Anda di halaman 1dari 14

1.

Della Midi Wardani (11023225)


2. Ari Sabar Hati(11023068)
3. Putri Daniswari (11023069)
4. Eva Anugerah (11023071)
5. Ainun Muthoharoh (110232073)
6. Ratna Qorry Sugito (11023077)
7. Heppy Ayu Muifriani (11023289)
8. Hanif Tri Febiawan (11023297)
9. Khomsiyah Sismiati (11023299)
10. Mimin Mujiasih (11023301)
11. Tri Fitrianingsih (11023304)
12. Intan Melati Sukma (11023305)
 Apa itu?
 Siapa penyusun dan perumusan?
 Fungsinya apa?
 Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
pada hakekatnya merupakan ideologi
Muhammadiyah yang merupakan pandangan
Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di
muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan
dan cara-cara yang dipergunakan untuk
mewujudkan cita-cita tersebut sebagai sebagai
ideologi, Muqaddimah Anggaran Dasar menjiwai
segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan
proses penyusunan sistem kerjasama yang
dilakukan untuk mewujudkan tujuannya.
 Muqaddimah Anggaran Dasar
Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki
Bagus H. Hadikusumo (Ketua Pengurus
Besar Muhammadiyah tahun 1942-1953),
dengan bantuan beberapa orang
sahabatnya. Dimulai menyusunnya pada
tahun 1945 dan disahkan pada sidang
tanwir tahun 1951.
 Beberapa alasan mengapa Mukadimah Anggaran
Dasar Muhammadiyah baru disusun dan dirumuskan
pada periode Ki Bagus Hadikusuma karena
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain
sebagai berikut:
a. Belum adanya rumusan formal tentang dasar dan
cita-cita perjuangan Muhammadiyah.
b. Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah
menampakkan gejala menurun, akibat terlalu
mengejar duniawi.
 c. Semakin kuatnya pengaruh-pengaruh dari luar
yang bertentangan dengan Muhammadiyah, seperti
cara berfikir, sikap hidup atau pandangan hidup
yang masuk dalam masyarakat.
 Bagipersyarikatan Muhammadiyah
Muqqadimah Anggaran Dasar
Muhammadiyah berfungsi sebagai “Jiwa
dan semangat pengabdian serta
perjuangan persyarikatan
muhammadiyah”
 Q.S AL-FATIHAH
Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum Qudrat
Iradat) llah atau kehidupan manusia di muka bumi ini.
Masyarakat yang sejahtra, aman dan damai, makmur dan
bahagia hanyalah dpat diwujudkan diatas keadilan,
kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-
tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-
benarnya, lepas dari syaitan dan hawa nafsu.
 Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang
demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah yang
didorong oleh firman Allah daam Al-Quran:
 Q.S ALI IMRAN 104
 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf
dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-
orang yang beruntung.
 Berisi
beberapa bab (I – XVI) yang
memuat sejumlah pasal-pasal (1 – 42)
 Bab dan pasal pokok terpenting ?
Bab 1 : NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT
KEDUDUKAN
Bab2 : IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG
Bab 3 : MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA
Bab 4 : KEANGGOTAAN
Bab 5 : SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI
Bab 6 : PIMPINAN
Bab 7 : UNSUR PEMBANTU PIMPINAN
Bab 8 : ORGANISASI OTONOM
Bab 9 : PERMUSYAWARATAN
Bab 10 : RAPAT
Bab 11 : KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Bab 12 : LAPORAN
Bab 13 : ANGGARAN RUMAH TANGGA
Bab 14 : PEMBUBARAN
Bab 15 : PERUBAHAN
Bab 16 : PENUTUP

PASAL – PASAL
 Berisi pasal-pasal ( 1 – 38 )
 Pasal terpenting?
Maka degan Muhammadiyah ini mudah-
mudahan umnat Islam dapatlah
diantarkan ke pintu gerbang Syurga
"Jannatun Na'imi' dengan keridlaan Allah
Yang Rahman dan Rahim.