Anda di halaman 1dari 22

KANDUNGAN MODUL

1Konsep PM
2 Langkah
PM
3 Pelaksanaan
PM
MATLAMAT

Membimbing guru
memahami dan
melaksanakan Pembelajaran
Masteri (PM) dalam proses
pengajaran dan
pembelajaran secara
berkesan
OBJEKTIF MODUL
 Menyatakan konsep PM
 Menerangkan langkah PM
dalam p&p
 Melaksanakan PM dalam
p&p
KONSEP
1
P
EMBELAJARAN
MASTERI
DEFINISI
PM suatu pendekatan pengajaran dan
pembelajaran yang memastikan semua
murid menguasai hasil pembelajaran
yang dihasratkan dalam suatu unit
pembelajaran sebelum berpindah ke unit
pembelajaran seterusnya.
Pendekatan ini memerlukan peruntukan
masa yang mencukupi dan proses
pengajaran dan pembelajaran yang
berkualiti.
PRINSIP ASAS PM

Murid Normal Unit


Pembelajaran

Masa Arahan Jelas


Mencukupi
MODEL PM
Unit Pembelajaran 1

Penentuan Hasil
Pembelajaran

Pengajaran &
Pembelajaran

Penilaian

Ya Tidak
Tindakan Susulan Tindakan
Aktiviti Sudahkah murid Susulan Aktiviti
Pengayaan menguasai? Pemulihan

Ya Teruskan

Unit Pembelajaran 2
2LANGKAH

PEMBELAJARAN
MASTERI
n a n
u ka l a jar
n t b e
ne e m
M e P
1 . i l
s (HP)
H a
MENGAPA
MENENTUKAN HP
 Mengenal pasti apa yang perlu
dikuasai
 Memberi tumpuan dalam
penguasaan HP
 Merancang pelbagai kaedah dan
bahan bantu mengajar
 Membantu membina ujian
formatif dan sumatif
k a n
a l a n
e n j a n
1 . M a j a r
e n g
P n
a n j a r a
d e l a
e m b
P (P & P)
P&P MENGGUNAKAN
PELBAGAI STRATEGI,
PENDEKATAN DAN KAEDAH
 Inkuiri
 Eksperimen
 Konstruktivisme  Perbincangan
 Pembelajaran  Simulasi
konstektual  Projek
 Pembelajaran  Kajian lapangan
interaktif
 Pembelajaran
koperatif
l a i a n
P eni
3.
MENGAPA PERLU
PENILAIAN DALAM PM
 Mengesan pencapaian murid
 Mengenal pasti jenis murid
 Mengesan sama ada HP telah dikuasai
atau belum
 Mengenal pasti sebab kelemahan murid
dalam sesuatu unit pembelajaran
 Menentukan aktiviti pengayaan atau
pemulihan
 Menentukan keberkesanan kaedah p&p
PENILAIAN
Pembinaan Tentukan HPM
ujian Bina/pilih item atau alat ujian
Sediakan analisis
Pentadbiran Tadbir ujian
ujian
Pemprosesan Periksa respons
ujian Buat analisis terhadap
respons
Rekod pencapaian murid
Pelaporan Sedia laporan
Sampai laporan
a n
a k
i n d n
. T
1 usu l a
S
TINDAKAN SUSULAN

Pemulihan Pengayaa
n

Pengukuhan Pengembanga
n
CONTOH AKTIVITI
PEMULIHAN
 Mengajar semula dengan kaedah
yang berbeza
 Memperbetulkan perlakuan yang
salah
 Menggunakan bahan visual
 Mempermudahkan dan
mempelbagaikan latihan
 Membimbing murid menyusun
maklumat dalam bentuk ringkas

……………
CONTOH AKTIVITI
PENGAYAAN
 Memberi latihan yang lebih
mencabar
 Memberi latihan dalam pelbagai
bentuk
 Membuat projek
 Membuat kajian
…………..
Terima kasih