latihan/tugasan sebelum mengakhiri PdP
 Guru memberikan skor tetentu atau ganjaran yang
bersesuaian untuk hasil kera/gerak kerja/latihan/tugas
4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF
TAHAP TINDAKAN TINDAKAN YANG SEPATUTNYA DITUNJUKKAN

4.6.1 (i) Memberi respons  Murid memberi pandangan, mengemukakan


berkaitan isi pelajaran soalan atau menjawab penyoalan rakan dan guru
 Murid memberi respons secara bukan lisan sama
ada secara body language atau tanda isyarat
 Murid menunjukkan sikap/tingkahlaku yang positif
untuk belajar

4.6.1 (ii) Berkomunikasi dalam  Murid secara aktif berkomunikasi sama ada
melaksanakan aktiviti dengan guru atau sesama mereka dalam proses
pembelajaran melaksanakan aktiviti pembelajaran
 Murid memberi pendapat dan berhujah untuk
mempertahankan idea atau pandangan mereka

4.6.1 (iii) Melaksanakan aktiviti  Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara


pembelajaran secara koperatif dalam kumpulan kecil
kolaboratif  Murid melaksanakan aktiviti pembelajaran sengan
prinsip kerja bersama-sama dalam pasukan

4.6.1 (iv) Memberi respons yang  Murid terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang
menjurus kearah pemikiran kritis mengandungi elemen pemikiran kritis dan kreatif
dan kreatif berkaitan isi  Murid menyelesaikan masalah/respons
pelajaran permasalahan yang menjurus kearah pemikiran
kritis dan kreatif
4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

TAHAP TINDAKAN TINDAKAN YANG SEPATUTNYA DITUNJUKKAN

4.6.1 (v) Mengemukakan soalan  Murid secara aktif bertanyakan/mengajukan soalan


berkaitan isi pelajaran secara lisan dan berkaitan isi pelajaran kepada rakan
atau guru
 Murid secara aktif bertanyakan/mengajukan soalan
secara bukan lisan berkaitan isi pelajaran kepada
rakan atau guru
4.6.1 (vi) Mengaitkan isi pelajaran  Murid menghubungkait isi pelajaran dengan
dengan kehidupan murid/isu kehidupan seharian mereka dan dikongsi bersama
lokal/global dalam kumpulan atau kelas
 Murid menghubungkait isi pelajaran dengan isu
tempatan atau serantau dan dikongsi bersama dalam
kumpulan atau kelas

4.6.1 (vii) Membuat  Murid bersama-sama melibatkan diri untuk membuat


keputusan/menyelesaikan keputusan berkaitan tugasan/aktiviti yang
masalah berkaitan aktiviti diamanahkan
pembelajaran  Murid menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti
pembelajaran sama ada secara individu atau
berkumpulan