Anda di halaman 1dari 26

PENULISAN ARTIKEL JURNAL

MOHD YUSRI IBRAHIM


yusri@umt.edu.my
facebook.com/mohdyusri.ibrahim.961
wasap.my/+60199313062
BAHAGIAN 1
PENGENALAN
KATEGORI JURNAL
• Manifestasi akademik – terbitan universiti,
pertubuhan, persatuan, badan profesional
• Manifestasi bisnes – terbitan syarikat
perniagaan, sebahagiannya dilabel sebagai
predators oleh Bell
• Bogus – jurnal palsu
WASIT
• Jurnal berwasit – artikel disemak oleh penilai
bebas dalam bidang kepakaran
• Jurnal tidak berwasit – tidak melalui proses
semakan oleh peer dalam bidang kepakaran
JURNAL BERINDEKS KPM
• WoS – jcr.incites.thomsonreuters.com
• SCOPUS – scopus.com
• ERA –
lamp.infosys.deakin.edu.au/era/?page=jname
sel15(era)
GOOGLE SCHOLAR
• Tidak diiktiraf sebagai berindeks oleh KPM
• Sangat berguna untuk visibiliti dalam dunia
akademik
MyCITE
• Malaysia Citation Index
• Belum diiktiraf sebagai berindeks oleh KPM
• Dengar cerita dalam proses
IMPACT FACTOR - IF
• Kekuatan sesebuah jurnal
• Dikira berdasarkan kekerapan artikel
diterbitkan per berapa kali di’cited’ dalam
tempoh 3 tahun
QUARTILE
• Ranking jurnal dalam sesuatu bidang
mengikut IF
• Q1 - >76%
• Q2 – 51 – 75%
• Q3 – 26 -50%
• Q4 - <25%
H-INDEX
• Kekuatan seseorang penulis
• Dikira berdasarkan kekerapan artikel dicited
BAYARAN
• Open access – penulis
• Bukan open access – pembaca
• Sangat sedikit open access penulis tak perlu
bayar, kadang2 kena proof reading services by
publisher
NAMA PENULIS
• Sebaiknya 2 perkataan
• Boleh juga 3 perkataan
• >3 perkataan ada masalah sikit
• Tak perlu letak bin, binti, a/l, a/p dll
• Tak perlu letak @
BAHAGIAN 2
ARTIKEL PENYELIDIKAN
KANDUNGAN
• Abstrak/Abstract
• Pengenalan/Introduction
• Latar Belakang/Background
• Kaedah/Method
• Dapatan/Results
• Perbincangan & Cadangan/Discussion &
Suggestion
ABSTRAK
• Maklumat umum dan kepentingan topik yang
dikaji
• Isu dan permasalahan kajian
• Tujuan kajian
• Kaedah – reka bentuk, responden, instrumen,
analisis
• Dapatan
• Implikasi dan cadangan
PENGENALAN
• Latar belakang kepada topik yang dikaji serta
kepentingannya
• Isu dan permasalahan yang memerlukan
kajian ini dilaksanakan
• Tujuan dan objektif kajian
(merangkumi 3 sub topik tesis)
LATAR BELAKANG
• Apa yang telah dikaji oleh penyelidik2
sebelum tentang topik ini
• Apa beza kajian ini berbanding kajian2 lepas
(sorotan literatur tesis)
KAEDAH/METHOD
• Reka Bentuk/Design
• Responden/ Participants
• Pengukuran/Measures
• Analisis/Analysis
DAPATAN
• Dapatan awal/preliminary results (kuantitatif)
• Dapatan mengikut
objektif/persoalan/hipotesis?
• Termasuk interpretasi
PERBINCANGAN
• Implikasi dapatan terhadap amalan/sistem
(kajian gunaan)
• Implikasi kajian terhadap teoritikal (Kajian
asas)
CADANGAN
• Senaraikan cadangan2 untuk penambahbaikan
sistem/amalan berdasarkan dapatan kajian
(hubungkan dengan sub topik kesignifikan
kajian dalam tesis)
• Pastikan cadangan adalah praktikal – boleh
diambil tindakan, siapa, bila/timeframe,
bagaimana, sumber kewangan, pemantauan
• Cadangan kajian lanjut
BAHAGIAN 3
KERTAS KONSEP
KANDUNGAN
• Abstrak
• Pengenalan
• Latar Belakang (bebas buat pecahan sub topik)
• Rumusan dan Cadangan
BAHAGIAN 4
PEMILIHAN JURNAL
UNTUK CEPAT
• Jurnal yang open access
• Jurnal yang bilangan terbitan dalam 1 tahun
kerap
JURNAL2 BERPOTENSI