Anda di halaman 1dari 28

PERANAN KOMUNITI DALAM

PROGRAM PENDIDIKAN
PEMULIHAN KHAS

By Raffa Johny
• Memberi sokongan dan perlu memberi peluang pendidikan
yang sama seperti anak normal yang lain.
• Membantu kanak-kanak ini dalam perkembangan sosial
mereka

• Mempunyai rasa tanggungjawab untuk mendidik anak-


anak ini.
• Elakkan stigma pelabelan terutama kepada anak-anak
pemulihan ini dengan tidak memandang serong kepada
mereka
• Membantu meningkatkan motivasi kanak-kanak ini dengan
membuat aktiviti yang membina jati diri dan kendiri mereka
• Pihak kerajaan menjadi tunjang masyarakat dalam
menghapuskan jurang perbezaan diantara pelajar dalam
aliran perdana dan pelajar pemulihan dan berkeperluan
khas.
• Contoh: PUSAT SEHENTI yang asalnya adalah Pusat
Perkhidmatan Pendidikan Khas. Bertujuan = membantu
pembelajaran anak-anak Orang Asli dalam Program Out-
Reach

Program ini di wujudkan apabila bertitik tolaknya fenomena keciciran pembelajaran anak-
anak Orang asli akibat faktor pengangkutan dan kesedaran di kalangan mereka
• Kerjasama dari:
Badan-badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan seperti Bank
Simpanan Nasional (BSN), Jabatan Pendaftaran Negara,
Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Institut Integriti Malaysia

• NGO mengadakan program meningkatkan pengetahuan


ibu bapa dan masyarakat tentang kanak-kanak pemulihan
khas.
• Projek Rintis ISD’ (Instrumen Senarai Semak Disleksia).
• untuk mengenalpasti murid yang tercicir kemahiran 3M
(Mengeja, Membaca, Menulis).
• langkah pertama adalah murid ini di beri ujian saringan
• Antara elemen-elemen yang di uji pula adalah
mengukur tahap penguasaan literasi murid,
mengukur tahap keupayaan kognitif dan
elemen yang di ambil kira, keseluruhan ciri spesifik
disleksia.

• Penilaian di buat oleh guru Bahasa Malaysia yang sekurang-


kurangnya 6 bulan mengajar tahun 1 sebelum ujian ISD.
• Kempen Pelan Pembangunan Pendidikan Khas Open Minds
telah dilancarkan oleh Procter & Gamble 1999.
• Ianya bagi membantu lebih kurang 314,000 orang pelajar
sekolah rendah yang mengalami ‘disleksia’.
Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah
mengisytiharkan 2 April pada setiap tahun sebagai ‘Hari
Autisme’ sedunia bermula pada tahun 2008.

Jika di lihat di negara Brunei, pihak kerajaannya telah


mewujudkan ‘Pusat Perkembangan Kanak-kanak (CDC)
yang mana berfungsi untuk menguruskan kanak-kanak
autisme. CPC menyediakan penyelidikan, penilaian dan
penyelarasan rawatan.
TRENDA DALAM PROGRAM
PENDIDIKAN PEMULIHAN
KHAS
DASAR KERAJAAN
• “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran masyarakat dan negara.”
• Dasar Pendidikan Kebangsaan mula dilaksanakan di negara ini
dalam tahun 1957

• Umumnya,terdapat 3 tujuan utama yang terkandung dalam dasar pe


ndidikankebangsaan ini.

• Pertama, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untuk


mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan
negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial,
ekonomi dan politik.
• Kedua, untuk menghasilkan pelajar berdisiplin ,mematuhi dan
menghormati kedua ibu bapa mereka di mana prinsip ini sejajar
dengan dasar dan polisi pendidikan untuk mengadakan proses pdp
yang cekap dan efisien dengan keperluan untuk mengelakkan
perbelanjaan awam yang tidak tersusun.

• Yang ketiga pula, ianya untuk memastikan agar dasar ini dapat
dilaksanakan dengan berkesan khususnya dalam menentukan
perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan
bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang uta
ma
LINUS
KEMAHIRAN ASAS LITERASI
KEMAHIRAN ASAS NUMERASI
ISU BERKAITAN LINUS
SURAT SIARAN/ PEKELILING
Antara isi kandungan Surat Siaran Kementerian Pelajaran
Malaysia Bilangan 24 Tahun 2012 bertarikh 3 Julai 2012 (Guru
Pemulihan Di Bawah NKRA Pendidikan - LINUS)

1) Makmal NKRA Pendidikan telah mencadangkan supaya


dibuat penambahbaikan terhadap nisbah guru pemulihan di
sekolah-sekolah, daripada seorang guru pemulihan di setiap
sekolah kepada guru pemulihan bagi 15 orang murid yang
tidak menguasai asas literasi dan numerasi. Dalam hal ini,
Mesyuarat Jemaah Menteri pada 27 Januari 2012 telah
bersetuju supaya semua cadangan Makmal NKRA
Pendidikan dilaksanakan.
2) Murid tahap 1 yang tidak menguasai literasi dan numerasi ialah murid
yang tidak melepasi konstruk 12 bagi literasi dan numerasi.
3) Murid tahap 2 yang tidak menguasai literasi dan numerasi ialah
murid yang masih tidak boleh membaca, menulis dan mengira
berdasarkan ketetapan yang diguna pakai sebelum LINUS
dilaksanakan.
4) Penempatan guru pemulihan di semua sekolah adalah
menggunakan nisbah seorang guru pemulihan kepada 15 orang
murid yang masih tidak menguasai literasi atau numerasi termasuk
murid tahap 2 (sekiranya ada).
• 5) Sekiranya sekolah mempunyai murid yang tidak menguasai literasi
atau numerasi kurang daripada 15 orang, maka sekolah tersebut
layak menerima hanya seorang guru pemulihan sahaja

• 6) Jika sekolah mempunyai murid yang tidak menguasai literasi atau


numerasi melebihi 15 orang tetapi kurang 30 orang, maka sekolah
tersebut layak menerima hanya seorang guru pemulihan. Namun
sekiranya genap 30 orang murid, maka sekolah tersebut layak
menerima 2 orang guru pemulihan.


• 7) Semua JPN, PPD dan sekolah hendaklah memastikan bahawa
semua guru yang dilantik sebagai guru pemulihan mempunyai
opsyen pemulihan atau sekurang-kurangnya telah mengikuti latihan
untuk mengajar kelas pemulihan.

• 8) Dengan berkuatkuasanya surat siaran ini, maka surat


siaran KPM.BPKHAS.300-2/212 bertarikh 4 Ogos 2010, Peranan Guru
Pemulihan Khas Dalam Pelaksanaan Program LINUS adalah terbatal.
PERANCANGAN KURIKULUM
• Bertujuan:
Menguasai kemahiran asas dengan lebih berkesan
Lebih sistematik

Berdasarkan DSKP
BANTUAN KHAS
• Guru pemulihan boleh menggunakan peruntukkan bagi
pelaksanaan Program Pemulihan Khas daripada Bantuan
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling berdasarkan pekeliling
seperti di bawah:

“Bantuan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling”


(Pekeliling Kewangan Bil.2/91 – KP1573/17/jld.8(78)bth.11Feb.1991)

Bertujuan untuk bimbingan pendidikan bagi pendidikan yang


sesuai dengan bakat, tahap kecerdasan dan kebolehannya.
• Bantuan Geran Per Kapita (PCG)
Merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan
kepada setiap murid yang bersekolah di sekolah kerajaan
atau bantuan kerajaan

Memastikan PCG
Penyediaan BBM
Pihak pentadbiran bagi BM dan MT
untuk kelas
sekolah digunasama oleh
pemulihan khas
GPK
SOALAN TUTORIAL

Nyatakan bagaimana pihak komuniti


menyebarkan maklumat program
pemulihan terkini kepada masyarakat.