Anda di halaman 1dari 22

DEFINISI DAN KONSEP

KADAR CUKAI
AL-USYUR

Ahli-ahli Fiqh

Sepersepuluhh

Sepersepuluh diambil dari


Sepersepuluh dari lahan
pedagang-pedagang kafir yang
pertanian yang disirami dengan
memasuki wilayah Islam dengan
air hujan
membawa barang dagangan
AL-USYUR

Merupakan cukai 10% dikenakan kepada barang-barang yang


dibawa oleh peniaga untuk berniaga di negara Islam

Dibayar sekali setahun dan hanya dikenakan untuk barangan yang


nilainya lebih daripada 200 dirhamslam

Cukai yang dikenakan ke atas semua peniaga sama ada Islam


ataupun bukan beragama Islamslam
AL-USYUR

Sistem usyur ini diterapkan pada zaman Umar bin Khatab dengan dilatar
belakangi oleh Abu Musa Al-Asy’ari yang telah menulis surat kepada Umar
bin Khattab.

“Para pedagang kaum muslimin yang memasuki wilayah orang-orang


musyrik atau ke negara kafir (darul harb) yang tidak ada perjanjian damai,
mereka harus membayar Usyur (1/10) perkepala dari barang dagangan
mereka”
AL-USYUR

Kemudian, Umar Bin Khatab menulis surat kepada Abu Musa yang berbunyi :

“Ambilah olehmu dari mereka seperti yang dilakukan oleh mereka kepada para
pedagang muslim. Kemudian ambil pula dari ahli zimmah separuh dari sepersepuluh
dirhamnya. Namun, janganlah kamu mengambil dari mereka sedikit juga bila mana
jumlah barang mereka kurang dari dua ratus. Selanjutnya bila mana mencapai dua
ratus maka ambilah dari mereka lima dirham”.
AL-USYUR

Kafir Zimmi
(Orang kafir yang
Orang Islam
bernaung di bawah
pemerintahan Islam)

KADAR CUKAI

Kafir Harbi
(Orang kafir yang
tidak ada perjanjian
damai dengan negara
Islam)
PENGERTIAN

GHANIMAH DALAM
ISLAM

PEMBAHAGIAN
GHANIMAH
PENGERTIAN AL-GHANIMAH

Bahasa Syariat

• Bahasa Arab bererti • Harta yang diperoleh


apa yang diperoleh dari musuh-musuh
manusia melalui Islam melalui
usaha. peperangan dan
pertempuran.

• Meliputi
1. Harta Manqul
2. Tawanan
3. Tanah
PENGERTIAN AL-GHANIMAH
DARI ASPEK ISTILAH

AL- HANAFIYAH
Mazhab Al-Hanafiyah menyatakan bahawa maksud ghanimah adalah :

ِِ َ‫س ِبيل ْالقَ ْه ِر َو ْالَغَلَب‬


َ ‫علَى‬ ِ ‫ا ْس ٌم ِل ْل َمأ ْ ُخو ِذ ِم ْن أَ ْهل ْال َح ْر‬
َ ‫ب‬

Nama untuk sesuatu yang diambil dari musuh dalam perang melalui
kekuatan dan kekalahan.

ASY-SYAFI’IYAH
‫َ َر ِم ْن ََِِ ك‬
‫ ٍّ َوََ ِقير‬ َ ‫ب ِل َم ْن َح‬ ‫ف َعلَ ْي َها ِب ْال َخيْل َو ِ ك‬
ِ ‫الر ََا‬ ِ ‫ي ا ْس ٌم ِل ْل َمأ ْ ُخو ِذ ِم ْن أ َ ْهل ْال َح ْر‬
ِ ‫ب ْال ُمو َج‬ َ ِِ

Nama untuk sesuatu yang diambil dari musuh dalam perang


menggunakan kuda atau tunggangan, terutama bagi mereka yang hadir
dalam peperangan sama ada kaya atau miskin
PENGERTIAN AL-GHANIMAH

 Ghanimah (Rampasan perang) adalah harta yang didapati melalui


pertempuran dengan orang-orang kafir, sebagaimana dalam surah Al-
An’ Aam ayat 1, Allah SWT berfirman :

‫سو ِل‬
ُ ‫الر‬ ِ ‫َي ْسأَلُوِ ََك َع ِن ْاْل َ ِْفَا ِل قُ ِل ْاْل َ ِْفَا ُل ِ ه‬
‫ّلِل َو ه‬
“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan
perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan
Rasul”.

 Ghanimah juga dikenali sebagai Al-Anfaal bermaksud tambahan


bentuk jamak dari kata nafal kerana merupakan penambahan harta
kaum muslimin.
GHANIMAH DALAM ISLAM

Al-Quran
• Surah Al-Anfaal yang bererti Harta Rampasan telah diturunkan di
Madinah sebanyak 75 ayat.

“Mereka bertanya kepadamu tentang pembahagian harta rampasan perang.


Katakanlah, “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab
itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara
sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-
orang beriman”.
(QS. Al-Anfal 8:1)
GHANIMAH DALAM ISLAM

Hadis Riwayat Ahmad

• Ubdah Bin Shamit berkata : Ayat ini diturunkan bertalian dengan kami,
pelaku Perang Badar, ketika kami berselisih tentang harta rampasan
perang dan pada saat itu kami berperilaku tercela, sehingga Allah
merampas Ghanimah dari kami, lalu ia diberikan kepada Rasul-Nya.
Kemudian beliau membahagikannya kepada kaum Muslimin secara adil.
PEMBAHAGIAN GHANIMAH
Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfaal : 41 yang berbunyi :

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh


sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima
untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-
orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah
dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami
(Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua
pasukan. Dan Allah Maha Penguasa segala sesuatu”.
Pembahagian Ghanimah

• Pertama untuk Allah • Diperuntukkan kepada


(Kemaslahatan kaum para tentera yang turut
muslimin) dan Rasul- berperang.
Nya.
• Kedua, kerabat Rasul
• Orang-orang yatim
• Orang-orang miskin
• Ibnu Sabil (orang yang
terlantar di perjalanan
atau terusir dari tempat
tinggalnya)
FIQH SUNNAH, SAYID SABIQ. JILID 4.
HLM 56
Syarat-syarat memperoleh Ghanimah adalah
• Akil baligh
• Lelaki
• Merdeka
• Ghanimah diharamkan untuk diambil sebelumm dibahagikan

 Mengelakkan perpecahan kaum Muslimin dan mengelakkan


tumpuan dan perhatian mereka di peperangan terganggu
dan akhirnya membawa kepada kekalahan.
PENGERTIAN
RASUAH
• Beberapa simpulan bahasa yang
memberi makna rasuah
 Tumbuk rusuk
 Makan suap

• Istilah-istilah lain yang


menggambarkan pengertian
rasuah
 Wang kopi
 Undercounter payment
 Duit pelincir
PENGERTIAN
RASUAH
• Berasal daripada perkataan Arab
yang berbunyi “al-risywah”

• Dalam Al-Quran rasuah


digolongkan dalam kata umum Nabi Muhammad Rasulullah
batil, iaitu meliputi juga perkataan s.a.w menyifatkan :
jenayah yang lain seperti
merompak, memeras ugut dan Sesiapa yang kami lantik untuk memegang
menipu. sesuatu jawatan yang kami tetapkan pula
pendapatannya, jika dia mengambil lebih
daripada itu, maka sebenarnya dia sudah
mencuri
PANDANGAN
ISLAM MENGENAI
RASUAH
• Larangan terhadap rasuah
dijelaskan Rasulullah SAW
dalam sabdanya yang
bermaksud

“Allah s.w.t melaknat orang yang


memberi rasuah dan menerima
rasuah serta orang yang
memberikan jalan terhadap kedua-
duanya”

(Hadis Riwayat : Ahmad)


PANDANGAN
ISLAM MENGENAI
RASUAH
• Allah juga telah berfirman
dalam Al-Quran yang
bermaksud :

“Dan janganlah kamu memakan


harta sesama kamu dengan jalan
yang batil. Lalu kamu membawa
urusan harta itu kepada hakim
dengan maksud supaya kamu
dapat memakan harta setengah
kau dengan jalan dosa, padahal
kamu mengetahuinya”

(Surah al-Baqarah, ayat 188))


Rujukan

Nur Dalila Zamri. (2013). Rasuah. Diakses pada 28 Februari 2019 di


URLhttps://www.slideshare.net/nurdalilazamri/rasuah-27373340

Yusuf Darismah. (2014). Jizyah, Ghanimah dan Fa’i. Diakses pada 28 Februari 2019
di URL https://www.slideshare.net/yusufelbugizy/jizyah-ghanimah-dan-
fai
Secara keseluruhannya, baitulmal dalam Islam terdiri daripada :
1. Jizyah
2. Al-Usyur
3. Al-Ghanimah

Pada masa kini, isu yang hangat diperkatakan dalam sisitem


ekonomi di negara kita ialah RASUAH. Oleh sebab itu, sebagai mukmin yang
cintakan keharmonian hidup di atas landasan syariat Islam, maka marilah
kita berganding bahu membendung gejala rasuah daripada terus merebak
di kalangan umat Islam kerana kita bertanggungjawab membasmi penyakit
sosial yang amat dikutuk Allah SWT.