Anda di halaman 1dari 10

BERANDA

MATERI
MAKANAN DAN
MINUMAN HALAL
MAKANAN DAN
MINUMAN HARAM

PENYEMBELIHAN
KURBAN DAN
AKIKAH
REFERENSI

PENYUSUN
KB.4.KURBAN DAN
BERANDA AKIKAH
MATERI
Subcapaian Pembelajaran
MAKANAN DAN
MINUMAN HALAL
MAKANAN DAN
1. Menjelaskan pengertian dan hukum kurban dan
MINUMAN HARAM akikah
PENYEMBELIHAN 2. Menjelaskan ketentuan penyembelihan kurban
KURBAN DAN dan akikah
AKIKAH 3. Mengidentifikasi hikmah kurban dan akikah
REFERENSI 4. Menjelaskan hal-hal lain yang disyariatkan
terkait akikah
PENYUSUN
5. Menganalisis perbedaan kurban dan akikah
KURBAN DAN AKIKAH
BERANDA A. Pengertian dan Hukum Kurban
MATERI
MAKANAN DAN
Menurut bahasa, kata kurban berasal dari kata
MINUMAN HALAL qaraba yang berarti mendekatkan diri.
MAKANAN DAN
MINUMAN HARAM
Pengertian syariat, kurban ialah menyembelih
PENYEMBELIHAN
binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu
KURBAN DAN yang dilakukan pada Hari Raya (selepas salat hari
AKIKAH
raya idul adha) dan hari-hari tasyrik yaitu, 11, 12,
REFERENSI
dan 13 Zulhijjah semata-mata untuk beribadah
PENYUSUN untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.
KURBAN DAN AKIKAH
BERANDA B. Ketentuan Penyembelihan Hewan Kurban
MATERI
1. Jenis dan persyaratan hewan kurban
MAKANAN DAN
MINUMAN HALAL
2. Waktu dan Tempat Penyembelihan Hewan
MAKANAN DAN Kurban
MINUMAN HARAM 3. Sunnah Sewaktu Menyembelih Hewan Kurban
PENYEMBELIHAN 4. Cara Penyembelihan Hewan Kurban
KURBAN DAN
AKIKAH
REFERENSI

PENYUSUN
KURBAN DAN AKIKAH
BERANDA Fungsi Kurban
MATERI 1. Pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah swt.
MAKANAN DAN 2. Mendidik jiwa kearah taqwa dan mendekatkan diri kepada
MINUMAN HALAL Alah swt.
MAKANAN DAN 3. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati
MINUMAN HARAM
mau membelanjakan hartanya dijalan Allah swt.
PENYEMBELIHAN 4. Menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia
KURBAN DAN terutama antara golongan berada dengan golongan yang
AKIKAH kurang bernasib baik
5. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud
REFERENSI
kesetiakawanan sosial.
PENYUSUN 6. Ikut meningkatkan gizi masyarakat.
KURBAN DAN AKIKAH
BERANDA 2. Pengertian dan Dasar Hukum Akikah
MATERI
Akikah adalah salah satu acara penting untuk
MAKANAN DAN
MINUMAN HALAL
menanamkan nilai-nilai rohaniah kepada anak
MAKANAN DAN yang masih suci.
MINUMAN HARAM

PENYEMBELIHAN Hukum akikah itu adalah sama dengan


KURBAN DAN ibadah kurban yaitu sunah muakad kecuali
AKIKAH
REFERENSI
dinazarkan menjadi wajib.
PENYUSUN
KURBAN DAN AKIKAH
BERANDA 3. Ketentuan-Ketentuan Berkaitan dengan Akikah
MATERI 1. Pihak yang dibebani akikah
MAKANAN DAN
MINUMAN HALAL
2. Waktu pelaksanaan akikah
MAKANAN DAN 3. Jumlah kambing yang disembelih
MINUMAN HARAM
4. Pemanfaatan daging akikah
PENYEMBELIHAN
KURBAN DAN
AKIKAH
REFERENSI

PENYUSUN
KURBAN DAN AKIKAH
BERANDA 4. Hal-Hal Lain yang Disyariatkan Terkait Akikah
MATERI 1. Disyariatkan memberi nama anak yang lahir dengan
MAKANAN DAN nama yang baik pada hari yang ketujuh
MINUMAN HALAL 2. Mencukur (menggundul) semua rambutnya tanpa tersisa,
MAKANAN DAN berdasarkan hadis di bawah, bukan sebagian saja.
MINUMAN HARAM 3. Mentahniknya,
PENYEMBELIHAN 4. Mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi sebagai
pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah
KURBAN DAN
yang mengolesi kepala si bayi dengan darah hewan
AKIKAH
aqiqah.
REFERENSI

PENYUSUN
KURBAN DAN AKIKAH
BERANDA C. Hikmah Disyariatkan Akikah

MATERI 1. Bentuk taqarub (pendekatan diri) kepada Allah swt


MAKANAN DAN
sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang
MINUMAN HALAL dianugrahkan Allah swt dengan lahirnya sang anak.
MAKANAN DAN 2. Menambah kecintaan anak pada orang tua.
MINUMAN HARAM 3. Mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga
PENYEMBELIHAN maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan
atas kelahiran seorang anak
KURBAN DAN
4. Dalam aqiqah ini mengandung unsur perlindungan dari
AKIKAH
syetan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu.
REFERENSI 5. Aqiqah merupakan tebusan hutang anak untuk
memberikan safaat bagi kedua orang tuanya kelak pada
PENYUSUN
hari perhitungan.
6. Akikah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) di antara
masyarakat terutama antara yang kaya dengan yang fakir
Abdur Rahman al-Juzairi, 2001. Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah. terj. Chatibul Umam. Jakarta: Darul Ulum
BERANDA Press.
Ahmad Syafi’i MK,.1987. Pengantar Shalat yang Khusu’. Bandung: Remaja Karya.
Ahmad, Muhaimin. 2001. Kumpulan Doa Lengkap. Semarang CV Aneka Ilmu.
MATERI Al-Asqolani, al-Hafiz bin Hajar. t.t. Bulughul Maram. Bandung: PT Al-Ma’arif.
Al-Bahraisy, Salim. 1981. Riyadus Shalihin. Bandung: PT Al-Ma’arif.
Al-Mubarak, Abdul Aziz. 1986. Nailul Authar (Himpunan Hadits Hukum). Surabaya: Al-Azhar. Beirut,
MAKANAN DAN
Lebanon: Darul Fikr
MINUMAN HALAL Anwar, Muhammad. t.t. Kumpulan Doa-doa Pilihan. Bandung: Husaini.
MAKANAN DAN Ibrahim Muhammad al-Jamal. t.t. Fiqhul Mar’ah al-Muslimah. terj. Anshari Umar Sitanggal. 1981.
Semarang: CV. Asy Syifa.
MINUMAN HARAM Kementerian Agama RI. 2014. Kurikulum Madrasah 2013 Mapel PAI dan Bahasa Arab.
Kementerian Agama. 2010. Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal.
PENYEMBELIHAN Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dirjend Bimas Islam Kemenag RI.
Ma’ruf Muttaqien. t.t. Buku Pintar Qurban dan Aqiqah. Jakarta: Lazismu.
KURBAN DAN Muhamad Abduh, “ Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi
antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong Medang dan Rumah Sembelihan (Tradisioanal) Dikampung
AKIKAH Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam, (Panam: Uin Suska 2002).
Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. 2002. Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi, terj. Aris Munandar,
REFERENSI Yogyakarta: Media Hidayah.
Rasyid Sulaiman. 1996. Fiqh Islam. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo.
Sabiq Sayyid. 1996. Fiqh Sunnah Cet.17. terj. Mahyuddin Syaf. Bandung: al-Ma’arif.
PENYUSUN Sabiq Sayyid. tt. Fiqh Sunnah. terj. Salim Nabhan. Surabaya.
Yusuf Qardhawi. 2002. Halal dan Haram. terj. Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid,
Jakarta: Robbani Press.
Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary. 1979. Fathul Mu’in, terj. Ali As’ad, Kudus: Menara.

Anda mungkin juga menyukai