Anda di halaman 1dari 26

MATERI II

IBADAH DAN AKHLAK


MATA KULIAH
AGAMA ISLAM
PRODI KEBIDANAN BALIKPAPAN
IBADAH DAN AKHLAK
I. IBADAH
A. Pengertian Ibadah
1. Secara umum
Ibadah semua perilaku dalam aspek
kehidupan yann sesuai ketentuan
Allah SWT, dilakukan dengan
ikhlas untuk mendapatkan ridho
Allah SWT.
Al-Qur’an S. Adz-Dzaariyat : 56

‫ﻮﻤﺎﺨﻠﻗﺖﺍﻟﺟﻦﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻦﺃﻻﻠﻴﻌﺒﺪﻭﻦ‬
Artinya : “ Tidaklah Kuciptakan jin
dan manusia kecuali untuk beribadah
kepada-Ku (mengabdi atau mentau
hidkan-Ku)
2. Secara khusus
Semua perilaku manusia yang dilakukan atas
perintah Allah SWT dan dicontohkan oleh Nabi
Muhammad SAW.
Seperti :
1. Sholat
2. Puasa
3. Zakat
4. Haji
5. Dan lain-lain
Al-Qur’an S. Al-Ankabut : 45
‫ﻮﺃﻗﻡﺍﻟﺼﻼﺓﺃﻦﺍﻟﺼﻼﺓﺘﻨﻬﻲﻋﻦﺍﻟﻓﺤﺸﺍﺀﻮﺍﻟﻤﻨﻛﺮ‬
‫ﻮﺬﻜﺭﺍﻟﻟﻪﺍﻛﺑﺮﻮﺍﻟﻟﻪﻴﻌﻟﻡﻤﺍﺘﺼﻨﻌﻮﻦ‬
Artinya : “ Dan dirikanlah sholat, sesungguh
nya sholat itu mencegah diri dari perbuatan
keji dan munkar. Dan hanya beribadah kepada
Allah akan mendapat pahala yang besar. Dan
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
yang kalian perbuat “.
Al-Qur’an S. Al-Baqarah : 183
‫ﻴﺎﺃﻴﻬﺍﺍﻟﺬﻴﻦﺃﻤﻧﻮﺍﻜﺘﺐﻋﻟﻴﻜﻡﺍﻟﺼﻴﺎﻢﻜﻤﺎﻜﺘﺐ‬
‫ﻋﻟﻰﺍﻟﺬﻴﻦﻤﻦﻗﺒﻟﻛﻡﻟﻌﻟﻛﻡﺘﺘﻗﻮﻦ‬
Artinya : “ Wahai orang-orang yang
beriman diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang
sebelum kamu, agar kalian menjadi orang
yang bertaqwa “.
3. Perbedaan antara ibadah khusus
dan umum
Ibadah khusus dalam pengertian Semua
nya dilarang, kecuali yang Diperintahkan
Allah SWT dan dicontohkan Nabi
Muhammad SAW, sedangkan ibadah
umum dalam pengertian semuanya
dibolehkan kecuali yang dilarang.
B. Ibadah Menurut Islam
Ibadah mempunyai arti luas, tidak hanya
terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji dan
lain-laninnya, tetapi semua kegiatan
manusia yang tidak bertentangan dengan
hukum Allah SWT dan dilakukan dengan
baik atau agar mendapatkan ridho Allah
SWT.
II. AKHLAK
1. Secara bahasa
Khalaqa – Khluqun Artinya : Perangai,
tabiat dan adab.
2. Secara etimologi
Akhlak adalah perangai, tabiat dan sistem
perilaku yang dibuat.
3. Secara sosiologis di Indonesia
Akhlak adalah mengandung konotasi baik
(orang yang berakhlak baik)
Pengertian Akhlak Secara Umum

Akhlak adalah keadaan jiwa yang


selalu mendorong manusia berbuat
tanpa memikirkan.
Akhlak dapat dididikan dengan 2
pendekatan :
1. Stimulus respon
a. Melalui latihan
b. Melalui tanya jawab
c. Melalui mencontoh
2. Kognitif
a. Melalui dakwah
b. Melalui ceramah
c. Melalui diskusi
d. Dan lain-lain
Akhlak terbentuk dengan 2 pola

1. Material
2. Non material
Akhlakul karimah dilandaskan pada

1. Iman
2. Islam
3. Ihsan
Jenis Akhlak

1. Akhlak mahmudah (terpuji)


2. Akhlak Madzmumah (tercela)
Akhlak terhadap pencipta
1. Mentauhidkan-Nya
2. Beribadah kepada-Nya
3. Ikhlas
4. Khudu’
5. Tawakal
6. Sabar
7. Khauf
8. Raja’
9. Syukur
10.Qona’ah
11.Taubat
12.Istigfar
Akhlak kepada sesama manusia
1. Kasih sayang
2. Rasa persaudaraan
3. Memberi nasehat
4. Memberi pertolongan
5. Menahan amarah
6. Sopan santun
7. Suka memaafkan
Akhlak pada diri sendiri
1. Memelihara diri dari kebinasaan
2. Menambah pengetahuan
3. Mawas/introspeksi diri.
4. Membina disiplin pribadi
5. Mengadakan perenungan
Al-Qur’an S. Al-Baqarah : 195
‫ﻮﻻﺘﻟﻗﻮﺍﺒﺎﻴﺪﻴﻜﻡﺃﻟﻰﺍﻟﺘﻬﻟﻛﺔﻮﺃﺤﺴﻨﻮﺍﺃﻥﺍﻟﻟﻪ‬
‫ﻴﺤﺐﺍﻟﻤﺤﺴﻧﻴﻦ‬
Artinya : “ Dan janganlah kamu menjatuh-
kan dirimu sendiri dalam kebinasaan dan
berbuat baiklah, karena sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berbuat
baik “
Akhlak terhadap alam
1. Memperhatikan dan merenungkan
penciptaan Allah
2. Memanfaatkan alam
Akhlak terhadap keluarga

1. Birrul walidain
2. Adil terhadap saudara
3. Membina dan mendidik keluarga
4. Memelihara keturunan
III. IHSAN

A. Pengertian Ihsan
Ihsan adalah berbuat baik. Orang
yang ihsan disebut muhsin.
Hadis R.H.Khamsah
‫ﺃﻦﺘﻌﺑﺪﺍﻟﻟﻪﻛﺎﻨﻚﺘﺮﺍﻩﻔﺈﻦﻟﻡﺗﻛﻦﺗﺮﺍﻩﻔﺈﻨﻪﺗﺮﺍﻚ‬
Artinya : “ Bahwa engkau Beribadah
kepada Allah seperti engkau melihat-
Nya, jika engkau tidak melihat-Nya,
sesungguhnya Allah melihat engkau”
Kata ihsan dalam Al-Qur’an untuk
perbuatan berinfaq(Q.S. Ali Imran)
‫ﺍﻟﺫﻴﻦﻴﻨﻔﻘﻮﻦﻔﻰﺍﻟﺴﺮﺍﺀﻮﺍﻟﻀﺮﺍﺀﻮﺍﻟﻜﺍﻈﻤﻴﻦﺍﻟﻐﻴﻈ‬
‫ﻮﺍﻟﻌﺎﻔﻴﻦﻋﻦﺍﻟﻨﺎﺱﻮﺍﻟﻟﻪﻴﺤﺐﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ‬
Artinya : “ Orang-orang yang menafkahkan
(hartanya) baik di waktu lapang maupun di
waktu sempit dan orang-orang yang mena-
han amarahnya dan memaafkan kesalahan
orang, Allah menyukai orang-orang yang
berbuat kebaikan “.
Kata ihsan dalam Al-Qur’an untuk
perbuatan sabar (Q.S. Hud : 115)
‫ﻮﺍﺼﺑﺭﻮﺍﻔﺈﻦﺍﻟﻟﻪﻻﻴﺿﻴﻊﺃﺠﺮﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ‬
Artinya : “ Dan bersabarlah, karena
sesungguhnya Allah tiada menyia-
nyiakan pahala orang-orang yang
berbuat kebaikan “.
Kata ihsan dalam Al-Qur’an untuk
perbuatan jihad (Q.S.Al.Ankabut :69)
‫ﻮﺍﻟﺬﻴﻦﺠﺎﻫﺪﻮﺍﻔﻴﻨﺎﻟﻨﻬﺪﻴﻧﻬﻡﺴﺑﻟﻨﺎﻮﺃﻦﺍﻟﻟﻪﻟﻤﻊﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ‬
Artinya : “ Dan orang-orang yang berjihad
untuk (mencari keridoan) Kami, benar-
benar akan Kami tunjukkan kepada mereka
jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah
benar-benar beserta orang-orang yang
berbuat baik “.
Kata ihsan dalam Al-Qur’an untuk
perbuatan taqwa (Q.S.Yusuf :90)
‫ﻘﺎﻟﻮﺍﺃﻨﻚﻹﻧﺖﻴﻮﺴﻑﻘﺎﻝﺃﻧﺎﻴﻮﺴﻑﻮﻫﺬﺍﺃﺨﻰﻗﺪﻤﻦﺍﻟﻟﻪ‬
‫ﻋﻟﻴﻨﺎﺃﻨﻪﻤﻦﻴﺗﻖﻭﻴﺼﺑﺭﻔﺄﻦﺍﻠﻠﻪﻻﻴﻀﻴﻊﺃﺠﺭﺍﻠﻤﺤﺴﻧﻴﻦ‬
Artinya : “ Mereka berkata : Apakah kamu benar-
benar Yusuf ? Yusuf menjawab Akulah Yusuf dan
ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah
melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguh
nya barang siapa yang bertaqwa dan bersabar, maka
sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala
orang-orang yang berbuat baik “.

Anda mungkin juga menyukai