3l31LM e-PLNARAlAN

3KPM 2010
APAlAN KL 3l31LM
2

AMAN u1AMA 3l31LM e-PLNARAlAN

AMAN u1AMA 3l31LM e-PLNARAlAN
(3LK0A¬)
Al1AR MA3uK (3LK0A¬)
5
4394
l Peneeuna : wLA0006
Katalaluan : wLA0006
4394
l Peneeuna : wLA0006
Katalaluan : wLA0006
1uKAR KA1AAuAN
6

K0Nll0uRA3l B0RAN0 3KPM2010
7

PLN0l3lAN - AN0KA¬ 1
8
Bu1AN0 31A1u3 PLN0l3lAN
Pll¬ 3K0R AN 3lMPAN
PENGÌSÌAN SKOR 6 ÷ LANGKAH 1

Pll¬ 3K0R 6
PENGÌSÌAN SKOR 6 ÷ LANGKAH 2
10
1u31lllKA3l PLRu ll3l
APABlA 3K0R 6 lPll¬
11
PLN0l3lAN - AN0KA¬ 2
Klik ¨1AMBA¬ RLK0
untuk memasukkan/
menambah maklumat.
12
PLN0l3lAN - AN0KA¬ 2

1
PLN0l3lAN - AN0KA¬
1. Klik untuk import
data euru.
1
PLN0l3lAN - AN0KA¬
3enarai Nama selain
dari 0uru 3ekolah
berkenaan perlu
dihapuskan.
15
PLN0l3lAN - AN0KA¬
16
PLN0l3lAN - AN0KA¬
Klik untuk tambah euru
seoara manual .
17
PLN0l3lAN - AN0KA¬
18
PLN0l3lAN - AN0KA¬
. Klik untuk export data ke
exoel.
1
PLN0l3lAN - AN0KA¬
RUMUSAN SKOR
20
Klik untuk rumusan
RuMu3AN 3K0R
21
PERAKUAN
22
Klik untuk perakuan
PLRAKuAN
2
Au10 00 0ll
2
Auto loe off selepas 20 minit: sistem
tidak aktif.
Peneeuna perlu daftar masuk semula.
SEKÌAN
TERÌMA KASÌH

! $$% 

&%$$%0 !#   .

&%$$%0 !# $  .

:.9..  .%# $& $ 4394 !03:3.3  .

%&# %&  .

 &#$ # $!  .

!$ &%$%%&$!$ !$ #$! .

!$$ # !$ # .

!$$ # &$%$!#&$ !$ #! .

3.!$  %#  :39: 202.8:.

 2. 203.:2.9 .2-.

!$  .

9.:7: .!$  :39: 25479 /.

!$ $03.7 :7:$04.3 /.7..2. -0703. . 80.3 507: /.5:8.3  .

!$  .

!$  :39: 9. 2..7.2-. :7: 80.3:. .

!$  .

9.0 0.!$  :39: 05479/.0 .

!$  .

3 .#&&$$ # :39: 7:2:8.

#&&$$ # .

!#& :39: 507.:.3 .

!#& .

 .91 !03:3. 507: /.8 23988902 9/.7 2.19. .&%  :9444118005.8: 802:.

$ %# $ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful