Anda di halaman 1dari 32

DISEDIAKAN OLEH:

MOHAMAD RIDZUAN BIN


MOHAMAD RAZALI

NOOR FATIHAH BINTI FISOL


KEPIMPINAN GURU

DEFINASI &
KONSEP MODEL
KEPIMPINAN

CIRI-CIRI
KEPIMPINAN
DEFINASI & KONSEP
Gordon (1955) –LEADERS EFFECTIVE TRANING
kepimpinan dapat dilihat sebagai interaksi antara
individu dengan kumpulan atau secara
khususnya antara individu dengan seluruh
ahli yang menganggotai.

York-Barr dan Duke (2004) telah mentakrifkan


kepimpinan guru sebagai
"proses di mana guru-guru, secara individu atau
secara kolektif, mempengaruhi rakan-rakan
mereka, pengetua, dan ahli-ahli masyarakat
sekolah untuk memperbaiki pengajaran dan
amalan pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan
pencapaian dan pembelajaran pelajar. “
• Teacher Leadership That Strengthen
Professional Practice
• by Charlotte Danielson
(2006)

Kepimpinan guru merujuk kepada set


kemahiran
yang ditunjukkanoleh guru yang terus mengajar
para pelajar tetapi juga mempunyai pengaruh
yang melampaui kelas mereka sendiri kepada
orang lain di sekolah mereka sendiri dan
di tempat lain.
teacher leadership does require convincing others to use a new approach, but the
change process involved is not that of implementing a new program, in which the
stages of concern have been well documented (Loucks-Horsley, 1996).
Rather, it is a professional exploration of practice.
MODEL STANDARDS
.
Model Standards telah dibangunkan oleh Teacher
Leadership
Exploratory Consortium pada bulan Ogos 2008
• Model Standards boleh digunakan untuk
membimbing penyediaan guru yang
berpengalaman dalam mengambil alih
peranan kepimpinan seperti sumber
pembekal, pakar pengajaran, pakar kurikulum,
penyokong bilik darjah, fasilitator
pembelajaran, mentor, pemimpin pasukan
sekolah dan data jurulatih
• (Harrison & Killion, 2007).
MODEL STANDARDS
MODEL STANDARDS
• membantu kerja rakan dan
bekerjasama untuk:
• menyelesaikan masalah
• membuat keputusan
• mengurus konflik
• menggalakkan perubahan yang
bermakna
MODEL STANDARDS
• Membantu rakan-rakan dalam
mengakses dan menggunakan
penyelidikan untuk memilih
strategi yang sesuai untuk
meningkatkan pembelajaran pelajar.
MODEL STANDARDS
Memberi maklum balas
yang membina untuk rakan-
rakan untuk mengukuhkan
amalan pengajaran dan
meningkatkan
pembelajaran pelajar .
MODEL STANDARDS
Mengenal pasti peluang untuk
meningkatkan kurikulum, pengajaran,
penilaian, organisasi sekolah, dan
budaya sekolah.
MODEL STANDARDS
• Bekerjasama dengan rakan-rakan
dalam :
• reka bentuk,
• pelaksanaan,
• pemarkahan,
• tafsiran data pelajar untuk
meningkatkan amalan pendidikan dan
pembelajaran pelajar .
MODEL STANDARDS
Menggunakan pengetahuan dan
pemahaman tentang latar belakang yang
berbeza, etnik, budaya, dan bahasa di
dalam masyarakat sekolah untuk
menggalakkan interaksi berkesan di
kalangan rakan-rakan, keluarga, dan
masyarakat umum.
MODEL STANDARDS
Bekerja dengan rakan-rakan untuk
mengenal pasti dan
menggunakan penyelidikan
untuk menyokong proses pengajaran
dan pembelajaran yang memenuhi
keperluan semua pelajar.
CIRI - CIRI KEPIMPINAN GURU
1.Kerja berpasukan
Bekerjasama dengan orang lain untuk
mewujudkan persekitaran pengajaran yang berkualiti.

2.Komitmen yang tinggi


Menurut Elliot dan Crosswell (2001), komitmen
guru adalah ciri unggul yang perlu dan mesti ada pada
setiap guru yang mengajar di sekolah untuk
menghasilkan insan yang berketrampilan.

3.Inovatif
Membawa idea-idea baru dari dunia penyelidikan
dan penulisan profesional untuk digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran.
4.Berilmu Pengetahuan
Merangkumi ilmu berteraskan ikhtisas
pendidikan, psikologi, komunikasi serta
pengetahuan semasa .
5.Pemangkin Untuk Perubahan
Mempunyai komitmen yang kuat untuk
penambahbaikan yang berterusan dan
menimbulkan soalan untuk menjana analisis
pembelajaran pelajar.
6.Berwawasan
Sentiasa merancang
mengelola dan melaksanakan program-
program pendidikan
sentiasa belajar untuk meningkatkan
kerjaya
isu-isu berkaitan kepimpinan guru
1) Bagaimana kita boleh yakin bahawa budaya dan struktur organisasi sekolah
dapat memberi sokongan dan galakan kepada kepimpinan guru ?

Strategi sokongan:

Membentuk struktur organisasi dan suasana pembelajaran yang


menyediakan lebih banyak peluang kepada guru untuk melaksanakan peranan
kepimpinan di sekolah dengan cara :

 Memberi peluang kepada guru-guru dan pentadbir untuk berbincang dalam


memilih strategi terbaik yang dapat mengoptimumkan pembelajaran pelajar .
 Menentukan dengan jelas tentang kepimpinan di dalam komuniti sekolah,
menerangkan dengan jelas peranan kepimpinan guru, ketelusan dalam proses
pemilihan dan kerahsian diantara interaksi dikalangan guru dan pemimpin guru
mengikut keperluan semasa.
2) Bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan dan
menggalakkan guru dalam memainkan peranan sebagai
pemimpin ?
Strategi sokongan:

Menyediakan pembangunan profesional kepada guru dan pentadbir


supaya dapat bekerjasama dalam menyokong strategi yang dapat
membantu meningkatkan pencapaian murid dengan cara :

 Membangunkan kemahiran bakal guru semasa persediaan


mereka dalam latihan untuk bekerja secara berpasukan,
mengakses kajian berkaitan cara kerja yang terbaik untuk
meningkatkan pengajaran dan pembelajaran pelajar dan mampu
menggunakan teknologi terkini bagi membangunkan
pembelajaran dikalangan guru-guru.

 Menyediakan pembangunan profesional yang berterusan


3) Bagaimana cara untuk kita menggalakkan, mengiktiraf dan memberi ganjaran
kepada kepimpinan guru ?

Strategi sokongan:

Pengiktirafan, galakkan, dan memberi ganjaran kepada kepimpinan guru boleh


dilakukan dengan cara :

 Membangunkan satu sistem bagi memberi ganjaran dan pengiktirafan ke atas


sumbangan guru-guru yang memainkan peranan kepimpinan guru sama ada secara
formal atau tidak formal.

 Mewujudkan satu sistem penilaian dan pengurusan prestasi yang selaras dalam
mengenalpasti pelbagai peranan pemimpin guru.
4) Bagaimanakah cara terbaik untuk kita melaksanakan
dan mengekalkan kepimpinan guru dari masa ke semasa ?

Strategi sokongan:

Kepimpinan guru dapat dilaksanakan dan dikekalkan dari semasa ke


semasa dengan cara :

 Memohon kepada pentadbiran persekutuan dan negeri untuk


mengadakan program penganugerahan seperti dana insentif guru,
perkongsian kualiti guru dan pelaburan dana inovasi untuk
melatih semua pihak yang berkenaan.

 Menjalankan penyelidikan dalam meningkatkan kemahiran,


pengetahuan, yang boleh menyumbang kepada kepimpinan guru,
membawa kepada pembangunan alat penilaian yang boleh
mengukur kepimpinan guru.
IMPLIKASI ORGANISASI
SEKOLAH

AKADEMIK PROFESIONALISME

RAKAN
DISIPLIN PELAJAR
SEKERJA

PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN KOMUNITI
KEPIMPINAN GURU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKADEMIK &
DISIPLIN PELAJAR

DISIPLIN PELAJAR
AKADEMIK • Keberhasilan kepimpinan guru yang
mempamerkan perwatakan disiplin
• “Kepimpinan guru penting bagi akan menjadi ikutan pelajar.
meningkatkan pencapain pelajar ”
(McKeever, 2003) • Kepimpinan guru membentuk pelajar
yang memiliki disiplin diri yang tinggi
• Pemimpin guru adalah seorang dan mematuhi peraturan yang
yang mampu mengolah pelbagai ditetapkan oleh pihak sekolah.
sumber pengajaran, memilih
pendekatan pengajaran, mampu • Pemimpin guru yang dapat
mengawal bilik darjah dan mengawal bilik darjah dengan baik
membentuk suasana pembelajaran dapat memastikan pelajar mengikuti
yang kondusif serta menerapkan peraturan bilik darjah dan berdisiplin.
nilai- nilai pembelajaran dalam diri
pelajar. Hasilnya mendorong
kepada pencapain yang baik.
KEPIMPINAN GURU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROFESIONALISME
KEPIMPINAN GURU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


Hasil kepimpinan guru yang berkebolehan dalam merancang, memberi
arahan, mengawal perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran dan
membentuk strategi dan matlamat akan memberi kesan kepada proses
pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan bermakna.

Pembentukan pemimpin guru yang cemerlang mampu membentuk budaya


profesion yang kuat yang akan memberi kesan bagi nilai dalam amalan
pengajaran guru (Doyle, 2000).

Guru yang mempamerkan kemahiran kepimpinan yang baik memberi


impak yang sangat bernilai kepada kejayaan pengajaran dimana penerapan
kepimpinan dalam budaya sekolah boleh meningkatkan pembelajaran
pelajar (Pate, James & Leech, 2005). Stolp (1995),
KEPIMPINAN GURU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
RAKAN SEKERJA & KOMUNITI

RAKAN SEKERJA
• Guru yang mempunyai kepimpinan biasanya bertindak sebagai mentor dalam
membantu rakan- rakan mereka, membantu dalam meningkatkan amalan
pengajaran dan pembelajaran, memainkan peranan dalam melaksanakan dasar
di sekolah, membantu dalam membangunkan keupayaan kepimpinan.
(Katzenmeyer & Moller, 2001).
• Guru-guru seharusnya boleh memimpin rakan guru yang lain melalui usaha
mewujudkan suasana keterlibatan dan kerjasama dalam semua aktiviti dengan
mewujudkan suasana fleksibel untuk memudahkan kerjasama diantara mereka.

KOMUNITI
• Kepimpinan guru yang berkesan mampu menjalinkan hubungan erat antara sekolah dan
masyarakat dalam menangani sebarang permasalahan yang timbul samada di dalam
ataupun di luar sekolah.
• Kepimpinan guru juga dapat mengurangkan beban tugas guru kerana adanya kerjasama
kumpulan dan pembahagian tugas dalam melaksanakan tugasan. Contohnya, ibu bapa turut
serta dalam menjayakan mesyuarat agung PIBG dengan mengambil bahagian dalam
penyediaan jamuan PIBG. Manakala pihak sekolah menguruskan bahagian teknikal.
KESIMPULAN
• Kepimpinan guru memainkan
peranan penting bukan sahaja dalam
pengajaran dan pembelajaran murid,
malah dalam pembentukan disiplin
murid.

• Dalam sesebuah organisasi,


kepimpinan guru merupakan agen
utama dalam memastikan
keberhasilan serta kemenjadian
murid di sekolah.

Anda mungkin juga menyukai