Anda di halaman 1dari 40

KEMAHIRAN

PROSES SAINS

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
KEMAHIRAN PROSES
 Memerhati SAINS
 Mengelas
 Mengukur dan menggunakan
nombor
 Membuat inferens  Menggunakan
 Meramal perhubungan ruang dan
 Berkomunikasi masa
 Mentafsirkan maklumat
 Mendefinisi secara
operasi
 Mengawal pemboleh
ubah
 Membuat hipotesis
 Mengeksperimen
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Memerhati
Proses mengumpul maklumat
tentang objek dan fenomena
menggunakan sebahagian atau
semua deria.
Boleh dilakukan secara kualitatif dan
kuantitatif.
Pengetahuan konsep diperlukan
dalam pemilihan dan penaksiran
pemerhatian yang dibuat.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Aktiviti Memerhati

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk memerhati

 Menggunakan deria rasa, penglihatan, bau,


pendengaran dan sentuhan
 Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatu
konsep
 Mengenal ciri-ciri yang ganjil atau yang
mempunyai kelainan
 Memperihalkan perbezaan dan persamaan
yang dikesani
 Memperihal akan perubahan yang berlaku
 Mengenal pasti tertiban kejadian yang
berlaku
 Menggunakan alat bagi membantu deria
untuk membuat kajian terperinci
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Mengelas
Proses memerhati dan mengenal pasti
perbezaan dan persamaan antara
objek atau fenomena berdasarkan ciri
atau sifat yang sepunya.
Mengasingkan dan mengumpul objek
atau fenomena kepada kumpulan
masing-masing.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Aktiviti 1

Anda di b ekalkan dengan


bebera pa h ela i daun.
Ke laskan daun t ers ebut.
Ny atakan l angkah-l angkah yang
dig unakan s emasa membuat
pengela san

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk mengelas
 Kenal pasti ciri umum sekumpulan
item
 Beri nama kepada kumpulan item
itu
 Kenal pasti ciri lain
 Memasukkan item berciri sama ke
dalam kumpulan yang lebih kecil
 Ulangi langkah di atas sehingga
semua item dapat dikumpulkan
dalam suatu kumpulan
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Mengukur & Menggunakan Nombor

Kebolehan membuat
pemerhatian secara
kuantitatif yang
melibatkan penggunaan
alat piawai

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Aktiviti
Mengukur & Menggunakan Nombor

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk
Mengukur & Menggunakan Nombor
 Boleh mengira dan membandingkan bilangan item
di dalam kumpulan yang berlainan
 Menggunakan nombor untuk merekod fenomena
 Membandingkan objek-objek menggunakan
nombor
 Menggunakan alat dengan betul
 Mencatat bacaan dengan tepat
 Mencatat unit dengan betul
 Memilih dan menggunakan unit yang piawai
dengan betul
 Membandingkan masa, jarak, luas dan isi padu
dengan unit yang berkaitan
 Boleh mengenal pola dalam jadual-jadual nombor
 Menentukan kejituan ukuran tertentu
 Menggunakan skala dan menerangkan nisbah
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Membuat Inferens
Proses membuat kesimpulan awal untuk
menerangkan peristiwa atau objek
berdasarkan pemerhatian.
Pengalaman lepas digunakan sebagai asas
untuk membuat kesimpulan awal tersebut.
Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benar
atau tidak.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Aktiviti Membuat Inferens

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk Inferens
 menggunakan maklumat daripada
pemerhatian untuk membuat
kesimpulan awal yang munasabah
 membuat pelbagai tafsiran yang
mungkin daripada satu pemerhatian
 mengenal had-had inferens
 menguji kejituan inferens dengan
pemerhatian tambahan
 menggunakan inferens sebagai alat
menentukan pemerhatian tambahan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Meramal
Proses untuk menentukan dan
menjangka peristiwa yang akan
berlaku.
Berdasarkan kepada
pemerhatian dan pengalaman
yang lalu atau data yang boleh
dipercayai.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Aktiviti Meramal

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk meramal
 menggunakan data yang lepas atau
ketika itu untuk menjangka apa yang
mungkin berlaku
 menggunakan pola sebagai bukti bagi
membuat sesuatu jangkaan
 menentukan hasil yang mungkin
daripada sesuatu tindakan
 mengesahkan jangkaan berlandaskan
data atau pengalaman yang lepas
 mengekstrapolasi data kepada situasi
yang baru
 membezakan ramalan daripada tekaan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Berkomunikasi

Kemahiran yang merujuk


kepada kebolehan
menerima, memilih dan
mempersembahkan
maklumat atau idea dalam
pelbagai bentuk

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk Berkomunikasi
 Kenal pasti ciri umum sekumpulan item
 Bercakap, mendengar atau menulis atau
menjelaskan idea atau makna kepada
rakan
 Merekod maklumat daripada kajian
 Meneliti maklumat yang ingin disampaikan
 Memilih cara atau alat komunikasi yang
bersesuaian
 Menyediakan bahan yang diperlukan
untuk penyampaian
 Menggunakan bahan rujukan
 Menentukan sasaran yang akan menerima
maklumat
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Menggunakan Perhubungan Ruang &
Masa
Kebolehan memperihalkan
atau menunjukkan lokasi,
arah, bentuk dan saiz sesuatu
objek dan perubahannya
mengikut masa

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Aktiviti
Menggunakan Perhubungan Ruang &
Masa

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk
Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa
 Memperihalkan lokasi dengan masa
 Memperihalkan perubahan arah dengan
masa
 Memperihalkan bentuk dengan masa
 Memperihalkan perubahan saiz dengan masa
 Menyusun peristiwa kejadian mengikut
kronologi
 Menentukan magnitud perubahan yang
berlaku berdasarkan kadar perubahan
 Menentukan kedudukan objek dan
menghuraikan kedudukannya di dalam ruang
 Menghuraikan rupa bentuk objek dilihat dari
kedudukan yang berlainan
 Menerangkan perhubungan di antara masa
dan jarak objek yang bergerak

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Mentafsir Maklumat
Kebolehan memberi
penerangan rasional
tentang objek, fenomena,
atau pola berdasarkan
maklumat yang dikumpul.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk
Mentafsir maklumat
 Mengumpul pelbagai data melalui
pemerhatian untuk membuat pernyataan
tentang maksudnya
 Mengesan pola atau corak yang terdapat
berdasarkan maklumat yang diperoleh
 Menyatakan hubungan diantara maklumat
 Membuat kesimpulan berdasarkan data
yang dikumpulkan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Mendefinisi Secara Operasi

Proses memberi definisi tentang


sesuatu konsep atau keadaan dengan
menyatakan perkara yang perlu
dilakukan dan diperhatikan.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk mendefinisi secara operasi
 Mentakrif istilah, konsep atau
pemboleh ubah dalam konteks
pengalaman sendiri.

 Membuat pernyataan apa yang


diperhatikan dan apa yang dibuat.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Mengawal Pemboleh ubah
Pemboleh ubah boleh jadi satu faktor,
keadaan atau hubungan yang boleh diubah
dalam suatu kejadian atau sistem yang dikaji.
Pemboleh ubah dimanipulasikan untuk
menghasilkan perubahan dalam pemboleh
ubah kedua (pembolehubah bergerakbalas).
 Pemboleh ubah lain yang mungkin
mempengaruhi keputusan perlu dimalarkan
(pemboleh ubah dimalarkan).

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk Mengawal Pemboleh ubah
 Menentukan pemboleh ubah yang
relevan dalam penyiasatan.
 Menentukan pemboleh ubah yang
akan
- dimanipulasi (tak bersandar),
- bergerak balas (bersandar)
- dimalarkan.
 Menentukan apakah perubahan
yang perlu dilakukan keatas
pemboleh ubah yang
dimanipulasikan.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Membuat Hipotesis
Proses menghasilkan satu kenyataan umum
yang difikirkan benar berdasar inferens,
untuk menerangkan suatu perkara atau
peristiwa.
Merupakan suatu ramalan mengenai
hubungan antara dua atau lebih
pembolehubah.
Boleh diuji untuk membuktikan
kesahihannya.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk Membuat Hipotesis

 mengenal pasti pemboleh ubah

 membuat inferens yang munasabah

 menentukan hubungan di antara


dua pemboleh ubah berdasarkan
inferens

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Mengeksperimen

Kebolehan melaksanakan prosedur


untuk menguji sesuatu hipotesis.
Merupakan kemahiran proses sains
peringkat tinggi.

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Petunjuk Mengeksperimen

 Membuat pemerhatian
 Mengemukakan soalan serta membuat inferens
 Membuat hipotesis yang boleh diujikan
 Mengawal pemboleh ubah / mendefinisikan secara
operasi
 Menentukan peralatan yang diperlukan bagi suatu
eksperimen
 Menjalankan eksperimen dan memerhati serta
merekod data
 Menganalisis dan mentafsir data
 Membuat kesimpulan
 Melapor keputusan eksperimen yang telah
dijalankan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
AKTIVITI 2

Rujuk LAMPIRAN 3

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Perkaitan KPS dengan KBSB
KPS KBSB

MEMBUAT Menghubungkaitkan
Membandingkan dan
INFERENS membezakan
Menganalisis
Membuat inferens
MERAMAL Menghubungkaitkan
Membuat gambaran mental

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Perkaitan KPS dengan KBSB
KPS KBSB
Mencirikan
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan
MEMBUAT membezakan
HIPOTESIS Menjanakan idea
Membuat hipotesis
Meramalkan
Mensintesiskan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Perkaitan KPS dengan KBSB
KPS KBSB
Menghubungkaitkan
MENDEFINISI Menganalogikan
SECARA Membuat gambaran mental
OPERASI Menganalisiskan

Mencirikan
MENGAWAL Menghubungkaitkan
PEMBOLEH- Membandingkan dan
UBAH membezakan
Menganalisis

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Perkaitan KPS dengan KBSB
KPS KBSB

MENGUKUR Menghubungkaitkan
MENGGUNAKAN Membandingkan dan
NOMBOR membezakan

MENGGUNAKAN Membuat urutan


PERHUBUNGAN Menyusun mengikut
RUANG & MASA keutamaan

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
Perkaitan KPS dengan KBSB
KPS KBSB
MENTAFSIR Membandingkan dan
membezakan
DATA Menganalisis
Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan
Menilai
MENGEKSPERIME Semua kemahiran berfikir
N

BERKOMUNIKASI Semua kemahiran berfikir

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
AKTIVITI 3

Buat latihan yang terdapat di dalam


modul
KPS ms30

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.
TAMAT
TERIMA KASIH

Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.