Anda di halaman 1dari 25

PROGRAM

PENDIDIKAN
INKLUSIF DI
MALAYSIA
Nur Syahirah Abd Razak
Pelaksanaan

Proses
Halangan
pemilihan
Program
Pendidikan
Inklusif
(Malaysia)

Pendekatan Strategi
“All children learn together, whatever possible,
regardless of any difficulties or differences they may
have. Inclusive schools must recognize and respond
to the diverse needs of their students,
accommodating both different styles and rates of
learning and ensuing quality education to all through
appropriate curricula, organizational arrangements,
teaching strategies resource use and partnerships
with their communities.”

UNESCO (1994)
Dasar

Pelaksanaan
Sokongan Pendidikan Kurikulum
luaran Inklusif

Latihan
guru
HALANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Halangan
Sikap Kurikulum
Sosial

Bahasa dan Faktor


Guru
Komunikasi Sosioekonomi

Dasar Organisasi
Pembiayaan sebagai sistem
halangan pendidikan
SIKAP
■ Sikap negatif terhadap perbezaan individu
mewujudkan diskriminasi dalam sistem
pendidikan

■ Sikap negatif ?
□ Diskriminasi sosial
□ Kurang kesedaran
□ Prasangka tradisional

■ Ramai yang berpendapat bahawa tiada guna


untuk mendidik kanak-kanak bekeperluan khas
“Disabled people in
developing countries are
the poorest of the poor: if
we are serious about
tackling extreme poverty,
our development work
has to target them.”

Sir Malcolm Bruce (2014)


HALANGAN FIZIKAL
■ Kebanyakan pusat pembelajaran / sekolah tidak boleh
diakses oleh ramai pelajar secara fizikal

■ Pusat pembelajaran mempunyai bangunan yang tidak


dijaga dan diurus dengan baik serta persekitaran yang
tidak selamat dan tidak sihat untuk murid-murid

■ Sekolah tidak memiliki alatan bagi memberi respons


kepada keperluan khas

■ Contoh halangan persekitaran fizikal :


□ Pintu yang tidak boleh ditutup dengan baik
□ Lorong laluan yang terlalu kecil dan sempit
□ Tangga dan kawasan rekreasi yang tidak rata
KURIKULUM
■ Kurikulum yang digubal biasanya tidak dapat
menemui keperluan pelbagai murid yang luas

■ Kandungan kurikulum tidak memberikan


motivasi dan tidak dapat diakses oleh
segenap murid-murid di dunia

■ Kurikulum direka secara berpusat dan terlalu


rigid
GURU
□ Kebolehan dan sikap guru
□ Latihan tenaga kerja yang tidak mencukupi
□ Latihan yang diberikan pada guru tiada
kesinambungan, tidak dikoordinasikan
dengan tepat
BAHASA & KOMUNIKASI

■ Penggunaan bahasa yang tidak / kurang


difahami oleh murid-murid

■ Menyebabkan pembelajaran tidak berjalan


dengan lancar
FAKTOR
SOSIOEKONOMI
 Kekurangan dalam sistem pendidikan di
kawasan yang mempunyai penduduk
miskin / penduduk yang mempunyai
pendapatan yang rendah
 Perlu membeli buku latihan, buku kerja,
pelbagai alatan lain
 Ibu bapa memilih untuk tidak menghantar
anak ke sekolah / berhenti menghantar
anak ke sekolah lebih awal
PEMBIAYAAN
■ Kekurangan sumber ; kekurangan sekolah /
kemudahan yang mencukupi, kekurangan guru,
kakitangan yang berkelayakan, bahan
pembelajaran

■ Kekurangan dana
ORGANISASI SISTEM
PENDIDIKAN
 Fokus pengurusan adalah terhadap setiap
kakitangannya supaya mematuhi
peraturan dan bukan menjamin untuk
memberi perkhidmatan yang berkualiti
semata-mata
 Kekurangan maklumat dalam sistem
pendidikan (Jumlah pelajar yang
diinklusifkan tidak tepat)
DASAR SEBAGAI
HALANGAN
 Pembuat dasar tidak memahami / tidak
menerima konsep pendidikan inklusif –
halangan kepada pelaksanaan polisi inklusif
 Dasar terhadap kanak-kanak yang mengalami
ketidakupayaan intelektual yang teruk (severe)
dan tidak boleh diajar (uneducatable)
 Murid-murid tidak diberi peluang untuk
memasuki kelas arus perdana
STRATEGI
UNTUK
MENGATASI
HALANGAN
PENDIDIKAN
INKLUSIF
MENGUBAH SIKAP
 Mengubah fokus daripada melihat kanak-kanak
bekeperluan khas sebagai masalah kepada sistem
persekolahan yang rigid yang menjadi halangan
kepada pendidikan inklusif
 Meningkatkan kesedaran akan faedah pendidikan
inklusif kepada semua kanak-kanak
AKSES FIZIKAL &
PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN
 Penyusunan semula bilik darjah
 Penambahbaikan persekitaran fizikal
 Reka bentuk bangunan
 Kemudahan air & elektrik
 Tandas / sistem kumbahan
KURIKULUM &
PENILAIAN
 Kurikulum perlu relevan kepada kanak-kanak dan
cukup fleksibel untuk memberi respons kepada
kanak-kanak tersebut
 Guru perlu mengubah cara mengajar
o Pengajaran berfokuskan kurikulum ->
Pengajaran berfokuskan kanak-kanak
 Pentaksiran, ujian yang fleksibel dan
berorientasikan kejayaan
LATIHAN GURU &
SOKONGAN
 Latihan dari segi kurikulum & penilaian
 Latihan untuk mengubah sikap terhadap kanak-
kanak bekeperluan khas
 Sokongan dari aspek bahan bantu mengajar yang
sesuai

“Anugerah yang penuh dengan kejutan yang memberi peluang kepada guru
untuk mencipta keajaiban”
PENGLIBATAN
KOMUNITI
PENGLIBATAN
KELUARGA
 Pendidikan untuk
keluarga
 Mengurangkan
stigma negatif
tentang murid
bekeperluan khas

Anda mungkin juga menyukai