Anda di halaman 1dari 33

EMLK 3053

Tugasan 3: PEMBENTANGAN KUMPULAN

Peranan Guru Pendidikan Moral bagi mencapai Aspirasi


Negara melalui hasrat yang terkandung dalam PPPM,
Wawasan 2020, Rukun Negara dan
Falsafah Pendidikan Negara
Nama: Nakaie Ayami
Boh Vun Tzu
Pok Hui Chee

Nama Pensyarah: Encik. Amir Bin Hassan


Pengenalan
• Pendidikan Moral memainkan peranan penting
dalam merealisasikan matlamat pendidikan dan
sebagai wardah untuk mencapai hasrat negara.

• Mata pelajaran ini merupakan satu subjek yang


penting di sekolah dalam melahirkan generasi
yang berilmu, berdisiplin dan berwawasan.
Pengenalan
• Guru Pendidikan Moral:

 Berkemahiran mengajar dan mengembangkan ilmu,


malah sikap, tingkah laku dan disiplin diri harus di bentuk
ke arah profesionalisme. (Balakrishnan, 2008.)
 Menyampaikan pelajarannya dengan berkesan dan
menjadi contoh (role model) kepada para pelajarnya.
 Merealisasikan aspirasi negara.
Peranan Guru
Pendidikan Moral
dalam
Merealisasikan
Aspirasi Negara
Definisi “Aspirasi Negara”

Merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka


(2014), aspirasi membawa maksud
keinginan atau kehendak yang kuat
untuk mencapai sesuatu.
PPPM

Falsafah Aspirasi Wawasan


Pendidikan 2020
Negara Negara

Rukun
Negara
01 Peranan Guru
Pendidikan Moral
dalam
Merealisasikan
Rukun Negara
Tujuan Rukun Negara

Rukun Negara (1970) telah dirangka sebagai


satu set prinsip panduan hidup untuk rakyat
Malaysia.

Ideologi nasional ini bertujuan untuk


mengeratkan perpaduan rakyat berbagai kaum
disamping memelihara cara hidup masyarakat
yang harmoni, berdemokrasi, adil, liberal,
progresif dan beretika

Nurhafizza Zamri, 2018)


Rukun 1:
Kepercayaan kepada Tuhan
Guru Pendidikan Moral
Anak-anak yang diterapkan
perlulah memahami
dengan elemen keagamaan
kepentingan beragama dan
tentang siapa itu Tuhan
memberi penekanan kepada
sejak kecil.
murid-murid.

Guru perlu memberi


Guru Pendidikan Moral pendedahan tentang nilai
haruslah menekankan juga universal yang ada dalam setiap
tentang titik persamaan nilai agama meskipun setiap agama
agama. berbeza dari segi amalan serta
kepercayaan.
Rukun 2 :
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Pegangan yang teguh pada
Malaysia mempunyai ketua
prinsip ini dapat melahirkan
iaitu Yang di-Pertuan Agong
rakyat seperti menghormati
dan setiap negeri
harta awam, menghormati
mempunyai raja atau sultan
simbol-simbol kedaulatan
Yang Dipertua negeri
negara, mematuhi undang-
masing-masing.
undang, dan produktif.

Usaha meningkatkan
nama baik negara
melalui aktiviti-aktiviti
sosial, ekonomi dan
politik
Rukun 3 :
Keluhuran Perlembagaan
Prinsip ini menekankan supaya Memberikan pendedahan dan
rakyat dapat menerima, kefahaman kepada murid tentang
mematuhi, dan mempertahankan perlembagaan negara dan isi
kemuliaan perlembagaan kandungannya serta kepentingan
Malaysia perlembagaan.

Mewujudkan semangat cintakan


negara dan tanah air.
Rukun 4 :
Kedaulatan Undang-undang
Memastikan setiap individu
dalam sesebuah negara Memastikan kedaulatannya
terjamin kebebasan asasi sentiasa terpelihara.
mereka.

Guru Pendidikan Moral


menerangkan kepentingan Tujuan utama undang-
mematuhi undang-undang undang bukanlah untuk
negara dankesan-kesan menghukum tetapi untuk
sekiranya tidak mematuhi mendidik.
undang.
Rukun 5 :
Kesopanan dan kesusilaan
Prinsip ini menekankan prinsip ini dapat menjamin
perkembangan personaliti, bahasa yang lembut dan
tingkah laku seseorang rakyat perbuatan yang halus untuk
yang sentiasa bersopan- menjamin hubungan baik
santun dan bertatasusila. sesama kaum terus kekal.

Menjadi tanggungjawab guru


Pendidikan Moral bagi
membentuk sahsiah dan
peribadi yang bersopan-santun
dan berbudi pekerti dalam
kalangan murid-murid.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

‟Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.”
Intelek
Model untuk
pembentukan Rohani
insan yang
seimbang dari Emosi
segi

Jasmani
02 Peranan Guru
Pendidikan Moral
dalam
Merealisasikan
Falsafah Pendidikan
Malaysia
PERANAN
Boleh Mengamalk
menjadi an gaya
model hidup sihat
untuk seperti suka
Sentiasa
dicontohi beriadah,
meningkatk Tidak
oleh murid bersenam, Mempunyai
an ilmu dan melakukan
dan mengamalk pegangan
kemahiran kesalahan
masyarakat an agama.
pedagogi moral.
dari segi pemakanan
moral.
sahsiah, seimbang,
emosi, dan bersosial
berakhlak secara
mulia. sihat.
(Atifah Ruzana, 2015).
Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM)
PPPM merupakan hasil pelibatan masyarakat
dan penyelidikan meluas yang dijalankan
oleh Kementerian Pendidikan.

• Melalui pelan pembangunan ini,


• Memahami prestasi dan cabaran sistem Pendidikan
Malaysia.
Cabaran mengukuhkan perpaduan dalam
kalangan murid.
• Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap
murid.
(Ee Ah Meng, 1988)
03 Peranan Guru
Pendidikan Moral
dalam
Merealisasikan
PPPM
Anjakan PPPM dalam Pendidikan Moral

Anjakan 3: Melahirkan rakyat yang menghayati nilai

• Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan


Pendidikan Moral dengan lebih tumpuan kepada
perpaduan dan memupuk persefahaman yang erat
antara murid.
• Membangunkan murid secara holisitik dengan
mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam 1
sukan, 1 kelab dan 1 badan beruniform.
• Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016
untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah.
Memperkembang Ilmu Moral
kepada Pelajar
Dari segi intelek, guru Pendidikan Moral dapat
menyalurkan ilmu dan nilai-nilai moral kepada
pelajar (Grace Yen, 2017).
• Pelajar akan mempunyai keupayaan mental untuk
menaakul dalam situasi yang kabur demi mengenal
pasti perlakuan baik dan jahat/ salah dan benar.

Keupayaan mental yang disalurkan


kepada dapat menyelesaikan dilema
moral sebaik mungkin secara
autonomi, rasional dan objektif.
Memastikan Pelajar
Berkembang Ke Arah Positif
• Guru Pendidikan Moral akan melakukan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mengenal pasti potensi
pelajar secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek
intelek, rohani, emosi dan jasmani.

• Pentaksiran yang dijalankan dapat mengenal pasti


masalah yang ada pada pelajar dan membantu murid
untuk menyelesaikannya (Abdullah Zhidi Omar & Mahdi
Shuid, 2016).
Mewujudkan Iklim Moral
dalam Kelas
• Agen moral yang bertanggungjawab untuk mewujudkan iklim moral
kelas, menggalakkan pengamalan nilai dan memperkembangkan
gaya penampilan seseorang pelajar.
• Didedahkan kepada nilai-nilai supaya kita dapat melahirkan manusia
yang mulia dan bertanggungjawab :
 kasih sayang
 hormat-menghormati
 saling membantu
 berbudi bahasa
 cintakan keamanan
Abdullah Ahmad Badawi, 2002
Wawasan 2020

Gagasan Wawasan 2020


diperkenalkan pada tahun 1991.

Matlamat:
Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju,
Makmur, masyarakat yang bermoral tinggi, liberal dan adil.
04 Peranan Guru
Pendidikan Moral
dalam
Merealisasikan
Wawasan 2020
Mewujudkan negara Malaysia yang
bersatu dan mempunyai matlamat
yang dikongsi bersama.

Peranan Guru Pendidikan Moral:


i. Menerapkan nilai perpaduan dan kerjasama.
ii. Menjalankan aktiviti di sekolah yang berfokus
kepada perpaduan dan kerjasama antara kaum
(Eow Boon Hin, 2002).
Mewujudkan masyarakat bermoral
dan beretika.

Peranan Guru Pendidikan Moral:


i. Menerapkan nilai – mengamalkan semua nilai murni
dan agama serta menurut peraturan dan undang-
undang negara.
ii. Menjadi teladan dalam penghayatan nilai.
iii. Arahan, nasihat dan amalan tingkah laku di sekolah
perlu dikaitkan dengan soal disiplin, moral dan etika.
Mewujudkan masyarakat liberal dan
bertolak ansur, rakyat pelbagai kaum
bebas mengamalkan idea, kebudayaan
dan kepercayaan agama masing-masing.

Peranan Guru Pendidikan Moral:


i. Menerapkan nilai kesederhanaan, tolak ansur,
kesetiaan, kerasionalan dan saling memahami.
ii. Mengadakan sambutan perayaan semua agama
di sekolah.
(Ismail Abas, 2017)
Mewujudkan masyarakat penyayang
dan budaya menyayangi, iaitu sistem
sosial yang mengutamakan kepentingan
masyarakat.

Peranan Guru Pendidikan Moral:


i. Menerapkan nilai – sifat penyayang, memikirkan
orang lain dan hormat-menghormati.
ii. Semua aktiviti sekolah dan PIBG perlu
menerapkan nilai ini.
iii. Memasyarakatkan sekolah.
Kesimpulan

Peranan guru Pendidikan Moral dalam


merealisasikan Wawasan 2020.

Sentiasa sedar bahawa teori


Latihan yang mencukupi
dan ilmu pengetahuan hanya
diperlukan memastikan sesuatu
akan berfaedah kepada
praktis atau amalan muridnya
muridnya apabila ia
mencapai tahap cemerlang.
diseimbangkan dengan amalan.

Sedar bahawa keluarga mereka


Mengenal pasti ciri atau potensi
mempunyai pengaruh yang
muridnya, memotivasikan
besar terhadap ciri rohani,
mereka untuk mengembangkan
intelek, emosi dan jasmani
ciri atau potensi.
setiap murid.