Anda di halaman 1dari 10

KAEDAH KAJIAN KES DALAM PdP

MATA PELAJARAN SEJARAH

KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH


SJHK3093
PENGENALAN

 “Kajian Kes” adalah cerita yang digunakan sebagai


bahan pengajaran yang menggarapkan
pengaplikasian teori atau konsep terhadap situasi
sebenar yang berlaku
 A case study is a research method used to investigate
an individual, a group of people, or a particular
phenomena
 Kajian kes adalah kaedah penyelidikan yang
digunakan untk mengkaji individu, sekumpulan
individu atau fenomena tertentu.
DEFINISI
 Muhamad Muda (2003: 3) mendefinisikan “Kajian
Kes” sebagai “satu deskripsi tentang sesuatu situasi,
dan semestinya yang telah/sedang berlaku serta
boleh menjadi pengajaran”.
 Ia adalah alat pembelajaran berkesan yang berupaya
membentuk kemahiran membuat keputusan, berfikir,
berinteraksi dan bekerja secara berpasukan.
 Kajian Kes ialah satu kaedah latihan yang
menggunakan kes-kes sebagai bahan pengajaran”
 Kaedah pengajaran kajian kes berbentuk deskriptif dan
tertakluk kepada unsur-unsur kesahan dan kebolehpercayaan
(validity and reliability)
 Kajian Kes” sebagai wadah pembelajaran menghuraikan
suatu teori dalam jangkamasa yang pendek, tetapi diolah
dengan cara yang menarik dan tersendiri untuk menepati
suasana kuliah yang lazimnya mengambil masa tidak lebih
dari dua jam.
 Kes boleh ditulis berdasarkan kesesuaian bidang berkenaan
dengan objektif pembelajaran.
 Proses pembudayaan ilmu (Ad-Tadayyun) secara kajian kes
akan memperkasakan pembentukan kognitif (pengetahuan),
afektif (keperibadian) dan psikomotor (kemahiran) individu
Peranan pelajar
 Pelajar bertanggungjawab untuk
 Mencerakinkan kes yang diberi
 Mencari pendekatan terbaik
 Membuat penyelesaian secara win-win situation
 Tujuan asas penggunaan kajian kes sbg kaedah pengajaran
ialah untuk :
memindahkan tggjwb belajar daripada guru kepada murid
 murid yang memainkan peranan dan hasilnya dapat menukar
penyerapan pasif kepada sesuatu tingkah laku yang aktif
Kesan Kaedah Kajian Kes Ke Atas
Pelajar
 Pelajar dapat mengenal pasti :
 punca masalah
 Mengenali pembuat keputusan dan agendanya
 Peka terhadap persekitaran yang menyumbang kepada
keputusan yang diambil dalam kes tersebut.
 Murid didorong untuk membuat keputusan berdasarkan
analisa mereka sendiri
 Mengaplikasi pengetahuan mereka tentang teori-teori
masalah tersebut
 Mampu menyelesaikan masalah yang lebih rumit dengan --
-cara mengenal pasti dan menganalisa faktor penting
 - mancambahkan idea
- menyelaraskan idea dengan fakta sebenar
- menggabungkan idea tersebut secara kreatif
 Membantu pelajar menghadapi masalah yang timbul dalam
situasi sebenar
 Pelajar dapat mengasah tahap profesionalisme mereka
melalui cabaran, keperitan dan pengalaman sebenar dan
liputan dari dapatan kajian orang lain.
Kelebihan Kaedah Kajian Kes
 Pelajar didedahkan dengan kenyataan hidup sebenar
 Kaedah ini menggabungkan idea individu dan idea ahli
kumpulan yang akan dimurnikan kemudiannya
 Mendorong murid untuk berdikari
 Pelajar mempunyai kemahiran untuk merumus soalan
 Mempunyai kefahaman tentang proses pembelajaran
yang mereka alami
Contoh kajian kes :
Kesan kemiskinan kepada prestasi akademik murid
sekolah rendah di luar bandar

 Cuba cari kajian kes yang sesuai dengan topik-topik


sejarah yang terdapat di dalam DSKP tahun 4, 5 dan 6.
 Tujuan asas penggunaan kajian kes sebagai strategi
pengajaran ialah bertujuan untuk “memindahkan
tanggungjawab belajar daripada guru, kepada pelajar
yang memainkan peranan dan hasilnya ia dapat
menukar penyerapan pasif ke arah pembangunan
aktif”.
 Melalui perbincangan kes secara teliti, pelajar dapat
mengenal pasti punca masalah, mengenali pembuat
keputusan dan agendanya dan menjadi peka
terhadap keadaan persekitaran yang menyumbang
kearah keputusan yang diambil dalam kes tersebut.