Anda di halaman 1dari 21

KAEDAH PENYELIDIKAN

UNTUK PENDIDIKAN
GRU 60104

NAMA : RAYNALD BIN AHLAI @ ERIC


NO. KAD MATRIK : M2019100219
HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN
JURULATIH DENGAN TAHAP
PENGLIBATAN ATLET
OLAHRAGA DI DAERAH PAPAR
PERMASALAHAN KAJIAN

o Penglibatan atlet dari daerah Papar dilihat


rendah di peringkat negeri Sabah dalam
kejohanan Olahraga.
o Pencapaian atlet olahraga daerah Papar
juga rendah di kejohanan Olahraga MSSN
Sabah.
• Menurut Ahmad (2007) jurulatih
mempunyai pengaruh yang mendalam
dalam diri atlet untuk mereka mencapai
kemajuan dalam prestasi sukan tersebut.
• Jika seseorang jurulatih boleh memenuhi
keperluan atletnya maka terdapat
peningkatan prestasi atlet tersebut dalam
acara sukan yang terlibat. (Feltz, Chase,
Moritz dan Sullivan, 1999)
OBJEKTIF KAJIAN

– Mengenal pasti gaya kepimpinan jurulatih


yang diamalkan oleh jurulatih daerah Papar.

– Mengenal pasti tahap penglibatan altet


olahraga daerah Papar.

– Mengenal pasti hubungan antara kepimpinan


jurulatih dengan tahap penglibatan atlet
olahraga daerah Papar.
PERSOALAN KAJIAN

1. Apakah gaya kepimpinan jurulatih yang


diamalkan oleh jurulatih olahraga daerah
Papar?
2. Apakah tahap penglibatan altet olahraga
daerah Papar?
3. Apakah hubungan antara kepimpinan
jurulatih dengan tahap penglibatan atlet
olahraga daerah Papar?
HIPOTESIS KAJIAN

1. Ho1 = Tidak terdapat hubungan signifikan


antara gaya kepimpinan jurulatih dengan
tahap penglibatan atlet olahraga daerah
Papar.
KEPENTINGAN KAJIAN

1. Memberi gambaran kepada jurulatih


daerah Papar tentang gaya kepimpinan
jurulatih yang ditampilkan.

2. Jurulatih dapat menggunakan gaya


kepimpinan jurulatih yang bersesuaian
untuk meningkatkan pencapaian atlet
KERANGKA KONSEP
BATASAN KAJIAN
• Hanya melibatkan atlet olahraga daerah
Papar
• Melibatkan 14 buah sekolah menengah di
daerah Papar
• Atlet yang berumur 13 tahun hingga 17
tahun
PERSAMPELAN

• Pemilihan sampel adalah secara rawak


kepada atlet olahraga sekolah menengah
(SM) di daerah Papar.
INSTRUMEN KAJIAN

• Borang soal selidik skala kepimpinan


untuk sukan (LSS) yang dibangunkan oleh
Chelladurai & Saleh (1980).
• Mengandungi 40 soalan yang merangkumi
5 dimensi iaitu Demensi Arahan & Latihan,
Demokratik, Autokratik, Sokongan sosial
dan Maklum balas positif
• Skala Likert 5 iaitu setiap item diberikan
skala (1) Tidak Pernah, (2) Jarang, (3)
Kadang-kadang, (4) Selalu dan (5)
Sentiasa
(Chelladurai & Saleh, 1980).
ANALISIS DATA

• Menggunakna program Statistical


Package for the Social Sciences (SPSS)
versi 20.0.
ANALISIS DATA
DAPATAN KAJIAN (1)
DAPATAN KAJIAN (2)
DAPATAN KAJIAN (3)
KESIMPULAN
• Responden menunjukkan persepsi
mereka kepada gaya kepimpinan maklum
balas positif kepada jurulatih mereka.
KESIMPULAN

• Terdapat hubungan yang positif antara


gaya kepimpinan jurulatih dan tahap
penglibatan atlet olahraga daerah Papar.
SEKIAN