Anda di halaman 1dari 16

Ke-IPNU & IPPNU-an

Makesta
Apaa iyaa Kita Sudah NU ???
Latar Belakang
 Faktor Ideologis, mayoritas penduduk Indonesia beragama
islam yang berhaluan ahlussunnah wal jama’ah, maka perlu
pelestarian dan pengamalan yang mutlak.
 Faktor Pedagogis, banyaknya organisasi yang bermunculan
di daerah yang pada hakikatnya mempunyai visi, misi,
program serta orientasinya yang sama dilingkungan
Nahdlatul Ulama, sehingga perlu dipersatukan.
 Faktor Sosiologis, karena adanya tujuan serta rasa
kesadaran dan keikhlasan akan pentingya suatu wadah
pembinaan bagi generasi penerus untuk memperjuangkan
cita-cita ulama dan bangsa Indonesia.
 Faktor Politis, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai partai politik,
sehingga untuk memenangkan PEMILU pada tahun 1955
maka perlu wadah disemua tingkatan.
Sejarah Kelahiran
 Dari keempat latar belakang tersebut, maka pada momen
konferensi besar LP. Ma’arif NU atau tepatnya pada tanggal
20 Jumadil Akhir 1373 H./24 Februari 1954 M. di Semarang
(Jawa Tengah) berdirilah IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul
Ulama) yang dirintis oleh Tholhah mansur, Abdul Ghoni
Farida, M. Sufyan Kholil dan Mustahal Ahmad.

 Kemudian selang satu tahun berikutnya berdirilah IPPNU


(Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) pada tanggal 03 Maret
1955 di Solo yang dirintis oleh Umroh Mahfudloh, Zanifah
dan Mahmudah.
Fungsi IPNU IPPNU
 Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dalam
pendidikan dan kepelajaran.
 Wadah pengkaderan pelajar Nahdlatul Ulama untuk
mempersiapkan kader-kader bangsa dan
kepemimpinan Nahdlatul Ulama
 Wadah penguatan pelajar Nahdlatul Ulama dalam
melaksanakan dan mengembangkan Islam ahlussunah
wal-Jamaah untuk melanjutkan semangat, jiwa dan
nilai-nilai nahdliyah
Peraturan Dasar & Peraturan Rumah Tangga
(PD & PRT)

1. Azas, dalam kehidupan berbagsa dan bernegara IPNU-


IPPNU berpedoman pada ketuhanan yang maha esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
2. Aqidah, IPNU-IPPNU beraqidah islam menurut faham
ahlussunnah wal jama’ahdengan mengikuti salah satu
madzhab 4 (Hanafi, Maliki, Syaf’I, Hambali).
3. Sifat, IPNU-IPPNU adalah organisasi yang bersifat
keterpelajaran, keilmuan, kemasyarakatan, dan sosial
keagamaan.
VISI IPNU IPPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa
kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan
kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya
syari’at Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MISI, Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka IPNU IPPNU


melaksanakan usaha-usaha:
1.Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu
wadah organisasi.
2.Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan
bangsa.
3.Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun
landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan
masyarakat
4.Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan
pihak lain selama tidak merugikan organisasi
Lambang IPNU
Makna Lambang IPNU
 Bulat yang berarti kontinyu/istiqomah
 Bertuliskan I.P.N.U tiga titik bermakna Iman, Islam dan Ihsan
 Tulisan IPNU diapit tiga garis sejajar yang melambangkan
rukun Iman
 Sudut bintang lima melambangkan rukun islam
 Bintang melambangkan cita-cita yang tinggi
 Bintang besar di bawah tulisan IPNU melambangkan Nabi
Muhammad SAW.
 Empat bintang sebelah kanan melambangkan khulafaurrosyidin
 Empat bintang sebelah kiri melambangkan empat madzhab
(Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali)
 Dua buah kitab artinya Alqur’an dan Hadits
 Bulu melambangkan ilmu
 Dua bulu angsa bersilang melambangkan sintesa menuntut
ilmu umum dan ilmu agama
 Warna hijau berarti kesuburan, warna kuning berarti kejayaan
( hikmah dan cita-cita yang tinggi) serta warna putih berarti suci
Lambang IPPNU
Makna Lambang IPPNU
 Segi tiga berarti Iman, Islam dan Ihsan
 Satu bintang di atas melambangkan Nabi Muhammad
SAW.
 Empat bintang sebelah kanan melambangkan
Khulafaurrosyidin
 Empat bintang sebelah kiri melambangkan empat
madzhab
 Dua buah kitab melambangkan Al Qur’an dan Al Hadits
 Dua buah bulu ayam bersilang melambangkan sintesa
menuntut ilmu umum dan ilmu agama
 Bertuliskan I.P.P.N.U. kelima titik melambangkan rukun
islam
 Dua bunga melati melambangkan keputrian
 Warna hijau berarti kesuburan, kuning berarti kejayaan
dan putih berarti kesucian
STRUKTUR ORGANISASI
 Pimpinan Pusat (PP) untuk tingkat Nasional, (masa khidmat 3 tahun)
 Pimpinan Wilayah (PW) untuk tingkat Provinsi, (masa khidmat 3
tahun)
 Pimpinan Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kota, (masa khidmat
2 tahun)
 Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negeri, (masa khidmat 2
tahun)
 Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk tingkat Kecamatan, (masa
khidmat 2 tahun)
 Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT) untuk tingkatan
Perguruan Tinggi, (masa khidmat 1 tahun)
 Pimpinan Komisariat (PK) untuk Lembaga Pendidikan/Pondok
Pesantren, (masa khidmat 1 tahun)
 Pimpinan Ranting (PR) untuk tingkat Desa atau Kelurahan, (masa
khidmat 2 tahun)
 Pimpinan Anak Ranting (PAR) untuk tingkat Dusun, (masa khidmat 2
tahun)
PERMUSYAWARATAN

 Permusyawaratan IPNU untuk tingkat nasional, terdiri dari :


(Kongres, Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional)
 Permusyawaratan IPNU untuk tingkat propinsi, terdiri dari:
(Konferensi Wilayah, Konferensi Wilayah Luar Biasa, Rapat
Kerja Wilayah)
 Permusyawaratan IPNU untuk tingkat kabupaten/kota,
terdiri dari: (Konferensi Cabang, Konferensi Cabang Luar
Biasa, Rapat Kerja Cabang)
 Permusyawaratan IPNU untuk tingkat kecamatan, terdiri dari:
(Konferensi Anak Cabang, Konferensi Anak Cabang Luar Biasa,
Rapat Kerja Anak Cabang)
 Permusyawaratan IPNU untuk tingkat desa/kelurahan dan
lembaga pendidikan terdiri dari: (Konferensi Ranting,
Konferensi Ranting Luar Biasa, Rapat Kerja Ranting)
Mars IPNU
Cipt : Drs. Shomuri
2/4 Ketukan,
Wahai pelajar Indonesia
Siapkanlah barisanmu
Bertekad bulat bersatu di bawah kibaran panji IPNU

Ayohai pelajar islam yang setia


Kembangkanlah agamamu
Dalam Negara Indonesia
Tanah air yang kucinta

Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertaqwa


Kita bina watak nusa dan bangsa
Tuk kejayaan masa depan

Bersatu wahai pelajar islam jaya tunaikanlah kewajiban yang mulia


Ayo maju…. pantang mundur….
Dengan rahmat tuhan kita perjuangkan
Ayo maju…. Pantang mundur….
Pasti tercapai adil makmur
Mars IPPNU
Cipt : M. Embut (Irama)
Mahbub Djoenaidi (Lirik)
Tempo : Di marcia

Sirnalah gelap terbitlah terang


Mentari timur sudah bercahya
Ayunkan langkah pukul genderang
S’gala rintangan mundur semua
Tiada laut sedalam iman
Tiada gunung setinggi cita
Sujud kepala kepada tuhan
Tegak kepala lawan derita
Di malam yang sepi di pagi yang terang
Hatiku teguh bagimu ikatan
Di malam yang hening di hati membakar
Hatiku penuh bagimu pertiwi
Mekar seribu bunga di taman
Mekar cintaku pada ikatan
Ilmu kucari amal kuberi
Untuk agama bangsa negeri
DATA KETUA IPNU & IPPNU
 Pimpinan Pusat (PP) :
IPNU : Asep Irfan M (Bandung)
IPPNU : Puti Hasni (Jakarta)
 Pimpinan Wilayah (PW) :
IPNU : Choirul Mubtadi’in (Blitar)
IPPNU : Nurul Hidayati (Bangil)
 Pimpinan Cabang (PC) :
IPNU : M. Abidul Mursyid (Tanggulangin)
IPPNU : Hikmatul Hidayah (Jabon)

Anda mungkin juga menyukai