Anda di halaman 1dari 33

KURSUS ORIENTASI

KSSR 2019
NAMA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
TAHUN 4 SK / SJK

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara


PEMBELAJARAN
ABAD KE-21

PAK21
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan

DEFINISI
PEMBELAJARAN Proses pembelajaran yang berpusatkan murid
ABAD KE-21 berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif,
pemikiran kritis,kreativiti serta aplikasi nilai murni
dan etika.

A learning process that focuses on a student-centred


approach based on elements of communication,
collaboration, critical thinking, creativity, and values and
ethical applications.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21


KOMUNIKASI

KOLABORATIF KREATIVITI

BERPUSATKAN
MURID

PEMIKIRAN NILAI MURNI


KRITIS & ETIKA

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KOMUNIKASI
Berlaku interaksi antara
guru-murid, murid-murid
dan murid-bahan secara
lisan dan bukan lisan bagi
menyampaikan ilmu yang
mereka faham dan
berkongsi pengetahuan
dengan rakan-rakan.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan bukan lisan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan.

Komunikasi yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah murid
Adakah murid bertanya kepada
menyusun Adakah murid dapat
rakan sama ada
pembentangan menjangkakan soalan
memahami
mereka dengan yang akan ditanya?
penyampaian
berkesan? mereka?

Meminta murid Meminta murid


Meminta
membuat berinteraksi dalam
murid
pembentangan kumpulan
bertanya

Adakah murid Adakah murid dapat Adakah murid


menggunakan memberi maklum bersedia menjawab
bahasa badan, balas terhadap rakan soalan? Adakah
nada suara dan yang tidak bersetuju murid tahu apa yang
tulisan yang jelas? dengannya? perlu ditanya?
2019 Peneraju Pendidikan Negara
Pengenalan
KOMUNIKASI Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan bukan lisan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan.

Sepatutnya:

Murid dapat memerhati, Murid dapat menyusun Murid dapat memahami Murid yakin berinteraksi
mendengar dan memberi pemikiran mereka secara cara menyesuaikan dengan rakan mereka
maklum balas dengan logik dan menyatakannya mesej atau kaedah semasa menyampaikan
orang lain secara jelas dan ringkas tertentu untuk sebarang topik
menyampaikannya

“Bolehkah anda nyatakan “Apakah perkara utama “Bagaimanakah anda “Apakah reaksi anda
pemahaman rakan anda yang anda mahu rakan menyampaikan mesej ini jika soalan yang
melalui penyampaian memahami kepada seseorang yang tidak dikemukakan tidak
anda?" penyampaian anda?” pernah mengalami dapat dijawab?”
sebelumnya?”
“Apakah yang anda boleh “Maklumat apa yang “Apakah soalan yang
katakan daripada bahasa diperlukan oleh rakan “Adakah kaedah ini paling mungkin ditanya oleh
badan saya?” anda?” berkesan untuk rakan anda?”
menyampaikan mesej ini?”
2019 Peneraju Pendidikan Negara
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KOLABORATIF
Berlaku kerjasama dan
muafakat antara guru-murid
dan murid-murid secara aktif
dan menyeluruh yang
membolehkan pertukaran idea
dan pandangan antara murid.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan
KOLABORATIF
KOMUNIKASI Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan
menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

Kolaboratif yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah murid
Adakah tugasan Adakah idea
digalakkan memberi
memerlukan murid murid sesuai
pandangan yang
bekerjasama? untuk dikongsi?
berbeza?

Mengagihkan murid Menerima idea Meminta murid


membuat tugasan murid berkongsi idea
dalam kumpulan

Adakah murid Adakah murid


selesa untuk berpeluang memberi Apakah cara-cara
berbincang dengan pandangan dan terbaik untuk
rakan-rakan? saling menghargai berkongsi idea?
2019 Peneraju Pendidikan Negara satu sama lain?
Pengenalan
KOLABORATIF Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan
menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

Sepatutnya:

BEKERJASAMA TANGGUNGJAWAB PELIBATAN SEIMBANG BERTOLAK ANSUR


BERSAMA
Murid dari pelbagai Murid dilibatkan secara Murid dapat menerima dan
kebolehan bekerjasama Murid bertanggungjawab seimbang dalam kumpulan menghormati pandangan
untuk mencapai matlamat terhadap tugasan yang melalui pembahagian orang lain. Bersikap fleksibel
yang sama dan saling diberikan dalam kumpulan tugasan berdasarkan dan dapat bertolak ansur
bergantungan untuk dan menghargai keupayaan murid untuk mencapai matlamat
berjaya sumbangan dan idea yang sama
rakan-rakan yang lain

“Apakah pandangan “Apakah kesan “Adakah anda bersetuju “Apakah reaksi anda
rakan anda yang boleh pelibatan anda dalam dengan tugasan yang terhadap pandangan
membantu kumpulan ini?” diberi?” rakan anda yang
perbincangan ini?” bercanggah?”
“Bagaimanakah anda “Apakah cara terbaik
“Apakah kekuatan dapat meluahkan untuk anda menjayakan “Bagaimanakah anda
anda untuk membantu penghargaan kepada tugasan yang membantu kumpulan anda
kumpulan anda?”
2019 rakan anda?”
Peneraju Pendidikan Negaradiberikan?” untuk mencapai keputusan
yang sepakat?”
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

PEMIKIRAN KRITIS
Berlaku penerokaan pemikiran
untuk menilai sesuatu idea secara
logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar
dengan menggunakan alasan
dan bukti yang munasabah.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan
KOMUNIKASI
PEMIKIRAN KRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Pemikiran Kritis yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah murid Apakah alasan atau


Adakah murid dapat
mempunyai justifikasi murid
memberikan
maklumat yang terhadap pandangan
justifikasi terhadap
bersesuaian dan atau keputusan yang
idea mereka?
mencukupi? dibuat munasabah?

Menggunakan Meminta murid Meminta murid


sumber atau alat memberi membuat keputusan
bantu mengajar pandangan dan
(ABM) idea

Adakah guru
Adakah murid Adakah murid dapat
memberi peluang
mempunyai kemahiran menyatakan idea
kepada murid lain
mencari maklumat dan daripada perspektif
untuk membahaskan
menggunakan sumber berbeza secara logik
keputusan rakan
2019 yang ada?
Peneraju Pendidikan Negara dan rasional?
mereka?
Pengenalan
PEMIKIRAN KRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Sepatutnya:

BERMAKLUMAT SIKAP INGIN TAHU MEMBUAT KEPUTUSAN YANG PEMIKIRAN TERBUKA


BERASAS
Murid memiliki maklumat Murid meneroka sesuatu Murid berfikiran terbuka,
mengenai pelbagai bidang ilmu dengan cara Murid membuat keputusan menerima pandangan
perkara/bidang pembacaan, penyoalan berdasarkan maklumat dan orang lain dan merendah
dan melakukan aktiviti berupaya mempertahankan diri
secara hands-on untuk keputusan dengan
mendapat maklumat memberikan bukti

“Adakah murid anda “Adakah sekolah “Adakah murid diminta “Adakah murid dibimbing
mempunyai akses mempunyai prasarana mempertahankan idea untuk menghormati
kepada pelbagai sumber kondusif untuk mereka dengan pandangan rakan
maklumat?” menggalakkan murid memberikan bukti?” mereka?”
membuat penerokaan?”
“Adakah murid anda “Bolehkah murid lain “Adakah guru dapat
dapat mengenalpasti “Adakah aktiviti yang membahaskan mengenal pasti faktor-
maklumat yang relevan?” dirancang menggalakkan pandangan rakan faktor yang membataskan
2019 murid bertanya
Peneraju Pendidikan Negara mereka?” pemikiran murid?”
‘kenapa’?”
Pengenalan
KOMUNIKASI
PEMIKIRAN KRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

HOW TO TEACH CRITICAL THINKING SKILL- INQUIRY BASED LEARNING

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KREATIVITI
Berlaku proses penjanaan idea
yang menghasilkan inovasi
bahan, aktiviti dan projek yang
baharu, unik, berguna dan
berkualiti.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan
KREATIVITI Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

Kreativiti yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah ciri-ciri Adakah murid Adakah murid dapat


produk yang digalakkan memberi memberi justifikasi
dihasilkan unik dan pandangan dalam produk yang
asli? pelbagai aspek? dihasilkan?

Meminta murid Menerima respons Menerima hasil


menghasilkan yang betul dan kerja/produk murid
produk mengikut skema

Adakah murid diminta Adakah murid Adakah murid lain


untuk menyatakan dibenarkan untuk berpeluang untuk
idea alternatif dan mencuba dan menilai hasil kerja
memberikan justifikasi? membuat kesilapan? rakan mereka?
2019 Peneraju Pendidikan Negara
Pengenalan
KREATIVITI Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

Sepatutnya:

PEMIKIRAN TERBUKA PEMIKIRAN MEMBINA BERANI MENGAMBIL RISIKO BERPANDANGAN JAUH

Murid melihat situasi sedia Murid menghasilkan dan Murid berani mencuba dan Murid mempunyai hala tuju
ada dari pelbagai sudut menggunakan idea-idea diberikan galakan yang jelas dan berimaginasi
untuk menjana idea dan baharu dalam konteks tanpa berasa bimbang secara asli serta tidak
melakukan sesuatu dengan tertentu dan menjana dengan kritikan mengikut kelaziman
cara yang berbeza hasil
yang positif

“Adakah murid anda “Adakah sekolah “Adakah murid “Adakah murid


mempunyai kemahiran menyediakan prasarana digalakkan untuk dirangsang untuk
untuk memberikan untuk murid berkarya?” mencuba dan berimaginasi?”
pandangan dari pelbagai mengambil risiko?”
sudut?” “Adakah aktiviti yang “Adakah murid dapat
dirancang “Adakah guru membezakan idea yang
“Adakah murid dibenarkan menggalakkan murid menyediakan suasana asli dengan idea yang
untuk melakukan sesuatu untuk menghasilkan perbincangan yang sedia ada?”
dengan cara tersendiri?” produk?” positif dan terbuka?”
2019 Peneraju Pendidikan Negara
Pengenalan
KREATIVITI Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

HOW TO USE CREATIVITY IN THE CLASSROOM

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

NILAI MURNI DAN ETIKA


Penerapan dan pemupukan nilai
murni dan etika ke arah
pembentukan jati diri nasional
mengikut acuan Malaysia.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan
KOMUNIKASI
NILAI MURNI DAN ETIKA Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri
nasional mengikut acuan Malaysia.

Penerapan Nilai Murni dan Etika yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah murid
memahami kesan
Adakah elemen Adakah murid amalan nilai murni ini
ini diterapkan dapat memahami terhadap diri dan
kepada murid maksud nilai murni masyarakat di
semasa PdP? tersebut? sekeliling mereka?

Menulis elemen nilai Meminta Meminta murid


murni dalam RPH murid menyatakan nilai melaksanakan nilai
murni semasa sesi PdP murni

Adakah murid dapat


Adakah nilai murni Adakah murid tahu
menghargai rakan
ini dapat dan bagaimana
mereka yang
sesuai diterapkan menzahirkan nilai
mengamalkan amalan
dalam PdP ini? murni ini dalam
nilai murni terhadap
tingkah laku mereka?
2019 Peneraju Pendidikan Negara mereka?
Pengenalan
NILAI MURNI DAN ETIKA Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri
nasional mengikut acuan Malaysia.

Sepatutnya:

PENERAPAN NILAI YANG PENGHAYATAN DAN PENGHARGAAN GALAKAN DAN PROMOSI


BERSESUAIAN AMALAN

Murid diterapkan nilai yang Murid perlu menzahirkan Guru memberi Guru mengadakan program
bersesuaian semasa sesi amalan nilai murni dan penghargaan kepada untuk menggalakkan
PdP mengamalkannya dalam murid dan memberi penghayatan dan amalan
kehidupan seharian penghargaan sesama rakan nilai murni

“Adakah nilai ini “Adakah murid “Adakah murid “Siapakah murid contoh
bersesuaian dengan isi memahami dan diberikan peneguhan untuk diteladani oleh murid
kandungan mengetahui kesan nilai terhadap amalan nilai lain?”
pembelajaran murid?” murni yang dimaksudkan murni yang ditunjukkan
oleh guru?” oleh murid?” “Adakah semua pihak
“Adakah murid dapat berkepentingan telah
menerima nilai yang “Adakah murid ini “Adakah murid lain mengambil tanggungjawab
diterapkan oleh guru?” konsisten dalam memahami mengapa untuk mempromosikan
mengamalkan nilai murni murid ini diberi amalan nilai murni?”
2019 ini?” Peneraju Pendidikan Negara
penghargaan?”

Pedagogi

• Pembelajaran Berasaskan
Inkuiri
• Pembelajaran Berasaskan
Projek

• Pembelajaran Berasaskan
Masalah
• Pendekatan STEM

• Aktiviti PAK21
2019 Peneraju Pendidikan Negara
Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI


Proses mencari dan menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen,
mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah.

PELIBATAN PENEROKAAN PENERANGAN


• Mewujudkan persekitaran PdP • Galakkan murid kerjasama • Galakkan murid mendefinisikan
yang menarik minat murid • Memerhati dan mendengar konsep menggunakan
• Merangsang perasaan ingin tahu interaksi murid perkataan sendiri
• Menimbulkan • Bimbing dengan soalan dari • Memberi input bagi menyemak
• Soalan/maklum balas masa ke semasa pemahaman konsep yang telah
• Mencungkil pengetahuan sedia • Beri ruang dibentuk oleh murid
ada • Pakar rujuk • Mentaksir peningkatan
pemahaman murid

PENGEMBANGAN PENILAIAN
• Pastikan tidak terkeluar daripada • Mentaksir pengetahuan dan
definisi dan konsep asal kemahiran murid
• Galakkan murid • Memerhati evidens yang
mengaplikasikan konsep asal menunjukkan perubahan tingkah
dan kemahiran dalam situasi laku dan pemikiran murid
baharu • Galakkan murid menilai
pemahaman dan kebolehan
mereka
Peneraju Pendidikan Negara
Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK


Murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi
menghasil sesuatu produk.

MEMBINA SOALAN UTAMA KEMAHIRAN


SUARA DAN PILIHAN MURID
(DRIVING QUESTION) ABAD KE-21
Membentuk soalan bersifat Murid menentukan tajuk, soalan Murid bekerja secara kolaboratif,
provokatif, terbuka dan berkaitan utama, sumber dan produk yang berkomunikasi dan menjana
dengan apa yang perlu dipelajari akan dihasilkan yang bermakna pemikiran kritis dan kreatif dalam
oleh murid – memberi tujuan dan kepada mereka. situasi yang sebenar. Murid
cabaran. berpeluang meningkatkan
kemahiran 4K melalui penilaian
kendiri.

INKUIRI DAN INOVASI MAKLUM BALAS & SEMAKAN PEMBENTANGAN PRODUK

Bimbing murid untuk membina Murid memberi pandangan Murid membentangkan produk
lebih banyak soalan berdasar berdasarkan exemplar dan rubric dan membuat refleksi terhadap
soalan utama, membuat hipotesis, untuk menambahbaik hasil produk kepada audien yang
dan terbuka kepada idea dan produk. Pandangan daripada autentik.
perspektif baharu. pakar juga digalakkan.

Peneraju Pendidikan Negara


Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH


PdP yang mencabar pemikiran murid untuk menyelesaikan
masalah berdasarkan situasi sebenar.

1 2 3 4 5

PENENTUAN PEMAHAMAN PENYELESAIAN PENILAIAN PENENTUAN


MASALAH MASALAH MASALAH

Mengemukakan Murid mengenal Mengaplikasi Menyenarai dan Membuat


isu sebenar yang pasti dan kemahiran, prinsip menilai cadangan keputusan
kompleks dan memahami dan teori kaedah penyelesaian secara kolektif
mencabar masalah penyelesaian masalah
pemikiran murid masalah yang
sesuai

Peneraju Pendidikan Negara


Pedagogi
PENDEKATAN STEM

Murid mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang membudayakan amalan STEM
melalui strategi inkuiri, penyelesaian masalah dan projek dalam konteks dunia sebenar.

Murid bertanya dan meneroka persekitaran mereka


melalui inkuiri dan penyelesaian masalah

Murid dalam kerja berpasukan yang produktif


KEHIDUPAN
HARIAN

BUDAYA STEM
Murid memberikan pelbagai jawapan atau
PEMBUDAYAAN
penyelesaian yang disokong oleh justifikasi
AMALAN STEM

PENGETAHUAN KEMAHIRAN Memberi peluang murid menambah baik jawapan


STEM STEM
atau produk
PdP
STEM
a Murid mengaplikasikan kemahiran proses dan
NILAI
kemahiran teknikal
ALAM STEM MASYARAKAT
SEKITAR TEMPATAN DAN
GLOBAL Meningkatkan kepekaan murid kepada isu dan
masalah dunia sebenar

Peneraju Pendidikan Negara


Pedagogi

PEMILIHAN STRATEGI PEDAGOGI

MEMAHAMI MEMILIH MENGENALI


OBJEKTIF PdP AKTIVITI MURID

Bersesuaian dengan objektif yang • Aktiviti yang dapat memberi • Minat murid
hendak dicapai dalam PdP peluang kepada murid untuk • Keupayaan murid
mempraktiskan kemahiran
4K1N

• Kebolehlaksanaan aktiviti:
- Masa
- Sumber

Peneraju Pendidikan Negara


Pedagogi

AKTIVITI PAK21

THINK PAIR ROUND GALLERY HOT SEAT STAY – STRAY


SHARE TABLE WALK

Peneraju Pendidikan Negara


Pedagogi

AKTIVITI PAK21

THINK PAIR SHARE ROUND TABLE GALLERY WALK

APA APA APA


Murid berfikir sendiri dalam Murid mencatat satu idea Murid menampal hasil kerja di dinding
jangka masa tertentu dan secara bergilir berdasarkan untuk dipamer atau diberi ulasan oleh
berkongsi dengan pasangan. tajuk yang diberi. rakan lain. Ulasan/pandangan ditulis
di atas “sticky note”.
TUJUAN
TUJUAN • Menjana idea TUJUAN
• Menyelesai masalah • Memberi pandangan dan • Perbincangan
• Menjana idea cadangan • Menggalak pemikiran kritis dan
• Kerjasama • Perkongsian maklumat kreatif
• Semangat kerja sepasukan • Menyemak kerja rakan • Menyuara & menghargai pandangan
• Menggalak pemikiran kreatif • Semangat kerja sepasukan
2019 Peneraju Pendidikan Negara
Pedagogi

AKTIVITI PAK21

HOT SEAT STAY - STRAY

APA APA
Seorang murid duduk di kerusi yang Kaedah pembentangan dalam kumpulan kecil.
disediakan dan menjadi “pakar” atau Seorang ahli kumpulan ditugas memberi
“watak” serta menjawab segala soalan penerangan manakala ahli lain bergerak untuk
yang dilontarkan oleh murid lain. melihat atau menyoal hasil kumpulan lain.

TUJUAN TUJUAN
• Menjana idea • Kemahiran komunikasi – pembentangan dan
• Menyenarai kosa kata menggalak pemikiran kritis dan kreatif
• Menyemak kerja rakan • Menyuara & menghargai pandangan
• Pembelajaran koperatif • Menggalakkan kerja berpasukan

2019 Peneraju Pendidikan Negara


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM
DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh Video Pengajaran

10/7/2019 Peneraju Pendidikan Negara 32


SEKIAN,
TERIMA KASIH

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
http://bpk.moe.gov.my

Peneraju Pendidikan Negara