Anda di halaman 1dari 17

BIBB3083

SEMANTIK DAN
PRAGMATIK BAHASA IBAN

BANTAI ASIL KEREJA KUS:


1. NICKSON ANAK PETER
2. TRACY ANAK JALIN
3. PRISKA LEHA KEERY
1
Teori
Konsep
Penetap Deduksyen Chunto
Koheren
Reti

Ripih Isi 2
3
• Reti ti diundan dalam siti-siti penerang nya lebih
bepelasarka bukti ari pengamat

Teori Penetap Reti 4


KONSEP KOHEREN

5
1. Nitihka Kamus Dewan Edisi Keempat (2010),
koheren mega ulih dikumbai bekaul, bekait
rapat tauka ngembuan kaul (keterikatan) entara
siti ayat enggau ayat bukai dalam siti-siti
wachana ngambika mudah ditemu/dikelala.
2. Nitihka teori koheren, siti-siti penyata tauka
penerang nya betul enti ia betukuh koheren
tauka konsisten enggau penerang ti dipelaba
betul.

Konsep Koheren 6
3. Teori Koheren nyadi pugu dalam pengerembai
penemu deduktif tauka Matematik.
4. Nama penemu deduktif nya diberi laban chara
mutarka penanggul tauka penetap reti siti-siti
pekara ti nyata enda bepanggai ba peneleba tang
bepanggai ba deduksyen ti nyadi penetap tauka
bukti.

7
PENERANG SENENTANG
DEDUKSYEN

8
• Deduksyen tu runding ti engkeman enggau ukum
tauka atur logik formal (common sense)
• Nya alai, mensia pechaya penemu ti betul
ngasilka simpul ti betul sereta ulih dipechaya.
• Penteba deduksyen meseti nemban sereta betul
ngambika simpul penemu ti koheren sereta betul
ulih digapai.

Penerang senentang
Deduksyen 9
10
1. Semua utai idup enseput.
2. Mensia enseput.
3. Mensia utai idup

Ayat (1) nya penemu ti nemban sereta enda ulih


disangkal.
Penemu (3) nya koheren enggau ayat (1) enggau
(2). Nya alai, ayat (1) enggau (2) nya nyadika bukti
tauka nyadika pengamat penemu (3).

Chunto 1: 11
1. Mayau rindu makai salai.
2. Chelum rindu makai salai.
3. Chelum mayau.

Chunto 2: 12
1. Jawai indu ti imun.
2. Indu ti imun nya rindu nanam bungai.
3. Indu imun nya Jawai.

Chunto 3: 13
SIMPUL PENEMU

14
• Nya alai, koheren dalam penetap reti beguna
bendar dalam semantik.
• Kebuah pia ngambika ayat ti diasilka nya berurun
sereta bisi kait enggau ayat sebedau nya.

15
Kempson, R. M. (1991). Teori semantik (terjemahan Zaiton
Ab Rahman). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. (2009). Teori bahasa:


implikasinya terhdap pengajaran tatabahasa. Universiti
Pendidikan Sultan Idis. Tanjung Malim

Noresah binti Bahrom. (2010). Kamus dewan edisi


keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Kereban Sanding 16
17