Anda di halaman 1dari 17

Kaedah Penyelidikan I

KUMPULAN 4 :
KERANGKA TEORI / KONSEP/
MODEL KERANGKA KAJIAN DAN
MODEL

WAN IZZAH
NURULHAFIZA NOORAINI BINTI BINTI WAN
BINTI BARKHIA KASTURI SHAMSHUDIN
( P79166 ) ( P79051) ( P79281)
Mohamad Sattar : Yunani : “Theoria”
Kerangka teori dan kerangka konsep
Maksud: Visi, berfikir
merupakan peringkat ke-3 dalam
secara mendalam
penyelidikan
atau membuat
spekulasi.
Rangka kerja konseptual
Rangka kerja teori
mentakrifkan dan
merujuk kepada
pendekatan teori asas menganjurkan konsep-
yang dipakai untuk konsep penting dalam
menyokong kajian. kajian .
• Teori :tidak tepat, dalam
penyelidikan ia merujuk kepada
kenyataan yang membuat tuntutan
tentang fenomena. Teori boleh
Walliman berkisar dari skala besar-kompleks,
(2011) yang diteliti dan tuntutan
dibangunkan melalui penyelidikan
akademik, untuk tekaan tidak rasmi
atau gerak hati mengenai situasi
tertentu berasas.

Contoh:
Teori – kemiskinan membawa kepada kesihatan
yang kurang baik.
Konsep – kemiskinan, kesihatan yang kurang baik.
Menurut Wannbrod (1986)
•kerangka teori merujuk satu penyusunan
sistematik tentang idea-idea yang berhubung
dengan fenomena yang sedang dikaji atau
penjelasan yang sistematik tentang perkaitan
di kalangan satu himpunan pemboleh ubah
Garrison (2000)
• membezakan kerangka teori dengan model
dan konsep
• merujuk satu himpunan andaian dalam
bentuk paradigma umum yang membekalkan
beberapa unsur teori yang relevan kepada
masalah yang dikaji dan bukan perincian
keseluruhan unsur teori tersebut.
Penggunaan teori-teori dan model
kajian yang sesuai yang boleh
menjelaskan konsep abstrak kajian

Untuk menentukan persoalan


kajian yang hendak dilakukan.

Sebagai panduan dalam


menjalankan penyelidikan
Akan membentuk Menjadi panduan dalam
konsep,tema,definisi,m proses penyelidikan untuk
Membantu penyelidik odel dan teori. kenal pasti apa yang perlu
mengenal pasti topik
dilakukan. Contoh :
yang hendak dikaji
Soalan, responden,
pengumpulan data.

Untuk merapatkan
jurang di antara
Memilih aspek
maklumat yang
yang difokuskan
diketahui dan yang
tidak diketahui.

KEPENTINGAN Panduan kepada


KERANGKA pengkaji untuk
Sebagai panduan TEORI
mencari kajian- memilih
kajian lepas. responden yang
sesuai.
3.Membantu menyusun
1.Memberi kerangka
hipotesis
pemikiran bagi penelitian
4.Memberi panduan
2.Memberi panduan ke
secara tepat dan rasional
arah kerangka pemikiran
dalam mensintesis
penyelidikan.

PERANAN
KERANGKA TEORI
DALAM PENELITIAN

6.Penelitian terhadap
5.Menjelaskan makna
permasalahan secara
data & fakta
logik
Prosedur Penyusunan Kerangka Teori

Melakukaan kajian keperpustakaan

Melakukan sintesis dan modifikasi


antara satu teori dengan teori yang lain

Menyusun sendiri kerangka


pemikiran secara logik dan rasional
• Konsep yang di pakai • merujuk satu struktur tentang
sebagai landasan berfikir justifikasi hujah rasional atau
dalam kegiatan ilmu. alasan sebab konsep-konsep
tersebut dipilih untuk kajian
atau tafsiran dan sebarang
hubungan yang diharapkan
dalam kalangan mereka adalah
Nur Salam sesuai dan berguna.
Menjelaskan masalah yang
(2008 ) sedang dikaji
Eisan Hart
(1991 )
• Fenomena tertentu, selalunya agak
abstrak, seperti pengasingan,
sosialisme, keseimbangan, masyarakat,
tetapi juga boleh menjadi agak
konkrit, seperti haiwan, bandar dan
pendapatan.
Walliman
( 2011 )
Penting bagi penyelidik yang
menggunakan kaedah kualitatif.
Jadi wujud proses pengumpulan
data dan seterusnya
menganalisis data tersebut
secara generalisasi.

Sebagai panduan Mengetahui


arah kepada gambaran
penyelidikan penyelidikan secara
keseluruhan

Sebagai justifikasi
kepada penelitian/
penyelidikan
Perbezaan antara kerangka teori
dan kerangka konsep

Dijelaskan Oleh
Kerangka Kerangka
Konsep Teori
MENDEFINISI MENGHURAI
• Budaya •Struktur
•Keusahawanan •Pilihan Rasional

Rajah Hubungan Teori dan Konsep


Merujuk teori yang
dinyatakan dalam
bentuk yang
kurang abstrak
dan Model membantu
menggambarkan menjelaskan dan
Gambaran simbolik
saling hubungan memfokus pada
tentang satu
berstruktur dalam isu-isu penting
fenomena
konsep-konsep tentang fenomena
penting.Model yang dikaji
dipaparkan dalam
bentuk
visual,grafik dan
berajah.
Rajah 1 :Contoh Teori Kognitif
Sosial Bandura
Pengetahuan Tingkah laku ibu
Pekerjaan semasa
penyusuan bayi
Kesihatan

Penggunaan
pembolehubah bersandar

Sikap, kepercayaan,
keyakinan, nilai-
nilai, sikap dan
panduan Penggunaan pembolehubah
jururawat/doktor tidak bersandar
SWASTA

Teori X Teori Y

Kelas Bangsa:
Sosial: •Melayu
Jantina: Personal:
•Tinggi •Cina
•Lelaki • Keluarga
•Sederhana •India
•Perempuan • Rakan
•Rendah •Bajau
•Iban

AWAM
Contoh kerangka konsep
Pemilihan kerjayaHolland
Input:
i) Manusia/tenaga
ii) Dana
iii) Fasiliti

Penilaian
Proses:
Perlaksanaan
i) Perancangan
Program Makanan ii) Perlaksanaan
seimbang
Output:
i) Menepati sasaran
ii) Cakupan program
Pembolehubah yang diteliti tercapai
 Garrison, R. (2000). Theoretical challenges for distance education in the
21st Century: Ashift from structural to transactional
issues. International Review of Research in Open and
Distance Learning, 1(1), June, 1-17
 Louis Cohen, Lawrence Manion,and Keith Morrison.Research Methods in
Education (6th edition).2007.Routledge: New York.page 27
 Mohamad Sattar Bin Rasul.Research in Education .pdf
 Nicholas Walliman.2011.Research Methods:The Basics. Routledge:New York
 Nik Azis, N. P. (2003) . Penggunaan teori dan kerangka teori dalam
penyelidikan pendidikan matematik .Kuala Lumpur: Penerbit Universiti
Malaya
 Nursalam.2008.Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu
keperawatan Edisi ke-2.Salemba Medika:Jakarta
 Sulaiman Masri. 2003.Kaedah Penyelidikan dan panduan Penulisan (esei,
proposal,tesis). Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd : Kuala
Lumpur
 Zaenal Abidin.Dasar penulisan karya ilmiah (edisi ke-4).

Anda mungkin juga menyukai