Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN

PENGAJARAN HARIAN
BACAAN AL QURAN

MUHAMMAD SYAFIQ BIN ROSLAN


NORSHAHIRAH BINTI MOHD ZIN
CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
Mata Pelajaran : Pendidikan Islam.
Kelas : 1 Bijak
Tarikh : 19 Julai 2017
Masa : 10.30 pagi – 11.30 pagi.
Bilangan Murid : 14 orang.
Bidang : Asuhan Tilawah Al-Quran
Tajuk : Bacaan kalimah baris dua di atas, di bawah dan di hadapan
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah belajar huruf berbaris satu di atas, di bawah dan
dihadapan.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:
Aras 1: Mengecam dan menyebut kalimah yang
mengandungi baris dua di atas, di bawah dan di
hadapan.
Aras 2: Menyebut dan membaca kalimah-kalimah yang
mengandungi baris dua di atas, di bawah dan di
hadapan dengan fasih dan bertajwid.
Aras 3: Menulis kalimah bersambung pelbagai baris.
Membezakan antara kalimah berbaris satu dan dua.
Kemahiran Berfikir : Bandingbeza antara bacaan berbaris satu dan dua
Mengecam huruf berbaris dua di atas, di bawah dan di
hadapan.
Generalisasi
Penerapan Nilai : Cintakan Al-Quran
Bertolak Ansur
Bersungguh-sungguh/ Kemas
Penyerapan Ilmu : Ilmu tajwid / Seni/ Bahasa Melayu
Bahan Bantu Mengajar : LCD Projektor, Komputer, Gelung Getah, Kon, Litar Ajaib,
Kad Kalimah dan Kad Baris Timbul.
Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti/Kaedah Catatan

 Doa memulakan  Murid membaca doa bersama Nilai:


Permulaan pengajaran dan guru. Khusyuk
(2 minit) pembelajaran.
َ ْ‫أللهم ْافتَح‬
َ ‫علَ ْينَا ِح ْكت َكَ َو ْنش ُْر‬
‫علَ ْينَا‬
‫ِم ْن َخ َزائِ ِن َرحْ َمتِكَ يَا أ َ ْر َح َم‬
َ‫اح ِم ْين‬
ِ ‫الر‬
َّ

 Tayangan gambar  Guru menayangkan gambar Nilai:


Set Induksi  Pergerakan oleh kedudukan cawan. Ingin tahu
(5 minit) murid.  Guru bertanya: Apakah perubahan BBM:
yang berlaku di dalam gambar LCD Projektor &
tersebut? Komputer.
 Guru juga meminta murid
meluruskan kedua belah tangan
mengikut arahan guru seperti di
atas, di bawah dan di hadapan.
 Guru mengaitkan jawapan murid Set Induksi
dengan tajuk hari ini.
Nilai:
Langkah 1 ‫ًد ِد ٌد ُد َد ٍد‬  Guru menaikkan tanda ٌ ٍ ً Cintakan Al-Quran

(13 minit)
‫ُد ٍد ًد ٌد ٍد ُد‬ Guru meminta murid BBM:
menyentuh baris-baris Tanda timbul
tersebut. LCD Projektor &
ُ‫ت ت‬
ِ َ‫ب ت‬ٌ ‫ب‬ٍ ‫ب‬
ً  Murid diminta melakarkan Komputer
‫ج‬
ٌ ‫ج‬ٍ ‫ج‬ً baris tersebut diudara. KB:
 Guru menaikkan kalimah Mengecam
berbaris dua. Ilmu:
Tajwid
Mengecam dan menyebut huruf  Guru menunjukkan cara Seni
berbaris dua
bacaan kalimah dan B. Melayu
mengaitkan dengan bunyi di Kemahiran
dalam bahasa Melayu. Menerang
 Murid diminta membaca
secara kelas dan kumpulan.
 Membaca kalimah  Murid diminta Nilai:
Langkah 2 pelbagai baris menandakan huruf Cintakan Al-Quran
(12 minit) dengan fasih dan berbaris dua di komputer Bersungguh-
bertajwid. dan di papan putih. sungguh
 Guru menayangkan BBM:

‫س ِد‬ِ ‫س َن َحا‬َ ‫َح‬ kalimah pelbagai baris di LCD Projektor dan

‫قَا ِد ُر‬ layar putih. komputer.‫س ٍد‬ ِ ‫سنًا َحا‬َ ‫َح‬ Guru membaca kalimah KB:

‫قَا ِد ٌر‬ yang dipaparkan. Banding beza


 Murid diminta membaca Ilmu:
secara kelas, kumpulan, Tajwid
ِِ dan individu.
‫سنًا‬َ ‫َح‬ ‫س َن‬َ ‫َح‬  Guru memperbetulkan Kemahiran
‫ُكفُ ًوا‬ ‫ب‬َ ِ‫ُكت‬ bacaan murid yang kurang Penyoalan
‫َام ٌل‬
ِ ‫ع‬ ‫َام ُل‬
ِ ‫ع‬ tepat.
 Pe  Guru Nilai:
Langkah 3 rm menerangkan Bertolak
(15 minit) ain cara Ansur
an permainan BBM:
Ke kerusi Litar Ajaib
rus berirama Kad Kalimah
i kepada KB:
Be murid. Bandingbeza
rir  Guru Mengecam
am menyusun Ilmu:
a. kerusi di Tajwid
dalam bentuk
bulatan.
 Murid
diminta
mengelilingi
kerusi apabila
muzik
dimainkan.

 Murid yang
gagal
mendapatkan
tempat duduk
ketika muzik
diberhentikan
dikehendaki
melontarkan
gelung getah
ke dalam kon.
‫سنًا‬ َ ‫َح‬ َ‫َحسَن‬
‫ُكفُوً ا‬ َ‫ُكتِب‬
‫عَامِ ٌل‬ ‫عَامِ ُل‬
Kemahiran
ُ‫س ِد قَادِر‬ِ ‫َحسَنَ حَا‬
ٌ‫س ٍد قَادِر‬ِ ‫سنًا حَا‬
َ ‫َح‬ Pengukuhan
Variasi

ِِ Rangsangan

 Murid yang
berjaya
memasukkan
gelung tersebut ke
dalam kon
tersebut akan
diberi pilihan
untuk memilih
kad kalimah yang
disediakan.

Murid
diminta
menggunakan
LITAR
AJAIB untuk
menentukan
kalimah
berbaris dua.
ُ‫س ِد قَادِر‬ِ ‫َحسَنَ حَا‬
ٌ‫س ٍد قَادِر‬ِ ‫سنًا حَا‬
َ ‫َح‬

ِِ
 Lampu dan siren
akan menyala dan
berbunyi jika kad
yang diletakkan
terdiri daripada
kalimah yang
mempunyai baris
dua.
‫سنًا‬ َ ‫َح‬ َ‫َحسَن‬
‫ُكفُوً ا‬ َ‫ُكتِب‬
‫عَامِ ٌل‬ ‫عَامِ ُل‬

 Murid
dikehendaki
membaca kad
yang diberikan
atau dipilih serta
menentukan sama
ada berbaris dua