Anda di halaman 1dari 15

KONSEP PROGRAM

TRANSFORMASI SEKOLAH 2025


(TS25)

Kerangka TS 25
Konsep Program Transformasi Sekolah 2025
adalah satu usaha ke arah melahirkan modal
insan unggul melalui:

• Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan


• Penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna
• Kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan
• Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
• Komitmen komuniti yang padu.
KERANGKA TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)

PGB SEBAGAI :
GURU SEBAGAI : PENERAJU
PERANCANG PEMBIMBING
PENGAWAL PENDORONG
PEMBIMBING PENGURUS ORGANISASI
PENDORONG PENGURUS INSTRUKSIONAL
PENILAI
MURID SEBAGAI
PEMBELAJAR AKTIF

 AKTIFKAN SARANA SEKOLAH DAN


SARANA IBU BAPA
PIBG, Kumpulan Sokongan Ibu bapa
(KSIB), Biro Maklumat
 SOKONGAN MORAL, KEWANGAN,
KEPAKARAN
Hasrat PPPM 2025
KEMENJADIAN MURID SEKOLAH BERKUALITI

Pencapaian prestasi Pencapaian sahsiah terpuji Pencapaian prestasi Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan
akademik yang tinggi oleh oleh semua murid. kokurikulum yang tinggi sekolah yang cemerlang
semua murid oleh semua murid.

• Pentaksiran Sekolah • Sikap dan Perlakuan • Ujian Aptitud, • Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2
Tahun 6 Positif Murid Psikometrik • Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) oleh
• Ujian Penilaian Sekolah (Pembangunan • Pentaksiran Aktiviti Guru
Rendah (UPSR) Kemahiran Insaniah - Jasmani Sukan dan • Penilaian Pusat Sumber Sekolah
• Pentaksiran Sekolah soft skill) Kokurikulum, PAJSK • Prestasi Kewangan
Tingkatan 3 • Salah Laku Disiplin • Pentaksiran Standard • Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin
• Pentaksiran Pusat • Kehadiran Ke Sekolah Kecergasan Fizikal / Dapur Asrama
Tingkatan 3 (PT3) • Ujian PAFA Kebangsaan, SEGAK • Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas
• Sijil Pelajaran Malaysia • Pencapaian Sukan dan • Penarafan Prestasi Sekolah Selamat
(SPM) – Tingkatan 5 Permainan • Kepuasan Pelanggan
• Literasi dan Numerasi • Pencapaian Ko- • Penglibatan Ibu Bapa
• Kemahiran Dwibahasa Akademik • Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan)
• Pencapaian Badan • Sarana Sekolah
Beruniform • Sarana Ibu Bapa
• Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap
Iklim Sekolah (Teachers, Students, Parents Voice)
• dll.

Sumber: Abdul Razak Alias, IAB Cawangan Genting Highlands


http://srikemuningindah.blogspot.my/
STANDARD 1:
KEPIMPINAN

Indikator Pemimpin Berkesan

ASPEK 1.1: ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI
PGB SEBAGAI PENERAJU PEMBIMBING PENDORONG

1.1.1 PGB menetapkan 1.1.5 PGB menerajui aktiviti 1.2.1 PGB memberi 1.3.1 PGB mendorong
hala tuju sekolah secara instruksional dalam bimbingan kepada guru dan warga sekolah dengan
terancang. pelaksanaan pencerapan AKP secara profesional dan menjadi suri teladan secara
PdP secara profesional terancang. profesional dan terancang.
1.1.2 PGB mengetuai dan terancang.
penyediaan Rancangan 1.2.2 PGB memberi 1.3.2 PGB menggalakkan
Pemajuan Sekolah secara 1.1.6 PGB menerajui aktiviti bimbingan kepada barisan warga sekolah memberi
terancang dan sistematik. instruksional dalam pemimpin yang diturun input berkaitan pemajuan
pelaksanaan pemantauan kuasa secara profesional sekolah secara profesional
1.1.3 PGB mengetuai kemajuan dan pencapaian dan terancang. dan terancang.
pemantauan pengoperasian murid secara sistematik dan
sekolah secara terancang terancang. 1.3.3 PGB menggerakkan
dan sistematik. warga sekolah dalam
1.1.7 PGB menangani Melaksanakan
1.1.4 PGB menerajui aktiviti masalah pengoperasian tanggungjawab secara
instruksional dalam sekolah secara profesional terancang.
pelaksanaan PdP secara dan terancang.
profesional dan terancang.
Sumber: Adaptasi dari SKPMg2.
STANDARD 2:
PENGURUSAN
Indikator Pemimpin berkesan ORGANISASI

ASPEK 2.1: PENGURUSAN ASPEK 2.2: ASPEK 2.3: PENGURUSAN ASPEK 2.4: PENGURUSAN
SUMBER MANUSIA PENGURUSAN ASET KEWANGAN SUMBER PENDIDIKAN

2.1.1 Sumber manusia 2.2.1 Aset alih dan aset tak 2.3.1 Kewangan diurus 2.4.1 Sumber pendidikan
diurus secara sistematik alih diurus secara sistematik secara sistematik dan diurus secara sistematik
dan terancang. dan terancang. terancang. dan terancang.

2.1.2 Pembangunan
sumber manusia diurus
secara terancang.

ASPEK 2.5: ASPEK 2.6: PENGURUSAN ASPEK 2.7:


IKLIM PERPADUAN PEMUAFAKATAN
STRATEGIK

2.5.1 Persekitaran fizikal 2.6.1 Pemahaman dan 2.7.1 Permuafakatan


diselenggara secara penerimaan terhadap strategik diusahakan secara
sistematik dan terancang. kepelbagaian masyarakat profesional dan terancang.
Malaysia diurus secara
2.5.2 Suasana yang selesa terancang.
dan harmoni diwujud dan
dikekalkan secara Sumber: Adaptasi dari SKPMg2.
sistematik dan terancang.
STANDARD 3:
PENGURUSAN KURIKULUM,
KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
Indikator Pemimpin berkesan

ASPEK 3.1: PENGURUSAN ASPEK 3.2: PENGURUSAN ASPEK 3.3: PENGURUSAN


KURIKULUM KOKURIKULUM HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN ASPEK 3.2.1: KETETAPAN ASPEK 3.2.5: ASPEK 3.3.1: KETETAPAN
PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENGURUSAN PROGRAM PELAKSANAAN HAL
KURIKULUM KOKURIKULUM KECEMERLANGAN EHWAL MURID
KOKURIKULUM
ASPEK 3.1.2: ASPEK 3.2.2: ASPEK 3.3.2:
PENGURUSAN MATA PENGURUSAN ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN DISIPLIN
PELAJARAN KELAB/PERSATUAN PENGURUSAN SUKAN MURID
UNTUK SEMUA
ASPEK 3.1.3: ASPEK 3.2.3: ASPEK 3.3.3:
PENGURUSAN MASA PENGURUSAN BADAN ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN
INSTRUKSIONAL BERUNIFORM PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
PENTAKSIRAN SEKOLAH
ASPEK 3.1.4: ASPEK 3.2.4: ASPEK 3.3.4:
PENGURUSAN PENILAIAN PENGURUSAN PENGURUSAN
MURID SUKAN/PERMAINAN KESIHATAN MURID

ASPEK 3.3.6: ASPEK 3.3.5:


PENGURUSAN PENGURUSAN BANTUAN
PERKHIDMATAN B & K PELAJARAN MURID

Sumber: Adaptasi dari SKPMg2.


STANDARD 4:
PEMBELAJARAN DAN
Indikator Guru Berkualiti PEMUDAHAN CARA

ASPEK 4.1: GURU ASPEK 4.2: GURU ASPEK 4.3: GURU ASPEK 4.4: GURU
SEBAGAI PERANCANG SEBAGAI PENGAWAL SEBAGAI PEMBIMBING SEBAGAI PENDORONG

4.1.1 Guru merancang 4.2.1 Guru mengawal 4.3.1 Guru membimbing 4.4.1 Guru mendorong
pelaksanaan PdPc secara proses pembelajaran secara murid secara profesional minda murid dalam
profesional dan sistematik. profesional dan terancang. dan terancang. melaksanakan aktiviti
pembelajaran secara
4.2.2 Guru mengawal profesional dan terancang.
suasana pembelajaran
secara profesional dan 4.4.2 Guru mendorong
terancang. emosi murid dalam
melaksanakan aktiviti
pembelajaran secara
ASPEK 4.5: GURU ASPEK 4.6: MURID profesional dan terancang.
SEBAGAI PENILAI SEBAGAI PEMBELAJAR
AKTIF
4.5.1 Guru melaksanakan 4.6.1 Murid melibatkan diri
penilaian secara sistematik dalam proses pembelajaran
dan terancang.. secara berkesan.

Sumber: Adaptasi dari SKPMg2.


STANDARD 5:
KEMENJADIAN
MURID

ASPEK 5.1: ASPEK 5.2: ASPEK 5.3:


KEMENJADIAN MURID KEMENJADIAN MURID KEMENJADIAN SAHSIAH
DALAM AKADEMIK DALAM KOKURIKULUM MURID

Pencapaian Matlamat Gred Purata Sekolah. Kehadiran: Keterlibatan


Tahunan Individu dalam Salah Laku Disiplin;
(Bekerperluan Khas); GPS; Amalan Perlakuan Positif
Lulus.

Sumber: Adaptasi dari SKPMg2.


SOKONGAN PIBG DAN
KOMUNITI
SARANA SEKOLAH SARANA IBU BAPA
 Iklim Sekolah  Penglibatan Ibu bapa/ Penjaga dengan
 Komunikasi Berkesan penjaga dengan pembelajaran murid di
 Sokongan terhadap Kejayaan Murid rumah
 Tanggungjawab Bersama  Aktifkan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa
 Keputusan Bersama (KSIB) dan Biro Maklumat
 Kerjasama dengan Komuniti  Fokus:
a. Penyediaan suasana pembelajaran di
KOMUNITI / SWASTA/ NGO rumah
b. Interaksi sosial dengan anak
 Kewangan c. Komunikasi dengan anak
 Kepakaran d. Sokongan terhadap kecemerlangan anak
 Moral
PELAPORAN PROFIL MURID

Pelaporan pentaksiran yang


memperihalkan perkembangan
dan pencapaian murid secara
keseluruhan. Pelaporan ini
berbentuk one-page reporting
iaitu pelaporan ringkas, padat dan
jelas.
PeP
PROFIL MURID TAHUN 6
(UPSR)
PEPERIKSAAN PUSAT UPSR
BM BI
BM BI
MP (Pem (Pem MT SN MTM
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (Pen) (Pen)
) )
(PPsi)
Gred A B A A C B 6
Inventori Kecerdasan MTM: Melepasi Tahap Minimum
Pelbagai (IKeP)
PBD
KONSTRUK SKOR TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN
PPsi PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
Verbal Linguistik 30 TAHAP STANDARD
Visual Ruang 40 1 Tahu
2 Tahu dan Faham
Logik Matematik 30 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Tahu, Faham dan Boleh Buat
Muzik 40 4 dengan Beradab (nilai peribadi -
norma kehidupan)
Naturalis 70 Tahu, Faham dan Boleh Buat
5 dengan Beradab Terpuji (tertib
Kinestetik 70 boleh membantu)
KOKU Tahu, Faham dan Boleh Buat
Interpersonal 50 SEGAK 6 dengan Beradab Mithali (role
model)
Intrapersonal 90
PAJSK: SEGAK
PAJSK: KOKURIKULUM
Eksistensial 90 PERKARA GRED
GRED : 70 / 7 / B
(Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat
Kecergasan Fizikal B (Cergas) Yang Memuaskan Dalam Aktiviti Yang
Disertai.
Indeks Jisim Badan (BMI) 18.1 (Normal)
Pentaksiran
PROFIL MURID TAHUN 6
PeP
Kecenderungan LM (UPSR)
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
gambaran PEPERIKSAAN PUSAT UPSR
(PPsi)
Pencapaian Matematik BM BM BI BI
Inventori Kecerdasan MP (Pe (Pen (Pe (Pen MT SN MTM
sederhana m) ) m) )
Pelbagai (IKeP)
Gre
A B A A C B 6
KONSTRUK SKOR d
PPsi PBD MTM: Melepasi Tahap Minimum
Verbal Linguistik 30

Visual Ruang 40
TAFSIRANTP yang
UMUM baikPENGUASAAN
TAHAP selaras
Logik Matematik 30 PENTAKSIRAN BILIKMTM
Pencapaian DARJAH (PBD)
(setelah
Muzik 40 TAHAP melalui STANDARD
Perbincangan
1 Tahu Profesional)
Naturalis 70 2 Tahu dan Faham
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Kinestetik 70
SEG KOK Tahu, Faham dan Boleh Buat
Interpersonal 50 AK U 4 dengan Beradab (nilai
peribadi - norma kehidupan)
Intrapersonal
Kecenderungan
90 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Kinestatik relevan dengan 5 dengan Beradab Terpuji (tertib
Eksistensial 90 boleh membantu)
pencapaian PAJSK-KOKU Tahu, Faham dan Boleh Buat
PAJSK: SEGAK Petunjuk: 6 dengan Beradab Mithali (role
- Perkembangan & Kecenderungan murid model)
PERKARA GRED PAJSK: KOKURIKULUM
yang ideal

Kecergasan Fizikal B
- Perkembangan & Kecenderungan murid GRED : 70 / 7 / B
ini
(Cergas) (Aktif, Komited dan Menunjukkan
TK & BMI relevan dengan Minat Yang Memuaskan Dalam Aktiviti
Indeks Jisim Badan 18.1 keaktifan Yang Disertai.
(BMI) (Normal)
PROFIL MURID TINGKATAN 3 PENTAKSIRAN PUSAT PT3
PP BM BM BI BI
IKP MP
(L) (P) (L) (P)
MT SC
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
(PT3)
GRE
A A A B A B
Inventori Kecerdasan Pelbagai (IKP) D

KONSTRUK SKOR MP SEJ GEO KH PAI BAK


GRE
Verbal Linguistik 85 A A A A A
D
Visual Ruang 75 Melepasi Tahap Minimum (MTM) 11

Logik Matematik 75 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN


IMK PBD PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
Muzik 65
TAHAP STANDARD
Naturalis 60
1 Tahu
Kinestetik 70 2 Tahu dan Faham
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Interpersonal 75 Tahu, Faham dan Boleh Buat
4 dengan Beradab (nilai
Intrapersonal 85 peribadi - norma kehidupan)
Eksistensial 90 Tahu, Faham dan Boleh Buat
5 dengan Beradab Terpuji (tertib
SEGAK KOKU boleh membantu)
Tahu, Faham dan Boleh Buat
INVENTORI MINAT KERJAYA PAJSK: SEGAK 6 dengan Beradab Mithali (role
(IMK) model)

Social 27
PERKARA GRED PAJSK: KOKURIKULUM

Investigat If 21 Kecergasan Fizikal B (Cergas) GRED : 60.73 / 6.3 / B


(Aktif, Komited dan Menunjukkan
Artistik 18 Indeks Jisim Badan (BMI) 22.2 (Normal) Minat Yang Memuaskan Dalam Aktiviti
Yang Disertai.
Pentaksiran
PROFIL MURID TINGKATAN 3
PENTAKSIRAN PUSAT PT3
BM BM BI BI
PENTAKSIRAN IKP PP MP
(L) (P) (L) (P)
MT SC
PSIKOMETRIK (PT3)
GRE
A A A B A B
Inventori Kecerdasan D
Pelbagai (IKP) MP SEJ GEO KH PAI BAK
KONSTRUK SKOR GRE
A A A A A
D
Verbal 85
IMK PBD Melepasi Tahap Minimum (MTM) 11
Linguistik
TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN
Visual Ruang 75 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
TAHAP STANDARD
Logik 75
Matematik 1 Tahu
2 Tahu dan Faham
Muzik 65 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
SEGAK KOKU Tahu, Faham dan Boleh Buat
Naturalis 60 4 dengan Beradab (nilai
peribadi - norma kehidupan)
Kinestetik 70 PAJSK: SEGAK Tahu, Faham dan Boleh Buat
5 dengan Beradab Terpuji (tertib
Interpersonal 75 PERKARA GRED boleh membantu)
Kecergasan Fizikal B (Cergas) Tahu, Faham dan Boleh Buat
Intrapersonal 85 6 dengan Beradab Mithali (role
INVENTORI MINAT KERJAYA
(IMK) Indeks Jisim Badan 22.2 model)
Eksistensial 90 PAJSK: KOKURIKULUM
(BMI) (Normal)
Social 27 GRED : 60.73 / 6.3 / B
Petunjuk:
(Aktif, Komited dan Menunjukkan
Investigat 21 - Perkembangan & Kecenderungan murid
yang ideal Minat Yang Memuaskan Dalam Aktiviti
If Yang Disertai.
- Perkembangan & Kecenderungan murid
ini
Artistik 18