Anda di halaman 1dari 61

PEDAGOGI

PENDIDIKAN ISLAM
& PAK21
Disediakan oleh:
JABATAN PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM
PUSAT KECEMERLANGAN PEDAGOGI BAHASA
ARAB
IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM
OBJEKTIF PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

1. Mengenal pasti strategi, pendekatan, kaedah


dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam
bilik darjah
2. Mengenal pasti prinsip-prinsip perkembangan
isi pelajaran dalam pengajaran dan
pembelajaran
3. Mengaplikasi Pembelajaran Abad 21(PAK21)
dalam pengajaran dan pembelajaran
SET INDUKSI
PENDAHULUAN
• Strategi pengajaran serta prinsip yang hendak
digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran mestilah mempunyai sesuatu
yang boleh menarik minat murid untuk
belajar
• Dapat meningkatkan keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran
Definisi Pedagogi
• Menurut Wikipedia:

Pedagogy is the art or
science of being a teacher. Pedagogi Adalah Seni
Atau Ilmu Menjadi Seorang Guru.

• • Istilah Ini Umumnya berkaitan dengan strategi,
kaedah dan teknik mengajar
DEFINISI STRATEGI

• Strategi pengajaran ialah kepandaian guru membuat


perancangan dan pelaksanaannya terhadap semua aspek
pengajaran dan pembelajaran.
• Ini termasuklah pemilihan dan pelaksanaan kaedah, teknik,
akitiviti, bahan dan masa yang digunakan .

• Strategi merupakan rancangan sesuatu


tindakan/ operasi yang berkesan
Jenis Strategi

1.Strategi pemusatan Guru


2.Strategi Pemusatan Murid
3.Strategi Pemusatan Bahan
1.Pemusatan Guru
• Melibatkan guru yang memainkan peranan yang utama, mengurus
dan mengawal kelas, memberi penerangan, manakala murid hanya
bertindak sebagai pendengar
• Cth Kaedah dan Teknik:
- Demonstrasi
- Syarahan
- Bercerita
- Pengajaran berkumpulan
- Pengajaran Mikro
- Pengajaran Keseluruhan Kelas
2.Pemusatan Murid
• Murid memainkan peranan penting dan digalakkan untuk bergiat aktif dalam
proses P&P .Guru hanya sebagai pemimpin untuk membimbing murid
• Cth Kaedah dan Teknik
• Projek
• Perbincangan
• Penyoalan
• Simulasi
• Lakonan
• Sumbang saran
• Inkuiri Penemuan
2.Pemusatan Bahan
• Guru sebagai fasilitator yang menekankan kepada penggunaan bahan bantu
mengajar Bahan bantu mengajar
• Cth Kaedah dan Teknik
• Audio Visual
• Komputer
• Bahan Cetak
• Modul
• Buku
Contoh Pemusatan Guru: Baca ikut guru
(Talaqqi Musyafahah)
Contoh Pemusatan Bahan : mengklasifikasi alat-
alat beristinjak
PENGAJARAN PEND. ISLAM
STRATEGI
• Kebijaksanaan memilih pendekatan,
kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan
objektif pengajaran
PENDEKATAN
• Lebih mengambil kira faktor objektif
jangka panjang • Cara mengajar berdasarkan objektif yang
ditentukan
• Mengambil kira segala aspek pembelajaran
termasuk pemilihan bahan, masa dan • Harus berdasarkan teori, prinsip atau
ssebagainya model tertentu
• Kenyataannya dianggap benar tanpa
memerlukan bukti dan alasan
• Mendokong sesuatu teori
PENDEKATAN
1.PENDEKATAN BERSEPADU
• Semua ilmu diajarkan saling berkait antara satu sama lain
• Guru menggunakan strategi pengabungjalinan dan penyerapan
• Dalam gabungjalin kemahiran boleh berlaku dalam dua bentuk
iaitu gabungjalin kemahiran dalam satu mata pelajaran dan
gabung jalin kemahiran daripada kemahiran beberapa
kemahiran

MERENTAS
GABUNGJALIN KURIKULUM PENYERAPAN
2.INDUKTIF
• Induktif (Istiqra’): Dari Khusus Kepada Umum (Dari Fakta kepada
Kesimpulan/Rumusan)
• Guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh yang khusus tetapi
mengandungi prinsip yang sama
• Berdasarkan contoh-contoh yg diberikan murid-murid akan dibimbing untuk
memikir, mengkaji, mengenalpasti, mentafsir maklumat yang terkandung dalam
contoh-contoh khusus itu,
• Kemudian murid-murid membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan
• Contohnya : Guru akan meminta murid- murid menyenaraikan jenis air yang mereka
tahu. Kemudian meminta mereka untuk mengkategorikannya pula mengikut jenis-
jenis yang asli dengan yang tidak. Contoh air milo dengan air paip. Kemudian kita
membimbing murid mengaitkan air yang asli dengan air mutlak dan hukumnya.
Mengkaji,
Memerhati
Contoh-contoh Membuat
Mengenalpasti
khusus generalisasi
Mentafsir
3.DEDUKTIF (Istinbat)
• Dari umum kpd khusus
• Guru memberitahu objektif pembelajaran
• Pelajar dibimbing mengingati hukum,prinsip, teori atau peraturan yang
berkaitan utk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau
mendapat kesimpulan baru.
• Pendekatan ini bermula dengan guru memberikan rumus-rumus atau
teori yang berkaitan contoh hukum halal, haram, rukhsah, azimah dan
kemudiannya murid-murid dikehendaki memberikan contoh atau huraian
daripada rumus atau teori yang dikatakan
4.PEMUSATAN PELAJAR
• Pelajar semua melibatkan diri di dalam kelas
• Guru menggalakkan murid terlibat aktif dalam kelas seperti
mengemukakan pendapat, berbincang, merancang dan
membentang
• Guru hanya pembimbing memberi panduan-panduan yang betul
supaya memperolehi pengetahuan yang mantap dan berkesan
DEFINISI KAEDAH
• Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan
sesuatu pengajaran secara teratur, kemas dan
sistematik. Ia merupakan langkah-langkah atau
peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi
dan berurutan bagi mencapai objektif pengajaran
dan pembelajaran.
DEFINISI TEKNIK
• Unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu
kaedah atau cara menjalankan pelbagai langkah
dalam pengajaran.Ia merangkumi aktiviti, perlakuan
dan kemahiran guru yang digunakan dalam
pengajaran. Ia juga ditakrifkan sebagai kemahiran
guru dalam mengelolakan kaedah dan cara
menjalankan pelbagai langkah dalam aktiviti
pengajaran.
PENGAJARAN PEND. ISLAM
KAEDAH TEKNIK
• Siri tindakan guru yang sistematik • Merujuk kepada kemahiran guru
• Lebih bercorak jangka pendek mengelola dan melaksanakan
kemahiran mengajar yang dilaksanakan
• Merupakan usaha keseluruahan yang
terdiri daripada prosedur yang tersusun • Pengendalian yang benar-benar berlaku
berdasarkan pendekatan yang dipilih di bilik darjah

• Mendokong pendekatan yang dipilih • Digunakan dalam langkah pengajaran


• Perlu mengambil kira latar belakang
murid dalam menentukan tenik yang
dipilih
AKIDAH, IBADAH DAN SIRAH
AKIDAH
• Asas kepada Pendidikan Islam.
• Guru perlu menghayati objektif akidah
sebelum mengajar ( rujuk objektif
kurikulum KAFA)
Kaedah yg bersesuaian
• Soal jawab • Akhbar dalam
darjah (ADD)
• Perbincangan
• Kuliah
• Projek

• Bercerita
• Menulis rencana

• Sumbangsaran
• Forum

• Anologi
• lawatan

• Kajian perpustakaan
Kaedah PdPc Ibadat
• Utk pelajar menghayati hukum dan peraturan
Islam
• Melatih pelajar menunaikan ibadah khusus
seperti solat
• Kaedah pdp ibadah berbentuk teori dan
amali(praktikal)
• Guru hendaklah memahami objektif
pengajaran ibadah (rujuk kurikulum KAFA)
Kaedah Ibadah
• Tunjukcara @ • Kuliah dan
demonstrasi penerangan
• Simulasi • Bercerita
• Amali • Projek
• Soal jawab • Pengurusan grafik
• Latih tubi
SIRAH
Antara Kaeadah:
• Bercerita
• Kaedah pembelajaran sirah • Projek
biasanya adalah • Lawatan
berorientasikan sejarah
• Latih tubi
• Guru hendaklah memahami • Perbincangan kumpulan
objektif pengajaran Sirah • Kuliah atau penerangan
(rujuk kurikulum KAFA)
• Simulasi
• Pengurusan grafik
• Forum
• Soal jawab
• Sumbang saran
KAEDAH PENGAJARAN JAWI
Oa. Kaedah Huruf Ob. Kaedah Mengeja
• Satu kaedah yang • Kaedah ini menghendaki
memberi penekanan murid-murid menyebut huruf
kepada murid-murid dan mengeja serta membina
mengenal nama dan suku kata tersebut. Selain itu,
bunyi huruf. murid-murid juga boleh
mengeja terus sesuatu
perkataan.
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jawi

O c. Kaedah Bunyi O d. Kaedah Pandang Sebut

• Kaedah yang • Pelaksanaan kaedah ini sangat


membunyikan suku kata bergantung kepada bahan bantu
dan menyambungkannya seperti kad gambar kerana kaedah ini
hanya dapat dilaksanakan dengan
dengan suku kata lain.
membunyikanperkataan atau
rangkaikata melalui gambar atau
membunyikan ayat melalui gambar
yang ada cerita.
Musyafahah Talaqqi

Kaedah P&P
Ayat Bacaan

Tikrar
TALAQQI
• -murid mendengar pembacaan guru
• -murid melihat pergerakan mulut guru
• - Murid beramai-ramai membaca ikut
bacaan guru sehingga guru berpuas hati
dengan bacaan murid
Musyafahah
• Guru memberi contoh bacaan kepada
murid secara individu
• Murid mengikut bacaan guru
• Guru membaca ayat hafazan
• Murid mengikut bacaan guru secara
individu
Tikrar
• Latih tubi
• Guru perdengarkan bacaan berulang kali
• Murid mengulang-ulang sebutan dan bacaan guru sehingga guru puas
hati
• Kaedahnya:
1- murid ulang bacaan guru, selepas guru baca
2-murid ulang bacaan, selepas seorag murid baca, murid lain ikut
3-murid lain baca beramai-ramai ikut kumpulan, kump lain dgr saja
4-Seorang murid baca, murid lain dengar
Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Ayat Hafazan

• Tikrar
• Cuba Jaya
• Sambung Bacaan
• Tasmik
• Gerak kerja Individu
• Gerak kerja Kumpulan
Cuba Jaya
• Murid diberi masa untuk menghafaz ayat-ayat tertentu (10
hingga 15)
• Kemudian murid diminta membaca ayat tersebut di hadapan
guru
• Jika murid tidak dapat menghafaz lagi, minta murid ulang
menghafaz
• Keadah ini boleh dilaksanakan dalam bentuk kumpulan dan
individu
Sambung Bacaan
• Guru membaca satu ayat murid diminta menyambung ayat
secara hafazan
• Kaedah kumpulan:
• Kumpulan A membaca ayat pertama,
• kumpulan B menyambung ayat ke dua secara hafazan,
• kumpulan C menyambung ayat hafazan secara kumpulan
dan seterusnya
• Kaedah individu: Seorang murid A membaca ayat
disambung oleh murid B dengan cara hafazan dan
seterusnya
Kaedah Tasmik
• Murid diberikan tugasan menghafaz ayat di rumah
• Pada hari yang ditetapkan murid disuruh membaca ayat
tersebut dihadapan guru
• Guru tasmik kan bacaan murid , guru mencatat murid
yang sudah dan belum menghafaz ayat hafazan
Teknik Menghafaz al-Quran
• Baca ayat berkenaan dengan sebutan yang betul dan perlahan-
lahan
• Jika ayat panjang ambil sebahagian dahulu
• Baca dan ulang-ulangkan beberapa kali lancar
• Setelah lancar baca ayat berkenaan dengan lebih cepat (tadwir)
• Ulang beberapa kali secara tadwir
• Cuba mengingati ayat tanpa melihat mushaf
• Setelah ingat tanpa melihat mushaf, baca ayat sambungan
mengikut langkah-langkah di atas
Teknik Sambungan Bacaan
• Setelah dapat mengingati ayat kedua, mula balik membaca ayat
pertama dan ayat kedua secara hafaz, kecuali tersangkut boleh
melihat mushaf
• Ulang bacaan beberapa kali secara tadwir supaya lancar tanpa
merujuk mushaf
• Baca ayat-ayat yang telah dihafaz dalam solat
PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PENGAJARAN PEND. ISLAM
BIL PRINSIP-PRINSIP PENERANGAN
1 DARI MUDAH KEPADA Mengajar konsep yang mudah dahulu barulah berpindah
SUSAH kepada konsep yang susah

2 MAUJUD KPD MUJARAD Menjelaskan sesuatu yang mujarad dengan sesuatu yang
maujud
3 DARI PERKARA YG Memanipulasi pengetahuan yang sedia ada murid untuk
DIKETAHUI KEPADA dikaitkan dengan ilmu baru
PERKARA YANG BELUM
DIKETAHUI
4 DARI DEKAT KEPADA Memberikan contoh-contoh yang hampir dengan murid
JAUH untuk menjelaskan perkara yang sama dengan contoh yg
diberi
5 DARI SPESIFIK KEPADA Memberikan beberapa contoh untuk dibuat generalisasi
UMUM
PEMBELAJARAN ABAD KE 21
(PAK21)
• Proses pembelajaran yang berpusatkan murid
berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif,
pemikiran kritis, dan kreativiti serta aplikasi nilai
murni dan etika.
• A learning process that focuses on a student-centred approach
based on elements of communication, collaboration, critical
thinking, creativity, and values and ethical applications.
KOMPONEN
PAK21
1. KOMUNIKASI
2. KOLABORATIF
PEMIKIRAN KRITIS
4. KREATIVITI
5.NILAI MURNI DAN ETIKA
KESIMPULAN

• Keberkesanan kaedah-kaedah yang


diperkenalkan dalam strategi pengajaran dan
pembelajaran PAK21. bergantung kepada
kebolehan guru memilih pendekatan, kaedah
dan strategi dalam pengajaran dan
menyesuaikan dengan suasana pembelajaran
di dalam bilik darjah
Aktiviti berkumpulan
• Rujuk Kurikulum KAFA
• Pilih satu bidang dalam kurikulum KAFA
• Pilih satu tajuk daripada bidang tersebut
• Berdasarkan tajuk yang telah dipilih:
• 1- setiap kumpulan hendaklah membina isi pelajaran dengan mengambil
kira prinsip perkembangan isi
• 2- Isi maklumat berdasarkan tajuk yang dipilih berdasarkan peta buih
(kertas majung)
• 3-Pilih kaedah yang bersesuai dilaksanakan bagi tajuk yang telah dipilih
Aktiviti berkumpulan

• Pembentangan kumpulan
• Rumusan oleh wakil kumpulan

Anda mungkin juga menyukai