Anda di halaman 1dari 10

TEORI AKAD

Disusun oleh Kelompok 2 :

1. CINDY ARIESTA (16.0101.0138)


2. AGUS DEVI RIYANTI (16.0101.0139)
3. WIDYA ANISSA S (16.0101.0140)
4. NUR ABITA P (16.0101.0141)
5. METI AZUMASTUTI (16.0101.0144)
6. FITRIA DWI NANDA (16.0101.0145)
7. NINO ARDIANSAH A (16.0101.0147)
8. CHINDI TIA PRATIWI (16.0101.0149)
9. ILHAM YUSRIL P. (16.0101.0151)
10. DOMI RAHARDIAN (16.0101.0152)
Agenda
01 Definisi Akad

02 Jenis Akad

03 Rukun Akad

04 Syarat-Syarat Akad

05 Hal-Hal Yang Membatalkan Akad

06 Dalil Tentang Akad/Perjanjian

07 Kaidah-kaidah Fiqhiyah
1. PENGERTIAN AKAD
Menurut fuqaha’ (ahli hukum Islam) akad yaitu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara-cara
yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut
(Ash-Shiddiqy, 1974).
Akad yang sudah ada namanya
tersendiri
Akad bernama
2. JENIS AKAD

Contohnya : akad muradhabah


, musyarakah, murabahah.

akad yang belum dinamai,


Akad tidak
sebab ulama belum membahas bernama
nya.

Akad ini sebagai tuntutan orang


orang modern dalam menjalankan
kehidupan sehari hari
3. Rukun Akad

Formula akad
Objek akad Tujuan akad
Para pihak (shighat
(ma’qud ‘alaih / (maudhu’al- ‘
(al- ‘aqidani) al-‘aqd : ijab mahal al-‘aqd) aqd)
dan qabul)

Pihak pembuat akad Tujuan akad adalah ujung


Rukun akad yang Ada tiga syarat yang
adalah orang orang akhir yang ingin dituju oleh
kedua ini menyar harus dipenuhi dalam
yang atas keinginan pihak yang membuat akad.
atkan dua syarat. objek akad
pribadinya bersepakat
membuat syarat
perjanjian.
4. SYARAT-SYARAT AKAD

Syarat sah akad

Tidak ada paksaan Tidak mengandung


1 (ikrah)
4
riba.

Tidak menimbulkan Tidak mengandung


2 kerugian (dharar)
5 syarat fasid

Tidak mengandung
3 ketidakjelasan
(gharar)
5. Hal-Hal Yang Membatalkan Akad

Paksaan (al-ikhratau dwang)

2
Penipuan (at tagrir/at tadlis
atau bedrog)
1 3

Kekhilafan (al-ghalat atau


dawling)
6. Dalil Tentang Akad/Perjanjian

Al-Qur’an Al-Hadis
- QS Al-Maidah ayat 1 - hadis yang diriwayatk
- Al-Qur’an Surat an oleh al-hakim dari
An-Nisa’ ayat 29 sahabat Abu I-Iurairah
, Rasul
- Hadis Riwayat Ibn
Hibban dan Ibn Majah
7. Kaidah-kaidah Fiqhiyah
Asas-asas Perianjian/Kontrak Dalam Islam

7. Asas Amanah (mabda’


al-amanah) 4. Asas janji itu mengikat
1. Prinsip Ibahah
(mabda’ al-ibahah)

5. Asas keseimbanggan
2. Asas kebebasan
(mabda’ at-tawazun fi al-
berkontrak berakad
mu’awadhah).
(mabda’ hurriyyah at-ta'aqud)

6. Asas kemaslahatan
3. Asas Konsensualisme (mabda’ al-maslahah)
(mabda’ ar-radha’iyyah)
8. Asas keadilan (mabda'
al-‘adalah)
THANKS!
Any questions?