Anda di halaman 1dari 9

TEORI PERKEMBANGAN

BAHASA CHOMSKY

AZMI BIN ABDUL HAMID


IPG KAMPUS IPOH
Teori Mentalis
 Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller, Katz dan
Lakoff
 Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya
 Memperkenalkan analisis bahasa Transformasi
Generatif (Chomsky)
 Mendokong istilah generatif, kreatif, eksplisit,
kegramatisan dan transformasi
 Berandaian bahawa PdP bahasa sebagai satu
proses kognitif
Ciri-ciri Teori Mentalis
 Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat
dengan kebolehan mental
 Manusia secara semula jadi mempunyai
kebolehan untuk menguasai bahasa
 Competence dan performance mempunyai daya
cipta untuk menghasilkan dan menggunakan
bahasa yang diketahui
 Bahasa dihuraikan melalui analisis transformasi-
genaratif yang mengandungi struktur dalaman
dan struktur luaran
 Kesalahan membentuk rumus tidak dianggap
sebagai kegagalan sebaliknya sebagai
percubaan hipotesis.
Chomsky berpandangan
 Penutur dan pendengar mempunyai kemampuan
dan prestasi
 Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang
diperolehi semula jadi
 Setelah 5 tahun membentuk tatabahasa generatif
pada taraf kemampuannya
 Bahasa merupakan proses mental yang dapat
menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Skim
ini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response)
 Memperkenalkan Transformational Grammar (TG).
 Kanak-kanak semulajadi mempunyai LAD
(Language Acquisition Device)
Ciri-ciri Tatabahasa
 Terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan
dan teratur
 Menghuraikan bagaimana bahasa boleh
dihasilkan dan difahami
 Menganalisis fonologi, morfologi dan sintaksis
Kelebihan Menggunakan Teori Pemerolehan
Bahasa Mentalis
 Menekankan kepada proses perkembangan
pemikiran kanak-kanak
 Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar
secara berperingkat-peringkat mengikut
kematangan murid berkenaan
 Proses pembelajaran berlaku secara
sistematik dan guru dapat mengawal kadar
kemajuan pembelajaran murid secara
berperingkat-peringkat
Sambungan

Kelebihan Menggunakan Teori Pemerolehan


Bahasa Mentalis
 Menekankan kepada pembelajaran mengikut
kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajar
sesuatu pengetahuan atau kemahiran
berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif
mereka sendiri
 Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan
pelajar - bermaksud pelajar terlibat secara aktif
dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan
bahan-bahan pembelajaran berbanding guru.
Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk
mengajar kemahiran berbahasa.
Hubungan Teori Mentalis dalam PdP
 Ada dua perkara penting dalam penguasaan
bahasa - kecekapan dan prestasi
 Prinsip - undang-undang bahasa ditekankan
 Tulisan dan bacaan diutamakan
 Pendekatan – analisis
 Kaedah – kod kognitif
 Teknik - hafalan
Abih dah…