Anda di halaman 1dari 16

PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

PROFESIONALISME GURU
N u r S y a h i r a h A b d R a z a k
Tajuk Pembelajaran Hari Ini

01 Pembangunan Kemahiran Profesional Guru


Meneroka peluang pembangunan dan kerjaya guru

Pembangunan Kemahiran Profesional Guru


02 Pelan Pembangunan Profesionalisme Peribadi

03 Kepimpinan Guru
Asas Kepimpinan
• Kepimpinan Transaksi
• Kepimpinan Transformasi
Organisasi Berkesan
Organisasi yang mempunyai warga berkebolehan melaksanakan
tugas di mana-mana sahaja. Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan (PPP) terdiri
daripada golongan
yang bertugas di
sekolah sebagai guru
dan golongan yang
bertugas di
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian
Pendidikan Malaysia
(PPP) (KPM), Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN)
dan Pejabat Pendidikan
Skop kerjaya PPP tidak terbatas hanya dalam pengurusan PdP Daerah (PPD).
dan bilik darjah semata, malahan dalam laluan kerjaya PPP,
terdapat banyak peluang kerjaya yang boleh diterokai oleh PPP.

Wong, K. W., Noriati, Boon, P. Y. (2018). Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru. Shah Alam: Oxford Fajar.
Mobiliti Laluan Kerjaya PPP

Laluan PDP di sekolah/ IPG/ Laluan Kepakaran Pendidikan Laluan Kepimpinan


Matrikulasi
• Bermula dengan gred DG41 sebagai guru, Laluan bagi PPP yang memiliki : • Laluan dalam bidang pengurusan
jurulatih sukan / seni dan guru Bimbingan Pengetahuan mendalam, dan pentadbiran pendidikan.
Kaunseling berkemahiran tinggi dan • Memegang jawatan hakiki
• PPP boleh meneruskan kerjaya di sekolah / berpengalaman luas dalam bidang kepimpinan di bahagian PPD,
IAB, IPG & Matrikulasi hingga ke Gred Khas kepakaran sekolah dan institusi pendidikan
• Boleh memohon menukar laluan kepimpinan seperti IAB, IPG, Matrikulasi
dan kepakaran pendidikan
Wong, K. W., Noriati, Boon, P. Y. (2018). Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru. Shah Alam: Oxford Fajar.
Pelan Pembangunan
Profesionalisme Peribadi
Pelan Pembangunan Profesionalisme Peribadi

Setiap PPP bertanggungjawab untuk membangunkan tahap profesionalisme


masing-masing.

Strategi Pembangunan Profesionalisme untuk membangunkan kompetensi


PPP :
Bertanggungjawab untuk merangka, merancang, melaksanakan dan menilai sistem
pendidikan. Sentiasa meningkatkan pengetahuan & kemahiran yang mantap dalam
bidang masing-masing.

Sentiasa meningkatkan semangat dan dorangan yang dimiliki PPP

Perlu sentiasa merancang kemajuan kendiri mengikut laluan kerjaya yang


dipilih

Wong, K. W., Noriati, Boon, P. Y. (2018). Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru. Shah Alam: Oxford Fajar.
S T R AT E G I
PEMBANGUNAN
P P P K P M

STRATEGI KUMPULAN SASARAN & GRED KATEGORI & KANDUNGAN PPB

• Dasar pendidikan
Penerokaan Bakat PPP kurang lima • Penyelidikan Asas
• Berasaskan tempat kerja tahun perkhidmatan • Kurikulum
• Kokurikulum
• Sahsiah

PPP yang telah Pembangunan


Pengekalan Bakat berkhidmat profesionalisme untuk
sekurang-kurangnya kembangkan kepakaran &
supaya mampu memilih
5 tahun
laluan kerjaya

Pengukuhan Bakat PPP yang telah dikenalpasti


oleh pihak atasan (pengetua / Pembangunan Kepimpinan
guru besar / ketua jabatan / & Kepakaran
pengarah) tentang keupayaan
PPP sebagai pelapis
Pelan Pembangunan Kendiri
Tugas & tanggungjawab semasa

Kenalpasti aspek pengetahuan,


kompetensi dan kemahiran yang
belum dikuasai secara sepenuhnya Matlamat Kerjaya

Kenal pasti kekuatan & kekurangan Semak kedudukan pencapaian

Ciri kerjaya yang anda impikan


Sejauh mana pencapaian
(Jangka masa pendek & masa panjang)
menepati sasaran

Semak minat dan keupayaan untuk mencapai matlamat


Wong, K. W., Noriati, Boon, P. Y. (2018). Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru. Shah Alam: Oxford Fajar.
Kombinasi pengalaman, pengetahuan, peranan, sahsiah dan hala tuju
kerjaya adalah antara kriteria yang menyokong pengembangan diri
anda untuk menjadi lebih cemerlang.

Wong, K. W., Noriati, Boon, P. Y. (2018). Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru. Shah Alam: Oxford Fajar.
Kepimpinan Guru
Asas Kepimpinan
Konsep Asas Kepimpinan
Unsur penting dalam sesebuah organisasi.

Robbin (2003) : Kebolehan untuk


mempengaruhi ahli kumpulan
untuk mencapai matlamat

Leithwood & Jantzi (1999) : Keupayaan


pemimpin untuk mempengaruhi sistem
kepercayaan, tindakan dan pegangan nilai
ahli dalam kumpulannya.
Robbins, S. P. (2003). Organizational Behaviour (Edisi Kesepuluh). Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
Leithwood & Jantzi (1999). Transformational School Leadership Effects: A Replication, School Effectiveness and School Improvement, 5(3), 219-238.
Konsep Asas Kepimpinan
Murphy (1988) : Kepimpinan tidak seharusnya dikaitkan dengan
ciri pemimpin semata. Kepimpinan merupakan proses dua hala.

Elemen utama bagi konsep kepimpinan boleh dilihat melalui aspek berikut :
Elemen Utama bagi konsep kepimpinan Huraian
Ciri Pemimpin Keupayaan & Kebijaksanaan Pemimpin
Organisasi menetapkan matlamat / hala tuju Memahami visi, misi dan matlamat organisasi
perkhidmatan
Masa dan situasi kepimpinan dilaksanakan Gaya kepimpinan untuk sekolah pendidikan
khas kurang sesuai untuk dilaksanakan di
sekolah kebangsaan
Asas Kepimpinan

Kepimpinan Kepimpinan
Transaksi Transformasi
Kepimpinan Transaksi
Kepimpinan yang mengarahkan usaha orang lain melalui tugas, ganjaran dan struktur

Pemimpin transaksi mengenal


pasti dan menjelaskan tugas-
tugas dan memberitahu bahawa
kejayaan pelaksanaan tugas-
tugas tersebut akan menuju
kepada penerimaan ganjaran
(Avolio dan Bass, 1988)
Pemimpin transaksi menjanjikan
ganjaran kepada pengikut jika berjaya
mencapai satu tahap prestasi yang
telah ditetapkan dalam jangka masa Kepimpinan transaksi jika dilihat dari
tertentu. Dalam hal ini, pemimpin sudut yang positif mempunyai
boleh memberikan ganjaran seperti networking dan jika dilihat dari sudut
meningkatkan bayaran gaji, komisyen, yang negatif, ia menyalahgunakan
bonus, menaikkan pangkat, kedudukan. Ia sentiasa dikaitkan
memberikan penghargaan serta pujian dengan kuasa kedudukan, status dan
kepada pengikut pengaruh yang datang dari kedudukan
seseorang dalam hierarki (Schuster,
1994).
Kepimpinan Transformasi
Suatu proses yang membenarkan wawasan pemimpin dikembangkan segera ke seluruh organisasi.

Bass (1985), kepimpinan transformasi memfokuskan kepada meningkatkan kesedaran tentang isu-
isu kepimpinan di kalangan pengikut.
Peningkatan kesedaran ini memerlukan pemimpin yang mempunyai wawasan, berkeyakinan diri,
mempunyai kekuatan dalaman untuk memperjuangkan apa yang dirasakan baik serta benar
baginya dan bukannya yang popular pada masa itu (Carlson & Perrewe, 1995).

Sosik (1997) mendapati bahawa kumpulan-kumpulan yang bekerja di bawah kepimpinan


transformasi menjana lebih banyak penyelesaian yang tulen, kata-kata yang menyokong,
penghuraian penyelesaian dan soalan-soalan tentang penyelesaian dan melaporkan peringkat
prestasi yang tinggi, usaha yang lebih dan kepuasan terhadap pemimpin

Bass dan Avolio (1990) pula mendapati pada setiap peringkat organisasi kepimpinan transformasi
lebih berkesan daripada kepimpinan transaksi, dan juga pemimpin yang menggayakan lebih
kepimpinan transformasi menunjukkan prestasi lebih tinggi (Hater dan Bass, 1988).
Wan Faridah, Noor Azmi & Ishak. (2002). Kepimpinan Transaksi / Transformasi dan ciri kerja professional Teknologi Maklumat Sektor Awam Malaysia. Jurnal Teknologi, 37(E) Dis. 2002: 57–70
Te r i m a K a s i h
Nur Syahirah binti Abd Razak

Anda mungkin juga menyukai