Anda di halaman 1dari 59

JBD1004

1. Sejarah Penubuhan Prasekolah


2. Visi, Misi, Moto, Piagam Pelanggan,
peraturan dan pelan lantai luar dan dalam
sekolah
3. Carta Organisasi dan Jawatankuasa
Pengurusan Prasekolah
4. Takwim Tahunan
5. Brosur Prasekolah
6. Surat jemputan dari / ke agensi luar dan
berkaitan
7. Surat panggilan ibu bapa / penjaga
8. Aduan dan cadangan
9. Keselamatan
10. Lain-lain yang berkaitan dengan pengurusan
am
JBD 1004
JBD1004

1. Surat panggilan yang diminitkan

2. Bahan sokongan yang diterima semasa


menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus /
bengkel / seminar

3. Minit mesyuarat / minit curai / laporan

4. Lain-lain yang berkaitan mesyuarat /


taklimat / kursus / bengkel / seminar
JBD1004

1. Anggaran belanjawan tahunan

2. Dokumen kewangan

3. Lain-lain yang berkaitan kewangan


JBD1004

1. Data dan maklumat prasekolah

2. Perakuan menghadiri taklimat / kursus /


bengkel / seminar

3. Dokumen berkaitan pemantauan

4. Laporan / dokumentasi aktiviti tahunan

5. Menu

6. Lain-lain yang berkaitan Pengurusan


Prasekolah
JB JBD1004

1. Dokumen kurikulum

2. Dokumen pencerapan

3. Dokumen berkaitan pentaksiran prasekolah

4. Lain-lain yang berkaitan kurikulum


prasekolah
JBD1004

1. Senarai permohonan kemasukan murid

2. Keputusan pemilihan murid

3. Senarai pemohon yang telah diperaku dan


disahkan oleh PPD / JPN

4. Pendaftaran dan taklimat prasekolah

5. Surat / borang kebenaran ibu bapa

6. Lain-lain yang berkaitan hal ehwal murid


JBD1004

1. Salinan dokumen KEW. PA, nota hantaran,


invois, Sijil Pengujian dan Pemasangan (SPP)
dan Sijil Akuan Penerimaan (SAP)

2. Penyelenggaraan, hapus kira dan pelupusan

3. Lain-lain yang berkaitan Harta Modal dan


Inventori
JB JBD1004

1. Maklumat / dokumen asas murid dan ibu


bapa / penjaga

2. Dokumen kesihatan murid

3. Pentaksiran / perkembangan murid

4. Lain-lain yang berkaitan Profil Murid


JB JBD1004

1. Instrumen standard kualiti prasekolah


kebangsaan

2. Lain-lain yang berkaitan SKPK


JBD1004 JBD1004 JBD1004
JBD1004 JBD1004 JBD1004
JBD1004 JBD1004 JBD1004
JBD1004 JBD1004 JBD1004
11 11 12 13
11 12 12 13
11 12 13 13
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
14 16
15 17
15 17
15 18
15 18
15 19
16 19
16 10
16 11
16 12
MINIT
MESYUARAT
SURAT
MENYURAT
LAMPIRAN
SURAT
PANGGILAN
IBU BAPA /
PENJAGA
LAIN-LAIN YANG
BERKAITAN
DENGAN
PROGRAM DLP
SURAT
JEMPUTAN
DARI / KE
AGENSI LUAR
DAN
BERKAITAN
SURAT
PANGGILAN
IBU BAPA /
PENJAGA
ADUAN DAN
CADANGAN
KESELAMATA
N
LAIN-LAIN
YANG
BERKAITAN
DENGAN
PENGURUSAN
AM
AKTA
PENDIDIKAN
1996 (CABUTAN
[AKTA 550]
BERKAITAN
PRASEKOLAH)
SURAT
PEKELILING /
SURAT SIARAN
YANG DITERIMA
DARI KPM / JPN
/ PPD / PPW
LAIN-LAIN YANG
BERKAITAN
AKTA /
PEKELILING /
SURAT SIARAN /
SURAT
MAKLUMAN
SURAT
PANGGILAN
YANG
DIMINITKAN
BAHAN
SOKONGAN
YANG DITERIMA
SEMASA
MENGHADIRI
MESYUARAT /
TAKLIMAT /
KURSUS /
BENGKEL /
MINIT
MESYUARAT /
MINIT CURAI /
LAPORAN
LAIN-LAIN YANG
BERKAITAN
MESYUARAT /
TAKLIMAT/
KURSUS /
BENGKEL /
SEMINAR
ANGGARAN
BELANJAWAN
TAHUNAN
DOKUMEN
KEWANGAN
LAIN-LAIN
YANG
BERKAITAN
KEWANGAN
DATA DAN
MAKLUMAT
PRASEKOLAH
PERAKUAN
MENGHADIRI
TAKLIMAT /
KURSUS /
BENGKEL /
SEMINAR
DOKUMEN
BERKAITAN
PEMANTAUAN
LAPORAN /
DOKUMENTAS
I AKTIVITI
TAHUNAN
MENU
LAIN-LAIN
YANG
BERKAITAN
PENGURUSAN
PRASEKOLAH
DOKUMEN
KURIKULUM
DOKUMEN
PENCERAPAN
DOKUMEN
BERKAITAN
PENTAKSIRAN
PRASEKOLAH
LAIN-LAIN
YANG
BERKAITAN
KURIKULUM
PRASEKOLAH
SENARAI
PERMOHONA
N
KEMASUKAN
MURID
KEPUTUSAN
PEMILIHAN
MURID
SENARAI
PERMOHONAN
YANG TELAH
DIPERAKU DAN
DISAHKAN OLEH
PPD / JPN
PENDAFTARA
N DAN
TAKLIMAT
PRASEKOLAH
SURAT ATAU
BORANG
KEBENARAN
IBU BAPA
LAIN-LAIN
YANG
BERKAITAN
HAL EHWAL
MURID
SALINAN DOKUMEN
KEW. PA, NOTA
HANTARAN, INVOIS,
SIJIL PENGUJIAN
DAN PEMASANGAN
(SPP) DAN SIJIL
AKUAN
PENERIMAAN (SAP)
PENYELENGGAR
AAN, HAPUS
KIRA DAN
PELUPUSAN
LAIN-LAIN
YANG
BERKAITAN
HARTA
MODAL DAN
INVENTORI
MAKLUMAT /
DOKUMEN
ASAS MURID
DAN IBU
BAPA /
PENJAGA
DOKUMEN
KESIHATAN
MURID
PENTAKSIRAN
/
PERKEMBANG
AN MURID
LAIN-LAIN
YANG
BERKAITAN
PROFIL MURID