URUSAN PENEMPATAN DAN PENGURUSAN ANGGOTA DALAM JAWATAN KUMPULAN (POOL) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

TAKRIFAN JAWATAN KUMPULAN Jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan anggota berkenaan sementara menunggu penempatan yang sesuai.

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN BIL.10 TAHUN 1998 ▪ Penempatan Dan Pengurusan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Dan Bukan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Yang Mengalami Masalah Sakit Yang Berpanjangan Melebihi 6 Bulan, Sakit Tibi, Kusta Atau Barah Serta Sakit Yang Setaraf, Sakit Mental Dan Cuti Tanpa Gaji Melebihi Tempoh Setahun Ke Dalam Jawatan Kumpulan Kementerian Pendidikan. kuatkuasa mulai 02 November 1998

TUJUAN SPP KPM BIL.10/1998 memaklumkan pengwujudan kumpulan kepada Ketua Jabatan. jawatan

menjelaskan kriteria-kriteria anggota yang layak ditempatkan ke jawatan kumpulan. menjelaskan peranan dan tindakan Ketua Jabatan dalam urusan penempatan dan pengurusan anggota dalam jawatan kumpulan.

LATAR BELAKANG PENGWUJUDAN JAWATAN KUMPULAN Mengelakkan masalah kekosongan jawatan. melicinkan proses pembelajaran. pengajaran dan

membantu sekolah/jabatan masalah berkaitan.

menangani

CARA PENEMPATAN KE JAWATAN KUMPULAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA tidak secara automatik dipertimbangkan oleh KPM (BSM) mengikut merit. terdapat kekosongan jawatan bersesuaian. jawatan-jawatan kumpulan dari semasa ke semasa akan dikaji mengikut keperluan.

KRITERIA-KRITERIA YANG MELAYAKKAN ANGGOTA DITEMPATKAN KE JAWATAN KUMPULAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.

MASALAH SAKIT BERPANJANGAN -- sakit yang berpanjangan yang melebihi 6 bulan dan sukar sembuh --disahkan oleh pegawai Perubatan Kerajaan mendapat sijil sakit yang berterusan dijangka melebihi 180 hari atau lebih yang

Samb

2. MASALAH SAKIT TIBI, KUSTA ATAU BARAH DAN JENIS PENYAKIT YANG SETARAF DENGAN SAKIT TIBI, KUSTA ATAU BARAH * disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan * disahkan oleh Lembaga Perubatan bagi jenis penyakit yang setaraf dengan sakit tibi, kusta atau barah

Samb

3.

MASALAH SAKIT JIWA (SAKIT MENTAL) - disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan Kehadiran menimbulkan masalah

4.

BERCUTI TANPA GAJI bercuti tanpa gaji kerana mengikut pasangan di bawah PP Bil.14 Tahun 2005 tempoh selama setahun atau lebih

TATACARA MENEMPATKAN ANGGOTA YANG MENGHADAPI MASALAH SAKIT BERPANJANGAN, SAKIT TIBI, KUSTA, BARAH, ATAU SAKIT SETARAF KE JAWATAN KUMPULAN Peranan Pengetua/Guru Besar/Ketua Jabatan:◦ ◦ ◦ ◦ mengenal pasti anggota yang layak dapatkan pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan dapatkan perakuan Lembaga Perubatan bagi jenis penyakit yang setaraf dengan sakit tibi, kusta atau barah. sediakan laporan menggunakan format lampiran 1 SPP KPM Bil. 10/1998 dan kemukakan ke Unit Perkhidmatan Jabatan.

samb

Peranan Unit Perkhidmatan Jabatan:semak laporan yang diterima ambil tindakan menubuhkan Lembaga Perubatan jika memenuhi syarat di bawah peraturan 19 Perintah Am Bab F. memperakukan anggota ditempatkan ke jawatan kumpulan ke BSM dengan disertakan dokumen berikut: * * * laporan Pengetua/Guru Besar/Ketua Jabatan salinan pengesahan oleh PPK/Lembaga Perubatan salinan kenyataan perkhidmatan, kenyataan cuti dan sijil-sijil sakit.

TATACARA MENEMPATKAN ANGGOTA YANG MENGHADAPI MASALAH SAKIT JIWA (SAKIT MENTAL) KE JAWATAN KUMPULAN Peranan Pengetua/Guru Besar/Ketua Jabatan mengenal pasti anggota yang layak Dapatkan pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan sediakan laporan menggunakan format Lampiran 1 SPP KPM Bil. 10/1998 dan lain-lain bentuk format yang bersesuaian kemukakan laporan kepada Jawatan Kuasa Pengendalian Anggota Bermasalah Sakit Jiwa (Sakit Mental) jabatan menangani anggota mengikut peraturan di bawah SPP Bil. 6 Tahun1991 dan Surat Siaran bertarikh 11 Januari 1994

-

Samb.

Peranan Jawatankuasa Pengendalian Anggota Bermasalah Sakit Jiwa (Sakit Mental) Jabatan keahlian dan peranan dinyatakan di bawah SPPKPM Bil.2 Tahun 1993.

-

mengkaji laporan Pengetua/Guru Besar/Ketua Jabatan mengklasifikasikan peringkat masalah mencadangkan tindakan yang harus diperakukan menyediakan perkhidmatan kaunseling untuk

-

Samb.

- memperakukan anggota ditempatkan ke jawatan kumpulan ke BSM melalui Unit Perkhidmatan Jabatan dengan disertakan dokumen berikut: * * * * laporan Pengetua/Guru Besar/Ketua Jabatan salinan pengesahan PPK salinan kenyataan perkhidmatan salinan kenyataan cuti dan sijil-sijil sakit

TATACARA MENEMPATKAN ANGGOTA YANG BERCUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN KE JAWATAN KUMPULAN Ketua Jabatan mengemukakan permohonan ke BSM peraturan sedia ada mengenai perakuan permohonan cuti tanpa gaji, proses kelulusan dan penempatan semula anggota setelah tamat cuti tanpa gaji masih terus dilaksanakan

URUSAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN ANGGOTA DALAM JAWATAN KUMPULAN 1 Urusan Pertukaran BSM mengeluarkan surat pemberitahuan pertukaran masuk ke jawatan kumpulan. Ketua Jabatan kemukakan perakuan anggota boleh dikeluarkan dari jawatan kumpulan – sertakan laporan doktor. secara fizikal anggota masih berada di penempatan asal kecuali yang diarahkan. urusan pentadbiran dan perkhidmatan anggota masih di bawah tanggungjawab Ketua Jabatan asal.

-

2

Urusan Pembayaran Gaji - menggunakan peruntukan kewangan jawatan kumpulan BSM. - Ketua Jabatan perlu memohon peruntukan daripada BSM. - Ketua Jabatan boleh menentukan cara pembayaran gaji samada melalui sistem berkomputer (sistem pay roll) atau manual (baucer berasingan). - sekiranya sering tidak hadir bertugas tanpa sebarang cuti, bayaran gaji boleh dibayar secara manual.

Samb.

- tidak layak dibayar gaji jika tidak hadir bertugas tanpa sebarang cuti. - lapor kepada Pusat Pembayaran Gaji (PTJ) untuk kutipan balik gaji/henti bayaran gaji. - sediakan rekod kehadiran bertugas harian. - layak diberi kenaikan gaji tahunan.

3

Buku Rekod Perkhidmatan disimpan dan diselenggara oleh jabatan di mana anggota bertugas. diselenggara dengan teratur dan dikemaskinikan selaras dengan peraturan dan arahan pentadbiran sedia ada seperti: pemberitahuan pertukaran perubahan gaji atau perubahan imbuhan tetap atau elaun kelulusan cuti-cuti atas sebab perubatan. kelulusan pengesahan dalam perkhidmatan/ pemberian taraf berpencen dan lain-lain.

4

Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) disediakan Ketua Jabatan di mana anggota bertugas. dikemukakan kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) untuk kenaikan gaji tahunan. laporan hendaklah anggota. berpatutan dengan masalah

-

kemukakan salinan keputusan kenaikan gaji tahunan kepada BSM.

5

Penyediaan Senarai Tugas Diberi tugas bersesuaian jika tidak boleh mengajar boleh diberi tugas-tugas ringan seperti:bertugas dipusat sumber/perpustakaan mengurus papan kenyataan membantu pihak sekolah menyelia kerosakan bangunan dan perabut sekolah. menggantikan guru yang tidak hadir. membantu kerja-kerja pejabat mengumpul mingguan. maklumat kehadiran murid harian dan

Membantu Pengetua/Guru Besar bagi tugas-tugas lain yang difikirkan sesuai.

6

Urusan Cuti Atas Sebab Perubatan tertakluk dengan peraturan-peraturan sedia ada yang berkuatkuasa. (Perintah Am Bab C, pekeliling perkhidmatan/surat pekeliling perkhidmatan). boleh diberi dengan syarat anggota kemukakan sijil sakit. kelulusan cuti-cuti atas sebab perubatan mematuhi peraturan yang ditetapkan perlu

-

cuti-cuti atas perubatan termasuk cuti sakit, suti sakit lanjutan, cuti tibi, kusta atau barah dan yang setaraf, cuti bersalin dan cuti kecederaan.

Kelayakan Cuti Sakit/Cuti Sakit Lanjutan Dalam Satu Tahun Kalendar Cuti Sakit / Cuti Rehat cuti sakit – bergaji penuh cuti sakit – bergaji penuh cuti rehat yang berkelayakan cuti tambahan (guru yang mengajar) Tempoh 90 hari 90 hari Peringkat Melulus Ketua Jabatan KSU

ikut kelayakan Ketua Jabatan 25 hari Ketua Jabatan KSU – perakuan Perubatan dengan Lembaga

cuti sakit lanjutan – cuti separuh 90 hari gaji iaitu ½ ( gaji pokok, ITKA dan ITP) cuti sakit lanjutan – cuti tanpa gaji dan diberi elaun bantuan bersamaan separuh gaji (gaji pokok sahaja) Tidak melebihi hari

KSU - dengan 90 perakuan Lembaga Perubatan

Kelayakan Cuti Tibi, Kusta Atau Barah Dan Sakit Yang Setaraf Cuti bergaji penuh - 24 bulan (barah dan kusta) - 12 bulan (tibi)

-

Cuti selepas penuh

bergaji - cuti rehat yang berkelayakan atau cuti tambahan 25 hari - cuti separuh gaji 12 bulan

- Cuti Tambahan (separuh gaji atau tanpa gaji)

Budi bicara KSU dengan perakuan Lembaga Perubatan

7 Urusan Penubuhan Lembaga Perubatan (P.A 19 Bab F) Lembaga Perubatan perlu ditubuhkan apabila:masih tidak sihat selepas habis cuti sakit biasa tiada harapan sihat untuk bertugas cuti sakit 45 hari atau lebih setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. kesiuman otak/kesihatan fizikal diragui tercedera masa bertugas sakit tibi, kusta atau barah perlu mendapatkan rawatan keluar Negara

Samb.

permohonan untuk menubuhkan Lembaga Perubatan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah kesihatan Negeri atau Pengarah Hospital Kuala Lumpur atau Pengarah Hospital Universiti .

8 8.Urusan Membersarakan Anggota Atas Sebab 8 Kesihatan (seksyen 10(5)(a) Akta Pencen 1980 (Akta 227) . - prosedur persaraan mengikut PP Bil 10 tahun 1995 - sekiranya Laporan Lembaga Perubatan (Lampiran B PP Bil.10/1995) mengesahkan anggota tidak berupaya menjalankan kewajipan-kewajipan jawatannya disebabkan kelemahan akal dan tubuh yang mungkin menjadi kekal, Ketua Jabatan perlu ambil tindakan berikut:* anggota dimaklumkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan laporan Lembaga Perubatan menggunakan Lampiran C PP Bil. 10/1995.

Samb. * dihantar melalui Pos berdaftar Akuan Terima atau diserah dengan tangan serta diakui penerimaannya. * anggota diberi masa 14 hari untuk beri jawapan menggunakan Lampiran C-1 PP Bil.10/1995. * setelah Lampiran C-1 diterima atau selepas luputnya tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat Lampiran C oleh anggota, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan perakuan persaraan atas sebab kesihatan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam menggunakan borang Lampiran D PP Bil 9/1995. * Ketua Jabatan meluluskan cuti perubahan khas.

9

Persaraan Pilihan {Seksyen 12 Akta Pencen 1980 (Akta 227)} yang memenuhi syarat telah berumur 40 tahun tempoh perkhidmatan tidak kurang 10 tahun perkhidmatan ganjaran perkhidmatan dan GCR dibayar pada tarikh persaraan. pencen perkhidmatan di bayar pada umur 45 tahun anggota perempuan dan 50 tahun anggota lelaki (yang dilantik sebelum 12.4.1991).

10

Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam { perenggan 11(b)(ii)Akta Pencen 1980 (Akta 227) }

-

Atas persetujuan anggota pelaksanaan persaraan mengikut peraturan di bawah PP Bil. 23 Tahun 2007

11

Persaraan Demi Kepentingan Awam {Seksyen 10(5)(d) Akta Pencen 1980 (Akta 227)}

-

anggota ditamatkan kepentingan awam

perkhidmatan

demi

ada unsur susutan faedah persaraan Ketua Jabatan perakukan kepada Kementerian untuk dipertimbangkan sebelum diperakukan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful