Anda di halaman 1dari 6

BASA JAWA

.

STANDAR KOMPETENSI
Mampu membaca dan memahami bacaan sastra
maupun nonsastra, berhuruf latin maupun Jawa dengan
dengan berbagai keterampilan dan teknik membaca.

 KOMPETENSI DASAR
Membahas atau mendiskusikan isi tembang
campursari
TEMBANG CAMPURSARI
 YAIKU sawijining tembang jawa gagrag anyar
kang iringane gamelan dicampuri iringan piranti
musik modern

 Tembang campursari ingkang ngondangaken


yaiku Manthous saka gunung kudul antawis 1980-
an
TULADHA TEMBANG CAMPURSARI
 1. KUNCUNG
 2. STASIUN BALAPAN
 3. SEWU KUTHA
 4. ALUN-ALUN NGANJUK
 5. LAYANG KANGEN
 6. SEKONYONG-KONYONG KODER
 7. SRI , Lsp.
UNSUR-UNSUR ANALISIS
TEMBANG CAMPURSARI
 1. Tema : pokok masalahe cerita / lelandhesan/ dasar crita
 2. Paraga lan watak paraga : lakon utawa paraga kan
diceritakake
 3. Padunungan, wektu lan swasana ( setting/ latar)
 Unsur kang ana gegayutane karo panggonan, wektu lan
swasana
 4. Alur cerita : rantamane crita sing sinambung mbentuk
crita ( Alur maju, alur mundur )
 5. Amanat : piweling kang kinandhut ing crita
Diskusi kelompok
 1. bagi siswa dados 5 kelompok
 2. saben kelompok nganalisis bagean2 unsur tembang
 3. gatekna video tembang campursari
 4. diskusi kelompok ( 20 menit )
 5. presentasi ( perwakilan )