Anda di halaman 1dari 27

KURSUS ORIENTASI

KSSR 2019
SEJARAH
TAHUN 4

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara


2019
01 PENDIDIKAN SEJARAH DI SEKOLAH

Memberi pemahaman
Mengenal, menyeluruh dan gambaran
memahami dan yang lengkap tentang sejarah
menghayati akar negara di samping sejarah
umbi ketamadunan dunia yang mempunyai kaitan
bangsa. dengan sejarah negara.

Memupuk dan memperkukuh


semangat setia negara dan
2019 Peneraju
kekitaan PendidikanMalaysia.
bangsa Negara
2019
02 DSKP KSSR TAHUN 4

RANCANG PDP SEJARAH


Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran & K
FAHAM Objektif
Aktiviti
Penilaian PdP

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
03 PEMBAHARUAN KURIKULUM

 Matlamat  Pendekatan
 Objektif  Pentaksiran secara
pembelajaran secara
 Fokus menyeluruh dan berterusan
mendalam
 Organisasi Kandungan  Perekodan
 Pengaplikasian KBAT
 Elemen Kewarganegaraan  Pelaporan
 Penerapan EMK
dan Nilai Sivik
2019  AKPS Peneraju Pendidikan Negara
MATLAMAT

OBJEKTIF

KERANGKA

FOKUS

KEMAHIRAN ABAD 21

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

STRATEGI PDP

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

ORGANISASI KANDUNGAN

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
04 MATLAMAT KURIKULUM SEJARAH

mempunyai
pengetahuan memahami
sejarah perkembangan
sejarah tanah air

memiliki meningkatkan
kesedaran semangat cinta
sejarah akan negara

2019 Peneraju Pendidikan Negara


05 KSSR Sejarah membolehkan murid mencapai objektif berikut :

Memahami perkembangan
O
Mengetahui kepentingan
bangsa, budaya dan agama
sejarah sebagai satu 01 05 dalam menghormati
disiplin ilmu.
B kepelbagaian kaum.

LOREM IPSUM
Meneroka sumber-sumber
02 J Mengambil iktibar daripada
sejarah yang ada di dalam 06 peristiwa-peristiwa sejarah

E
negara dan di luar negara tanah air.

Menghargai sumbangan K Mengaplikasikan asas


Kemahiran Pemikiran
tokoh-tokoh perjuangan 03 07
T
negara Sejarah (KPS) melalui PdP
Sejarah

Mengukuhkan semangat I Menilai warisan negara


dalam konteks
patriotisme dan jati diri 04 08
sebagai anak watan F perkembangan peradaban
dan sejarah tamadun dunia
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019
06 KERANGKA KSSR

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
07 FOKUS KSSR SEJARAH

MURID CINTA
REKA BENTUK AKAN NEGARA
Berbentuk “INTRA”

KESEPADUAN
Kesepaduan KESEPADUAN PENGETAHUAN,
dilaksanakan secara KEMAHIRAN & NILAI
serentak dan berterusan
PENGETAHUAN
dalam PdP • Sejarah Awal Negara
•Kedaulatan Negara
•Kemakmuran Negara
Kita

KEMAHIRAN
• Asas Kemahiran
Pemikiran Sejarah

NILAI
• Elemen
Kewarganegaraan &
Nilai Sivik

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
08 KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH

Meneroka Bukti Membuat Imaginasi

Memahami Kronologi Membuat Rasionalisasi


Membuat Interpretasi

2019 Peneraju Pendidikan Negara


09

Elemen Asas Sejarah 1 5 Imaginasi dan Empati

Isu dan Masalah


Konsep Masa 2 ASAS 6 Masa Lalu
KEMAHIRAN
PEMIKIRAN
Susunan dan SEJARAH Perbandingan
Konversi Masa 3 7 Masa Lalu

Signifikan Bukti 4 8 Mencari Sumber

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
10 ELEMEN KEWARGANEGARAAN DAN NILAI SIVIK
Perkongsian
Masa Depan

Perasaan 04
Kekitaan 03 05 Kesetiaan

Perkongsian Tanggungawab
Nilai 02 06 Warganegara

Perkongsian
Sejarah 01 07 Kerterikatan Emosi
kepada Negara

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
11 KEMAHIRAN ABAD KE-21

PROFILE MURID

01 BERDAYA
TAHAN 04 KERJA
SEPASUKAN
07 BERMAKLUMAT

02 MAHIR
BERKOMUNIKASI 05 BERSIFAT
INGIN TAHU
08 PENYAYANG/
PRIHATIN

03 PEMIKIR 06 BERPRINSIP 09 PATRIOTIK

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
12 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

TAHAP
PEMIKIRAN
PENERANGAN

KBAT Mencipta
Menghasilkan idea atau produk atau kaedah kreatif dan
inovatif
Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan
Menilai pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta
memberi justifikasi
Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk
Menganalisis memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait
antara bahagian berkenaan
Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
Mengaplikasi situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara

Mengingat semula maklumat dan boleh menjelaskan idea


Memahami dan konsep
KBAR

Mengingati Mengingat semula maklumat, fakta atau konsep

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
13 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEJARAH

Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Secara Kontekstual

Kajian Belajar
Kajian Pembelajaran Aplikasi Teknik Theory of
Masa Cara
Kes Berasaskan Inkuiri Constraints
Depan Belajar

Pembelajaran Akses Pembelajaran


PLBD Pendekatan Didik Hibur Masteri
Kendiri

Pembelajaran Teknologi Maklumat dan Pembelajaran Secara Konstruktivisme


Komunikasi

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
14 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

Kelestarian
Bahasa Alam Sekitar

Pendidikan Nilai Murni


Kewangan

Kelestarian ELEMEN Sains dan


Global MERENTAS Teknologi
KURIKULUM

Teknologi Patriotisme
Maklumat
Kreativiti dan
Keusahawan
Inovasi
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019

PENTAKSIRAN

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
15 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

proses mendapatkan
maklumat tentang
PBD perkembangan murid yang
dirancang, dilaksana dan
dilapor oleh guru yang berkenaan
secara berterusan bagi
membolehkan guru menentukan
tahap penguasaan murid

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
16 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN SEJARAH

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan
1
nilai yang dipelajari.
Memahami perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan
2
nilai yang dipelajari.
Menggunakan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah
3
dan nilai yang dipelajari.
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran berdasarkan
4
ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.
Membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nilai
5
yang dipelajari.
Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang
6
dipelajari.
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019

Organisasi Kandungan
Dokumen Standard Kurikulum Dan
Pentaksiran (DSKP)

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
17 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN

Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran

Standard Standard Prestasi


Kandungan
Penyataan spesifik Satu set kriteria umum yang
tentang perkara yang menunjukkan tahap
murid patut ketahui dan penguasaan murid sebagai
boleh lakukan dalam suatu petunjuk bahawa sesuatu
tempoh persekolahan perkara itu telah dikuasai
Satu penetapan kriteria
merangkumi aspek (indicator of success)
atau indikator kualiti
pengetahuan, kemahiran pembelajaran dan
dan nilai. pencapaian yang boleh
diukur bagi setiap
standard kandungan.
Standard
Pembelajaran
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019
18 TEMA DAN TAJUK

Penyusunan
secara TEMA
kronologi.
Tumpuan
pemahaman SEJARAH
menyeluruh AWAL
tentang
sejarah
NEGARA
negara. KERAJAAN MELAYU AWAL

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019
19 PANDUAN PELAKSANAAN KAJIAN KES

Laporan
Sumber
Kajian
Objektif Rujukan
Kajian
Penyataan
Masalah

Langkah- Analisis
Langkah Data
Kaedah
D D

Pelaksanaan
D

Kajian Kes Kajian Kajian


Literatur
2019 Peneraju Pendidikan Negara
20 MENGGUNAKAN DSKP (SK DAN SP)

 Fahamkan TAJUK dan SK


serta SP termasuk K

SP BUKAN objektif


 Bina objektif
Kata kerja berdasarkan SP dan K serta
menentukan aras kebolehan murid
sejauhmana
 Aktiviti PdP mesti merujuk
kedalaman
kepada SP dan K serta
dan keluasan
mencapai objektif
guru harus
mengajar  Refleksi mesti jelas
mengikut aras
kebolehan
murid

2019 Peneraju Pendidikan Negara


21 MENGGUNAKAN DSKP (SPi)

JANGAN BINA SOALAN


BERDASARKAN SPi
SPi merupakan rubrik
untuk menentukan kedudukan
TP murid apabila habis
pembelajaran sesuatu SK atau
tajuk

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019 Peneraju Pendidikan Negara
SEKIAN, TERIMA KASIH.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Peneraju Pendidikan Negara