Anda di halaman 1dari 48

Keutamaan al’matsurat

Kelompok 4 :
1. Pipit Tina sari 11161040000008
2. Dea Putri Rahmadani 11161040000015
3. Risa Lusiana 11161040000016
4. Ikhsanul Amal Reformasi 11161040000019
5. Shavira Aldinah 11161040000020
6. Rizkiyah Ayu Wulandari 11161040000025
7. Cindy Januar Fitri 11161040000029
8. Tutty Alawiyah 11161040000034
9. Iman Nurpakasi 11161040000044
10. Fitriyani Nursyifa 11161040000081
al’matsurat
1 Bismillah dan Al fatihah

2 Al-Baqarah 1-5

Ayat Qursi
3 Al- Baqarah 256-257

Al-Falaq , Al-Ikhlas, dan An-nas


4

Doa-doa
5
Pengertian Al-ma’tsuraat

Al Ma’tsurat berarti doa yang berasal dari Rasulullah SAW. dengan sanad yang
shahih. Do'a al ma’tsurat dianjurkan untuk di baca setiap pagi dan sore, insha
Allah yang membacanya akan mendapatkan berbagai macam manfaat dan
suasana hati yang tenang.
Al Ma'tsurat dibagi menjadi dua yaitu al ma'tsurat sugrah dan al ma'tusrat kubra.
Al- Ma'tsurat kecil yang bacannya lebih sedikit sedangkan al ma'tsurat kubra
artinya al ma'tsurat besar yang bacaannya lebih banyak dari al ma'tsurat sugra.
Berikut keutamaan dan manfaat membaca doa al ma’tsurat:
Al-Fatihah
ِِ ‫ َٰم ِل ِكِ ي ۡو ِِم ٱلد‬٣ ‫يم‬
ِ‫ إِيَاكِ نعۡ بِد‬٤ ‫ِين‬ ِِ ‫ٱلر ِح‬
َ ‫ن‬ َ ٢ ِ‫ب ۡٱل َٰعل ِمين‬
ِِ ‫ٱلر ۡح َٰم‬ َِِ ِ ِ‫ ۡٱلح ۡمد‬١ ‫يم‬
ِِ ‫ّلل ر‬ ِِ ‫ٱلر ِح‬
َ ‫ن‬ ِِ ‫ٱلر ۡح َٰم‬ َِِ ‫بِ ۡس ِِم‬
َ ‫ٱّلل‬
‫ب عل ۡي ِه ِۡم وِلِ ٱل‬ِِ ‫ص َٰرطِ ٱلَذِينِ أ ۡنع ۡمتِ عل ۡي ِه ِۡم غِ ۡي ِِر ۡٱلم ۡغضو‬
ِ ٦ ِ‫ٱلص َٰرطِ ۡٱلم ۡست ِقيم‬
ِ ‫ٱهدِنا‬ ۡ ٥ ِ‫و ِإيَاكِ ن ۡست ِعين‬
٧ ِ‫ضا ٓ ِلين‬
َ
Artinya :
1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
4. Yang menguasai di Hari Pembalasan
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus
7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimur
kai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat
Keutamaan Al-Fatihah

Dari Ubay bin Kaab R.A, Sesungguhnya Rasulullah SAW


bersabda : “ Demi dzat yang jiwaku berada digenggamannya
; tidak di turunkan satu surat di taurat, injil, zabur, maupun
Al-Quran yang menandingi surat ini (Al-Fatihah). Ia adalah
tujuh ayat yang berulang dan AL-quran yang agung di
berikan ke padaku (H.R Tirmidzi, Hadist Shahih)
Al – Baqarah 1-5
Keutamaan Al- Baqarah

“Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat dari surat Al-Baqarah pada


permulaan siang, maka ia tidak akan didekati oleh setan sampai sore
hari. Dan jika membacanya pada sore hari, maka ia tidak akan didekati
oleh setan sampai pagi, dan ia tidak akan melihat sesuatu yang dibenci
padakeluarga dan hartanya.” (HR. Ad Darimi dan Al Baihaqi dari Ibnu
Mas’ud)
“Barangsiapa membaca sepuluh ayat; empat ayat dari awal surat
Al-Baqarah, ayat kursi dan dua ayat sesudahnya, serta ayat-ayat
terakhir dari surat Al-Baqarah, maka rumahnya tidak akan dimasuki
setan sampai pagi.” (HR. Thabrani dan Al Hakim dari Ibnu Mas’ud)
Ayat Kursi Ayat Kursi dan Al-Baqarah 256-257
Keutamaan
Diriwayatkan oleh Ad Darimi dan Baihaqi dalam Syu’ab dari Ibnu
Mas'ud RA, beliau berkata: " Barang membaca sepuluh ayat dari
surat Al Baqarah di awal siang, maka Syetan tidak akan mendekatin
ya hingga sore, dan apab ia baca ketika sore maka dia tidak didekati
syetan hingga pagi; dan dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak
menyenangkan pada keluarganya maupun hartanya“
Diriwayatkan dari Thabrani dalam Al Kabir,begitu juga Hakim dan
dia dishahihkan, dari Ibnu Mas'ud RA, sesungguhnya Nabi SAW
bersabda:"Barangsiapa membaca sepuluh ayat; lima ayat diawal
Al Baqarah, ayat kursi dan dua ayat setelahnya; dan penghujung
Surat Al Baqarah; maka syetan tidak akan masuk rumah tersebut
hingga subuh”
Surat al-baqarah-ayat-284

ِ ‫ِّللِفِفي أغ ِفرِِِلم أنِيشاءِويعذ‬


‫ِب‬ َِ ِِ ‫ضِِۗو ِإ أنِتبأدواِماِفِيِأ أنف ِسك أمِأِ أوِت أْفوُِيحا ِسبأك أمِ ِب‬ ‫سماواتِِوماِفِ أ‬
ِ ‫يِاْل أر‬ َ ‫ِ َّللِِماِفِيِال‬
َ ‫م أنِيشاءِِۗو‬
‫ّللِعل َٰىِك ِلِش أيءٍ ِقدِي‬
Lillāhi mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, wa in tubdụ mā fī anfusikum au tu
khfụhu yuḥāsibkum bihillāh, fa yagfiru limay yasyā`u wa yu'ażżibu may
yasyā`, wallāhu 'alā kulli syai`ing qadīr (284)
Terjemah : Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang
ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau
kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan
kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang
dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha
Kuasa atas segala sesuatu.
Surat al-baqarah-ayat-285
َ ‫ق بَي َْن َأ َح ٍد ِم ْن ُرسُ ِل ِه ۚ َو َقا ُلوا‬
‫س ِم‬ ُ ‫اَّلل َو َم ََلئِ َكتِ ِه َو ُكتُب ِ ِه َو ُرسُ ِل ِه ََل ُن َف ِر‬
ِ َّ ِ ‫ون ۚ ُك ٌّل آ َم َن ب‬َ ‫آ َم َن ال َّرسُو ُل ب ِ َما ُأ ْن ِز َل إ ِ َل ْي ِه ِم ْن َرب ِ ِه َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن‬
ُ ‫غ ْف َرانَكَ َربَّنَا َوإِلَ ْيكَ ا ْل َم ِص‬
‫ير‬ ُ ۖ ‫ط ْعنَا‬ َ َ ‫ْع َنا َوأ‬
āmanar-rasụlu bimā unzila ilaihi mir rabbihī wal-mu`minụn, kullun āmana billāhi w
a malā`ikatihī wa kutubihī wa rusulih, lā nufarriqu baina aḥadim mir rusulih, wa qā
lụ sami'nā wa aṭa'nā gufrānaka rabbanā wa ilaikal-maṣīr

Terjemah: Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhan
nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah,
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan):
"Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul
-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa):
"Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".
Surat al-baqarah-ayat-286
َ ُ‫علَ ْينَا إِص ًْرا َك َما َح َم ْلتَه‬
‫علَى الَّ ِذ‬ َ ‫سينَا أ َ ْو أ َ ْخ َطأْنَا ۚ َربَّنَا َو ََل تَحْ ِم ْل‬ِ َ‫َاخ ْذنَا إِ ْن ن‬
ِ ‫سبَتْ ۗ َربَّنَا ََل تُؤ‬
َ َ ‫علَ ْي َها َما ا ْكت‬ َ ‫سعَ َها ۚ لَ َها َما َك‬
َ ‫سبَتْ َو‬ ْ ‫سا إِ ََّل ُو‬ ً ‫َّللاُ نَ ْف‬
َّ ‫ف‬ُ ‫َاِيُك َِل‬
‫ين‬َ ‫علَى ا ْلقَ ْو ِم ا ْلكَافِ ِر‬
َ ‫ص ْرنَا‬ َ َ
ُ ‫ار َح ْمنَا ۚ أ ْنتَ َم ْو ََلنَا فا ْن‬ ْ ‫عنَّا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو‬
َ ‫ْف‬ َ َ َ
ُ ‫ين ِم ْن ق ْب ِلنَا ۚ َربَّنَا َو ََل ت ُ َح ِم ْلنَا َما ََل َطاقة لَنَا ِب ِه ۖ َواع‬
َ
Lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā, lahā mā kasabat wa 'alaihā maktasabat, rabbanā lā tu`ākhiż
nā in nasīnā au akhṭa`nā, rabbanā wa lā taḥmil 'alainā iṣrang kamā ḥamaltahụ 'alallażīna ming qa
blinā, rabbanā wa lā tuḥammilnā mā lā ṭāqata lanā bih, wa'fu 'annā, wagfir lanā, war-ḥamnā, anta
maulānā fanṣurnā 'alal-qaumil-kāfirīn

Terjemah Arti: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang di
kerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau
kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaima
na Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan
kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmati
lah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".
keutamaan membaca 3 ayat terakhir surat al-baqarah
“Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqara
h pada waktu malam, maka ia akan diberi kecukupan.
Sebagian ulama ada yang mengatakan, ia dijauhkan dari
gangguan setan. Ada juga yang mengatakan, ia dijauhkan
dari penyakit. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa dua
ayat tersebut sudah mencukupi dari shalat malam”
Al – Ikhlas
Al – Falaq
An – Naas
Keutamaan Al – Ikhlas , Al – Falaq, An -Naas

DariAbdullah bin Khubaib RA berkata : “Kami keluar dimalam yang huj


an dan sangat gelap mencari Rasullah agar sholat bersama kami. Akhirny
a kami menemuai beliau. Beliau berkata : “Ucapkanlah!” Aku tidak
mengatakan apa – apa. Kemudian beliau mengatakan : “Ucapkanlah!”
Akhirnya aku pun bertanya : “Ya Rasullah! Apa yang harus aku ucapkan?
” Beliau bersabda : “Ucapkanlah Qul huwallah dan mu’awwidzatain
(Qul A’udzu birobbil Falaq dan Qul A’udzu birobbinnaas.) ketika kamu
berada di waktu sore dan pagi sebanyak tiga kali ; Insya Allah tiga surat it
u mencukupi segala sesuatu buatmu.” (HR Abu Dawud, Tirmidzi dan
Nasa’i)
Doa 1
Keutamaan

Abu Hurairah Abu Hurairah RA berkata :


"Rasulullah SAW diwaktu subuh biasa mengucapkan :
"ashbahna wa ash bahalmulkulillah ... wa ilahin nusyur", dan apabila
sore mengucapkan : amsaina wa amsal mulku lillah ... wa ilaihil mas
hir"
Diriwayakan oleh Ibnu As Sunni dan Al Bazzar, Al Baihaqi mengatak
an sanadnya baik.
Doa 2
Keutamaan

Dari Ubay bin Kaab RA berkata : Rasulullah SAW mengajarkan kepa


da kami untuk mengucapkan diwaktu pagi: " Ashbahna 'ala fithratil Is
lam ..." dan apabila sore juga mengucapkan hal yang sama. Diriway
atkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaid (Shahih al Jami
: 4550)
Ash-bahnaa (amsainaa) 'alaa fithrotil islaami wakalimatil ikhlaashi wa
'alaa
Doa 3
Keutamaan

Dari Ibnu Abbas


Radhiyallahu'anhumma berkata : Rasulullah SAW bersabda :
"Barangsiapa mengucapkan : Allahumma inni ashbahtu minka ... " Ti
ga kali setiap pagi dan petang, maka suatu keniscayaan bagi Allah u
ntuk menyempurnakan nikmatnya kepadanya" (Ibnu Sunni - Maudhu
)
Doa 4
Keutamaan

Dari Abdullah bin Ghinam Al Bayadhi RA sesungguhnya Rasulullah


SAW bersabda :
"Barangsiapa di pagi hari mengucapkan,
" Alluhumma ma ashbaha bi min ni'matin ... "
maka dia sudah dianggap menunaikan kewajiban bersyukur di siang
itu. Barangsiapa mengucapkan doa yang sama ketika sore, maka di
a sudah dianggap menunaikan kewajiban syukur di malam hari " (H
R Abu Nasa‘i)
Doa 5
Keutamaan

Dari Abdillah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwasanya Rasullah


SAW menyampaikan kepada mereka tentang kabar salah seorang h
amba Allah yang mengucapkan, "Ya Rabbi lakal hamdu .. "
Malaikat merasa tidak sanggup dan tidak tahu bagaimana cara men
catat pahala untuk ucapan tersebut. Lalu kedua malaikat tersebut na
ik ke langit dan berkata: Ya Tuhanku! Sesungguhnya hamba--Mu tel
ah mengucapkan perkataanyang kami tidak tahu bagaimana cara m
encatat pahalanya? Allah berkata - dan Dia Maha Tahu apa yang diu
capkan oleh hamba-Nya; apa yang telah diucapkan oleh Hamba-Ku
?
Keutamaan

Kedua malaikat menjawab:


Ya Tuhanku!
Sesungguhnya dia telah mengatakan "Ya Rabbi lakal hamdu ..." Alla
h pun berkata kepada keduanya: Catatlah sesuai dengan apa yang
diucapkan hamba-Ku, hingga dia bertemu dengan-Ku, dan Aku send
iri yang akan membalas ucapannya.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan pada perawi h
adits semuanya tsiqah (Dhaiful Jami' 1875)
Doa 6

Rodhiitu billaahi robbaa, wabil-islaamidiina, wabimuhammadin nabiyyaw wa ro


suulaa (3x)
Artinya : "Aku rela dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhamm
ad sebagai Nabi dan Rasul." (tiga kali)

Keutamaan :
Dari Abi Sallam RA, pembantu Nabi SAW yang diriwayatkan secara marfu', beliau
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengucapkan dis
etiap pagi dan petang " Radhina billahi Rabba"... maka adalah keniscayaan
bagi Allah
untuk meridhai orang tersebut" (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Hakim)
Doa 7
Subhaanalloohi wabihamdihi 'adada kholqihi wazinata 'arsyihi wa ridhooa nafsihi wa mid
aada
kalimaatih (3x)
Artinya : "Maha suci Allah dan pujian bagi-Nya; sebanyak bilangan makhluk-Nya serela diri-Nya
setimbangan 'Arasy-Nya dan sebanyak tinta (bagi) kata - kata-Nya." (Dibaca 3x)

Keutamaan :
Dari Juwairiyah Ummil Mukminin RA, sesungguhnya Nabi SAW keluar dari rumahnya di pagi
hari disaat sholat Shubuh, sedangkan dia (Juwairiayah) ditempat sholatnya. Kemudian beliau
kembali setelah dhuha dan menemukan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Beliau berkat
a: Kamu sekarang masih tetap dalam posisi sebagaimana aku tinggalkan? Dia menjawab : "Ya"
. Nabi SAW berkata " Aku telah mengucapkan setelahmu empat kalimat sebanyak tiga kali,
yang andaikata kalimat tersebut ditimbnag dengan apa yang kamu lakukan sejak tadi pasti
akan lebih berat." Empat kalimat tersebut : Subhanallahi ... (HR. Muslim)
Doa 8

Bismillaahil-ladzii laa yadhurru ma'asmihi syai-un fil-ardhi walaa fis-samaa i wahuwa


s-samii'ul 'aliim (3x)
Artinya: "Dengan nama Allah, yang bersama nama-Nya tidak celaka sesuatupun yang ada
di bumi dan di langit. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Dibaca
3x)

Keutamaan:
Dari Ustman bin Affan RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tiada seorang hambapun
yang mengucapkan setiap pagi dan petang sebanyak tiga kali "Bismillahilladzi la yadurru
ma'asmihi..." pasti tidak ada sesuatupun yang dapat membahayakannya" (HR Abu Dawud
dan Tirmidzi)
Doa 9

Alloohumma innaa na'uudzubika min an-nusyrika bika syai-an na'lamuhu wa nastaghfi


ruka limaa laa na'lamuh (3x)
Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan Engkau de
ngan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada-Mu untuk sesuatu yang tid
ak kami ketahui." (Dibaca 3x)

Keutamaan:
Dari Abi Musa Al 'Asyari RA berkata, suatu hari Rasulullah SAW berceramah kepada kami, b
eliau berkata: "Wahai Manusia! berhati hatilah kalian terhadap syirik ini, karena ia lebih sama
r dari semut yang melata." Salah seorang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah! Bagai
mana kami dapat mewaspadainya, padahal ia lebih samar dari semut yang melata? Beliau m
enjawab: Ucapkanlah "Allahummainna naudzubika min an nusyrika bika .. " Diriwayatkan ole
h Ahmad dan Ath Thabarani
Doa 10

A'uudzu bikalimaatillaahit-taammaaati min syarri maa kholaq (3x)


Artinya: "Aku berlindung dengan Kalimatullah yang sempurna, dari kejahatan (
makhluk) yang Dia ckejahatan (Dibaca 3x)

Keutamaan:
Dari Abi Hurairah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda " Barangsiapa yang
di waktu sore mengucapkan tiga kali : "A'udzu bikalimaatillahit taammaat ... " m
aka segala racundan binatang penyengat yang beracun tidak akan membahay
akannya pada malam itu" (HR At Tirmidzi dan Ahmad)
Doa 11

Alloohumma innii a'uudzubika minal hammi wal hazan, wa a'uudzubika minal 'ajzi wal kasal, wa
a'uudzubika minal jubni wal bukhli, wa a'uudzubika min gholabatid-daini wa qohrir-rijaal (3x)
Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, d
an sifat pengecut dan bakhil, dan dari tekanan hutang dan kesewenang - wenangan orang." (Dibaca 3x)

Keutamaan :
Dari Abi Sa'id Al Khudri RA berkata : Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk mesjid, Tiba-tiba beliau
bertemu dengan seorang Anshar yang sering dipanggil Abu Umamah. Beliau berkata: "Wahai Abu Umamah!
Kenapa aku lihat kamu duduk di masjid diluar waktu sholat?" Dia menjawab:" Kegelisahan yang sedang me
nggelayutiku dan hutang ya Rasulullah". Beliau berkata : " Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah
perkataan yang apabila diucapkan, Allah akan menghilangkan kegelisahan dari mu dan akan menghapus hu
tangmu? " Dia menjawab Tentu aku mau ya rasulullah. Beliau pun berkata lagi: Ucapkanlah di pagi dan sore
mu : "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ..." Dia berkata : Akupun mempraktekkan
do'a ini. LaluAllah menghilangkan rasa gundahku dan menghapus hutang-hutangku" (HR Abu Dawud)
Doa 12

Keutamaan : Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah RA, sesungguhnya dia berkata kepada bapaknya:
“Wahai bapak, sesungguhnya setiap pagi aku mendengarmu mengucapkan: ‘Allahumma 'aafini fi badani
...’ Kamu ulang do'a itu di waktu pagi tiga kali dan di waktu sore tiga kali. Dia menjawab: Sesungguhnya
aku mendengar Rasulullah SAW selalu berdo'a dengan do'a ini; maka akupun sangat suka mengikuti
sunnahnya“ (HR Abu Dawud dan lainnya)
Doa 13
Keutamaan :
Dari Sayyad bin Aus RA, dari
Nabi SAW bersabda, "Sayyidul I
stighfar (istighfar pamungkas)
itu adalah: "Allahumma Anta
Rabbi la ilaha illa Anta ...
“ Barangsiapa mengucapkan
do'a ini diwaktu sore hari dan
dia betul-betul meyakini ucapan
nya, lalu dia meninggal dunia
pada malam harinya, maka dia
akan masuk surga. Barangsiapa
mengucapkan do'a ini di pagi
hari dan dia betul-betul meyakini
ucapannya, lalu dia meninggal
di siang harinya, maka dia akan
masuk surga (HR Bukhari)
Doa 14

Keutamaan :
Dari Zaid Maula Nabi SAW berkata: " Aku mendengar bapakku berbicara k
epadaku dari kakekku, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW ber
sabda : "Barangsiapa mengucapkan : Astaghfirullahalladzi la illaha huwa .."
dia akan diampuni meskipun dosa lari dari kancah perang". Diriwayatkan
oleh Abu Daud, At Tirmidzi, Al Hakim dan dia berkata ini shahih menurut
syarat Bukhari dan Muslim
Doa 15

Keutamaan :
Dari Abu Ad Darda RA berkata
: Rasulullah SAW bersabda:"
Barangsiapa yang bershalawa
t ke atasku di waktu pagi
sepuluh kali. Dan waktu sore
sepuluh kali, maka dia akan
memperoleh syafaatku di hari
kiamat“ Diriwayatkan oleh
Ath Thabrani (Shahih al Jami')
Doa 16

Keutamaan :
Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dan dari kakeknya RA, da berkata : Rasulullah SAW bersabda:
"Barangsiapa bertasbih kepada Allah seratus kali di waktu pagi, seratus kali diwaktu sore, maka dia
laksana orang yang melaksanakan haji seratus kali. Barangsiapa yang bertahmid kepada Allah seratus
kali diwaktu pagi dan seratus kali diwaktu sore, maka dia laksana orang yang membawa seratus kuda
perang di jalan Allah; atau dia berkata : ikut berperang seratus kali. Barang siapa mengucapkan tahlil
(la ilaha illallah) seratus kali di waktu pagi, dan seratus kali di waktu sore, maka dia laksana rang yang
memerdekakan seratus budak dari anak cucu Nabi Ismail. Barangsiapa mengucapkan takbir seratus
kali diwaktu pagi, dan seratus kali diwaktu sore, maka tidak ada seorangpun yang dapat menandingi
amalannya dihari itu kecuali ada orang lain yang melakukan hal yang sama atau lebih dari yang dia
amalkan“ Diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi dan beliau berkata: Hadits hasan, Imam An Nasa'i juga
meriwayatkna hal yang sama (Dha'iful Jami‘ 5630)
Doa 17

“Tiada tuhan melainkan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, biagi-Nya kerjaan dan bagi-Nya
segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.” (10X)

Keutamaan: Dari Abu Ayyub R.A sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “barangsiapa diwaktu
subuh mengucapkan ‘laa ilaaahaillah wahdahu laa syarikalah...’ sebanyak sepuluh kali, maka
allah mencatat buatnya dalam setiap ucapannya sepuluh kebaikan, diihapuskannya darinya
sepuluh kesalhan, diangkat derajtanya sepuluh derajat. Dua bacaan ini pahalanya seperti
memerdekakan sepuluh budak dan bacaan itu menjadi senjata bagi pembacanya dari
permulaan siang sampai penghujungnya. Dan pembacanya di hari itu tidak akan melakukan
susuatu amalan yang dapat mengalahkan amalan ini. Barangsiapa mengucapkan ini di waktu sore,
maka pahalanya juga seperti itu juga. (HR. Ahmad Thabrani dan selain mereka)
Doa 18

“Maha Suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan
melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu” (dibaca 3X)

Keutamaan: Dari Jubair bin Muth’im RA. Berkata rsulullah SAW bersabda: ‘Barangsiapa
mengucapkan subhanallahumma wabihamdika.... Di majlis dzikir maka itu ibarat stempel yang
dicapkan padanya. Barangsiapa mengucapkannya di majelis senda gurau, maka wirid ini
sebagai kafarat buatnya’ (HR. Nasa’i, Thbrani, Hakim dan lainnya)
Doa 19

“Ya Allah berikanlah shalawat kepada Nabi Muhammad; Hamba-Mu, nabi-Mu, dan Rasul-Mu;
Nabi yang umii. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta berilah keselamatan
sebanyak yang terjangkau oleh ilmu-Mu; yang tergorea oleh pena-Mu, dan yang terangkum
oleh kitab-Mu. Ridhailah ya Allah, para pemimpin kami; Abu Bakar, Umar, dan Ali, semua
sahabat, semua tabi’in dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai ahri pembalasan.”
Doa 20

“Mahasuci Tuhanmu; Tuhan kemuliaan, dari apa-apa yang


mereka sifatkan. Keselamatan semoga tercurat kepada para
utusan dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam”
Wirid Rabithah (wirid peneguhan sikap)

Katakanlah: “ Ya Allah, Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerjaan kepada orang-orang
yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau
muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan
Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segal sesuatu. Engkau masukk
an malam ke dalam siang dan Engkau masukan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup
dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang
Engkau kehendaki tanpa hisab (batas).”
“ Ya Allah, sesungguhknya ini adalah malam-Mu yang telah
menjelang dan siang –Mu yang tengah berlalu serta suara-sua
ra penyeru-Mu, maka ampunilah aku.”
Kemudian bayangkanlah wajah para saudara-saudari yang anda k
enal dan tidak anda kenal lalu do’akan lah mereka dengan do’a:
“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetaghui bahwa hati-hati ini telah
berkumpul untuk mencurahkan mahabbah hanya kepada-Mu, bertemu untuk
taat kepada-Mu, bersatu dalam rangka menyeru (di jalan-Mu), dan berjanji setia
untuk membela syaria-Mu, maka kuatkanlah ikatan pertaliannya, ya Allah, abadikan
lah kasih sayngnya, tunjukkanlah jalannya dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang
tidak pernah redup, lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dankeindahan
tawakal kepada-Mu, hidupkanlah dengan ma’rifah;Mu. Sesungguhnya Engkau
sebaik-baik pelondung dan sebaik-baik penolong. Amin. Dan semoga shalawat sert
a dalam selalu tercurah kepada Muhammad, kepada keluarganya, dan kepada
semua sahabatnya”
Thank you