Anda di halaman 1dari 1

4.

2 GURU SEBAGAI PENGAWAL


TUMS :
4.2.1 Mengelola isi pelajaran dan
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG peruntukan masa serta memberi 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING
peluang kepada penyertaan aktif murid
dengan menepati OPEM, ikut TUMS :
keupayaan murid dan berterusan 4.3.1 Memberi tunjuk ajar dalam
TUMS : dalam PdPc menguasai isi pelajaran dan kemahiran,
4.1.1 Menyediakan RPH, mementukan 4.2.2 Mengawasi komunikasi memandu murid membuat keputusan
kaedah pentaksiran dan menyediakan dan perlakuan murid, menyusun atur dan menyelesaikan masalah dan
sumber pendidikan mengikut kedudukan murid dan mewujudkan menggunakan sumber pendidikan serta
keupayaan murtid, peruntukan masa suasana pembelajaran Yang menggabung jalin isi pelajaran dengan
dan arahan yang berkuatkuasa menyeronokkan kemahiran/mata pelajaran yang lain
mengikut keperluan dan keupayaan
murid dengan betul, tepat, secara
berhemah dan bersungguh-sungguh

SKPMg2 STANDARD 4
Pembelajaran &
Pemudahcaraan
4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG 4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

TUMS :
4.4.1 Merangsang murid berkomunikasi TUMS :
dan berkolaboratif, mengemukakan 4.5 GURU SEBAGAI PENILAI 4.6.1 Memberi respons, berkomunikasi
soalan yang mnejurus kearah pemikiran dan melaksanakan aktiviti secara
kritis dan kreatif dan membuat TUMS : kolaboratif, berpemikiran kritis dan kreatif,
keputusan atau menyelesaikan 4.5.1 Menngunakan pelbagai kaedah mengemukakan soalan, menyelesaikan
masalah, mewujudkan peluang untuk pentaksiran, menjalankan aktiviti masalah dan mengaitkan isi pelajaran
murid memimpin dan mengemukakan pemulihan dan pengayaan, memberi dengan kehidupan berdasarkan OPEM,
soalan berkaitan isi pelajaran tugasan, membuat refleksi serta secara aktif, yakin dan berhemah
4.4.2 Memberi pujian, galakan, menyemak hasil kerja murid
penghargaan dan keyakinan serta berdasarkan OPEM, mengikut ketetapan
prihatin terhadap keperluan murid pelaksanaan pentaksiran yang
berkautkuasa secara menyeluruh dan
berterusan