Anda di halaman 1dari 124

TEORI-TEORI

PERKEMBANGAN MORAL
Dr. Yusoff bin Yaacob
Teori-teori Perkembangan Moral:
1. Kognitif
• Jean Piaget
• Lawrence Kohlberg
2. Behaviorisme
• B. F. Skinner
• Ivan Pavlow/ J. B. Watson
3. Sosial
• Albert Bandura
• Emile Durkheim
4. Humanistik (Personaliti)
• Carl Rogers
• JohnWilson
5. Psikoanalisis
• Eric Erickson
• Sigmund Freud
HASIL PEMBELAJARAN
i. Menerangkan konsep Teori Perkembangan
Moral.
ii. Menghubungkaitkan peringkatperingkat
perkembangan moral kanak-kanak dengan
Teori Perkembangan Moral Kognitif
iii. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan
teori Perkembangan Moral Kognitif
Pengenalan
• Perkembangan moral tertumpu kepada
tiga aspek iaitu
i. perkembangan pemikiran moral
ii. perkembangan perasaan moral
iii. perkembangan tingkah laku moral
• Perkembangan kematangan moral
kanak-kanak bergantung kepada ketiga-
tiga aspek di atas.
Terdapat LIMA teori yang dijadikan rujukan utama iaitu:
1. Kognitif
• Jean Piaget
• Lawrence Kohlberg
2. Behaviorisme
• B. F. Skinner
• Ivan Pavlow/ J. B. Watson
3. Sosial
• Albert Bandura
• Emile Durkheim
4. Humanistik (Personaliti)
• Carl Rogers
• JohnWilson
5. Psikoanalisis
• Eric Erickson
• Sigmund Freud
Rasional:
• Tavecchio, Stams, Brugman dan Thomeer-
Bouwens (1999) menjelaskan salah satu
matlamat jangka panjang mengkaji
perkembangan moral adalah untuk memahami
serta menjangka tingkah laku moral, termasuk
salah laku.
• Secara empirikal, hubungan antara kecekapan
pertimbangan moral atau penaakulan moral
dan salah laku merupakan cabang kajian yang
terbukti penting pada dekad ini (Gregg, Gibbs
dan Basinger, 1994).
Teori Perkembangan Moral Kognitif:
• Jean Piaget
• Lawrence Kohlberg
• Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg
mendakwa bahawa perkembangan moral
bersifat universal dalam dua perkara:
i. Setiap individu tanpa mengira latar
belakang budaya melalui peringkat-
peringkat perkembangan moral yang
sama
ii. Perkara yang mendasari setiap
peringkat perkembangan moral
adalah konsep-konsep moral yang
serupa seperti kewajipan, keadilan
dan tanggungjawab
• Mengikut Jean Piaget, perkembangan moral kanak-
kanak ditentukan dalam tiga tahap:

Tahap perkembangan moral


(Piaget)

Pra moral Heteronomous Autonomus


• Pra moral:
‐ Kanak-kanak berminat dengan diri sendiri
sahaja dan mengutamakan pandangan
sendiri
‐ Mine is mine, yours is mine too
‐ Enggan berkongsi
‐ Cuba apa sahaja tanpa fikir risiko (if you
know nothing you are not afraid of
anything)
‐ Contoh: enggan berkongsi mainan,
makanan dll. dengan orang lain.
• Tahap heteronomous
‐ Kanak-kanak lebih berhati-hati dan
berminat pada orang lain
‐ Menghormati pihak berkuasa
‐ Berupaya menerima peraturan
‐ Peneguhan dalam bentuk ganjaran dan
hukuman diambil kira dalam peringkat ini
(Sakhilah Shahkat Ali, 2009)
• Tahap autonomous
‐ Kanak-kanak mengambil berat tentang
kebajikan dan minat masing-masing.
‐ Perasaan hormat pada orang lain
dititikberatkan.
‐ Kanak-kanak menganggap peraturan boleh
berubah-ubah berdasarkan kerjasama dan
rasa hormat pada orang lain.
• Tahap autonomous
‐ Keputusan moral tidak lagi pada kehendak
undang-undang autoritarian tetapi segala aspek
diambil kira
‐ Keupayaan melihat sesuatu perkara daripada
pelbagai sudut bertambah, ini meningkatkan
keupayaan seseorang mengkonseptualisasi
dilema moral (Kurtines & Greif, 1974, Shaffer,
1993)
• Sumbangan Piaget terhadap
perkembangan moral telah dikembangkan
oleh Kohlberg (1963, 1964, 1969,
1976,1981, 1984)
• Kohlberg mengambil kira semua
peringkat umur dari golongan kanak-
kanak sehinggalah golongan dewasa
• 1969:
i. Kohlberg telah memperkembangkan
peringkat perkembangan moral kepada
enam:
‐ Terdapatnya tiga tahap penaakulan
moral
‐ Setiap tahap dibahagikan kepada dua
peringkat
ii. Setiap peringkat mewakili cara tertentu
seseorang berfikir mengenai dilema
moral.
Tiga tahap perkembangan moral
kognitif Kohlberg:
• prakonvensional
• konvensional
• pascakonvensional
• 1976
Enam peringkat perkembangan moral
individu:
TAHAP PERINGKAT
Peringkat 1
Pra Konvensional
Peringkat 2
Peringkat 3
Konvensional
Peringkat 4
Peringkat 5
Pasca Konvensional
Peringkat 6
TAHAP PERINGKAT
Tahap bagi kebanyakan kanak-kanak
berusia < 9 tahun, sedikit golongan
Prakonvensional
remaja, dan banyak bagi golongan
dewasa dan remaja yang terlibat
dengan jenayah
Tahap bagi kebanyakan remaja dan
Konvensional
golongan dewasa dalam masyarakat
dunia.
Paling kurang dicapai oleh dewasa
Pascakonvensional
dan selalunya dicapai oleh mereka
yang telah berusia > 20 tahun
TAHAP PERINGKAT
Undang-undang dan jangkaan sosial
Prakonvensional adalah bersifat luaran pada diri
seseorang.
Diri mereka dikenal pasti mematuhi
Konvensional peraturan dan jangkaan terhadap
orang lain terutama pihak berkuasa.
Berupaya membezakan diri daripada
undang-undang dan jangkaan
jangkaan orang lain dan memberi
Pascakonvensional
makna pada nilai-nilai dalam bentuk
prinsip pilihan sendiri (self-chosen
principal).
TAHAP PERINGKAT
Orientasi Hukuman dan
Pra Peringkat 1
Kepatuhan
Konvensional
Peringkat 2 Orientasi Timbal balik
Orientasi Persetujuan
Peringkat 3
Antara Individu
Konvensional
Orientasi Undang-
Peringkat 4
undang dan Kewajipan
Orientasi Kontrak
Peringkat 5
Pasca Sosial
Konvensional Orientasi Prinsip Etika
Peringkat 6
Sejagat
KRITIKAN
i. Selain elemen-elemen kognitif, unsur lain
seperti motivasi atau dorongan diabaikan oleh
Kohlberg
ii. Pada awal perkembangan moral kanakkanak,
proses kognitif agak ‘lembab’. Jadi, kanak-
kanak banyak belajar melalui peniruan
iii. Faktor-faktor lain seperti perbezaan individu,
budaya, sosio ekonomi dsbnya juga
mempengaruhi perkembangan moral kanak-
kanak
iv. Teori ini gagal menerangkan sebab musabab
kaum remaja menghadapi konflik moral
Teori Behaviorisme
• B. F. Skinner
• Ivan Pavlov / J. B. Watson
Hasil Pembelajaran
• Menghubungkaitkan peringkatperingkat
perkembangan moral kanak-kanak dengan
Teori Perkembangan Moral Behaviourisme
• Menghuraikan kelebihan dan kelemahan
teori Perkembangan Moral Behaviourisme
• Menghuraikan impak Teori Perkembangan
Behaviourisme ke atas pengajaran dan
pembelajaran di bilik darjah.
Pengenalan
Teori Perkembangan Moral
Behaviorisme:
• Lebih fokus kepada perubahan
tingkah laku (gerak balas) akibat
pengalaman peribadi (rangsangan)
• Menekankan pengaruh orang
dewasa dalam pembentukan
tingkah laku kanak-kanak
• Peranan ibu bapa/penjaga
mempengaruhi perkembangan
moral kanak-kanak melalui
dendaan, ganjaran dan model
• Mengabaikan aspek-aspek
kognitif
• Tingkah laku kanak-kanak boleh
diperhatikan, dikawal dan diramal
• Kanak-kanak yang menerima
asuhan, disiplin dan latihan yang
sesuai melalui ganjaran dan
dendaan oleh orang dewasa yang
menjadi model baik akan memiliki
suara batin yang kuat
Tokoh yang menyokong Teori
Perkembangan Moral Behaviourisme:
• B. F. Skinner
• Ivan Pavlov
• J. B. Watson
• Sigmund Freud
• Norman Bull
Teori Tingkah Laku Skinner:
• Teori Skinner berfokus kepada
kaitan antara rangsangan dan
gerak balas.
• Teori ini memperkenalkan dua jenis
gerak balas:
i. Jenis S: Gerak balas respondan
ii. Jenis R: Gerak balas operan
• Jenis S: Gerak balas responden
- Gerak balas dihasilkan akibat daripada
rangsangan (persekitaran)

• Jenis R: Gerak balas operan


- Manusia bertindak ke atas
persekitarannya tanpa sesuatu
rangsangan yang diketahui
- Gerak balas terhasil, bukan dihasilkan.
• Teori Perkembangan Moral oleh Teori
Skinner:
- Semua tingkah laku manusia dikawal
oleh alam sekitar.
- Moral seseorang dibentuk oleh alam
sekitar, masyarakat dan budaya.
- Seseorang mewarisi tingkah laku yang
diturunkan oleh budaya, agama, adat
dan masyarakatnya.
- Gerak balas ini jenis R atau gerak balas
responden.
• Skinner juga banyak mengajar tentang
‘peneguhan’:
- Peneguhan positif merujuk apa sahaja
ganjaran yang boleh menggalakkan
pengulangan gerak balas operan
- Peneguhan negatif merupakan sesuatu
yang menyakitkan.
- Pengulangan gerak balas berlaku untuk
mengelakkan menerima peneguhan
negatif
• Skinner mengajar bahawa:
- Pendidikan Moral merupakan
peneguhan terhadap tingkah laku
individu
- Ibu bapa / guru harus memberi
ganjaran kepada kanak-kanak yang
berkelakuan baik.
- Tingkah laku tidak bermoral harus
dikenakan hukuman atau teguran
negatif supaya tidak berulang
- Walau bagaimanapun, peneguhan
perlu diberi dari semasa ke semasa,
bukannya dalam jangka masa panjang
Kritikan Teori Skinner
• Teorinya tidak dapat memberi gambaran
jelas tentang:
- perkembangan moral
- pendidikan moral melalui psikologi
individu
• Keinsafan, motif dan pendidikan mungkin
menjadi kadar perubahan dalam tingkah
laku dan bukan dari segi ganjaran atau
peneguhan
• Contoh: Seseorang berhenti merokok
kerana keinginan dalaman atau keinsafan,
bukan gerak balas responden
Teori Pelaziman Klasik Pavlov
• Nama lain:
a. Pelaziman gantian
b. Pelaziman pemindahan
c. Pelaziman bergerak balas/responden
d. Teori R-G
• Eksperimen terkenal: Kajian perkaitan
rembesan air liur (anjing) dengan proses
pelaziman
Eksperimen Pavlov

Keadaan eksperimen Pavlov semasa mengkaji rembesan air liur


dengan proses pelaziman. (Sumber: Yerkes & Morgulis, 1909)
• Gerak balas yang tidak dipelajari
(fenomena semula jadi) : gerak balas
tak terlazim:
- Rembesan air liur dan jus gastrik
• Gerak balas yang dipelajari akibat
rangsangan terlazim : gerak balas
terlazim:
- Rangsangan terlazim: bunyi loceng,
cahaya lampu.
Fenomena Pelaziman Lain:
1. Fenomena generalisasi
2. Fenomena diskriminasi
3. Fenomena penghapusan
4. Fenomena pemulihan spontan
5. Fenomena pelaziman tahap tinggi
• Rangsangan terlazim sekunder
• Peneguhan sekunder
TEORI PELAZIMAN WATSON

• J. B. Watson (1878-1958) merupakan ahli


psikologi Amerika Syarikat.
• Orang yang pertama mencipta istilah
‘behaviourisme’.
• Banyak dipengaruhi oleh Teori Pelaziman
Klasik Pavlov
• Kajiannya yang paling popular ialah
Model Pelaziman Klasik
Tingkah laku manusia merupakan refleks
terlazim yang dipelajari melalui proses
pelaziman klasik.
a. Gerakan refleks mudah seperti kelipan
mata adalah semula jadi, diwarisi dan
tidak dipelajari
b. Dalam situasi baharu yang kompleks,
beberapa gerakan refleks mudah
digabungkan membentuk gerak balas
terlazim melalui proses pelaziman
Pembelajaran berlaku
berdasarkan dua prinsip
utama:

PRINSIP TEMPOH KEBARUAN:


PRINSIP KEKERAPAN:
Jika tempoh gerak balas
Lebih kerap gerak balas terhadap
terhadap rangsangan itu lebih
rangsangan tertentu berlaku,
singkat (lebih baru), lebih
lebih besar kemungkinan ia
besar kemungkinan ia
berulang.
berulang.
TUTORIAL
1. Bincangkan aktiviti-aktiviti yang boleh
dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan
tahap kebersihan berdasarkan teori behaviorisme
2. Berdasarkan teori behaviorisme, apa peranan
guru dalam membanteras gejala buli di sekolah?
3. Bincangkan kebaikan dan keburukan konsep
ganjaran dan denda
4. Bincangkan kesesuaian pelaksanaan teori
behaviorisme di sekolah rendah.

(ESOK: SESI BRAINSTORMING)


1. Sekolah A yang terletak di luar bandar menghadapi isu
kebersihan yang serius. Murid-murid suka membuang
sampah merata-rata yang menyebabkan bilik-bilik darjah
kotor dan dipenuhi dengan sisa-sisa makanan. Meskipun
bakul sampah disediakan di kawasan sekolah, namun sikap
membuang sampah dalam kalangan murid-murid gagal
dibendung.
Berdasarkan teori behaviorisme:

a. analisis secara ringkas faktor tabiat mengabaikan


kebersihan di sekolah A.
b. cadangkan langkah-langkah yang sesuai untuk memupuk
sikap cinta alam sekitar dalam kalangan murid.
TEORI PERKEMBANGAN
MORAL HUMANISTIK
Latar belakang Teori:
• Ahli Humanistik menentang teori
Behaviorisme kerana manusia berbeza
dengan binatang
• Mereka menamakan teori mereka
HUMANISME
• Mereka melihat kehidupan manusia
sebagaimana manusia melihat kehidupan
mereka
Latar belakang Teori:
• Fokus kepada kemampuan manusia
berfikir secara sedar, rasional mengendali
hidup secara biologisnya
• Manusia bertanggungjawab terhadap
kehidupannya, perbuatannya dan
mempunyai kebebasan serta kemampuan
mengubah sikap dan perilaku mereka
TEORI CARL ROGERS
• Mengembangkan gagasan Maslow
• Baginya konsep kendiri merupakan
hal yang terpenting dalam
keperibadian
• Konsep kendiri mencakupi semua
aspek pemikiran, perasaan, keyakinan
yang disedari oleh manusia
Teori Konsep Kendiri
• Carl Rogers (1950) mendefinisikan
konsep kendiri sebagai:
i. persepsi diri sendiri tentang minat,
sikap dan nilai
ii. kebolehan melihat persepsi orang
lain terhadap diri sendiri dengan
persekitaran
Teori Konsep Kendiri
• Konsep Kendiri adalah persepsi yang
dipelajari dan penaakulan moral yang
mencakupi dari segi nilai-nilai, sikap
dan nilai masyarakat
TEORI CARL ROGERS
• Menurutnya konsep kendiri manusia
seringkali tidak tepat atau sempurna
berbanding realiti sebenar
• Cth: Seseorang individu merasakan
dirinya orang yang jujur namun realitinya
selalu berbohong tentang sebab dia
terlambat
• Ini disebut KETIDAKSEJAJARAN
antara konsep kendiri dan realiti
Kesan KETIDAKSEJAJARAN
• Rogers merasakan bahawa manusia akan
berasa gelisah ketika konsep kendiri
mereka terancam
• Bagi melindungi kegelisahan tersebut
manusia akan mengubah tingkahlaku dan
perbuatannya sesuai dengan konsep
kendirinya
• Semakin tinggi KETIDAKSEJAJARAN
semakin mereka gelisah
KONSEP KENDIRI

Positif Negatif

Percaya dan yakin


kepada diri sendiri Mempunyai sifat-sifat
secara fizikal, punyai yang terlalu sensitif,
minat yang objektif rendah diri dan
dan tidak terlalu sentiasa menjauhi diri
sensitif dari orang lain
Pembentukan Moral yang baik
• Carl Rogers berpendapat pembentukan moral
yang baik adalah melalui model yang boleh
dicontohi dan berpengalaman seperti ibu bapa,
rakan sebaya, orang dewasa dan dirinya sendiri.
• Alam sekitar juga memainkan peranan
peranan yang penting dalam perkembangan
moral khasnya sebaran am, budaya dan
penilaian masyarakat terhadap sesuatu tingkah
laku
Pembentukan Moral yang baik
• Maksudnya penilaian individu
terhadap keperluan asasinya seperti
keselamatan, fizikal, kasih sayang dan
penghormatan diri akan
mempengaruhi penaakulan moral
Bagaimana membina Konsep Kendiri
Positif
• Dengan cara memberi galakan, bantuan dan
sokongan kepada kanak-kanak
• Peranan ibu bapa ialah memberi pujian dan
ganjaran serta menunjuk sikap berpuas hati
terhadap hasil dan tingkahlaku baik anak-
anak.
• Nilai-nilai moral dan agama yang baik harus
dipupuk di dalam jiwa kanak-kanak sejak
mereka masih kecil lagi
Proses penaakulan moral
i. Hasrat untuk belajar:
- anak-anak perlu diberi kesempatan dan
kebebasan untuk memuaskan dorongan
ingin tahunya, untuk memenuhi
minatnya dan untuk menemukan apa
yang penting dan bererti tentang dunia di
sekitarnya
ii. Belajar yang bermakna:
- anak akan belajar dengan cepat apabila
yang dipelajari mempunyai makna
baginya
iii. Belajar tanpa ancaman:
- Belajar mudah dilakukan dan hasilnya
dapat disimpan dengan baik apabila
berlangsung dalam lingkungan yang bebas
ancaman
- Proses belajar akan berjalan lancar
manakala murid dapat menguji
kemampuannya, dapat mencuba
pengalaman-pengalaman baru atau
membuat kesalahan-kesalahan tanpa
mendapat kecaman yang biasanya
menyinggung perasaan
iv. Belajar yang bermakna:
- anak akan belajar dengan cepat apabila
yang dipelajari mempunyai makna baginya
iv. Belajar atas inisiatif sendiri:
- Belajar atas inisiatif sendiri juga mengajar
murid menjadi bebas, tidak bergantung,
dan percaya pada diri sendiri.
- Apabila murid belajar atas inisiatif sendiri,
ia memiliki kesempatan untuk menimbang-
nimbang dan membuat keputusan,
menentukan pilihan dan melakukan
penilaian.
- Dia menjadi lebih bergantung pada dirinya
sendiri dan kurang bersandar pada
penilaian pihak lain
v. Belajar dan Perubahan:
- Perubahan merupakan fakta hidup yang
sebenar.
- Ilmu pengetahuan dan teknologi sentiasa
maju ke hadapan.
- Apa yang dipelajari pada masa lalu tidak
dapat menjadi bekalan yang lengkap untuk
hidup dan berfungsi baik pada masa kini
dan masa yang akan datang
- Amat penting pada saat ini adalah orang
yang mampu belajar di lingkungan yang
sedang berubah dan akan terus berubah
John Wilson berpendapat bahawa:
• Kanak-kanak perlu diberi pengajaran,
pengetahuan, dan kemahiran dalam
mengatasi masalah moral
• Teknik dan kemahiran ini akan membantu
dalam kehidupan harian mereka
• Beliau membahagikan kemoralan itu
kepada enam bahagian yang mempunyai
nama Greek Klasik:
i. PHIL: Mempunyai empat unsur iaitu konsep
baik terhadap orang lain, percaya bahawa
orang lain layak dihormati, mempunyai
perasaan ingin menghormati orang lain dan
murah hati terhadap orang lain:
• PHIL(1): Sikap seseorang yang melayan dan
menghormati orang lain secara adil dan
memberi kebebasan yang sama
• PHIL(2): Menunjukkan murah hati dan
menjadikan minat orang lain sebagai minat
sendiri
ii. EMP: Kemampuan seseorang individu
memahami perasaan perasaan, emosi
dan kemahuan diri sendiri atau orang
lain.
• EMP(1): sedari perasaan orang lain
• EMP(2):sedari perasaan diri sendiri
iii. GIG:Pengetahuan seseorang mengenai
isu-isu moral dan cara-cara mengatasi,
membantu dan menjauhi isu-isu ini.

• GIG(1):Pengetahuan mengenai isu-


isu moral
• GIG(2):Pengetahuan moral bagi
menolong atau membantu orang lain
iv. KRAT:Mengetahui Sesuatu situasi
• KRAT(1): berfikir dan bertindak ke
arah apa yang patut.
• KRAT(2):menyatakan keputusan
dengan rasional

iv. DIK:Kebolehan seseorang itu membuat


kesimpulan mengenai kemahuan-
kemahuan orang lain
iv. PHRON: kebijaksanaan dan idea-idea
seseorang itu dapat membuat keputusan
moral dengan tegas.

Dengan menggunakan enam bahagian ini


Wilson telah mebentuk formula-formula
mengenai pendidikan moral.
Contoh:

• Formula 1: ((PHIL 1 & 2) +(EMP 1 &


2)+(GIG 1 & 2))+KRAT 1=DIK/PHRON

• Formula 2: (DIK + PHRON)) + KRAT


2=MORAL YANG TINGGI
• Wilson menyatakan orang yang
mempunyai pendidikan moral yang
tinggi akan mengambil kira hak
orang lain, kebajikan, peka terhadap
perasaan orang lain.

• Disamping dia sendiri mempunyai


keyakinan diri yang tinggi dan tahu
mengatasi isu-isu moral dengan
menggunakan kemahiran-
kemahiran dan tindakan-tindakan
yang betul.
• Wilson juga menyarankan kaedah yang
paling sesuai untuk mengajar moral
adalah perbincangan isu-isu harian yang
negatif

• Guru memecahkan kes-kes tidak


bermoral untuk mengesan komponen
manakah yang bertanggungjawab
terhadap isu moral itu dan langkah-
langkah mengatasinya

• Teknik kumpulan, drama, cerita dan


simulasi adalah sesuai untuk pengajaran
moral
Teori Perkembangan
Moral Sosial
Hasil Pembelajaran
• Menghubungkaitkan peringkat-peringkat
perkembangan moral kanak-kanak dengan
Teori Perkembangan Moral Sosial.
• Menghuraikan kelebihan dan kelemahan
teori Perkembangan Moral Sosial.
• Menghuraikan impak Teori Perkembangan
Moral Sosial ke atas pengajaran dan
pembelajaran di bilik darjah.
Children see, children do
Lihat klip video ini dan rumuskan tentang
tingkah laku kanak-kanak dalam video?

Video 1
Video 2
Pengenalan
• Teori ini menekankan pembelajaran (moral)
melalui proses permodelan iaitu
pembelajaran melalui pemerhatian atau
peniruan
• Teori ini menggabungkan peneguhan
behaviourisme dengan psikologi kognitif
dalam pembelajaran bersistematik
• Dipelopori oleh Miller dan Dollard pada
tahun 1941
• Dikaji secara mendalam dan diperhalusi
oleh Albert Bandura dan R.H Walter (1963)
• Bandura mendapati – dalam kehidupan
seharian banyak tingkah laku yang
dipelajari melalui contoh, teladan dan
peniruan termasuk penguasaan bahasa
Peniruan:
Berlaku dalam lima bentuk:
i. Peniruan secara langsung.
ii. Peniruan secara tidak langsung.
iii.Peniruan melalui sekat lakuan.
iv. Peniruan melalui tidak sekat lakuan.
v. Peniruan secara elisitasi
i. Tiruan secara langsung
- Merujuk kepada meniru seseorang atau model
dengan melihat tingkah lakunya
- Contoh:
• Anak kecil tiru ayahnya solat
• Kanak-kanak perempuan tiru ibunya
pakai tudung
• Demonstrasi masakan dll
- Digunakan alam pengjaran kemahiran yang
melibatkan psikomotor spt memasak,
bertukang, baiki kenderaan dll
ii. Peniruan secara tidak langsung
- Peniruan secara tidak langsung apabila
seseorang melihat gambar, filem, tv, komik
iii. Peniruan melalui sekat lakuan
- menyekat tingkah laku yang sesuai pada satu
masa tetapi tidak sesuai dalam situasi yang
lain
- Contoh: kanak-kanak kidal menulis
menggunakan tangan kiri. Apabila makan dia
juga menggunaka tangan kiri, lalu ditegur
oleh ibunya

Stadium bolasepak vs stadium tenis


iv. Peniruan melalui tidak sekat lakuan
- Memindahkan satu tingkah laku dari satu
situasi ke situasi yang lain
- Contoh: amalan kemas katil di asrama di
bawak ke rumah
v. Peniruan secara elisitasi
- Seseorang itu terus melakukan apa sahaja
orang lain lakukan jika individu itu sudah tahu
cara melakukannya
- Contoh: seorang anak-anak melihat rakannya
melukis bunga dan timbul keinginan dalam
diri anak-anak tersebut untuk melukis bunga.
Peniruan dan Pendidikan Moral
Dengan idea peniruan ini, maka moral kanak-
kanak banyak dibentuk atau diperoleh
dengan meniru ibu bapa, guru atau orang
sekeliling secara formal, tidak formal dan
nonformal.
Teori Permodelan Bandura
Ciri-ciri:
• Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan
peniruan.
• Tingkah laku model boleh dipelajari melalui
bahasa, misalan dan teladan.
• Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada
kecekapan demonstrasi guru sebagai model.
• Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh
kepuasan dan peneguhan yang berpatutan.
Rumusan:
Proses pembelajaran meliputi pemerhatian,
peringatan, peniruan dengan tingkah laku
atau gerak balas yang sesuai, diakhiri dengan
peneguhan positif
Permodelan (modelling)
• Permodelan = Prinsip Pembelajaran
Melalui Pemerhatian
• Bandura (1986) mengenal pasti empat
unsur utama dalam proses pembelajaran
melalui pemerhatian atau pemodelan
iaitu:
a) pemerhatian
b) mengingat
c) reproduksi
d) peneguhan/motivasi
• Manusia memberi perhatian
• Pemerhatian harus
kepada orang yang menarik,
popular, cekap atau PEMERHATIAN berupaya mengekalkan
tingkah laku yang
disanjung
diperhatikan dalam ingatan
• Kanak- kanak kecil merujuk
• Bandura mengajar bahawa
kepada ibu bapa, abang atau
butir-butir tingkah laku
kakak atau guru-guru
boleh dikekalkan dalam
• Pelajar yang lebih tua
ingatan dengan
merujuk kepada rakan
MENGINGAT menggunakan bahasa dan
sebaya yang popular dan
imaginasi
artis pujaan

• Seseorang itu memerlukan


latihan yang banyak,
• Tingkah laku itu akan
mendapat maklum balas
diulangi jika mendatangkan
dan bimbingan tentang
perkara-perkara penting
reproduksi kepuasan, peneguhan positif
atau ganjaran
sebelum boleh
• Tingkah laku itu akan
menghasilkan tingkah laku
tersekat jika didenda atau
model
ditegur
• Kecekapan mengulangi
• Ada 3 jenis peneguhan:
tingkah laku bergantung i. Peneguhan langsung
kepada keupayaan fizikal, ii. Peneguhan tidak langsung
kemahiran psikomotor, dan PENEGUHAN iii. Peneguhan diri (motivasi
kemahiran mengingat intrinsik)
dengan tepat (kognitif)
Pemerhatian
• Manusia memberi perhatian kepada orang
yang menarik, popular, cekap atau
disanjung
• Kanak- kanak kecil merujuk kepada ibu
bapa, abang atau kakak atau guru-guru.
• Pelajar yang lebih tua merujuk kepada
rakan sebaya yang popular dan artis
pujaan
Faktor-faktor yang mempengaruhi
pemerhatian ialah ciri-ciri model seperti:
• nilai
• umur
• jantina
• status
• perhubungan dengan pemerhatian
• kegunaan/faedah
• kemahiran pemerhati
Siapa model pilihan anda?
Mengingat
• Pemerhatian harus berupaya mengekalkan
tingkah laku yang diperhatikan dalam
ingatan
• Bandura mengajar bahawa butir-butir
tingkah laku boleh dikekalkan dalam
ingatan dengan menggunakan bahasa dan
imaginasi
Reproduksi
• Seseorang itu memerlukan latihan yang
banyak, mendapat maklum balas dan
bimbingan tentang perkara-perkara
penting sebelum boleh menghasilkan
tingkah laku model
• Kecekapan mengulangi tingkah laku
bergantung kepada keupayaan fizikal,
kemahiran psikomotor, dan kemahiran
mengingat dengan tepat (kognitif)
Peneguhan/Motivasi
• Tingkah laku itu akan diulangi jika
mendatangkan kepuasan, peneguhan
positif atau ganjaran
• Tingkah laku itu akan tersekat jika didenda
atau ditegur
• Ada 3 jenis peneguhan:
i. Peneguhan langsung
ii. Peneguhan tidak langsung
iii. Peneguhan diri (motivasi intrinsik)
- Konsep kendiri positif
- Keupayaan manipulasi diri
Jenis-jenis Model
• Ada 4 jenis model yang berkesan ditiru
oleh kanak-kanak:
i. Model yang lebih tua
ii. Model yang berstatus tinggi
iii. Model yang mempunyai kecerdasan
tinggi
iv. Model yang terkenal dalam bidang
suatu kepakaran
Tentukan jenis-jenis model di bawah
Teori Perkembangan Sosial Emile Durkheim

• Durkheim sangat mementingkan isu


mengenai bagaimana sesebuah masyarakat
dapat mengekalkan INTEGRITI mereka
dalam dunia moden, apabila perkara-perkara
seperti perbezaan agama dan latar belakang
etnik tidak dapat dipastikan.
• Menurutnya kesedaran tanggungjawab
moral lahir daripada perasaan yang terasa
dekat dengan masyarakat
• Masyarakat adalah sumber bagi semua
pengetahuan moral dan autoriti yang
mengesahkan moraliti (Durkheim, 1906)
• Moral mempunyai kuasa kerana
keupayaannya mengawal kelakuan manusia
sebagai satu jenis ikatan sosial atau kontrak
• Menurut Durkheim, kanak-kanak perlu
memahami peraturan yang memelihara
hubungan sosial yang dikenakan oleh orang
dewasa terhadap mereka
• Peraturan yang dikenakan di rumah adalah
secara tidak formal sebaliknya peraturan di
sekolah adalah formal
• Maka guru mempunyai autoriti sosial dan
bertindak sebagai orang tengah antara
masyarakat dan kanak-kanak
Eric Erickson
• Lahir di Franfrurt Jerman pada 15
Jun 1902
• Berbangsa Yahudi
• Kepakarannya: Psikoanalisa kanak-
kanak.
• Pada 1933, berpindah ke USA dan
mengajar di Harvad Medical
School.
• MenulisChildhood and Society
(1950).
Teori Perkembangan Psikososial
• Teori Eric Erickson dipanggil Teori Perkembangan
Psikososial
• Teori ini merupakan teori terbaik keperibadian dalam
bidang psikologi
• Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa
keperibadian berkembang mengikut peringkat
• Perkembangan PERSAMAAN EGO:
- Persamaan ego adalah perasaan sedar yang
berkembang melalui interaksi sosial.
- Perkembangan ego selalu berubah berdasarkan
pengalaman dan informasi baru daripada interaksi
sosial.
5 prinsip
Teori Erickson adalah berdasarkan lima prinsip iaitu:
i. Manusia mempunyai keperluan asas yang sama
ii. Perkembangan individu bergantung kepada
tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas
iii. Perkembangan manusia mengikut tahap-tahap
tertentu
iv. Setiap tahap mempunyai konflik dan ia mesti
diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan
jayanya pada tahap berikutnya
v. Kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap
akan menjejaskan perkembangan tahap yang
berikutnya
8 tahap dalam perkembangan manusia:

1 Trust vs Mistrust Percaya lwn Kecurigaan


2 Autonomi vs Shame& Autonomi lwn Malu & Ragu-ragu
Doubt
3 Initiative vs Guilt Inisiatif lwn Rasa Bersalah
4 Industry vs Inferiority Tekun lwn Rendah Diri
5 Identity vs Identity Identiti lwn Kecelaruanidentiti
confusion
6 Intimacy vs Isolation Keintiman lwn Keterkucilan
7 Generativity vs Stagnation Pertumbuhan lwn Pembantutan
8 Integriti vs Despair Integriti lwn Putus Asa
Tahap 1. Trust vs Mistrust

Peringkat konflik Ciri-ciri perkembangan emosi Contoh / huraian


0 -1½ tahun (bayi) • Rasa kepercayaan dibina • Bayi mestilah menjalinkan
Kepercayaan lwn dalam tahun pertama hubungan kasih sayang serta
ketidakpercayaan membina rasa kepercayaan kepercayaan dengan
secara berperingkat pengasuh atau sebaliknya
• Membina rasa membentuk perasaan tidak
ketidakpercayaan jika percaya
keperluannya tidak dapat • Jika tidak diberi penjagaan
dipenuhi. yang sepatutnya seperti
• Ketidakpercayaan akan penyusuan, tidak dijaga atau
membentuk tingkah laku lampin tidak ditukar,
negatif ketidakpercayaan kepada
orang lain timbul dalam diri
bayi yang akan menimbulkan
ketakutan dan berprasangka
Tahap 2. Autonomy vs Shame & Doubt

Peringkat konflik Ciri-ciri perkembangan emosi Contoh / huraian

Tahap 2 • Keinginan memiliki kuasa • Perkembangan


Autonomy vs • Keinginan membuat kanakkanak pada
Shame & Doubt sesuatu dengan daya tahap ini tertumpu
(Autonomi Lawan usaha sendiri kepada
Malu & Ragu- • Merasa malu jika tidak perkembangan
Ragu) diberi kuasa kemahiran fizikal
• Merasa malu di depan seperti berjalan dan
orang pelbagai lagi
• Merasa takut melakukan • Rasa percaya kepada
kesalahan. keupayaan diri timbul
jika berjaya dan
menerima sokongan
• Sekiranya gagal
mereka akan ragu-
ragu terhadap
keupayaan diri
Tahap 3. Initiative vs Guilt
Peringkat konflik Ciri-ciri perkembangan emosi Contoh / huraian
3-6 tahun (awal • Belajar cepat • Kanak-kanak cuba berdikari
kanak-kanak tadika ) • Bergerak cepat melakukan sesuatu dan jika
Inisiatif lawan serba • Peka kepada hal betul dan gagal perasaan bersalah akan
salah salah timbul
• Berasa serba salah jika • Mereka meneroka
diketawakan persekitaran dan mencuba
• Membina sikap negatif jika kemahiran baru
merasa serba salah • Mereka juga suka bertanya
dan meminta penjelasan
• Rasa bersalah terhadap diri
sendiri apabila kanakkanak
dihukum atau tidak diberi
peluang semasa mencuba
kemahiran baru
Tahap 4. Industry vs inferiority
Peringkat konflik Ciri-ciri perkembangan emosi Contoh / huraian
6-11 tahun (kanak- • Keinginan menguasai sesuatu • Kanak-kanak mesti
kanak) • Keinginan berjaya menghadapi pembelajaran
Kerajinan lawan rasa • Menguasai kemahiran asas fizikal kemahiran baru atau
rendah diri dan sosial sebaliknya menghadapi risiko
• Memerlukan peneguhan positif/ perasaan rendah diri,
penghargaan terhadap tugas kegagalan dan tidak cekap
yang disempurnakannya • Kemahiran yang diperoleh
• Berasa kompleks rendah diri jika berkisar di alam persekolahan
dikritik • Kanak-kanak yang gagal dalam
• peringkat ini akan berasa
rendah diri dan tiada
keupayaan, bukan sahaja
terhadap pencapaian
akademik tetapi juga dalam
hubungan sosial
Tahap 5. Identity vs identify confusion
Peringkat konflik Ciri-ciri perkembangan Contoh / huraian
emosi
12-20 tahun • Cuba memahami diri • Remaja mesti berjaya mencari
(remaja) • Menghadapi krisis identiti identiti dalam pelbagai aspek
Identiti lawan • Sensitif kepada perubahan seperti pekerjaan, peranan
kekeliruanidentiti badan dan imej diri jantina, sosial, dan sebagainya;
• Membentuk konsep jika tidak perasaan rendah diri
kendiri positif dan juga akan timbul
negatif • Mereka akan meniru identiti
• Perkembangan emosi orang lain di persekitaran
berlandaskan emosi dari • Sekiranya gagal, akan timbul
peringkat – peringkat awal kecelaruan identiti, rasa tidak
• selamat, raguragu, dan akan
mengalami pelbagai masalah di
peringkat seterusnya.
Tahap 6. Intimacy vs isolation
Peringkat konflik Ciri-ciri perkembangan emosi Contoh / huraian
21-25 tahun (Awal • Berusaha terus mencari • Manusia membentuk
Dewasa) identiti keintiman dalam
Keintiman lawan • Berusaha membentuk perhubungan menuju ke
Keterkucilan ikatan kemesraan alam perkahwinan serta
• Sesetengah individu yang membina kerjaya;
gagal kerana pengalaman sekiranya gagal akan
dikecewakan, terus merasa terasing dan
keterasingan tersisih
• Individu pada peringkat ini
sudah berupaya menjaga
dan melindungi individu
lain (suami/isteri dan anak)
tanpa hilang identiti diri.
Tahap 7. Generativity vs Stagnation
Peringkat konflik Ciri-ciri perkembangan Contoh / huraian
emosi
26-60 tahun • Generativiti bermaksud • Kehidupan berkeluarga dan
Pertumbuhan memberi sumbangan kerjaya yang baik dapat
lawan kepada generasi memuaskan hati, atau
Pembantutan berikutnya atau sebaliknya akan membawa
melakukan aktiviti kepada perasaan
produktiviti mementingkan diri serta
• Individu akan berasa hanya memusatkan kepada
kecewa kerana gagal perkembangan atau aktiviti
dalam pencapaian yang dir
bermakna • Mereka yang tidak dapat
membentuk keintiman akan
rasa terasing dan akan
menghindari perhubungan
dengan orang lain
Tahap 8. Integrity vs Depair
Peringkat konflik Ciri-ciri perkembangan Contoh / huraian
emosi
61 ke atas tahun • Integriti adalah hasil • Merupakan kemuncak
kebanggaan terhadap perkembangan iaitu
Integriti lawan kehidupan yang berkaitan dengan
Putus Asa berharga kejayaan hidup
• Orang tua yang kurang berkeluarga dan karier
puas hati dengan akan menimbulkan
kehidupannya akan kepuasan dalam diri
takut mati • Perkara sebaliknya jika
gagal akan membawa
kepada kedukaan dan
kekecewaan di hari tua
dan berputus asa dengan
kehidupannya

Anda mungkin juga menyukai