Anda di halaman 1dari 46

KHAÛO SAÙT

HÌNH AÛNH U
NAÕOBs. Leâ vaên Phöôùc
Bs. Phaïm ngoïc Hoa
Khoa chaån ñoaùn
hình aûnh
Beänh vieän Chôï raãy
ÑAÏI CÖÔNG U NAÕO

U naõo
chieám 9%
caùc u
nguyeân
phaùt
(>30 % u
naõo laø di
ÑAÏI CÖÔNG U NAÕO

Phaân loaïi
Nguoàn goác xuaát phaùt
(teá baøo ñeäm, maøng
naõo, thaàn kinh..)
Vò trí (treân-döôùi leàu;
hoá yeân, tuyeán tuøng,
goùc caàu tieåu naõo..)
TAÀN XUAÁT U NAÕO NOÄI
SOÏ

Supratentorial brain tumors, Richard J. Hicks, MD and John R.


Hesselink
LAÂM SAØNG U
NAÕO
Laâm saøng
-Caùc daáu hieäu tröïc tieáp:
co giaät, daáu hieäu thaàn
kinh khu truù…
Caùc daáu hieäu giaùn tieáp:
phuø, thoaùt vò naõo taêng
aùp löïc soï naõo
LAÂM SAØNG U
NAÕO
Laâm saøng u naõo LIEÂN Q
UAN ?
Vò trí
Kích thöôùc
Toác ñoä phaùt trieån
Ñaëc tính u (laønh, aùc)
LAÂM SAØNG U
NAÕO
Chaån ñoaùn u naõo treân
laâm saøng phaàn lôùn
khoù khaên ñaëc bieät
trong chaån ñoaùn sôùm
HÌNH AÛNH HOÏC U
NAÕO
Caùc khaûo saùt hình
aûnh hoïc
X quang qui öôùc
Chuïp maïch maùu
CT
MRI
PET
HÌNH AÛNH HOÏC U
NAÕO
Caùc khaûo saùt hình
aûnh hoïc
Hieän nay raát coù giaù
trò trong beänh lyù u
naõo (chaån ñoaùn, laäp
keá hoaïch phaãu
thuaät, theo doõi..)
HÌNH AÛNH HOÏC U
NAÕO
Nhieäm vuï khaûo saùt hình
aûnh hoïc
-Phaùt hieän baát thöôøng
-Xaùc ñònh vò trí vaø lieân
quan
-Moâ taû ñaëc tính u
PHAÙT HIEÄN U NAÕO

U NAÕO <->HIEÄU ÖÙNG CHOAÙN


CHOÅ
Toån thöông gaây ñaåy, eùp
caáu truùc bình thöôøng noäi
soï Hieäu öùng choaùn
choå

Foundamentals of diagnostic radiology-W E Brant


PHAÙT HIEÄN HIEÄU ÖÙNG CHOAÙN
CHOÅ
Tìm caùc thay
ñoåi
-Caáu truùc naõo (chaát
traéng, xaùm..)
-Ñöôøng giöõa
-Naõo thaát, beå naõo, raõnh
naõo
Glioblastoma
[baát thöôøng
ñaäm ñoä nhu
moâ naõo (-->),
eùp naõo thaát
beân (P), ñaåy
ñöôøng giöõa ()]
Di caên
töø ung
thö
phoåi
[baát
thöôøng tín
hieäu nhu
Astrocytoma[baát thöôøng tín
hieäu nhu moâ naõo, xoaù caùc raõnh
Meningioma [ñoàng ñaäm ñoä nhu moâ
naõo, baét quang maïnh, töông ñoái ñoàng
Meningioma [nhoû, baét Gd maïnh, roäng raõnh
PHAÙT HIEÄN HIEÄU ÖÙNG CHOAÙN
CHOÅ
Löu yù
-Toån thöông nhoû
-Beänh lyù khaùc
-U naõo daïng thaâm
nhieãm
PHAÂN TÍCH HÌNH AÛNH U
NAÕO
Xaùc ñònh
-Treân leàu- Döôùi leàu
-Trong truïc-Ngoaøi truïc
-Tuoåi beänh nhaân [treû em-
ngöôøi lôùn]
U NAÕO TREÂN VAØ DÖÔÙI
LEÀU

Treân
leàu

Döôùi
leàu
U NAÕO TREÂN LEÀU TREÛ
EM
Astrocytoma
Craniopharyngioma
Choroid plexus papilloma,
Colloid cyst, Ependymoma
Meningioma

Radiology review manuel/ Wolfgang Dahnert


U NAÕO DÖÔÙI LEÀU TREÛ
EM
Astrocytoma
Medulloblastoma
Choroid plexus papilloma, Ependymoma

Radiology review manuel/ Wolfgang Dahnert


U NAÕO TRONG VAØ NGOAØI
TRUÏC

Trong truïc Ngoaøi


(intra-axial) truïc (extra-
axial)
TRONG TRUÏC

Voû naõo
Vuøng ranh giôùi chaát
traéng-xaùm
Chaát traéng saâu
Chaát xaùm saâu
Trong naõo thaát (+/-)
U naõo trong
truïc
U TRONG
TRUÏC
Glioma
Medulloblastoma
Hemangioblastoma
Metastases
Lymphoma

Infra-Sufratentorial masses-James G Smirniotopoulos


NGOAØI TRUÏC

Khoang döôùi nheän


Khoang döôùi maøng
cöùng
Khoang ngoaøi
maøng cöùng
Hoäp soï
Da ñaàu
U NGOAØI
TRUÏC
Meningioma
Pituitary adenoma
Craniopharyngioma
Schwannoma
Chordoma, Dermoid,
epidermoid cyst
Germ cell tumor, Lymphoma

Infra-Sufratentorial masses-James G Smirniotopoulos


Meningioma
Phaân bieät TOÅN
THÖÔNG
Trong Ngoaøi
truïc truïc
Lieân tuïc maøng cöùng -
+
Thay ñoåi xöông - +
Ranh giôùi traéng-xaùm,
maïch maùu voû naõo gaàn xöông
xa xöông
Dòch naõo tuyû beân caïnh heïp
Meningioma
coù daøy
maøng cöùng
caïnh u (daáu
ñuoâi maøng cöùng/
Dural tail)
Schwannoma laøm roäng nheï
oáng tai trong (P)[thay ñoåi xöông]
Epidermoid cyst [ñaåy voû naõo,
1 2

1-U maøng naõo (ngoaøi truïc) 2-


Glioblastoma (trong truïc) [roäng khoaûng
chaát traéng döôùi cuoän voû naõo trong 2 vaø
Epidermoid cyst [laøm roäng khoang
dòch naõo tuyû caïnh toån thöông]
U NAÕO TREÛ EM VAØ NGÖÔØI
LÔÙN
Treû Ngöôøi
em lôùn
Astrocytoma Metastases
Medulloblastoma Hemangioblastoma
Ependymoma Astrocytoma,
Lymphoma
70 % döôùi leàu
70% treân leàu
Primer of Diagnostic imaging-Ralph Weissleder
Foundamentals of diagnostic radiology-W E Brant
PHAÂN TÍCH HÌNH AÛNH U
NAÕO (1)
-Vò trí (trong truïc-ngoaøi
truïc; treân döôùi leàu)
-Hình daùng, kích thöôùc,
soá löôïng
-Bôø cuûa toån thöông
(vuøng xa nhaát baét thuoác
töông phaûn) *
Foundamentals of diagnostic radiology-W E Brant
Di caên töø
ung thö
phoåi [ña
Glioblastoma (ranh giôùi u vaø phuø quanh u
PHAÂN TÍCH HÌNH AÛNH U
NAÕO (2)
-Ñaëc tính u naõo treân hình
aûnh hoïc (ñaäm ñoä, tín
hieäu..)
-Ñoàng nhaát hay khoâng
ñoàng nhaát
-Möùc ñoä thay ñoåi sau
duøng thuoác töông phaûn,
kieåu daïng thay ñoåi
Foundamentals of diagnostic radiology-W E Brant
Meningioma [ñoàng ñaäm ñoä
nhu moâ naõo, baét quang maïnh,
Oligodendroglioma [khoâng
PHAÂN TÍCH HÌNH AÛNH U
NAÕO (3)
-Lieân quan caáu truùc laân
caän (caùc vuøng chöùc naêng
naõo, caáu truùc quan troïng..)
-Daáu hieäu giaùn tieáp [Xem
phaàn trieäu chöùng hoïc CT]:
+Phuø naõo
+ThoaùtFoundamentals
vò naõo of diagnostic radiology-W E Brant
PHAÂN TÍCH HÌNH AÛNH U
NAÕO
LIEÂN QUAN
-Hình aûnh hoïc: ñoàng
nhaát-khoâng ñoàng nhaát,
möùc ñoä taêng quang
nhieàu-ít..
-Giaûi phaãu beänh: Grade
cao, thaáp
-Phaãu thuaät: Caét boû,
KEÁT LUAÄN
Hình aûnh hoïc (CT, MRI) coù
vai troø raát quan troïng
trong beänh lyù u naõo
(chaån ñoaùn, laäp keá
hoaïch phaãu thuaät, theo
doõi..)
XIN CAÙM