Anda di halaman 1dari 18

Hadits ke – 37

PAHALA KEBAIKAN DAN


KEJELEKAN
Sumber : Bukhari
Kitab : Hal-hal yang melunakkan hati
Bab : Siapa berniat kebaikan atau
kejahatan
No. Hadist : 6010
‫ْن ِدينَارٍ أَبُو‬ ‫ث َح َّدثَنَا َج ْع ٍُد ب ٍُ‬ ‫عٍْب ٍُد ْال َو ِار ٍِ‬ ‫َح َّدثَنَا أَبُو َم ْع َمرٍ َح َّدثَنَا َ‬
‫ض ٍَ‬
‫ي‬ ‫ْن َعبَّاسٍ َر ِ‬ ‫ن اب ٍِ‬ ‫ع ٍْ‬‫ار ِديٍ َ‬ ‫ط ِ‬ ‫ان َح َّدثَنَا أَبُو َر َجاءٍ ْالعُ ٍَ‬ ‫عثْ َم ٍَ‬ ‫ُ‬
‫سلَّ ٍَم ِفي َما ٍيَ ْر ِوي َع ٍْ‬
‫ن‬ ‫علَ ْي ٍِه َو َ‬ ‫صلَّى ٍَّ‬
‫ّللاُ ٍَ‬ ‫يِ َ‬ ‫ن النَّ ِب ٍ‬ ‫ع ٍْ‬ ‫ع ْن ُه َما َ‬ ‫ّللاُ َ‬
‫ٍَّ‬
‫ت ث ٍَُّم‬ ‫س ِيئَا ٍِ‬ ‫ت ٍَوال َّ‬ ‫سنَا ٍِ‬ ‫ب ْال َح َ‬ ‫ّللا َكت َ ٍَ‬‫ن ٍََّ‬ ‫ل ِإ ٍَّ‬ ‫ل قَا ٍَ‬ ‫ل قَا ٍَ‬ ‫ع ٍَّز َو َج ٍَّ‬ ‫َر ِب ٍِه َ‬
‫سنَةٍ‬ ‫ّللاُ لَ ٍهُ ِع ْن َدٍهُ َح َ‬ ‫سنَةٍ ٍفَلَ ٍْم يَ ْع َم ْل َها َكتَبَ َها ٍَّ‬ ‫ن َه ٍَّم ِب َح َ‬ ‫ك فَ َم ٍْ‬ ‫َّن ذَ ِل ٍَ‬
‫بَي ٍَ‬
‫ع ْش ٍَر‬ ‫ّللاُ لَ ٍهُ ِع ْن ٍَدٍهُ َ‬ ‫ن ُه ٍَو َه ٍَّم ِب َها فَعَ ِملَ ٍَها َكتَبَ َها ٍَّ‬ ‫املَةٍ فَإِ ٍْ‬ ‫َك ِ‬
‫ن َه ٍَّم‬ ‫يرةٍ ٍَو َم ٍْ‬ ‫ضعَافٍ َك ِث َ‬ ‫ض ْعفٍ ٍِإلَى أ َ ْ‬ ‫سب ٍِْع ِمائ َ ٍِة ِ‬ ‫سنَاتٍ ِإلَى َ‬ ‫َح َ‬
‫ن ُه ٍَو َه ٍَّم‬ ‫املَةٍ فَإِ ٍْ‬ ‫سنَةٍ ٍَك ِ‬ ‫س ِيئَةٍ فَلَ ٍْم يَ ْع َم ْل َها َكتَبَ ٍَها ٍَّ‬
‫ّللاُ لَ ٍهُ ِع ْن َدٍهُ َح َ‬ ‫ِب َ‬
‫س ِيئَةٍ َو ِ‬
‫اح َدةٍ‬ ‫ّللاُ لَ ٍهُ ٍَ‬
‫ِب َها فَعَ ِملَ َها َكتَبَ َها ٍَّ‬
Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul warits
telah menceritakan kepada kami ja'd bin Dinar Abu Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Raja'
Al 'Utharidi dari Ibnu Abbas radhilayyahu'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang beliau
riwayatkan dari rabbnya (hadis qudsi) Azza wa jalla berfirman, yang beliau sabdakan; "Allah menulis
kebaikan dan kejahatan, " selanjutnya beliau jelaskan; "siapa yang berniat kebaikan lantas tidak jadi ia
amalkan, Allah mencatat satu kebaikan disisi-Nya secara sempurna, dan jika ia berniat lantas ia
amalkan, Allah mencatatnya sepuluh kebaikan, bahkan hingga dilipatgandakan tujuh ratus kali, bahkan
lipatganda yang tidak terbatas, sebaliknya barangsiapa yang berniat melakukan kejahatan kemudian
tidak jadi ia amalkan, Allah menulis satu kebaikan disisi-Nya secara sempurna, dan jika ia berniat
kejahatan dan jadi ia lakukan, Allah menulisnya sebagai satu kejahatan saja."
Jalur sanad Abdullah bin ‘Abbas
bin ‘Abdul Muthalib
bin Hasyim
Nama Lengkap : Abdullah
KOMENT
ULAMA bin 'Abbas bin 'Abdul
AR Imran bin taymi Muthallib bin Hasyim
Ibnu Kalangan : Shahabat
Hajar Al Shahabat Nama Lengkap : Imran bin
Kuniyah
Taymi : Abu Al 'Abbas
Atsqalani KOMENTA
ULAMA
R Ja’dl bin dinar Negeri
Kalangansemasa hidup
: Tabi'in :
kalangan
Adz
Yahya bin Shahabat Marur
Nama Rawdz : Ja'di bin
tua Lengkap
Dzahabi Tsiqah
Ma'in Wafat
Dinar
Kuniyah: 68 H Raja'
: Abu
disebutkan Abdul Warits bin sa’id Kalangan : Tabi'in
Negeri semasa kalangan
hidup :
Ibnu Hibban dalam 'ats Dzakwan biasa
Bashrah
tsiqaat Kuniyah : Abu
Wafat : 107 H 'Utsman
Ibnu Abdil Negeri semasa hidup :
Tsiqah
Barr Abdullah bin 'Amru bin
Bashrah
Abi Al Hajjaj Maisarah
Wafat :
Nama Lengkap : Ja'di bin Dinar
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kuniyah : Abu 'Utsman
Negeri semasa hidup : Bashrah
Wafat :

ULAMA KOMENTAR 5 8 1 3 1 0 10 0 3
Yahya bin Ma'in Tsiqah Bukhari Tirmidzi Ahmad
Abu Daud Tsiqah Muslim Nasai Malik
At Tirmidzi Tsiqah Abu Daud Ibnu Majah Ad Darimi
An Nasa'i la ba`sa bih
disebutkan dalam
Ibnu Hibban
'ats tsiqaat
Nama Lengkap : Abdul Warits bin Sa'id ULAMA KOMENTAR
bin Dzakwan
Abu Zur'ah Tsiqah
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan
pertengahan An Nasa'i tsiqah tsabat
Kuniyah : Abu 'Ubaidah Abu Hatim "tsiqah, shaduq"
Negeri semasa hidup : Bashrah disebutkan
Wafat : 180 H Ibnu Hibban dalam 'ats
tsiqaat
Ibnu Hajar tsiqah tsabat
"hafidh,
101 53 61 24 41 22 126 0 5 Adz Dzahabi berpemahaman
Bukhari Tirmidzi Ahmad qadariyah"
Muslim Nasai Malik
Abu Daud Ibnu Majah Ad Darimi
Nama Lengkap : Abdullah bin 'Amru bin
Abi Al Hajjaj Maisarah ULAMA KOMENTAR
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua Yahya bin Ma'in Tsiqah
Kuniyah : Abu Ma'mar
Al 'Ajli Tsiqah
Negeri semasa hidup : Bashrah
Wafat : 224 H Abu Hatim shaduuq mutqin
Abu Zur'ah tsiqoh hafidz
Ibnu Kharasy Shaduuq
disebutkan dalam 'ats
Ibnu Hibban
tsiqaat
"tsiqah tsabat, tertuduh
Ibnu Hajar Al Atsqalani
67 3 18 1 2 0 1 0 0
beraliran qadariyah"
Bukhari Tirmidzi Ahmad Adz Dzahabi Hafizh
Muslim Nasai Malik
Abu Daud Ibnu Majah Ad Darimi
Hadits ke – 37

PAHALA KEBAIKAN DAN


KEJELEKAN
Sumber : Muslim
Kitab : Iman
Bab : Jika seorang hamba berniat melakukan
kebaikan maka akan dicatat, namun jika niat
untuk suatu keburukkan maka tidak akan
dicatat
No. Hadist : 187
‫ان َح َّدثَنَا‬ ‫عثْ َم ٍَ‬ ‫ن ْال َج ْع ٍِد أ َ ِبي ُ‬ ‫ع ٍْ‬ ‫ث َ‬ ‫ع ْب ٍُد ْال َو ِار ٍِ‬ ‫خ َح َّدثَنَا ٍَ‬ ‫ْن فَرو ٍَ‬ ‫ان ب ٍُ‬ ‫ش ْيبَ ٍُ‬ ‫َح َّدثَنَا َ‬
‫علَ ْي ٍِه‬ ‫صلَّى ٍَّ‬
‫ّللاُ َ‬ ‫ّللا َ‬ ‫ل ٍَِّ‬ ‫سو ٍِ‬ ‫ن َر ُ‬ ‫عبَّاسٍ َع ٍْ‬ ‫ْن َ‬ ‫ن اب ٍِ‬ ‫ع ٍْ‬‫ار ِديٍ َ‬ ‫ط ِ‬ ‫أَبُو َر َجاءٍ ْالعُ َ‬
‫سنَا ٍِ‬
‫ت‬ ‫ب ْال َح َ‬ ‫ّللا َكٍت َ ٍَ‬
‫ن ٍََّ‬ ‫ل ِإ ٍَّ‬ ‫ك َوتَعَالَى قَا ٍَ‬ ‫ار ٍَ‬‫ن َر ِب ٍِه تَبَ َ‬ ‫ع ٍْ‬ ‫سلَّ ٍَم فِي َما يَ ْر ِوي َ‬ ‫َو َ‬
‫سنَةٍ‬ ‫ّللاُ ِع ْن َدٍهُ َح َ‬ ‫سنَةٍ فَلَ ٍْم يَ ْع َم ْل َها َكٍت َبَ َها ٍَّ‬ ‫ن َه ٍَّم ِب َح َ‬ ‫ك فَ َم ٍْ‬ ‫ت ث ٍَُّم َبي ٍَ‬
‫َّن َذ ِل ٍَ‬ ‫س ِيئَا ٍِ‬ ‫َوال َّ‬
‫سنَاتٍ ِإلَى‬ ‫ع ْش ٍَر َح َ‬ ‫ل ِع ْن َدٍهُ َ‬ ‫ع ٍَّز َو َج ٍَّ‬ ‫ن َه ٍَّم ِب َها فَعَ ِملَ َها َكتَبَ َها ٍَّ‬
‫ّللاُ َ‬ ‫املَةٍ َو ِإ ٍْ‬ ‫َك ِ‬
‫س ِيئَةٍ فَلَ ٍْم يَ ْع َم ْل َها َكتَبَ َها ٍَّ‬
‫ّللاُ‬ ‫ن َه ٍَّم ِب َ‬ ‫يرةٍ َو ِإ ٍْ‬
‫ضعَافٍ َك ِث ٍَ‬ ‫ض ْعفٍ ِإلَى أ َ ْ‬ ‫سب ٍِْع ِمائ َ ٍِة ِ‬ ‫َ‬
‫اح َدةٍ و َح َّدثَنَا‬ ‫س ِيئَةٍ َو ِ‬ ‫ّللاٍُ َ‬ ‫ن َه ٍَّم ِب َها فَ ٍعَ ِملَ َها َكتَبَ َها َّ‬ ‫املَةٍ َو ِإ ٍْ‬ ‫سنَةٍ َك ِ‬ ‫ِع ْن َدٍهُ َح َ‬
‫ان فِي َه َذا‬ ‫عثْ َم ٍَ‬ ‫ن ْال َج ْع ٍِد أ َ ِبي ٍُ‬ ‫ع ٍْ‬
‫ان َ‬ ‫سلَ ْي َم ٍَ‬‫ْن ُ‬ ‫ْن يَ ْح َيى َح َّدثَنَا َج ْعفَ ٍُر ب ٍُ‬ ‫يَ ْحيَى ب ٍُ‬
‫علَى ٍَِّ‬
‫ّللا‬ ‫ك َ‬ ‫ل يَ ْهٍِل ٍُ‬‫ّللاُ َو ٍَ‬
‫ث ٍَوزَ ا ٍَد َو َم َحا َها ٍَّ‬ ‫ع ْب ٍِد ْال َو ِار ٍِ‬‫ث َ‬ ‫اْل ْسنَا ٍِد ِب َم ْعنَى َح ِدي ٍِ‬ ‫ِْ‬
‫ل َها ِلكٍ‬ ‫ِإ ٍَّ‬
Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari
al-Ja'd Abu Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Raja' al-Utharidi dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam, dari sesuatu yang diriwayatkan dari Rabbnya, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah menuliskan
kebaikan dan kejelekan, kemudian menerangkan hal tersebut, 'Barangsiapa berkeinginan untuk kebaikan namun belum
melakukannya maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya, dan barangsiapa berkeinginan
untuk suatu kebaikan lalu melakukannya maka Allah mencatat untuknya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali
lipat hingga beberapa kali lipat. Dan jika dia berkeinginan untuk kejelekan namun dia belum mengerjakannya, maka Allah
akan mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna untuknya, namun jika dia mengamalkannya maka Allah mencatatnya
sebagai satu dosanya'." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Ja'far bin
Sulaiman dari al-Ja'd Abu Utsman dalam sanad ini dengan makna hadits Abdul Warits, dan dia menambahkan, 'Dan Allah
menghapusnya, dan tidaklah celaka (karena durhaka) kepada Allah melainkan orang yang celaka'."
Abdullah bin ‘Abbas bin
‘Abdul Muthalib bin Abdullah bin ‘Abbas bin
Hasyim ‘Abdul Muthalib bin
Hasyim

Imran bin taymi


Imran bin taymi

Jalur sanad
Ja’dl bin dinar
Ja’dl bin dinar

Abdul Warits bin sa’id


Dzakwan Ja’far bin Sulaiman

Yahya bin yahya bin


Syaiban bin farrukh Bukair bin “Abdur
Rahman
BAGAN SANAD
Rosulullah

Abdullah bin 'Abbas bin


'Abdul Muthallib bin
Hasyim

Imran bin taymi

Ja’dl bin dinar


Abdul Warits bin
Sa'id bin Dzakwan Ja'far bin Sulaiman

Yahya bin Yahya bin


Abdullah bin 'Amru bin
Syaiban bin Farrukh Bukair bin 'Abdur
Abi Al Hajjaj Maisarah
Rahman

Imam Bukhori

Imam Muslim
STRUKTUR HADITS
MUKHARIJ : IMAM BUKHARI DAN IMAM MUSLIM
SHAHIBUL MATAN : ROSULULLAH
MATAN : ُ‫َّللا‬ َّ ‫سنَ ٍة فَلَ ْم يَ ْع َم ْل َها َكتَبَ َها‬
َ ‫ت ث ُ َّم بَيَّنَ ذَ ِل َك فَ َم ْن َه َّم ِب َح‬ ِ ‫س ِيئَا‬
َّ ‫ت َوال‬ِ ‫سنَا‬َ ‫ب ْال َح‬ َّ ‫ِإ َّن‬
َ َ‫َّللاَ َكت‬
ٍ‫ض ْعف‬ َ ‫ت ِإلَى‬
ِ ‫س ْبعِ ِمائَ ِة‬ ٍ ‫سنَا‬ َ ‫ع ْش َر َح‬ َ ُ‫َّللاُ لَهُ ِع ْندَه‬َّ ‫املَةً فَإِ ْن ُه َو َه َّم ِب َها فَ َع ِملَ َها َكتَ َب َها‬ ِ ‫سنَةً َك‬َ ‫لَهُ ِع ْندَهُ َح‬
‫املَةً فَإِ ْن ُه َو َه َّم ِب َها‬ِ ‫سنَةً َك‬
َ ‫َّللاُ لَهُ ِع ْندَهُ َح‬ َّ ‫س ِيئَ ٍة فَلَ ْم َي ْع َم ْل َها َكتَ َب َها‬
َ ‫يرةٍ َو َم ْن َه َّم ِب‬ َ ِ‫ض َعافٍ َكث‬ ْ َ‫ِإلَى أ‬
ً ‫احدَة‬ ِ ‫س ِيئَةً َو‬َ ُ‫َّللاُ لَه‬
َّ ‫فَ َع ِملَ َها َكتَبَ َها‬
RAWI PERTAMA : Abdullah bin ‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib bin Hasyim
RAWI TERAKHIR : Abdullah bin 'Amru bin Abi Al Hajjaj Maisarah,
Syaiban bin farrukh, Yahya bin yahya bin Bukair bin “Abdur Rahman
HAL YANG DAPAT KITA PELAJARI DARI HADITS TERSEBUT :

1. Kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya yang beriman sangat luas dan
ampunannya menyeluruh sedang pemberian-Nya tidak terbatas.
2. Sesungguhnya apa yang tidak kuasa oleh manusia, dia tidak diperhitungkan
dan dipaksa menunaikannya.
3. Allah tidak menghitung keinginan hati dan kehendak perbuatan manusia
kecuali jika kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan dan praktek.
4. Seorang muslim hendaklah meniatkan perbuatan baik selalu dan
membuktikannya, diharapkan dengan begitu akan ditulis pahala dan
ganjarannya dan dirinya telah siap untuk melaksanakannya jika sebabnya telah
tersedia.
5. Semakin besar tingkat keikhlasan semakin berlipat-lipat pahala dan ganjaran.