Anda di halaman 1dari 22

Inquiry Based Education

Proses bertanya soalan


untuk memperoleh
ilmu baharu

HANG JOE EE PISMP SN2


Pengenalan
• Inkuiri merupakan proses mencari dan menyiasat masalah,
membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data
dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah.
• Merupakan satu pendekatan di mana murid membina pengetahuan
dan kefahaman sendiri melalui penyiasatan dan penerokaan
berasaskan pengetahuan sedia ada.
• Secara umumnya, Inkuiri mementingkan ‘mengapa’ dan
‘bagaimana’ berbanding dengan ‘apa’ terhadap
sesuatu perkara atau kejadian.
• Kemahiran inkuiri diberi penekanan dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.
• Inkuiri membantu pemerolehan pelbagai kemahiran berfikir aras
tinggi seperti
• kemahiran saintifik
• kemahiran insaniah
• kemahiran teknologi maklumat
• kemahiran menyelesaikan masalah
• kemahiran membuat keputusan.
• Penguasaan kemahiran ini mampu menyediakan murid
menjadi pemain global abad ke-21.
• Menurut Heather Banchi dan Randy Bell (2008), terdapatnya 4 jenis
inkuiri iaitu :
Ciri-ciri Pembelajaran berasaskan Inkuiri

• Murid adalah perancang dan pelaku


1. Berpusatkan dalam proses pembelajaran.
• Murid menggunakan akal fikiran/idea sendiri
murid terhadap soalan atau masalah yang dihadapi.

• Murid akan meroka, mencari maklumat, 2. Merangsang


menyoal dan menyiasat situasi atau
masalah yang berlaku dari situasi yang
minat dan sikap
diwujudkan oleh guru ingin tahu
3.Mengemukakan
soalan dan
• Mementingkan soalan yang
membuat inferens mencabar pemikiran murid.
dalam proses
pencarian maklumat

• Berorientasikan teknik, prosedur serta cara 4. Melibatkan


menyelesaikan masalah dalam proses kognitif,
pembelajaran. afektif dan
• Proses mental berkembang semasa psikomotor
pembelajaran ini.
Pembelajaran
berasaskan
projek

Pendekatan
Pembelajaran Penerokaa
Pembelajaran n saintifik
kolaboratif Inkuiri

Pembelajaran
berasaskan
masalah
Langkah perlaksanaan pembelajaran berdasarkan
inkuiri
• Model Pembelajaran 5E

Penglibatan (Engagement)

Penerokaan (Exploration)

Penerangan (Explaination)

Pengembangan (Elaboration)

Penilaian (Evaluation)
Kebaikan
• Meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis,
kreatif dan inovatif murid
• Menggalakkan pembelajaran terarah kendiri.

• Mengaplikasi kemahiran meneroka, menganalisis, menilai,


menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
• Menimbulkan rasa ingin tahu dan menggalakkan
murid untuk bertanya.
• Meningkatkan minat dan keseronokan
dalam pembelajaran
Kelemahan

• Hanya sesuai tahap dua di sekolah

• Penggunaan masa yang panjang.

• Memerlukan kecekapan guru untuk mengendalikan aktiviti-


aktiviti kajian.

• Kurang sesuai kepada pelajar yang lemah.


Aplikasi kit
• Mata pelajaran : Sains
• Kelas :5M
• Tema kit : Bumi dan sains angkasa
• Tajuk : Bumi, bulan dan matahari
• Standard kandungan : 11.2 Fasa-fasa Bulan
• Standard pembelajaran : 11.2.3 Menggunakan perhubungan ruang dan masa
untuk menggambarkan fasa Bulan seperti
anak bulan, bulan sabit, bulan separa dan
bulan purnama dalam satu endaran lengkap
dengan mengikut takwim Qamari.
Cara penggunaan kit
1. Guru mendedahkan nama fasa bulan dan perubahan bentuk bulan kepada
murid-murid.
2. Murid-murid dibahagikan kepada 8 kumpulan.
3. Guru menunjukkan ‘spinner board’ yang mempunyai nama 8 fasa bulan
padanya.
4. Setiap kumpulan menghantar seorang wakil untuk memusingkan ‘spinner
board’ untuk menentukan fasa bulan kumpulan masing-masing.
5. Murid-murid dikehendaki membuat pemerhatian terhadap bulan selama 30
hari dan mengenalpasti bentuk bulan pada fasa bulan tertentu.
6. Setelah pemerhatian, guru memberikan kertas yang dicetak nama fasa bulan
yang tertentu dan juga kertas warna kuning dan hitam kepada setiap kumpulan.

7. Dalam setiap kumpulan, mereka perlulah berbincang dan menentukan bentuk


bulan sesuai dengan fasa tersebut dan menunjukkan bentuk bulan pada kertas
A4 dengan menggunakan teknik kolaj.
8. Akhirnya, setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan mereka.
‘Spinner board’ Contoh hasilan murid
Kekangan pelaksanaan pembelajaran
berasaskan inkuiri

Kemudahan • Kekurangan kemudahan TMK seperti komputer


sekolah yang • Proses pencarian dang pengajian maklumat
tidak lengkap menghadapi masalah

• Guru tidak didedahkan kepada pengajaran abad ke-21. Guru masih


• Lebih cenderung menggunakan pengajaran 'chalk and kekal kepada
talk' cara pengajaran
• Tidak memberi peluang kepada pelajar untuk tradisional
meneroka ilmu sendiri
• Masa pengajaran adalah terhad
Masa • Murid akan mengambil masa yang lama untuk
pengajaran meneroka dan mengkaji tentang soalan yang
tidak cukup dikemukan
• Tajuk sesuatu matapelajaran tidak sempat
dihabiskan

• Pembelajaran sangat bergantung kepada murid Hasil


• Hanya sesuai kepada murid tahap dua pembelajaran
• murid yang lemah juga susah memperoleh ilmu yang ditetapkan
melalui kaedah ini susah dicapai
Langkah-langkah untuk menggalakkan
pembelajaran berasaskan inkuiri

Meningkatkan Menyediakan kursus


Meningkatkan
kemahiran guru peningkatan profesional guru
prasarana dan
tentang penggunaan dan pengetahuan tentang
kemudahan sekolah
teknologi dalam kelas pedagogi abad ke-21

Guru haruslah membuat Guru haruslah Sentiasa mengikuti


persediaan yang mengagihkan masa perkembangan murid
secukupnya sebelum dalam kelas dengan supaya tiada yang
memasuki kelas baik tertinggal
Kesimpulan
• Pembelajaran berasaskan inkuiri dapat merangsang pemikiran murid dan
memperkembangkan kemahiran berfikir ke aras tinggi.
• Murid yang kreatif dan inovatif, boleh berfikir secara kritis dan mampu
menyelesikan masalah dapat dilahirkan.
• Sistem pendidikan negara perlulah sentiasa dipertingkatkan agar boleh
meningkatkan keupayaan dan kemampuannya ke tahap kualiti yang tinggi dan
cemerlang agar dapat menangani cabaran-cabaran abad ke-21.
• Modal insan yang memiliki kemahiran abad ke-21 perlulah dilahirkan supaya
dapat mendepani tuntutan globalisasi yang berkembang dengan pantas.
Rujukan
Heather Banchi, Randy Bell (2008). The Many Levels of Inquiry. Science
and Children, V46 (10). Oktober 2008, 26-29.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2016). Panduan Pelaksanaan
Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri. Putrajaya :
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Marcus Guido (2017). All About Inquiry-Based Learning: Definition,
Benefits and Strategies. Diperoleh daripada
https://www.prodigygame.com/blog/inquiry-based-learning-
definition-benefits-strategies/
Noriati A.Rashid, Boon Yong Ping, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad
(2017). Murid dan Pembelajaran. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Sekian,
Terima Kasih!